Vad säger Bibeln om kvinnliga församlingsledare?

Christian MölkBibelsamtal, Biblisk feminism 7 Comments

Bibelsamtal

Gamla Testamentet

I Gamla Testamentet var prästämbetet förbehållet män (2 Mos 28:1), men det hände ibland att Gud kallade kvinnor in i ledande positioner inom andra områden, exempelvis Mirjam (2 Mos 15:20, Mika 6:4) och Debora (Dom 4:4-5).

Jesus

Men när vi kommer in i Nya Testamentet kan vi börja med att konstatera att Jesus hade många kvinnliga efterföljare. Kvinnorna följde med Jesus och apostlarna på deras predikoresor i Galiléen (Luk 8:1-3). Att vara en ”lärjunge” var på Bibelns tid mer än att bara gå i skola hos en rabbin och plugga teologi, man skulle också praktisera sin kunskap genom att efterlikna sin läromästare. Att lära sig det teoretiska kallas ibland att ”sitta vid sin mästares fötter”, något som Paulus gjorde när han satt vid Gamaliels fötter (Apg 22:3) och som Martas syster Maria gjorde när hon satt vid Jesu fötter (Luk 10:38–42).

Men även om Jesus tillät kvinnor som lärjungar, betyder det automatiskt att de fick bli apostlar eller gå ut och vittna om det som de lärt sig av Jesus? Apostlarna verkar inte tycka det, för när apostlarna ska utse en ny apostel som Judas efterträdare, väljer de bara bland ”männen” när de utser en person som ska bli ”ett vittne om hans uppståndelse” (Apg 1:21–22). Men Jesus verkar dock inte ha något bekymmer med kvinnliga vittnen, för det första som händer efter hans uppståndelse är att Jesus och änglarna ber kvinnorna vid graven att ”vittna om att Jesus har uppstått”!

Därför bör det heller inte förvåna oss att Paulus i sitt brev till Rom skickar en hälsning till aposteln Junia, en kvinna (Rom 16:7). Och detta leder oss osökt över till Paulus undervisning i ämnet.

Paulus

Paulus undervisade återkommande om att alla som tror på Jesus nu har blivit ett nytt folk i Kristus och att vi är lika välkomna och lika värdefulla oavsett om vi är ”jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna” (Gal 3:28). Men i en värld där dess motsatser: nationalism, slaveri och kvinnoförtryck, ansågs normalt var Paulus befrielsebudskap extremt provocerande och på gränsen till revolutionerande och farligt för de med makt! Om alla som blev kristna skulle sluta vara främlingsfientliga, släppa alla sina slavar fria och låta kvinnorna bli jämställda skulle det skapa en samhällsrevolution utan dess like!

Med detta som bakgrund är det därför inte konstigt att Paulus ibland vädjar till de kristna att använda sitt sunda förnuft och inte använda denna nyvunna frihet allt för mycket utan istället ”bli kvar i den ställning han hade” när han blev kristen (1 Kor 7:20). På så sätt undviker man att reta upp det omkringliggande samhället i onödan, och kan istället fokusera på vårt huvuduppdrag; att vittna om Jesus. Allteftersom kommer sen den kristna friheten att istället indirekt utmana de negativa samhällsstrukturerna och skapa en kärleksrevolution inifrån. Ju fler som blir kristna, desto mindre soldater till de nationalistiska arméerna, desto mindre slavar, desto mindre kvinnoförtryck.

Så Paulus beskriver i teorin den frihet vi nu har i Kristus, men vädjar om återhållsamhet i praktiken i syfte att inte reta upp samhället för mycket och på så sätt skapa onödig förföljelse. Det är därför som han ibland praktiskt undervisar om hur slaven ska bete sig mot sin herre, trots att han i teorin undervisar att vi i Kristus inte längre är slav eller fri. Det är därför som han ibland praktiskt undervisar om att kvinnan ska underordna sig mannen, trots att han i teorin undervisar att vi i Kristus är lika inför Gud.

Men detta starka budskap om att vi är jämlika i Kristus och har samma möjligheter till tjänst för Herren betyder dock inte att gränserna mellan manligt och kvinnligt suddas ut till ett könslöst ”hen”. Både man och kvinna är skapade till Guds avbild och vi ärar Gud genom att vara det vi har skapats till att vara. Det är därför som Paulus skriver att naturen lär oss att ”det är en skam för en man att ha långt hår men en ära för en kvinna” (1 Kor 11:14-15).

Den helige Ande

Det är den helige Ande som smörjer oss människor in i helig tjänst. Och även om många ämbeten i Gamla Testamentet var förbehållna män, så profeterades det om att det ska komma en ny tid då Guds Ande kommer att ”utgjutas över allt kött” (Joel 2:28–29), både män och kvinnor, fria och slavar. Jesus uppmanade därför sina lärjungar att vänta i Jerusalem eftersom ”när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen” (Apg 1:8). Denna profetia uppfylldes då den helige Ande föll över alla troende, både män och kvinnor.

Slutsats

Min slutsats är alltså att JA, kvinnor kan och bör vara vittnen, ledare, apostlar, evangelister, profeter, och allt som Gud kallar till! När apostlarna ska välja en ny apostel definierar de en apostel som en som har följt Jesus från start samt som ”ett vittne om hans uppståndelse” (Apg 1:21–22). Jesus lät kvinnor utbildas av honom till att bli hans vittnen, han uppmanade dem att vittna om uppståndelsen, och den helige Ande gav kvinnorna kraft att bli Jesu vittnen. Om Jesus utbildar kvinnor och sänder iväg dem att vittna om uppståndelsen, och om den helige Ande utrustar med kraft för att klara av det uppdraget, vem är då vi att hindra Guds verk?

Problemtexter

Det finns flera svårförstådda texter där Paulus verkar antyda att mannen ska bestämma och leda, medan kvinnan ska hålla tyst, stanna hemma och mest ägna sig åt att föda barn. För att förstå dessa Bibelord är det viktigt att komma ihåg den kulturella kontexten som de kristna befann sig i.

1 Tim 2

Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga, lyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna smycka sig med anständig klädsel, med blygsamhet och gott omdöme, inte med håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyra kläder, 10 utan så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan: med goda gärningar. 11 En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig.12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon ska vara i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev förledd, utan kvinnan blev förledd och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon ska bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva anständigt i tro, kärlek och helgelse. Det är ett ord att lita på.” (1 Tim 2:8–15)

1 Timoteusbrevet skrevs av Paulus till Timoteus för att hjälpa honom i sin nya uppgift som ledare för församlingen i Efesus (1 Tim 1:3). I Efesus fanns vid denna tid en religiös kvinnokult kring Artemistemplet, där man tillbad den kvinnliga gudinnan Artemis (eller Diana som romarna kallade henne) och där kvinnorna bestämde över religionen och bara kvinnor tilläts vara präster. Mot en sådan religiös bakgrund är det inte konstigt att Paulus försäkrar de kristna i Efesus om att så inte kommer att bli fallet i den kristna församlingen.

Istället skriver Paulus att både männen och kvinnorna ska ha möjlighet att ta emot undervisning utan att, likt Artemisprästerna, bestämma över männen. Anledningen till att Paulus använder Adam och Eva som exempel är för att visa att både män och kvinnor behöver vara insatta i Guds ord. Kolla hur dumt det blev när Eva lurades av Djävulen. Det räcker inte med att bara mannen är insatt i Guds ord.

1 Kor 11

Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat. För om en kvinna inte har något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret, så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära, 8 för mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen. 10 Därför bör kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. 11 Men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen eller mannen oberoende av kvinnan. 12 För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud. 13 Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? 14 Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår 15 men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som slöja? 16 Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar.” (1 Kor 11:2–16)

I Korinth fanns en situation där de enda kvinnor som inte täckte sitt hår med en slöja när de var utomhus var prostituerade. Mot en sådan bakgrund är det inte så konstigt att Paulus manar kvinnorna i Korinth att täcka sitt hår så att inte stadens befolkning tror att alla kristna kvinnor plötsligt blivit prostituerade. Även om vi i Kristus har blivit fria från alla möjliga olika förtryck, så ska vi inte använda vår frihet på ett sådant sätt att det väcker det omkringliggande samhällets avsky och omöjliggör förkunnandet av evangelium. Vilken ansvarsfull förälder i Korinth skulle våga skicka sina barn till kyrkan om de trodde att alla kristna kvinnor var prostituerade? Det vore därför kärlekslöst att använda vår frihet på ett sådant sätt att det stänger dörren för fler att höra evangeliet och bli frälsta.

I vårt samhälle idag är det inte bara prostituerade som inte täcker sitt hår, så i vår kulturella kontext är detta inget problem. Däremot kan man överföra principen. I vår kultur har prostituerade ofta kortkort kjol och urringning. Därför kan det vara bra att tänka på att inte klä sig allt för kortkort eller sexuellt utmanande även om det inte är förbjudet eftersom vi som kristna äger en stor frihet. I kärlek till våra medmänniskor är det ibland bra att inte nyttja vår stora frihet om det riskerar hindra vårt primära uppdrag: att vittna om Jesus.

Bibelord

1 Du ska låta din bror Aron och hans söner med honom träda fram till dig ur kretsen av Israels barn för att tjäna som präster åt mig, Aron själv och hans söner Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.” (2 Mos 28:1)

20 Och profetissan Mirjam, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade.” (2 Mos 15:20)

Jag förde dig upp ur Egyptens land, jag befriade dig ur träldomshuset. Jag sände Mose, Aron och Mirjam framför dig.” (Mik 6:4)

28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.29 Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande.” (Joel 2:28–29)

36 Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Ashers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru,” (Luk 2:36)

38 Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40 Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” 41 Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. 42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.”” (Luk 10:38–42)

 9 När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från sju onda andar. 10 Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. 11 Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 12 Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. 13 De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. 14 Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.” (Mark 16:9–14)

Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.”” (Matt 28:5–7)

21 Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, 22 från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss.” (Apg 1:21–22)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

1 När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:1–4)

28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

40 Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de i stället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare.” (Apg 16:40)

Hälsa Andronicus och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig.” (Rom 16:7)

33 för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom i alla de heligas församlingar 34 ska kvinnorna vara tysta i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något ska de fråga sina män därhemma, för det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.” (1 Kor 14:33–35)

Samtalsfrågor

 1. Varför fick bara män vara präster i Gamla Testamentet?
 2. Varför valde Jesus tolv män till apostlar?
 3. Hur bör vi praktisera Gal 3:28?
 4. Är det viktigare att använda sin kristna frihet än att vittna om Jesus?
 5. Får kvinnor enligt Bibeln vara pastorer och församlingsledare?
 6. Är det någon skillnad på kvinnors möjligheter att vara vittnen före och efter Jesu uppståndelse?

Fler intressanta bibelord

Luk 24:1–12, Joh 20:17–18, Apg 22:3, 1 Kor 7:17–24

Comments 7

 1. Jag tycker du har fel när du menar att Kvinnor kan vara Apostlar. I Rom 16:7 står det ej att Juanias var en apostel. Det står så här: Hälsa Andronikus och Juanias, mina landsmän (landsmän kan också översättas som släktingar) och nedgångar, som har ett stort anseende bland apostlarna, och som var i Kristus före mig.
  Det står alltså att dom hade ett gott anseende bland apostlarna. Det står inte att någon utav dom var apostlar. Min fråga till dig är hur du kan dra den slutsatsen att en kvinna kan vara apostel på den bibelversen. Läser vi i Joel 2:28-32 (Luk 2:36-38)(apg 2:17-21) så står det att en kvinna kan vara profetissa. Att en kvinna kan vara en församlingsledare håller jag med om men endast tillsammans med sin man och under honom eftersom mannen är familjens överhuvud liksom Kristus är församlingens. Jag kan ha fel men ej i det förstnämnda då jag tycker att du förvränger texten kraftigt

 2. Hej, i Bibeln står det ofta Bröder ex. 1 kor 14,26. Jag har hört om en tolkning att man menar både kvinnor och män ( syskon) I ”Kärnbibeln” står det syskon i stället för bröder.
  Det finns en uppfattning att man måste läsa exakt som det står, alltså står det Man/Män så kan det inte menas att det gäller Kvinnor.
  Hur ser du på detta.

  1. Post
   Author

   Hej!

   Jag vill inte påstå att jag har ett perfekt genomtänkt svar på din fråga, men jag kan ödmjukt berätta hur jag tänker.

   I Bibeln ser vi att begreppet ”man” ofta inkluderar både män och kvinnor som ett slags samlingsbegrepp. På hebreiska är ju ordet för ”människa” samma som den första mannens namn: ”adam”.

   “Och Gud skapade människan [adam] till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

   Vi ser exempelvis att Gud gav Abraham löfte om en son. Men när hans fru Sara inte kunde få barn fick Abraham istället barn med Saras slavinna Hagar. Men Gud var tydlig med att Abraham och Hagars son Ismael inte var löftessonen. Det löfte Gud hade gett Abraham inkluderade även Sara, även om hon inte hade nämnts, eftersom det var underförstått. Så småningom fick Abraham och Sara löftessonen Isak.

   Så på samma sätt som ordet ”man” kan betyda ”mänsklighet” och inkludera både män och kvinnor, så kan ordet ”bröder” betyda ”syskon” och inkludera både bröder och systrar.

  2. Hej, i Bibeln står det ofta Bröder ex. 1 kor 14,26. Jag har hört om en tolkning att man menar både kvinnor och män ( syskon) I ”Kärnbibeln” står det syskon i stället för bröder.
   Det finns en uppfattning att man måste läsa exakt som det står, alltså står det Man/Män så kan det inte menas att det gäller Kvinnor.
   Hur ser du på detta.

   Ordet bröder i 1Kor 14:26 är en översättning från grekiskans ”adelphos” som betyder en avlägsen eller nära ”bror”.
   Bibeln är skriven till alla människor oavsett kön, men, det var ledarna (män) som hade det högsta andliga ansvaret i det forna Israel och i den kristna församlingen. De skulle leda Guds folk, förvalta och förmedla Skrifterna/Bibeln till medlemmarna.

 3. I 1 Timoteusbrevet grundar Paulus sin argumentation i skapelseordningen. Dvs Adam skapades först och Eva som hans hjälpare, samt mannen som huvudet över kvinnan. Han baserar inte sitt argument på kvinnorna i den kulturen. Är det därför inte farligt att dra in denna tolkning när Paulus inte ens nämner detta som ett argument?

  En annan problematik blir ju om en kvinna har auktoritet i församlingen men sedan kommer hem och ska underordna sig sin make (Ef 5:23). Har hon auktoritet över honom då i kyrkan men inte i hemmet?

 4. Kvinnan har ingen auktoritet och kvinnans roll är lika ett boskap i mannens ägo. Titta bara på Daniel i kommenterasfältet. Stackars hans fru. Det är många kvinnors största rädsla att bli placerade i positionen att hålla käft och lyda en man som antagligen ändå bryr sig främst om sig själv. Det är en dom till sorg. Bättre aldrig gifta sig och avstå gud.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.