Pastor Christian Mölk | Den helige Ande
Currently viewing the tag: "Den helige Ande"

6Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. 7Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. 8Då for de genom Mysien ner till Troas. 9På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!” 10När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. 11Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis 12och därifrån till Filippi, som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. 13På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. 14En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade. 15När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: ”Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren.” Och hon övertalade oss.

 • 6Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. 7Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. 8Då for de genom Mysien ner till Troas.
  • Paulus har för avsikt att fortsätta sin missionsresa och ”predika ordet i Asien”, men stoppas av den helige Ande.
   • Det var naturligtvis inget fel i att vilja predika i Asien, men den helige Ande hindrade Paulus från att göra något som vi normalt sett ser som något positivt, eftersom Gud hade andra planer.
    • Ibland kan vår plan vara god och gudfruktig, men inte i rätt tid och vi kan vara fel person att utföra planen.
  • Hur talade Guds Ande till Paulus? Genom profetiska ord? Genom en känsla av ofrid? Genom praktiska försvårande omständigheter? Vi vet inte, men vi vet att Paulus var medveten om att Guds Ande ville leda honom och han följde Guds vägledning.
   • Även vi idag kan bli ledda av Guds Ande i både var vardag och i vår tjänst för Gud. Den helige Ande vill hjälpa dig att vittna om Jesus för dina medmänniskor och han kommer att försöka leda dig till rätt person vid rätt tidpunkt. Att likt Paulus lära sig uppfatta Guds Andes vägledning är en viktig lärdom i livet som Jesu lärjunge.
   • Mina tips för att lära dig lyssna på den helige Andes vägledning är följande:
    • Lev ett liv med vardaglig bön och Bibelläsning.
    • Be att få bli uppfylld med den helige Ande.
    • Lyssna efter den helige Andes ledning.
    • Pröva frimodigt när du upplever något! Det värsta som kan hända är att du råkar dela evangeliet med en person för mycket.
    • Repeat.
 • 9På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!” 10När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem.
  • Om det nu var Guds vilja att Paulus skulle predika evangeliet i Makedonien, varför la då inte Guds Ande Makedonien på Paulus hjärta innan han började hindra honom från att resa till Asien och Bitynien? Det är uppenbart att Gud kan tala till oss på många olika sätt:
   • Väcker tankar i vårt hjärta som vi inte kan släppa
   • Vi hör en tydlig röst
   • Vi känner starkt i vår ande
   • Dörrar stängs eller öppnas
  • Det är intressant att notera att det är först när Paulus kommer till Troas som han får vidare instruktioner. Det är sällan Gud låter oss se hela sin plan för oss, utan vi får se en bit i taget, ett steg i sänder.
   • Om Gud hade låtit oss se hela hans plan för våra liv, då hade vi förmodligen inte trott på det eller kanske inte vågat följa. Ibland är det bättre att bara veta nästa steg och sen lita på Gud.
  • När Paulus förstod att Gud ville att han skulle predika evangeliet i Makedonien så begav han sig genast dit. Paulus iver att få tjäna Gud är en förebild för oss.
  • I vers 8 står det att ”de” for genom Mysien, och i vers 10 står det att ”vi” for till Makedonien. Troligtvis innebär detta att det var i Troas som Apostlagärningarnas författare Lukas slog följe med Paulus. Kanske var detta till och med en av anledningarna till att Paulus inte fick veta att han skulle till Makedonien förrän han kommit till Troas.
  • Den kanske viktigaste lärdomen från denna bibeltext är att den helige Ande har ett intresse av att dirigera missionen. Vi ska naturligtvis planera utifrån våra mänskliga förutsättningar, men vi behöver framförallt vara lyhörda när vi upplever Anden leda oss.
 • 11Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis 12och därifrån till Filippi, som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar.
  • Tack vare Paulus lyhördhet för Guds Andes tilltal, så kom evangeliet till Europa och vi fick Lukasevangeliet och Apostlagärningarna.
   • Gud vet alltid vad han gör när han säger nej till våra planer. Även om det naturligtvis är roligare när Gud öppnar dörrar än när han stänger dem, så är det i slutändan alltid för vårt och evangeliets bästa.
 • 13På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe.
  • När Paulus kom till en ny stad brukade han normalt sett börja med att gå till den judiska synagogan för att predika evangeliet där, men förmodligen fanns det inte tillräckligt många judar i denna stad för att de skulle kunna ha möjlighet att bygga en egen synagoga. Istället möttes judarna till bön nere vid floden.
 • Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. 14En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira, och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade.
  • Den makedoniske mannen som Paulus såg i sin syn visade sig vara en kvinna!
   • Lydia blir den första som blir kristen i Europa, tack vare att ”Herren öppnade hennes hjärta”.
 • 15När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: ”Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren.” Och hon övertalade oss.
  • Eftersom Lydia handlade med ”purpurtyger” var hon förmodligen rik och hade det gott ställt. På grund av detta kunde hon öppna sitt hem för Paulus och hans följe, och på så sätt starta den första församlingen i Europa i hennes hus.

BibelsamtalDen troendes andliga utveckling liknas vid ett fruktbärande träd. När den helige Ande skapar liv i vårt inre, så påverkar det oss så mycket att det även syns utifrån, i form av goda gärningar likt frukter på träd. Genom att lämna det gamla syndiga livet och istället ta emot det eviga livet genom tron på Jesus, så förvandlas och förnyas vi långsamt men säkert till Guds avbild och vårt liv blir fyllt av andliga frukter som blir till välsignelse för andra.

Bibelord

1 Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,
utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.
” (Ps 1:1–3)

24 Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt.” (Joh 12:24)

15 Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt.” (Luk 8:15)

33 Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont.” (Matt 12:33–35)

22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.” (Ef 4:22–24)

1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.” (Joh 15:1–5)

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” (Joh 15:16)

De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.” (Rom 8:5–6)

19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. 22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden.” (Gal 5:19–25)

Samtalsfrågor

 1. Vad är en andlig frukt?
 2. Kan du nämna några andliga frukter?
 3. Vad är det för skillnader på andliga gåvor och andliga frukter?
 4. Vad är motsatsen till andliga frukter?
 5. Hur får man mer andliga frukter i sitt liv?
 6. Hur blir vi bättre på att hjälpa varandra att mogna andligt?
 7. Har du haft ett beteende som har blivit förändrat?
 8. Är det någon frukt du skulle vilja se mer av i ditt liv?
 9. Varför är det viktigt med andliga frukter?

Fler intressanta bibelord

Jak 3:17, Fil 1:9–11, Rom 7:14–25

BibelsamtalAlla som tror på Jesus har fått ta emot den helige Ande som gåva och kan därmed rent generellt be för sjuka, profetera, tala i tungor, etc. Men utöver detta kan även Guds Ande utrusta individuella troende med en specifik gåva som syftar till att hjälpa den troende att utföra just det specifika uppdrag han eller hon har fått. I Gamla Testamentet gavs dessa gåvor främst till profeter och vissa utvalda personer, men i Nya Testamentet erbjuds de andliga gåvorna till alla troende. Dessa andliga gåvor är övernaturliga och syftar framförallt till att ära Jesus genom att bygga upp församlingen och utföra missionsuppdraget. Gud uppmanar oss att ivrigt söka de andliga gåvorna samt hantera dem med både värdighet och kärlek. Gåvorna förmedlas oftast genom förbön och handpåläggning.

Bibelord

Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.” (1 Kor 12:4–11)

27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. 28 Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. 29 Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? 30 Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? 31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst.” (1 Kor 12:27–31a)

1 Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.” (1 Kor 14:1–5)

12 Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd.” (1 Kor 14:12)

Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.” (Rom 12:6–8)

Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.” (Matt 10:7–8)

Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene på ett sätt, den andre på ett annat.” (1 Kor 7:7)

Även Gud gav sitt vittnesbörd, genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige Ande efter sin vilja.” (Heb 2:4)

Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning.” (2 Tim 1:6)

14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig.” (1 Tim 4:14)

10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.” (1 Pet 4:10–11)

19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.” (1 Tess 5:19–22)

39 Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske värdigt och med ordning.” (1 Kor 14:39–40)

Samtalsfrågor

 1. Vilka andliga gåvor nämns i Bibeln?
 2. Vad är syftet med andliga gåvor?
 3. Har du fått någon andlig gåva?
 4. Hur får man en andlig gåva?
 5. Vilka andliga gåvor finns i funktion i din församling?
 6. Hur undviker man att andliga gåvor missbrukas?

Fler intressanta bibelord

1 Sam 10:6, Joel 2:28–29, Rom 1:11

BibelsamtalGamla Testamentets profeter, Johannes Döparen och Jesus vittnade alla om att Jesu lärjungar kommer att bli döpta i den helige Ande efter Jesu död och uppståndelse. Syftet med Andens dop är att är att få kraft till att vara ett Jesu vittne. ”Dop” innebär att man blir tvättad ren, blir helt omsluten, och får en ny start. Alla som tror på Jesus och tillhör honom har fått ta emot den helige Ande, men den som blir andedöpt får på ett väldigt kraftfullt sätt även ta del av Andens kraft, vilket ofta leder till en större frimodighet i att vittna om Jesus, andliga nådegåvor och en närmare relation till Gud. Den troende uppmanas även att ständigt fortsätta låta sig bli uppfylld av den helige Ande.

Bibelord

28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.29 Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande.” (Joel 2:28–29)

16 Johannes svarade dem allesammans: “Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.” (Luk 3:16)

Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: “Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande.”” (Apg 1:4–5)

49 Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” (Luk 24:49)

39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.” (Joh 7:39)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:2–4)

och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade.” (Apg 19:6)

44 Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45 De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, 46 eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. 47 Då sade Petrus: “Ingen kan väl hindra att de döps med vatten, när de har fått den helige Ande precis som vi?”” (Apg 10:44–47)

38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”” (Apg 2:38–39)

18 Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden 19 och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

31 När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.” (Apg 4:31)

Samtalsfrågor

 1. Vad är Guds syfte med att döpa i den helige Ande?
 2. Hur blir man andedöpt?
 3. Har du någon erfarenhet av att bli uppfylld av den helige Ande?
 4. Börjar man alltid tala i tungor när man blir andedöpt?
 5. Vilken betydelse har andedopet för det kristna livet?
 6. Är det någon skillnad på att bli döpt i den helige Ande och att bli uppfylld av den helige Ande?
 7. Hur gör man för att regelbundet bli uppfylld av den helige Ande?
 8. Varför kallas det just för ett ”dop” i den helige Ande?

Fler intressanta bibelord

Matt 3:11, Mark 1:8, Jes 44:3, Hes 36:25–26, Joh 1:33, Apg 8:15–17, Gal 3:2–5, 1 Kor 12:13, Apg 2:33

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

1 Korinthierbrevet 12:1-11 – Nådegåvorna – 37:47.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.