Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal | Page: 2
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal"

Gud är helig, rättfärdig, rättvis och har all makt i både himlen och på jorden, vilket innebär att Gud både vill ha bort ondskan och har makt att förhindra ondskan. Men trots att vi människor ofta är arga på Gud för att han inte stoppar ondskan, så är det faktiskt vi människor som skapar denna ondska. Om Gud aktivt skulle stoppa alla våra syndiga gärningar och all den ondska vi skapar, då skulle det innebära att vi inte längre hade möjlighet att välja mellan gott och ont och därmed förlorade vår fria vilja. Om Gud skulle plocka bort alla onda människor så fort de gör en synd, så skulle det så småningom innebära att det inte längre finns några människor kvar, eftersom alla människor syndar. Vi hade då inte hunnit omvända oss och få förlåtelse för våra synder och bli frälsta. Därför tolererar Gud på sätt och vis synden och ondskan i världen och väntar med att stoppa ondskan och döma synden tills alla har fått tid att omvända sig. Guds lösning på problemet med ondskan är att själv komma till världen i Jesus Kristus och visa hur man lever ett liv utan ondska och synd, och uppmana alla människor att tro på Jesus och frivilligt omvända sig från sina onda gärningar. Gör man detta får man förlåtelse för sina synder och får ta emot den helige Ande som hjälper oss att sluta synda och istället bli mer lik Jesus. Utefter Guds goda omdöme väljer Gud dock ibland att gripa in i mänsklighetens historia och stoppa ondska. Hur, när och varför Gud gör detta är omöjligt för oss människor att veta eller ens förstå. Dock kan vi förtrösta på att Gud vet bäst och att han vid tidens slut kommer att döma synden och skipa rättvisa. Även om vi inte alltid förstår vad Gud gör så kan vi lita på att Gud är god och prisa Honom oavsett.

Bibelord

3Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.”” (Jes 6:3)

4Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.” (5Mos 32:4)

18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28:18)

16Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, 17men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.”” (1Mos 2:16–17)

12Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.” (Rom 5:12)

21Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar.” (Pred 7:21)

8Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

26För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”” (Apg 3:26)

9Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2Pet 3:9)

21Han sade: ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!”” (Job 1:21)

5Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 6Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.” (Ords 3:5–6)

Samtalsfrågor

 1. Varför finns det ondska i världen?
 2. Varför tillåter Gud onda saker hända goda människor?
 3. Vad hade hänt om Gud stoppade all synd och all ondska?
 4. Hur bidrar vi människor till att minska ondskan i världen?
 5. Hur blir vi kristna mer lika Jesus och mindre syndiga?
 6. Går det att förtrösta på Gud även när man är drabbad av ondska?
 7. Är Gud allsmäktig?

Fler intressanta bibelord

Rom 3:10–18, 2Kor 5:17

BibelsamtalMänniskan skapades ursprungligen utan sjukdom och död, men drabbades av detta som en konsekvens av synden. I himmelen kommer den frälsta människan att fullt ut återupprättas och bli hel både till ande, själ och kropp. Men tack vare att Jesus och Guds rike har kommit till jorden så kan man redan här och nu få en försmak av himmelen och få bli frisk både själsligt och fysiskt, genom exempelvis förbön och handpåläggning. Jesus botade alla de människor som kom till honom, ofta genom att utmana personen som var sjuk att göra något som han inte kunde pga. sin sjukdom. När Guds kraft samverkar med människans tro resulterar det i ett helande. Men en svag eller obefintlig tro behöver inte nödvändigtvis leda till att man inte blir helad, men direkt otro kan leda till att ett helande uteblir eftersom man inte vill ta emot det som Gud vill ge. Jesus har gett vidare makten att bota sjuka till alla oss troende, som alla rent generellt kan be för sjuka och få vara med om helanden. Gud har även genom sin Ande utrustat vissa med helandets gåva och som därför blir använda av Gud mer än normalt. Medicin och sjukvård står inte i kontrast till mirakulösa helanden, så om man blir sjuk bör man söka hjälp hos både Gud och sjukvården. Alla människor blir inte helade och ibland får man acceptera att Gud har en annan plan och sätta sitt hopp till Guds fullständiga helande i himlen.

Bibelord

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes 53:4–5)

15 Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar.” (Luk 5:15)

32 Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. 33 Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. 34 Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sade: “Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35 Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. 36 Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. 37 Och folk blev helt utom sig av häpnad och sade: “Allt han har gjort är gott! Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala.”” (Mark 7:32–37)

Han kunde inte göra någon kraftgärning där, utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna där omkring och undervisade.” (Mark 6:5–6)

1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.” (Matt 10:1)

17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.” (Mark 16:17–18)

Men Petrus sade: “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud.” (Apg 3:6–8)

14 Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn.” (Jak 5:14)

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,” (1 Kor 12:8–9)

23 Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar.” (1 Tim 5:23)

18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.” (Rom 8:18)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

Samtalsfrågor

 1. Hur ber man för sjuka?
 2. Har du varit med om ett helande?
 3. Vad är det för skillnad på tro, svag tro och otro?
 4. Varför rör Jesus den dövstumme där han är sjuk och tittar upp mot himlen?
 5. Skulle du hellre bli helad själsligt eller fysiskt om du fick välja?
 6. Varför blir inte alla helade?
 7. Hur vet man om man har fått helandets gåva?

Fler intressanta bibelord

Mark 2:12, Mark 3:1–6, Ps 103:2–3, Luk 4:18, Mark 9:14–29, 1 Kor 12:28–30, 1 Joh 5:14–15, Luk 10:34, 2 Mos 15:26, Mark 10:52, Joh 6:2, 2 Kor 12:7–10

I Bibeln är vin ofta någonting positivt som skänker glädje och som är ett tecken på välsignelse. För den som vill närma sig Herren uppmanar Bibeln dock till att avstå från vin och andra starka drycker. Jesus själv drack vin, förvandlade mirakulöst vatten till vin, instiftade nattvarden med vin som en åminnelse om sin död fram tills den dag då vi tillsammans med Jesus kommer att fira en festmåltid med vin uppe i himlen. Dock ska tilläggas att vin inte hade samma mängd alkohol som idag samt att dricksvattnet ofta var så dåligt att det var bättre för hälsan att dricka vin till maten. Så vin eller alkohol är inte i sig självt syndigt, men kan, om det missbrukas, leda till onykterhet och alkoholberoende, någonting som Bibeln varnar för eftersom det leder till att vi inte bryr oss om Gud, syndar och gör galenskaper. Men även om Bibeln inte är emot alkohol så länge som man kan hantera det utan att bli onykter eller beroende, så ska man som kristen inte dricka alkohol om det finns en risk att man leder sin broder eller syster på fall. Det är bättre att avstå för någon annans skull än att envist hävda sin rätt.

Bibelord

9”För att ni inte skall dö får varken du själv eller dina söner dricka vin eller starka drycker när ni skall gå in i uppenbarelsetältet. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte.” (3Mos 10:9)

1Herren talade till Mose. Han sade: 2”Tala till Israels barn och säg till dem: Om en man eller en kvinna avlägger ett löfte, ett nasirlöfte, att avskilja sig för Herren, 3skall han avhålla sig från vin och starka drycker. Han får inte dricka någon syrad dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck. Han får inte dricka druvsaft, och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torra.” (4Mos 6:1–3)

5Jag ledde er i öknen i fyrtio år. Era kläder blev inte utslitna på er, inte heller sandalerna på dina fötter. 6Bröd fick ni inte att äta och inte vin eller starka drycker att dricka, för att ni skulle veta att jag är Herren, er Gud.” (5Mos 29:5–6)

7Han sade till mig: Se, du skall bli havande och föda en son. Drick nu inte vin eller starka drycker och ät inte något orent, ty pojken skall vara en Guds nasir från moderlivet ända till sin död.”” (Dom 13:7)

7Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör.” (Pred 9:7)

14Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden 15och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja, och brödet styrker hennes hjärta.” (Ps 104:14–15)

14Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt.” (Am 9:14)

1Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk.” (Jes 55:1)

1Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis.” (Ords 20:1)

4Det anstår inte kungar, Lemuel, det anstår inte kungar att dricka vin, ej furstar att fråga efter starka drycker, 5så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn. 6Ge starka drycker åt den som håller på att förgås och vin åt bedrövade själar. 7Låt dem dricka och glömma sin fattigdom, så att de slutar tänka på sitt elände.” (Ords 31:4–7)

11Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten, upphettade av vin! 12Vid sina dryckeslag har de harpor och psaltare, pukor, flöjter och vin. Men Herrens gärningar bryr de sig inte om, hans händers verk intresserar dem inte.” (Jes 5:11–12)

22Ve dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga att blanda starka drycker, 23dem som för mutor frikänner den skyldige och berövar den rättfärdige hans rätt.” (Jes 5:22–23)

9Man dricker inte vin under sång, rusdrycken är bitter för dem som dricker den.” (Jes 24:9)

7Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.” (Jes 28:7)

29Vem ropar ”ack”, vem ropar ”ve”? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? 30De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin. 31Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. 32Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm. 33Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper. 34Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. 35”De slår mig, men det gör inte ont, de ger mig stryk, men jag känner inget. När skall jag vakna, så att jag kan få tag i mer?”” (Ords 23:29–35)

18Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,” (Ef 5:18)

12Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.” (1Kor 6:12)

19De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.” (2Pet 2:19)

9Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. 10Ty om någon får se, hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete ’uppbyggd’, så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? 11Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. 12När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. 13Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall.” (1Kor 8:9–13)

1På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. 3När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.” 4Jesus svarade: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.” 5Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han än säger till er.” 6Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. 7Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden. 8Sedan sade han: ”Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det. 9Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10och sade: ”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.” 11Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.” (Joh 2:1–11)

23Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.” (1Tim 5:23)

33Johannes Döparen kom, och han äter inte bröd och dricker inte vin, och ni säger: Han har en ond ande. 34Människosonen kom, och han äter och dricker, och ni säger: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare!” (Luk 7:33–34)

26Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp.” 27Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Drick alla av den. 28Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29Jag säger er: Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike.”” (Matt 26:26–29)

Samtalsfrågor

 1. Är alkohol någonting positivt eller negativt?
 2. Bör man som kristen dricka alkohol?
 3. Hur vet man om man missbrukar alkohol?
 4. Hur skapar vi en församlingsmiljö där folk inte kommer på fall pga. alkohol?
 5. Är det okej att som kristen dricka alkohol måttligt?
 6. Hur ska vi som församling bemöta medlemmar som har problem med alkohol?
 7. Är det fel att som kristen dricka alkoholfritt öl och vin?
 8. Varför uppmanar Bibeln till att avstå från alkohol när man vill närma sig Herren?
 9. Bör man som kristen arbeta där det serveras alkohol?

BibelsamtalDet hebreiska ordet ”Sheol” och det grekiska ordet ”Hades” används i Gamla respektive Nya Testamentet för att beskriva ”dödsriket”, dit alla människor hamnar efter döden i väntan på domedagen och uppståndelsen. I Nya Testamentet används ordet ”Gehenna” för att syfta på helvetet efter domedagen. Gehenna är ett annat ord för ”Hinnom-dalen”, där Israel ibland ägnade sig åt fruktansvärda barnoffer till avguden Molok. Uttrycket ”eldsjön” syftar på den slutgiltiga platsen Djävulen, hans änglar och alla människor som inte får evigt liv genom tro på Jesus hamnar. Eldsjön beskrivs som en plats av yttersta mörker, en brinnande ugn där man gråter och skär tänder, en evig eld, plåga och pina. De som hamnar i helvetet drabbas av evigt fördärv, separeras helt från Gud och beskrivs som ogräs som brinner upp i eld.

Bibelord

22 För en eld är tänd av min vrede, den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand.” (5 Mos 32:22)

40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. 41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt 42 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.” (Matt 13:40–42)

36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36)

Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.” (2 Pet 3:7)

Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.” (2 Krön 28:3)

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” (Matt 10:28)

7b Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er.” (2 Tess 1:7b–10)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)

46 Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:46)

1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.” (Upp 20:1–3)

10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp 20:10)

14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:14–15)

Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” (Upp 21:8)

Samtalsfrågor

 1. Varför finns helvetet?
 2. Vilka hamnar i helvetet?
 3. Vart hamnar själen efter döden?
 4. Kommer människor som hamnar i helvetet plågas i all evighet eller kommer de att gå miste om det eviga livet och därmed dö likt ogräs som bränns upp i eld?
 5. Om den första döden innebär att man dör kroppsligt, innebär då den andra döden att man även dör själsligt?

Fler intressanta bibelord

Luk 16:19–31, Joh 8:21, 2 Pet 2:17, Matt 16:18, Upp 1:18, Jud 7

BibelsamtalHimlen är Guds heliga boning där Guds perfekta vilja råder och där Gud har sin tron och tillbes av änglar dygnet runt. Himlen är full av Guds ljus, glädje och frid, och det finns ingen död, sorg, synd, gråt eller plåga. Tack vare Jesu död på korset kommer troende från alla jordens länder och folk få ärva himlen och uppstå till evigt liv i en ny uppståndelsekropp och få träda in i himlen där man för evigt kommer att få vara med Gud och med varandra. Alla som tror på Jesus får sina namn skrivna i livets bok och får medborgarskap i himmelriket. Redan här och nu kan vi tack vare den helige Ande få en försmak av himlen och börja tillbe och tjäna Gud och på så sätt samla skatter i himlen.

Bibelord

1 Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: “Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta.” Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol, och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och åska, och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall. Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon framtill och baktill. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: “Helig, helig, helig är Herren Gud Allsmäktig, han som var och som är och som kommer.” Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: 11 “Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”” (Upp 4:1–11)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” (Matt 6:10)

19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” (Matt 6:19–21)

Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. 10 Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud.” (1 Kor 2:9–10)

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” (Matt 5:10–12)

20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.” (Fil 3:20–21)

34 Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.” (Matt 25:34)

Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, 10 och de ropade med stark röst: “Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!”” (Upp 7:9–10)

Samtalsfrågor

 1. Hur föreställer du dig himlen?
 2. Vad kommer vi att göra i himlen?
 3. Hur gör vi för att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen?
 4. Hur samlar man på sig himmelska skatter?
 5. Hur förbereder man sig inför himlen?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 26:15, 2 Krön 6:21, Mark 1:10, 1 Tess 4:16, Joh 6:38, Heb 9:24, Upp 21:1, Fil 2:10–11, Fil 3:14, Matt 16:27, Luk 12:32, Joh 14:2, Upp 21:23, Matt 25:21, Luk 10:20, 1 Tim 6:18–19, Fil 3:8, 1 Kor 3:11–14

BibelsamtalVid den här tidsålderns slut kommer Jesus att komma tillbaka och döma synden och ondskan i världen. Eftersom alla människor har syndat kommer också alla människor att dömas. På grund av detta kom Jesus till jorden och erbjöd räddning undan domen till alla som tror på honom. När Jesus kommer tillbaka kommer han att belöna de troende och döma de onda. De som tror på Jesus kommer att få evigt liv och få ta Guds rike i besittning medan de ogudaktiga kommer att få gå bort till evigt straff och en förtärande och uppslukande eld.

Bibelord

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. 33 Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. 35 För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. 41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? 45 Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:31–46)

39 Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. 41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt 42 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. 43 Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin Fars rike. Hör, du som har öron!” (Matt 13:39–43)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Joh 3:16–18)

24 Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.” (Joh 5:24)

31 Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” (Apg 17:31)

12 Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag, och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. 13 Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. 14 För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. 16 Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus.” (Rom 2:12–16)

 “Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.” (2 Pet 3:7)

26 För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, 27 utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna.” (Heb 10:26–27)

10 Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.” (2 Kor 5:10)

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:11–15)

Samtalsfrågor

 1. Vad avgör om man får evigt liv eller evigt straff på domedagen?
 2. Hur blir man räddad undan domen?
 3. Vad händer med de som aldrig har hört talas om Jesus?
 4. Spelar de ”gärningar” man gjort under sitt liv någon roll på domedagen?

Fler intressanta bibelord

Joh 5:22, Apg 10:42, Rom 14:10–12, 2 Tess 1:6–7, Matt 12:36–37, Rom 5:9, Matt 13:49, Dan 12:2

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.