Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal om Guds folk
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal om Guds folk"

BibelsamtalJesus är församlingens herre och den helige Ande är församlingens ledare. Gud kallar och utrustar vissa till att vara ledare i församlingen tillsammans med honom. De ord som oftast används om församlingsledare är ”presbyteros”, som kan översättas till ”äldste”, ”episkopos”, som kan översättas till ”överse”, ”poimaino”, som översätts till ”herde” eller ”pastor”. Dessa ord används ofta synonymt och är därför inte tänkta som hierarkiska titlar, utan snarare som ledarskapsfunktioner. Varje församling bör ha ett ledarskap bestående av flera församlingsledare/äldste.

Att vara kristen ledare innebär inte att man leder på ett världsligt sätt genom att dominera, bestämma, ta åt sig äran, etc., utan att man följer Jesu exempel och leder genom att tjäna och betjäna församlingen och dess medlemmar. Syftet med kristet ledarskap är att inte tänka på sitt eget bästa utan istället på andras genom att hjälpa församlingsmedlemmarna att utvecklas i sin tro, lära känna Jesus och att i sin tur bli utrustade till att utföra sin egen tjänst i församlingen.

Bibelord

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: “Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.”” (Apg 13:2)

28 Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler:” (Apg 15:28)

28 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” (Apg 20:28)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.” (Ef 4:11–13)

1b Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Han måste också ha gott anseende bland de utomstående, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.” (1 Tim 3:1b–7)

Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.” (Tit 1:9)

var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden.” (1 Pet 5:2–3)

25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. 26 Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”” (Matt 20:25–28)

Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen. 10 Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. 12 Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.” (Matt 23:8–12)

 

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på världsligt och kristet ledarskap?
 2. Kan man vara världslig ledare i församlingen?
 3. Vad är en tjänare?
 4. Vad är syftet med ett kristet ledarskap?
 5. Vilka erfarenheter har du av kristet ledarskap?
 6. Hur är man en bra kristen ledare?
 7. Vad innebär det att tvätta någons fötter?
 8. Vad händer om man misslyckas som kristen ledare?

Fler intressanta bibelord

Kol 1:18, Apg 16:6–7, Apg 6:3–6, 1 Kor 12:28, Tit 1:5, Joh 13:12–17, Fil 2:3–4

BibelsamtalAtt vara en ”fri” församling innebär att varje enskild församling utgör Kristi kropp i dess fullhet, samtidigt som man är en del av den universella församlingen och samarbetar med andra lokala församlingar. Det finns varken något samfundsväsen eller statlig myndighet som står över församlingen, utan Jesus är församlingens huvud och varje lokal församling leds och finansieras av dess egna medlemmar som själv väljer sin egen pastor. I varje församling behöver det insättas ett lokalt ledarskap, som har ansvar för den ”hjord” som finns på plats. Den fria församlingen består av alla som frivilligt blivit en medlem i Kristi kropp och anslutit sig genom tro och dop. Varje enskild medlem är en ”präst” i Guds rike och har därför möjlighet till direkt kontakt med Gud. Alla medlemmar har rätt att säga sin åsikt och tillsammans lyssna in Guds vilja. Alla medlemmar är tillsammans Kristi kropp och ska kroppen fungera som det är tänkt behöver alla vara mer eller mindre aktiverade. Vid svåra frågor möts företrädare för olika församlingar för att samtala, vittna, be och studera Bibeln tillsammans i syfte att komma överens om en gemensam ståndpunkt. När någon församling lider eller har det svårt hjälper de andra församlingarna till med de tillgångar man har.

Bibelord

1 Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden.” (1 Pet 5:1–3)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

17 Från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros]. … 28 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare [episkopos], till att vara herdar [pastor] för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” (Apg 20:17, 28)

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” (1 Pet 2:9)

21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.” (Joh 17:21)

Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.” (Ef 4:3–6)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på en fri församling och en statskyrka?
 2. Hur ska man bestämma saker i en fri församling?
 3. Är det någon skillnad på präst [presbyteros], pastor/herde [poimaino] och biskop [eposikopos] eller är det synonyma ord för en församlings andliga ledarskap?
 4. Varför räknar vi inte barnen som medlemmar i församlingen?
 5. Vilken relation bör en fri församling ha till övriga församlingar runtomkring och till den världsvida kristenheten?

Fler intressanta bibelord

Apg 15

Bibelsamtal

Gamla Testamentet

I Gamla Testamentet var prästämbetet förbehållet män (2 Mos 28:1), men det hände ibland att Gud kallade kvinnor in i ledande positioner inom andra områden, exempelvis Mirjam (2 Mos 15:20, Mika 6:4) och Debora (Dom 4:4-5).

Jesus

Men när vi kommer in i Nya Testamentet kan vi börja med att konstatera att Jesus hade många kvinnliga efterföljare. Kvinnorna följde med Jesus och apostlarna på deras predikoresor i Galiléen (Luk 8:1-3). Att vara en ”lärjunge” var på Bibelns tid mer än att bara gå i skola hos en rabbin och plugga teologi, man skulle också praktisera sin kunskap genom att efterlikna sin läromästare. Att lära sig det teoretiska kallas ibland att ”sitta vid sin mästares fötter”, något som Paulus gjorde när han satt vid Gamaliels fötter (Apg 22:3) och som Martas syster Maria gjorde när hon satt vid Jesu fötter (Luk 10:38–42).

Men även om Jesus tillät kvinnor som lärjungar, betyder det automatiskt att de fick bli apostlar eller gå ut och vittna om det som de lärt sig av Jesus? Apostlarna verkar inte tycka det, för när apostlarna ska utse en ny apostel som Judas efterträdare, väljer de bara bland ”männen” när de utser en person som ska bli ”ett vittne om hans uppståndelse” (Apg 1:21–22). Men Jesus verkar dock inte ha något bekymmer med kvinnliga vittnen, för det första som händer efter hans uppståndelse är att Jesus och änglarna ber kvinnorna vid graven att ”vittna om att Jesus har uppstått”!

Därför bör det heller inte förvåna oss att Paulus i sitt brev till Rom skickar en hälsning till aposteln Junia, en kvinna (Rom 16:7). Och detta leder oss osökt över till Paulus undervisning i ämnet.

Paulus

Paulus undervisade återkommande om att alla som tror på Jesus nu har blivit ett nytt folk i Kristus och att vi är lika välkomna och lika värdefulla oavsett om vi är ”jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna” (Gal 3:28). Men i en värld där dess motsatser: nationalism, slaveri och kvinnoförtryck, ansågs normalt var Paulus befrielsebudskap extremt provocerande och på gränsen till revolutionerande och farligt för de med makt! Om alla som blev kristna skulle sluta vara främlingsfientliga, släppa alla sina slavar fria och låta kvinnorna bli jämställda skulle det skapa en samhällsrevolution utan dess like!

Med detta som bakgrund är det därför inte konstigt att Paulus ibland vädjar till de kristna att använda sitt sunda förnuft och inte använda denna nyvunna frihet allt för mycket utan istället ”bli kvar i den ställning han hade” när han blev kristen (1 Kor 7:20). På så sätt undviker man att reta upp det omkringliggande samhället i onödan, och kan istället fokusera på vårt huvuduppdrag; att vittna om Jesus. Allteftersom kommer sen den kristna friheten att istället indirekt utmana de negativa samhällsstrukturerna och skapa en kärleksrevolution inifrån. Ju fler som blir kristna, desto mindre soldater till de nationalistiska arméerna, desto mindre slavar, desto mindre kvinnoförtryck.

Så Paulus beskriver i teorin den frihet vi nu har i Kristus, men vädjar om återhållsamhet i praktiken i syfte att inte reta upp samhället för mycket och på så sätt skapa onödig förföljelse. Det är därför som han ibland praktiskt undervisar om hur slaven ska bete sig mot sin herre, trots att han i teorin undervisar att vi i Kristus inte längre är slav eller fri. Det är därför som han ibland praktiskt undervisar om att kvinnan ska underordna sig mannen, trots att han i teorin undervisar att vi i Kristus är lika inför Gud.

Men detta starka budskap om att vi är jämlika i Kristus och har samma möjligheter till tjänst för Herren betyder dock inte att gränserna mellan manligt och kvinnligt suddas ut till ett könslöst ”hen”. Både man och kvinna är skapade till Guds avbild och vi ärar Gud genom att vara det vi har skapats till att vara. Det är därför som Paulus skriver att naturen lär oss att ”det är en skam för en man att ha långt hår men en ära för en kvinna” (1 Kor 11:14-15).

Den helige Ande

Det är den helige Ande som smörjer oss människor in i helig tjänst. Och även om många ämbeten i Gamla Testamentet var förbehållna män, så profeterades det om att det ska komma en ny tid då Guds Ande kommer att ”utgjutas över allt kött” (Joel 2:28–29), både män och kvinnor, fria och slavar. Jesus uppmanade därför sina lärjungar att vänta i Jerusalem eftersom ”när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen” (Apg 1:8). Denna profetia uppfylldes då den helige Ande föll över alla troende, både män och kvinnor.

Slutsats

Min slutsats är alltså att JA, kvinnor kan och bör vara vittnen, ledare, apostlar, evangelister, profeter, och allt som Gud kallar till! När apostlarna ska välja en ny apostel definierar de en apostel som en som har följt Jesus från start samt som ”ett vittne om hans uppståndelse” (Apg 1:21–22). Jesus lät kvinnor utbildas av honom till att bli hans vittnen, han uppmanade dem att vittna om uppståndelsen, och den helige Ande gav kvinnorna kraft att bli Jesu vittnen. Om Jesus utbildar kvinnor och sänder iväg dem att vittna om uppståndelsen, och om den helige Ande utrustar med kraft för att klara av det uppdraget, vem är då vi att hindra Guds verk?

Problemtexter

Det finns flera svårförstådda texter där Paulus verkar antyda att mannen ska bestämma och leda, medan kvinnan ska hålla tyst, stanna hemma och mest ägna sig åt att föda barn. För att förstå dessa Bibelord är det viktigt att komma ihåg den kulturella kontexten som de kristna befann sig i.

1 Tim 2

Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga, lyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna smycka sig med anständig klädsel, med blygsamhet och gott omdöme, inte med håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyra kläder, 10 utan så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan: med goda gärningar. 11 En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig.12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon ska vara i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev förledd, utan kvinnan blev förledd och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon ska bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva anständigt i tro, kärlek och helgelse. Det är ett ord att lita på.” (1 Tim 2:8–15)

1 Timoteusbrevet skrevs av Paulus till Timoteus för att hjälpa honom i sin nya uppgift som ledare för församlingen i Efesus (1 Tim 1:3). I Efesus fanns vid denna tid en religiös kvinnokult kring Artemistemplet, där man tillbad den kvinnliga gudinnan Artemis (eller Diana som romarna kallade henne) och där kvinnorna bestämde över religionen och bara kvinnor tilläts vara präster. Mot en sådan religiös bakgrund är det inte konstigt att Paulus försäkrar de kristna i Efesus om att så inte kommer att bli fallet i den kristna församlingen.

Istället skriver Paulus att både männen och kvinnorna ska ha möjlighet att ta emot undervisning utan att, likt Artemisprästerna, bestämma över männen. Anledningen till att Paulus använder Adam och Eva som exempel är för att visa att både män och kvinnor behöver vara insatta i Guds ord. Kolla hur dumt det blev när Eva lurades av Djävulen. Det räcker inte med att bara mannen är insatt i Guds ord.

1 Kor 11

Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära, 8 för mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen. 10 Därför bör kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. 11 Men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen eller mannen oberoende av kvinnan. 12 För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud. 13 Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? 14 Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår 15 men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som slöja? 16 Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar.” (1 Kor 11:2–16)

I Korinth fanns en situation där de enda kvinnor som inte täckte sitt hår med en slöja när de var utomhus var prostituerade. Mot en sådan bakgrund är det inte så konstigt att Paulus manar kvinnorna i Korinth att täcka sitt hår så att inte stadens befolkning tror att alla kristna kvinnor plötsligt blivit prostituerade. Även om vi i Kristus har blivit fria från alla möjliga olika förtryck, så ska vi inte använda vår frihet på ett sådant sätt att det väcker det omkringliggande samhällets avsky och omöjliggör förkunnandet av evangelium. Vilken ansvarsfull förälder i Korinth skulle våga skicka sina barn till kyrkan om de trodde att alla kristna kvinnor var prostituerade? Det vore därför kärlekslöst att använda vår frihet på ett sådant sätt att det stänger dörren för fler att höra evangeliet och bli frälsta.

I vårt samhälle idag är det inte bara prostituerade som inte täcker sitt hår, så i vår kulturella kontext är detta inget problem. Däremot kan man överföra principen. I vår kultur har prostituerade ofta kortkort kjol och urringning. Därför kan det vara bra att tänka på att inte klä sig allt för kortkort eller sexuellt utmanande även om det inte är förbjudet eftersom vi som kristna äger en stor frihet. I kärlek till våra medmänniskor är det ibland bra att inte nyttja vår stora frihet om det riskerar hindra vårt primära uppdrag: att vittna om Jesus.

Bibelord

1 Du ska låta din bror Aron och hans söner med honom träda fram till dig ur kretsen av Israels barn för att tjäna som präster åt mig, Aron själv och hans söner Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.” (2 Mos 28:1)

20 Och profetissan Mirjam, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade.” (2 Mos 15:20)

Jag förde dig upp ur Egyptens land, jag befriade dig ur träldomshuset. Jag sände Mose, Aron och Mirjam framför dig.” (Mik 6:4)

28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.29 Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande.” (Joel 2:28–29)

36 Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Ashers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru,” (Luk 2:36)

38 Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40 Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: “Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” 41 Herren svarade henne: “Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. 42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.”” (Luk 10:38–42)

 9 När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från sju onda andar. 10 Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. 11 Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 12 Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. 13 De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. 14 Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.” (Mark 16:9–14)

Men ängeln sade till kvinnorna: “Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.”” (Matt 28:5–7)

21 Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, 22 från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss.” (Apg 1:21–22)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

1 När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:1–4)

28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

40 Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de i stället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare.” (Apg 16:40)

Hälsa Andronicus och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig.” (Rom 16:7)

33 för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom i alla de heligas församlingar 34 ska kvinnorna vara tysta i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något ska de fråga sina män därhemma, för det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.” (1 Kor 14:33–35)

Samtalsfrågor

 1. Varför fick bara män vara präster i Gamla Testamentet?
 2. Varför valde Jesus tolv män till apostlar?
 3. Hur bör vi praktisera Gal 3:28?
 4. Är det viktigare att använda sin kristna frihet än att vittna om Jesus?
 5. Får kvinnor enligt Bibeln vara pastorer och församlingsledare?
 6. Är det någon skillnad på kvinnors möjligheter att vara vittnen före och efter Jesu uppståndelse?

Fler intressanta bibelord

Luk 24:1–12, Joh 20:17–18, Apg 22:3, 1 Kor 7:17–24

BibelsamtalI det Gamla förbundet tillät Gud krig och dödande under vissa omständigheter, såsom exempelvis dödsstraff för vissa lagbrott eller krig för att inta Kanaans land. Men i det Nya förbundet så är förutsättningarna helt annorlunda i och med att en person som kommer till tro på Jesus går från att tillhöra Världens rike till att födas på nytt in i Guds rike. Den primära identiteten är inte längre svensk utan kristen, och den högsta auktoriteten är Gud, inte staten. På samma sätt som att en svensk medborgare kan bo och jobba i Ryssland men samtidigt avstå från att delta i den ryska armén, så bör en kristen leva i det svenska samhället men samtidigt avstå från att delta i det militära. Om man redan befinner sig i militärtjänst när man blir kristen bör man avsluta sin tjänst alternativt avstå från alla våldshandlingar. Eftersom det inte mer kommer att finnas någon synd och död i Himmelriket förväntas vi som nu blivit medborgare i detta rike, att be och arbeta för att det ska bli på jorden såsom i himlen, och därmed avstå från att synda och att döda. Istället för att kriga mot andra länder och folk förväntas den kristne att delta i den andliga striden som Kristi soldat genom att predika fredens budskap och arbeta för försoning mellan folk. När den kristne själv drabbas av krig och våld uppmanas man att exempelvis be, fly, vända andra kinden till och överlämna domen åt Jesus Kristus. I den sista tiden varnar Jesus för att hans återkomst kommer att föregås av mycket krig och att många kristna kommer att lida mycket. Men i slutändan kommer Jesus att komma tillbaka och strida och besegra sina fiender och upprätta Guds rike fullt ut, och därmed få slut på synd, våld och död.

Bibelord

39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.” (Matt 5:39)

14 Även soldater frågade honom: “Och vi, vad ska vi göra?” Han svarade dem: “Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!”” (Luk 3:14)

51 Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. 52 Då sade Jesus till honom: “Sätt tillbaka ditt svärd i skidan! Alla som tar till svärd ska dödas med svärd.” (Matt 26:51–52)

Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter, han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom.” (2 Tim 2:3–4)

11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15 Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.” (Ef 6:11–17)

19 Men Petrus och Johannes svarade dem: “Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud.” (Apg 4:19)

10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” (Matt 6:10)

19 Det är en nåd när någon är medveten om Gud och därför håller ut när han får lida oskyldigt. 20 Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud. 21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. 23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:19–24)

14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. 15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. 16 Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. 17 Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. 18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 19 Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. 20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12:14–21)

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra.” (Matt 24:6–10)

19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 20 Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. 21 De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.” (Upp 19:19–21)

Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.” (Jes 2:4)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

Samtalsfrågor

 1. Är det alltid fel att döda?
 2. Bör man som kristen göra lumpen?
 3. Är det någon skillnad på krig i Gamla och Nya Testamentet?
 4. Finns det rättfärdiga krig?
 5. Bör staten ha rätt att bruka våld?

Fler intressanta bibelord

2 Mos 20:13, 1 Sam 15:3, Jos 4:13, Upp 19:11-21, Apg 10:7, Matt 8:5–13, Gal 5:19–21, Matt 24:15-22

BibelsamtalI det Gamla förbundet gav Gud Israel instruktioner om att ge 10 % av sin skörd och sin boskap till Herren. De insamlade medlen gick till leviterna (dvs. prästerna som tjänstgjorde vid templet), till fattiga och till firandet av religiösa högtider. Men att ge av sina pengar till Herrens verk var något som Abraham gjorde även innan det Gamla förbundet, och som kristna uppmanas att göra även i det Nya förbundet. Skillnaden är dock att i Nya förbundet är det inget krav att ge och det finns heller ingen exakt siffra. Istället uppmanas den kristne att besluta sig för att ge generöst utefter förmåga, och att samla in kollekt när man samlas till gudstjänst på söndagarna. De insamlade medlen bör, precis som i Gamla förbundet, gå till fattiga och till de som arbetar för Herren. Gud lovar att de som ger kommer att på ett eller annat sätt belönas för sin gåva, men man ska inte ge i syfte att själv få, utan för att visa kärlek och generositet.

Bibelord

18 Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, 19 och han välsignade Abram och sade: ”Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! 20 Och välsignad vare Gud den Högste, som gett dina fiender i din hand!” Och Abram gav honom tionde av allt.” (1 Mos 14:18–20)

30 Allt tionde av jorden tillhör Herren, både av markens säd och av trädens frukt. Den är helgad åt Herren.” (3 Mos 27:30)

21 Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel, som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet.” (4 Mos 18:21)

Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. 10 Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin.” (Ords 3:9–10)

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig.    Ni säger: ”Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, för ni och hela folket stjäl från mig. 10 Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått.” (Mal 3:8–10)

1 När det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst.” (1 Kor 16:1–2)

11 Fullborda nu arbetet, så att ni som med god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. 12 Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. 13 Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan att alla ska ha det lika. 14 Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, 15 som det står skrivet: Den som samlat mycket hade ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting.” (2 Kor 8:11–15)

Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.” (2 Kor 9:6–7)

29 Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judeen.” (Apg 11:29)

17 De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.18 Skriften säger: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och: Arbetaren är värd sin lön.” (1 Tim 5:17–18)

Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.” (Gal 6:6)

13 Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.” (Rom 12:13)

10 Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också varit noga med att göra.” (Gal 2:10)

17 Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?” (1 Joh 3:17)

38 Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er.” (Luk 6:38)

35 I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta.” (Apg 20:35)

Samtalsfrågor

 1. Måste en kristen ge tionde?
 2. Hur mycket tycker du är rimligt att ge i kollekt?
 3. Vad bör kollekten gå till?
 4. Vad för slags belöning kan en generös givare vänta sig?
 5. Är det bra för ens personliga andliga utveckling att vara generös med sina tillgångar?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 14:22-27, 2 Kor 8-9, 4 Mos 18:26, 5 Mos 14:28–29, 2 Krön 31:5, 1 Kor 4:7, 2 Kor 8:5, Fil 4:15–18, Matt 6:1–4, Mark 12:41–44

BibelsamtalNattvard, även känt som Herrens måltid, kvällsmat, kommunion, brödsbrytelse och eukaristi (tacksägelse), är en ceremoni som Jesus instiftade på skärtorsdagen i samband med den judiska påskmåltiden. Nattvarden är ursprungligen en ”kärleksmåltid” där troende samlas för att äta tillsammans och där brödet i måltiden symboliserar Kristi kropp och vinet symboliserar Jesu blod. När vi alla äter varsin del av brödet förstår vi att alla vi kristna är en del av en gemenskap som hör ihop, och när vi dricker vinet förstår vi att det var tack vare Jesu död som vi fick evigt liv. Nattvarden är en symbolisk handling som visar att den som tror på Jesus är en del av det nya förbundet och kommer att delta i den stora messianska ”bröllopsmåltiden” i himmelen. Jesus uppmanade oss att fira nattvard ända tills han kommer tillbaka så att vi ständigt påminner oss om att vi är en gemenskap tack vare Jesu död.

Bibelord

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: “Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: “Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29 Jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min Fars rike.”” (Matt 26:26–29)

42 De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. … 46 Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” (Apg 2:42, 46)

16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 17 Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.” (1 Kor 10:16–17)

20 Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid, 21 för när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ene är hungrig, den andre berusad. 22 Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. 23 Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, 24 tackade Gud, bröt det och sade: “Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.” 25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.” 26 Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. 27 Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. 28 Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. 29 Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. 30 Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. 31Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. 32 Men när vi döms fostras vi av Herren, för att inte bli fördömda tillsammans med världen. 33 Alltså, mina bröder: när ni samlas för att äta, så vänta på varandra.” (1 Kor 11:20–33)

53 Jesus svarade: “Jag säger er sanningen: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.” (Joh 6:53–56)

Samtalsfrågor

 1. Hur upplever du firandet av nattvard?
 2. Har du varit med om olika sätt att fira nattvard?
 3. Hur tycker du att nattvard bör firas?
 4. Vilka bör delta i nattvarden?
 5. Varför har nattvarden blivit en orsak till splittring kristna emellan?
 6. Är nattvarden enbart symbolisk?
 7. Hur undviker man att man ”äter och dricker en dom över sig”?
 8. Vad finns det för koppling mellan den judiska påskmåltiden och nattvarden?

Fler intressanta bibelord

Mark 14:22-24, Luk 22:17-20, 1 Kor 10:21-22, Joh 6:22–65, Jud 12, 2 Petrus 2:13, Upp 19:9, Jes 25:6, Matt 22:2-14

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.