Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal övrigt
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal övrigt"

Gud är helig, rättfärdig, rättvis och har all makt i både himlen och på jorden, vilket innebär att Gud både vill ha bort ondskan och har makt att förhindra ondskan. Men trots att vi människor ofta är arga på Gud för att han inte stoppar ondskan, så är det faktiskt vi människor som skapar denna ondska. Om Gud aktivt skulle stoppa alla våra syndiga gärningar och all den ondska vi skapar, då skulle det innebära att vi inte längre hade möjlighet att välja mellan gott och ont och därmed förlorade vår fria vilja. Om Gud skulle plocka bort alla onda människor så fort de gör en synd, så skulle det så småningom innebära att det inte längre finns några människor kvar, eftersom alla människor syndar. Vi hade då inte hunnit omvända oss och få förlåtelse för våra synder och bli frälsta. Därför tolererar Gud på sätt och vis synden och ondskan i världen och väntar med att stoppa ondskan och döma synden tills alla har fått tid att omvända sig. Guds lösning på problemet med ondskan är att själv komma till världen i Jesus Kristus och visa hur man lever ett liv utan ondska och synd, och uppmana alla människor att tro på Jesus och frivilligt omvända sig från sina onda gärningar. Gör man detta får man förlåtelse för sina synder och får ta emot den helige Ande som hjälper oss att sluta synda och istället bli mer lik Jesus. Utefter Guds goda omdöme väljer Gud dock ibland att gripa in i mänsklighetens historia och stoppa ondska. Hur, när och varför Gud gör detta är omöjligt för oss människor att veta eller ens förstå. Dock kan vi förtrösta på att Gud vet bäst och att han vid tidens slut kommer att döma synden och skipa rättvisa. Även om vi inte alltid förstår vad Gud gör så kan vi lita på att Gud är god och prisa Honom oavsett.

Bibelord

3Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.”” (Jes 6:3)

4Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.” (5Mos 32:4)

18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28:18)

16Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, 17men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.”” (1Mos 2:16–17)

12Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.” (Rom 5:12)

21Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar.” (Pred 7:21)

8Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

26För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”” (Apg 3:26)

9Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2Pet 3:9)

21Han sade: ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!”” (Job 1:21)

5Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 6Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.” (Ords 3:5–6)

Samtalsfrågor

 1. Varför finns det ondska i världen?
 2. Varför tillåter Gud onda saker hända goda människor?
 3. Vad hade hänt om Gud stoppade all synd och all ondska?
 4. Hur bidrar vi människor till att minska ondskan i världen?
 5. Hur blir vi kristna mer lika Jesus och mindre syndiga?
 6. Går det att förtrösta på Gud även när man är drabbad av ondska?
 7. Är Gud allsmäktig?

Fler intressanta bibelord

Rom 3:10–18, 2Kor 5:17

I Bibeln är vin ofta någonting positivt som skänker glädje och som är ett tecken på välsignelse. För den som vill närma sig Herren uppmanar Bibeln dock till att avstå från vin och andra starka drycker. Jesus själv drack vin, förvandlade mirakulöst vatten till vin, instiftade nattvarden med vin som en åminnelse om sin död fram tills den dag då vi tillsammans med Jesus kommer att fira en festmåltid med vin uppe i himlen. Dock ska tilläggas att vin inte hade samma mängd alkohol som idag samt att dricksvattnet ofta var så dåligt att det var bättre för hälsan att dricka vin till maten. Så vin eller alkohol är inte i sig självt syndigt, men kan, om det missbrukas, leda till onykterhet och alkoholberoende, någonting som Bibeln varnar för eftersom det leder till att vi inte bryr oss om Gud, syndar och gör galenskaper. Men även om Bibeln inte är emot alkohol så länge som man kan hantera det utan att bli onykter eller beroende, så ska man som kristen inte dricka alkohol om det finns en risk att man leder sin broder eller syster på fall. Det är bättre att avstå för någon annans skull än att envist hävda sin rätt.

Bibelord

9”För att ni inte skall dö får varken du själv eller dina söner dricka vin eller starka drycker när ni skall gå in i uppenbarelsetältet. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte.” (3Mos 10:9)

1Herren talade till Mose. Han sade: 2”Tala till Israels barn och säg till dem: Om en man eller en kvinna avlägger ett löfte, ett nasirlöfte, att avskilja sig för Herren, 3skall han avhålla sig från vin och starka drycker. Han får inte dricka någon syrad dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck. Han får inte dricka druvsaft, och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torra.” (4Mos 6:1–3)

5Jag ledde er i öknen i fyrtio år. Era kläder blev inte utslitna på er, inte heller sandalerna på dina fötter. 6Bröd fick ni inte att äta och inte vin eller starka drycker att dricka, för att ni skulle veta att jag är Herren, er Gud.” (5Mos 29:5–6)

7Han sade till mig: Se, du skall bli havande och föda en son. Drick nu inte vin eller starka drycker och ät inte något orent, ty pojken skall vara en Guds nasir från moderlivet ända till sin död.”” (Dom 13:7)

7Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör.” (Pred 9:7)

14Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden 15och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja, och brödet styrker hennes hjärta.” (Ps 104:14–15)

14Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt.” (Am 9:14)

1Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk.” (Jes 55:1)

1Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis.” (Ords 20:1)

4Det anstår inte kungar, Lemuel, det anstår inte kungar att dricka vin, ej furstar att fråga efter starka drycker, 5så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn. 6Ge starka drycker åt den som håller på att förgås och vin åt bedrövade själar. 7Låt dem dricka och glömma sin fattigdom, så att de slutar tänka på sitt elände.” (Ords 31:4–7)

11Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten, upphettade av vin! 12Vid sina dryckeslag har de harpor och psaltare, pukor, flöjter och vin. Men Herrens gärningar bryr de sig inte om, hans händers verk intresserar dem inte.” (Jes 5:11–12)

22Ve dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga att blanda starka drycker, 23dem som för mutor frikänner den skyldige och berövar den rättfärdige hans rätt.” (Jes 5:22–23)

9Man dricker inte vin under sång, rusdrycken är bitter för dem som dricker den.” (Jes 24:9)

7Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.” (Jes 28:7)

29Vem ropar ”ack”, vem ropar ”ve”? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? 30De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin. 31Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. 32Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm. 33Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper. 34Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. 35”De slår mig, men det gör inte ont, de ger mig stryk, men jag känner inget. När skall jag vakna, så att jag kan få tag i mer?”” (Ords 23:29–35)

18Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,” (Ef 5:18)

12Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.” (1Kor 6:12)

19De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.” (2Pet 2:19)

9Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. 10Ty om någon får se, hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete ’uppbyggd’, så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? 11Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. 12När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. 13Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall.” (1Kor 8:9–13)

1På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. 3När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.” 4Jesus svarade: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.” 5Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han än säger till er.” 6Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. 7Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden. 8Sedan sade han: ”Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det. 9Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10och sade: ”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.” 11Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.” (Joh 2:1–11)

23Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.” (1Tim 5:23)

33Johannes Döparen kom, och han äter inte bröd och dricker inte vin, och ni säger: Han har en ond ande. 34Människosonen kom, och han äter och dricker, och ni säger: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare!” (Luk 7:33–34)

26Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp.” 27Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Drick alla av den. 28Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29Jag säger er: Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike.”” (Matt 26:26–29)

Samtalsfrågor

 1. Är alkohol någonting positivt eller negativt?
 2. Bör man som kristen dricka alkohol?
 3. Hur vet man om man missbrukar alkohol?
 4. Hur skapar vi en församlingsmiljö där folk inte kommer på fall pga. alkohol?
 5. Är det okej att som kristen dricka alkohol måttligt?
 6. Hur ska vi som församling bemöta medlemmar som har problem med alkohol?
 7. Är det fel att som kristen dricka alkoholfritt öl och vin?
 8. Varför uppmanar Bibeln till att avstå från alkohol när man vill närma sig Herren?
 9. Bör man som kristen arbeta där det serveras alkohol?

Ordet ”helgon” betyder ordagrant ”helig” och enligt Bibeln är alla troende ”heliga”, och därmed även helgon. Alla troende uppmanas att ”frimodigt gå fram till nådens tron” och be direkt till Gud. Detta kan vi göra eftersom Jesus genom sin död på korset har öppnat dörren in i det allra heligaste för oss. Alla troende har direktkontakt med Gud och får hjälp av Jesus och den helige Ande att be. En del kristna samfund anser att man bör be de döda helgonen om deras förböner, eftersom man menar att detta i princip är samma sak som att be levande kristna om förbön. Dock finns det inget stöd i Bibeln för att be till någon annan än till Gud. Ingenstans i Bibeln kan vi finna någon som ber döda kristna om deras förböner, eller någon död som ber för en levande troende här på jorden. Däremot finns det många exempel på uppmaningar att be för kristna som är vid liv och som behöver våra förböner. De få gånger som Bibeln omnämner bön till döda så är det för att varna för att ”söka råd hos de döda” eftersom detta är ”avskyvärt” för Herren. Detta försöker dock kung Saul göra när han ber en andebesvärjerska att mana fram den döde profeten Samuel för att be om råd. Saul lyckas visserligen, men Samuel verkar inte speciellt glad och ifrågasätter varför Saul ”stör” honom. När Jesus möter Elia och Mose på Förklaringsberget så är inte detta för att lära oss att be till helgon om deras förböner, utan för att förhärliga Jesus Kristus.

Bibelord

7Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.” (Rom 1:7)

 16Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Heb 4:16)

37Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.” (Mark 15:37–38)

5Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,” (1Tim 2:5)

25Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.” (Heb 7:25)

26Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.” (Rom 8:26–27)

19Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. 20För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.” (Ef 6:19–20)

10Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig. 13Du skall vara fullkomlig inför Herren, din Gud.” (5Mos 18:10–13)

7Då sade Saul till sina tjänare: ”Sök upp en andebesvärjerska åt mig, så skall jag gå till henne och fråga henne.” Hans tjänare svarade: ”Det finns en andebesvärjerska i En-Dor.” 8Och Saul gjorde sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gav sig i väg med två av sina män. De kom till kvinnan om natten. ”Spå åt mig genom anden”, sade han, ”och mana upp åt mig den jag säger dig.” 9Men kvinnan sade till honom: ”Du vet själv vad Saul har gjort, att han har utrotat andebesvärjare och spåmän ur landet. Varför lägger du då ut en snara för mitt liv för att döda mig?” 10Då svor Saul henne en ed vid Herren och sade: ”Så sant Herren lever, i denna sak skall ingen skuld drabba dig.” 11Kvinnan frågade: ”Vem skall jag då mana fram åt dig?” Han svarade: ”Mana fram Samuel åt mig.” 12Men när kvinnan fick se Samuel, gav hon till ett högt rop och sade till Saul: ”Varför har du lurat mig? Du är ju Saul.” 13Kungen sade till henne: ”Frukta inte. Vad är det du ser?” Kvinnan svarade Saul: ”Jag ser ett gudaväsen komma upp ur jorden.” 14Han frågade henne: ”Hur ser han ut?” Hon svarade: ”Det är en gammal man som kommer upp, klädd i en mantel.” Då förstod Saul att det var Samuel, och han böjde sig ner med ansiktet mot jorden och bugade sig. 15Samuel sade till Saul: ”Varför har du stört mig och manat fram mig?” Saul svarade: ”Jag är i stor nöd. Filisteerna har börjat krig mot mig, och Gud har vikit från mig och svarar mig inte mer, varken genom profeter eller genom drömmar. Därför har jag kallat på dig, för att du skall låta mig veta vad jag skall göra.” 16Samuel svarade: ”Varför frågar du mig, när Herren har vikit ifrån dig och blivit din fiende? 17Herren har gjort vad han har sagt genom mig: Herren har ryckt riket ur din hand och gett det åt en annan, åt David. 18Eftersom du inte lydde Herrens röst och inte lät Amalek känna hans brinnande vrede, har Herren nu gjort dig detta. 19Herren skall ge både dig och Israel i filisteernas hand, och i morgon skall du och dina söner vara hos mig. Ja, också Israels läger skall Herren ge i filisteernas hand.”” (1Sam 28:7–19)

30Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia 31och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem.” (Luk 9:30–31)

Samtalsfrågor

 1. Vart är de döda just nu?
 2. Kan de döda troende se och höra oss?
 3. Bör vi be eller prata med döda troende?
 4. Behöver vi ”medling” mellan oss och Gud eller har vi direktkontakt?
 5. Vad är det för skillnad på Sauls möte med Samuel och Jesus möte med Mose och Elia?

Fler intressanta bibelord

1Kor 1:2, 2Pet 1:17–18

Enligt Bibeln så skapade Gud ursprungligen människan till man och kvinna och avsåg att de skulle ingå äktenskap och hålla sig till varandra, något som framgår av både Gamla och Nya testamentet och som bekräftas av Mose, Jesus och Paulus. All form av otukt, dvs. sex utanför äktenskapet (före, under och efter), är synd, och därmed är alltså både samboskap, otrohet, promiskuitet och homosexuella handlingar synd.

27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

24Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1Mos 2:24)

Eftersom det alltså är lika mycket synd att ha sex utanför äktenskapet som att utöva homosexualitet, så bör de allra flesta kristna avstå från att döma homosexuella som syndare eftersom man då även riskerar att döma sig själv. En rätt utgångspunkt till detta svåra ämne är att studera vad Gud säger i Bibeln och sen be om Andens vägledning i vår ambition att följa Jesus. Detta måste alltid göras med ödmjukhet inför Guds ord och med stor respekt inför alla människors lika värde och rätt att själva få välja hur man vill leva sitt liv.

24Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.” (Rom 1:24–28)

Orsaken till att man känner en frestelse till homosexualitet beror enligt Romarbrevet på att människan ända sedan syndafallet hellre velat följa sitt eget begär än att lyda Guds vilja. Eftersom människan självmant ville synda så lät Gud människan helt enkelt göra det. Det finns alltså mycket här i världen som inte fanns ursprungligen när Gud skapade världen men som är symptom av Adam, Evas och hela mänsklighetens syndafall. Alla människor frestas och brottas med olika saker.

Men lika tydlig som Bibeln är att homosexualitet är synd så är Bibeln också tydlig med att alla människor har syndat. Att utöva homosexualitet är inte en värre synd än någon annan, och man bör således akta sig för att enbart peka ut homosexuella handlingar som synd, för då glömmer man lätt att man själv är lika syndig, men på andra områden.

23Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,” (Rom 3:23)

16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

Men oavsett vilken synd man har begått så är alla människor kallade till omvändelse och erbjuds förlåtelse, frälsning och upprättelse i och med att Jesus kom till jorden och dog för våra synder på korset. Så den som på ett eller annat sätt brottas med homosexualitet (eller någon annan synd för den delen) bör vända sig till Gud, be om frälsning och bli en Jesu lärjunge i den helige Andes kraft.

Synden är människans grundproblem och syndiga handlingar är en frukt av synden. Att enbart försöka sluta med syndiga handlingar utan att samtidigt ta itu med grundproblemet leder bara till att man lyckas avstå en kortare tid men snart faller igen. En motkraft är att bli frälst och fylld av Anden så att en process av nåd och helgelse startas som långsamt men säkert förvandlar människan från syndare till helgon.

9Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1Kor 6:9–11)

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1Thess 4:3–7)

Den som tidigare har utövat homosexualitet eller någon annan sexuell synd har enligt Bibeln möjlighet att ”tvättas ren” och ”bli helgad”. Detta innebär dels att man kan bli helt fri från sina begär att utöva homosexualitet för att istället ingå ett äktenskap med någon av motsatt kön. Men det kan också innebära att man kan få kraft att avstå från att utöva sina begär och leva i celibat. Jesus lär oss exempelvis att det finns de som avstår från att gifta sig för himmelrikets skull. Jesus själv avstod från att gifta sig och levde i celibat så ett sådant liv är helt i linje med att följa Jesus. Med andra ord; det går att känna sig frestad men det går också att avstå genom att få kraft och hjälp från Gud.

24Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

Den som vill följa Jesus uppmanas av Jesus att, i varje aspekt av livet, “förneka sig själv och ta sitt kors på sig” (Matt 16:24), oavsett vilka personliga attraktioner eller begär man känner. Vår identitet är nämligen i Kristus, inte i vår sexualitet, vår nationalitet, vårt jobb eller i vårt hockeylag. Att förneka något, innebär att avstå från något. Att förneka sig själv innebär således att avstå från personliga lustar och begär och istället leva för Kristus enligt Guds vilja. Vår kallelse som kristna är att leva för Kristus och korsfästa vårat kött med alla dess lidelser och begär.

13Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1Kor 6:13)

Att ibland synda leder inte till helvetet, men att leva kvar i sin synd utan att söka Jesu frälsning leder inte till himlen. Att då och då falla och göra misstag är en olycklig del av varje kristens vandring med Jesus, men den som medvetet och bestående avstår från Jesu frälsning och istället väljer att leva i synd har inte korsfäst sitt kött och lever onekligen inte för Kristus. Gud har kallat varje människa till ett heligt liv, oavsett om man känner en homosexuell eller heterosexuell attraktion. Även den som är heterosexuell behöver alltså avstå från sex utanför äktenskapet (före, under och efter), eftersom kroppen inte är till för otukt utan för Herren.

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24)

19Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19–20)

Det är inom ramen för äktenskapet mellan man och kvinna som den sexuella relationen har sin plats baserat på de ömsesidiga löftena och den gudomliga välsignelsen. Den som vill leva för Kristus men blir olyckligt kär, oavsett om man är heterosexuell eller homosexuell, bör således avstå från att leva ut sina lustar, ta sitt kors och följa Jesus.

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

18Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2Kor 3:18)

Långsamt men säkert kan den helige Ande förvandla var och en av oss till att bli lika Jesus Kristus. Att avstå från sig själv och bli förvandlad till Jesu likhet tar lång tid och sker inte över en natt. Men som Johannes Döparen sa om Jesus: “Han måste bli större och jag mindre.”

12Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matt 7:12)

Under inga omständigheter betyder detta att man bör behandla någon människa, oavsett sexuell läggning, på ett dåligt sätt. Alla människor bör bemötas med kärlek, respekt, ödmjukhet och värdighet.

Bibelord

27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

24Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1Mos 2:24)

4Han [Jesus] svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna 5och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? 6Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”” (Matt 19:4–6)

22Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” (3Mos 18:22)

9Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1Kor 6:9–11)

12Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.” (Matt 19:12)

24Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.” (Rom 1:24–28)

8Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt 9och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran –” (1Tim 1:8–10)

23Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,” (Rom 3:23)

16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

8Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1Joh 1:8–9)

24Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24)

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1Thess 4:3–7)

13Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1Kor 6:13)

19Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19–20)

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

18Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2Kor 3:18)

30Han måste bli större och jag mindre.” (Joh 3:30)

12Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matt 7:12)

Samtalsfrågor

 1. Varför känner en del människor homosexuella känslor?
 2. Är det mer syndigt med homosexualitet än samboskap?
 3. Vad ska man göra om känner en frestelse?
 4. Hur lever man som en Jesu lärjunge om man känner homosexuella känslor?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 19:1-13, 3 Mos 20:13

Mer i ämnet

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.