Vilka är Guds olika namn?

Christian Mölk Bibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor

De tre vanligaste namnen på Gud i Gamla Testamentet är El, Elohim och YHWH (Yahweh). Namn i Bibeln är oftast mer än bara ett tilltalsnamn, de säger också något om personen.

El

El betyder kort och gott ”Gud” eller ”gud” och används i Bibeln om både Gud och avgudar.

“Då sade han: ”Jag är Gud [El], din faders Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, ty jag skall där göra dig till ett stort folk.” (1 Moseboken 46:3)

Elohim

Elohim är pluralformen av ”El” och betyder således ”gudar”. Men i hebreiskan så används också pluralformen för att förstärka ett ord och i den meningen används Elohim som ett egennamn åt Gud och översätts då till ”Gud”.

“I begynnelsen skapade Gud [Elohim] himmel och jord.” (1 Moseboken 1:1)

Eloah

Eloah är singularis av pluralformen Elohim och översätts till ”Gud”. Att Gud i GT beskrivs i både singular och plural i ett och samma ord är en bild på treenigheten.

“Men du är en Gud [Eloah] som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte,” (Neh 9:17b)

El Elyon

El Elyon brukar översättas till svenska som ”Gud den Högste”. Det är inte helt ovanligt att Gud kallas för ”El” + ett attribut, exempelvis ”den Högste”. Det finns många sådana bibliska exempel.

“Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste [El Elyon]” (1 Moseboken 14:18)

YHWH

YHWH betyder ”Jag är den jag är” och är det namn som Gud själv väljer att presentera sig med. I det hebreiska skriftspråket skrivs inte vokaler ut och eftersom Guds namn YHWH ansågs för heligt för att uttalas så har uttalet fallit i glömska. De flesta tror att det ska uttalas ”Yahweh” medan några få tror ”Jehovah”. Eftersom YHWH inte uttalades så läste man ”Adonaj” (=Herren) istället. I de flesta Bibelöversättningar skriver man därför ”Herren” eller ”HERREN” där det på hebreiska står ”YHWH”. Läs mer om YHWH.

“Och Gud [Elohim] sade ytterligare till Mose: ”Så skall du säga till Israels barn: HERREN [YHWH], era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man kalla mig från släkte till släkte.” (2 Moseboken 3:15)

Adonaj

Adonaj betyder ”Herre” och används vanligen som namn på Gud för att undvika att missbruka Guds namn (2 Mose 20:7). ”Adon” är singularis och ”Adonaj” är plural.

“Tre gånger om året skall alla dina män träda fram inför din Herre [Adon], HERREN [YHWH], Israels Gud.” (2 Moseboken 34:23)

Kyrios

Kyrios betyder ”Herre” och är den grekiska översättningen av ”Adonaj”. Denna Guds titel, som har en direkt koppling till Guds namn YHWH, har också en direkt koppling till Jesus, Guds son (även när gammaltestamentliga texter används om Jesus).

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren [Kyrios] och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre [Kyrios], och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens [Kyrios] namn skall bli frälst.”(Rom 10:9–13)

YHWH Elohim

YHWH Elohim är en vanlig kombination och översätts vanligen till svenska som ”Herren Gud”.

“Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när HERREN Gud [YHWH Elohim] hade gjort jord och himmel.” (1 Moseboken 2:4)

El Shaddai

El Shaddai översätts vanligen till ”Gud den Allsmäktige”.

“När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN [YHWH] för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige [El Shaddai]. Vandra inför mig och var fullkomlig.” (1 Moseboken 17:1)

Herren Sebaot

Herren Sebaot, eller snarare; YHWH Sebaot, betyder ”YHWH härskarornas/arméernas Gud” och indikerar, som Bibelversen nedan visar, att Gud har makt.

“David svarade filisteen: ”Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat.” (1 Samuelsboken 17:45)

Den Gamle av dagar

Den Gamle av dagar är ett namn, titel eller beskrivning av Gud som Daniel använder.

“Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld.” (Daniel 7:9)

Immanuel

Immanuel är hebreiska och betyder ”Gud med oss”.

Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14)

Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.” (Matt 1:23)

Jesus

Namnet ”Jesus” är den grekiska varianten av det hebreiska namnet Josua, Yeshua eller Yehoshuah, som i sin tur är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud Frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss.

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21)

 Theos

”Theos” är grekiska och betyder ”Gud” eller ”gud”. Ordet används om både Gud och avgudar.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud [theos], och Ordet var Gud [theos].” (Joh 1:1)

Kyrios Theos

Den grekiska varianten av ”YHWH Elohim” är ”Kyrios Theos”, dvs. ”Herren Gud” på svenska.

Thomas svarade honom [Jesus]: ”Min Herre [Kyrios] och min Gud [Theos]!”” (Joh 20:28)

Share this Post