Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal om den helige Ande
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal om den helige Ande"

BibelsamtalMänniskan skapades ursprungligen utan sjukdom och död, men drabbades av detta som en konsekvens av synden. I himmelen kommer den frälsta människan att fullt ut återupprättas och bli hel både till ande, själ och kropp. Men tack vare att Jesus och Guds rike har kommit till jorden så kan man redan här och nu få en försmak av himmelen och få bli frisk både själsligt och fysiskt, genom exempelvis förbön och handpåläggning. Jesus botade alla de människor som kom till honom, ofta genom att utmana personen som var sjuk att göra något som han inte kunde pga. sin sjukdom. När Guds kraft samverkar med människans tro resulterar det i ett helande. Men en svag eller obefintlig tro behöver inte nödvändigtvis leda till att man inte blir helad, men direkt otro kan leda till att ett helande uteblir eftersom man inte vill ta emot det som Gud vill ge. Jesus har gett vidare makten att bota sjuka till alla oss troende, som alla rent generellt kan be för sjuka och få vara med om helanden. Gud har även genom sin Ande utrustat vissa med helandets gåva och som därför blir använda av Gud mer än normalt. Medicin och sjukvård står inte i kontrast till mirakulösa helanden, så om man blir sjuk bör man söka hjälp hos både Gud och sjukvården. Alla människor blir inte helade och ibland får man acceptera att Gud har en annan plan och sätta sitt hopp till Guds fullständiga helande i himlen.

Bibelord

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes 53:4–5)

15 Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar.” (Luk 5:15)

32 Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. 33 Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. 34 Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sade: “Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35 Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. 36 Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. 37 Och folk blev helt utom sig av häpnad och sade: “Allt han har gjort är gott! Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala.”” (Mark 7:32–37)

Han kunde inte göra någon kraftgärning där, utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna där omkring och undervisade.” (Mark 6:5–6)

1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.” (Matt 10:1)

17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.” (Mark 16:17–18)

Men Petrus sade: “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud.” (Apg 3:6–8)

14 Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn.” (Jak 5:14)

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,” (1 Kor 12:8–9)

23 Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar.” (1 Tim 5:23)

18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.” (Rom 8:18)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

Samtalsfrågor

 1. Hur ber man för sjuka?
 2. Har du varit med om ett helande?
 3. Vad är det för skillnad på tro, svag tro och otro?
 4. Varför rör Jesus den dövstumme där han är sjuk och tittar upp mot himlen?
 5. Skulle du hellre bli helad själsligt eller fysiskt om du fick välja?
 6. Varför blir inte alla helade?
 7. Hur vet man om man har fått helandets gåva?

Fler intressanta bibelord

Mark 2:12, Mark 3:1–6, Ps 103:2–3, Luk 4:18, Mark 9:14–29, 1 Kor 12:28–30, 1 Joh 5:14–15, Luk 10:34, 2 Mos 15:26, Mark 10:52, Joh 6:2, 2 Kor 12:7–10

BibelsamtalDen troendes andliga utveckling liknas vid ett fruktbärande träd. När den helige Ande skapar liv i vårt inre, så påverkar det oss så mycket att det även syns utifrån, i form av goda gärningar likt frukter på träd. Genom att lämna det gamla syndiga livet och istället ta emot det eviga livet genom tron på Jesus, så förvandlas och förnyas vi långsamt men säkert till Guds avbild och vårt liv blir fyllt av andliga frukter som blir till välsignelse för andra.

Bibelord

1 Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,
utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.
” (Ps 1:1–3)

24 Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt.” (Joh 12:24)

15 Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt.” (Luk 8:15)

33 Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont.” (Matt 12:33–35)

22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.” (Ef 4:22–24)

1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.” (Joh 15:1–5)

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” (Joh 15:16)

De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.” (Rom 8:5–6)

19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. 22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden.” (Gal 5:19–25)

Samtalsfrågor

 1. Vad är en andlig frukt?
 2. Kan du nämna några andliga frukter?
 3. Vad är det för skillnader på andliga gåvor och andliga frukter?
 4. Vad är motsatsen till andliga frukter?
 5. Hur får man mer andliga frukter i sitt liv?
 6. Hur blir vi bättre på att hjälpa varandra att mogna andligt?
 7. Har du haft ett beteende som har blivit förändrat?
 8. Är det någon frukt du skulle vilja se mer av i ditt liv?
 9. Varför är det viktigt med andliga frukter?

Fler intressanta bibelord

Jak 3:17, Fil 1:9–11, Rom 7:14–25

BibelsamtalTungotal är ett språk som man själv inte kan förstå men som den troende övernaturligt kan få som en andlig gåva av den helige Ande. Ofta ges denna gåva i samband med dopet i den helige Ande, men kan även komma vid senare tillfällen. Det vanligaste är att tungotalet är ett himmelskt språk som bara Gud förstår och som vi kan använda för att be till Gud när vi inte vet vad vi bör be om och på så sätt bli personligt uppbyggda. Men tungotalet kan också vara ett språk som någon annan kan förstå och på så sätt få ett budskap från Gud, antingen genom att det himmelska språket uttyds eller genom att tungotalet är ett befintligt jordiskt språk.

Bibelord

1 När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: “Är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter, kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!”12 De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan det här betyda?”” (Apg 2:1–12)

och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade.” (Apg 19:6)

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.” (1 Kor 12:8–10)

 “30 Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda?” (1 Kor 12:30)

Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Bröder, tänk om jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er, ifall jag inte ger er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning?” (1 Kor 14:4–6)

Så är det också med er. Om ni inte talar begripliga ord med era tungor, hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Då talar ni ut i tomma luften.10 Hur många språk det än finns i världen, så är inget utan mening. 11 Men om jag inte vet vad ljuden betyder blir jag en främling för den som talar, och den som talar blir en främling för mig. 12 Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. 13 Därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. 14 För om jag ber med tungomål så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. 15 Vad innebär då detta? Jo, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. 16 Om du tackar Gud i anden, hur ska då den oinvigde kunna säga sitt Amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. 17 Du gör rätt i att tacka Gud, men den andre blir inte uppbyggd. 18 Jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er. 19 Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra än tiotusen med tungomål.” (1 Kor 14:9–19)

23 Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och det kommer in några som inte förstår eller inte tror, säger de då inte att ni är galna?” (1 Kor 14:23)

26 Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. 27 Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon ska uttyda. 28 Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och i stället tala för sig själv och för Gud.” (1 Kor 14:26–28)

26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord.” (Rom 8:26)

18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef 6:18)

Samtalsfrågor

 1. Vad är syftet med tungotalet?
 2. Hur får man tungotalet?
 3. Kan alla få tungotalets gåva?
 4. Får man ett helt språk på en gång eller får man mer ord gradvis?
 5. Har du varit med om att tungotalet uttyds?
 6. Hur bör tungotalet användas på en offentlig gudstjänst?

Fler intressanta bibelord

Jes 28:11, Mark 16:17, 1 Kor 13:8, Jud 20, Apg 10:44–46, 1 Kor 13:1

BibelsamtalAlla som tror på Jesus har fått ta emot den helige Ande som gåva och kan därmed rent generellt be för sjuka, profetera, tala i tungor, etc. Men utöver detta kan även Guds Ande utrusta individuella troende med en specifik gåva som syftar till att hjälpa den troende att utföra just det specifika uppdrag han eller hon har fått. I Gamla Testamentet gavs dessa gåvor främst till profeter och vissa utvalda personer, men i Nya Testamentet erbjuds de andliga gåvorna till alla troende. Dessa andliga gåvor är övernaturliga och syftar framförallt till att ära Jesus genom att bygga upp församlingen och utföra missionsuppdraget. Gud uppmanar oss att ivrigt söka de andliga gåvorna samt hantera dem med både värdighet och kärlek. Gåvorna förmedlas oftast genom förbön och handpåläggning.

Bibelord

Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.” (1 Kor 12:4–11)

27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. 28 Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. 29 Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? 30 Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? 31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst.” (1 Kor 12:27–31a)

1 Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.” (1 Kor 14:1–5)

12 Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd.” (1 Kor 14:12)

Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.” (Rom 12:6–8)

Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.” (Matt 10:7–8)

Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene på ett sätt, den andre på ett annat.” (1 Kor 7:7)

Även Gud gav sitt vittnesbörd, genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige Ande efter sin vilja.” (Heb 2:4)

Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning.” (2 Tim 1:6)

14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig.” (1 Tim 4:14)

10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.” (1 Pet 4:10–11)

19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.” (1 Tess 5:19–22)

39 Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske värdigt och med ordning.” (1 Kor 14:39–40)

Samtalsfrågor

 1. Vilka andliga gåvor nämns i Bibeln?
 2. Vad är syftet med andliga gåvor?
 3. Har du fått någon andlig gåva?
 4. Hur får man en andlig gåva?
 5. Vilka andliga gåvor finns i funktion i din församling?
 6. Hur undviker man att andliga gåvor missbrukas?

Fler intressanta bibelord

1 Sam 10:6, Joel 2:28–29, Rom 1:11

BibelsamtalGamla Testamentets profeter, Johannes Döparen och Jesus vittnade alla om att Jesu lärjungar kommer att bli döpta i den helige Ande efter Jesu död och uppståndelse. Syftet med Andens dop är att är att få kraft till att vara ett Jesu vittne. ”Dop” innebär att man blir tvättad ren, blir helt omsluten, och får en ny start. Alla som tror på Jesus och tillhör honom har fått ta emot den helige Ande, men den som blir andedöpt får på ett väldigt kraftfullt sätt även ta del av Andens kraft, vilket ofta leder till en större frimodighet i att vittna om Jesus, andliga nådegåvor och en närmare relation till Gud. Den troende uppmanas även att ständigt fortsätta låta sig bli uppfylld av den helige Ande.

Bibelord

28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.29 Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande.” (Joel 2:28–29)

16 Johannes svarade dem allesammans: “Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.” (Luk 3:16)

Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: “Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande.”” (Apg 1:4–5)

49 Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” (Luk 24:49)

39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.” (Joh 7:39)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:2–4)

och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade.” (Apg 19:6)

44 Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45 De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, 46 eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. 47 Då sade Petrus: “Ingen kan väl hindra att de döps med vatten, när de har fått den helige Ande precis som vi?”” (Apg 10:44–47)

38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”” (Apg 2:38–39)

18 Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden 19 och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

31 När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.” (Apg 4:31)

Samtalsfrågor

 1. Vad är Guds syfte med att döpa i den helige Ande?
 2. Hur blir man andedöpt?
 3. Har du någon erfarenhet av att bli uppfylld av den helige Ande?
 4. Börjar man alltid tala i tungor när man blir andedöpt?
 5. Vilken betydelse har andedopet för det kristna livet?
 6. Är det någon skillnad på att bli döpt i den helige Ande och att bli uppfylld av den helige Ande?
 7. Hur gör man för att regelbundet bli uppfylld av den helige Ande?
 8. Varför kallas det just för ett ”dop” i den helige Ande?

Fler intressanta bibelord

Matt 3:11, Mark 1:8, Jes 44:3, Hes 36:25–26, Joh 1:33, Apg 8:15–17, Gal 3:2–5, 1 Kor 12:13, Apg 2:33

BibelsamtalÄven om den helige Ande i sig själv är osynlig, så visar hans namn, symboler och aktivitet vem han är. De vanligaste namnen på den helige Ande är Guds Ande, Herrens Ande, Faderns Ande, Jesu Ande, helighetens Ande, livets Ande, härlighetens Ande, den evige Ande, Hjälparen, sanningens Ande, vishetens Ande, nådens och bönens Ande, barnaskapets Ande, domens och reningens Ande. Några av de vanligaste symbolerna för den helige Ande är duva, vind, storm, eld, olja, vatten och sigill.

Bibelord

Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.” (1 Mos 1:2)

Herrens Ande ska komma över dig, och du ska profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa.” (1 Sam 10:6)

20 och då är det inte ni som talar, utan er Fars Ande som talar genom er.” (Matt 10:20)

När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande.” (Apg 16:7)

26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.” (Joh 15:26)

10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.” (Sak 12:10)

16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.” (Matt 3:16)

Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:3–4)

38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” (Apg 2:38)

Samtalsfrågor

 1. Vad säger alla dessa namn och titlar om vem den helige Ande är?
 2. Är det positivt eller negativt att mötas av Guds Andes eld?
 3. Har du personligen upplevt någon av den helige Andes namn eller symboler?
 4. Hur beroende är vi kristna av den helige Ande för att leva som Jesu lärjungar?

Fler intressanta bibelord

Rom 1:4, Rom 8:2, 1 Pet 4:14, Heb 9:14, Joh 14:26, 5 Mos 34:9, Rom 8:15, Jes 4:4, Apg 2:2, Apg 10:38, Joh 7:37–39, Ef 1:13

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.