Pastor Christian Mölk | 10 steg
Currently viewing the tag: "10 steg"

Въведение

Този материал е предназначен за подготовка за спасение и кръщение. Стъпка след стъпка се разглеждат 10-те основни истини на вярата. Когато всички разберат една от стъпките, се преминава към следващата стъпка.

Броят на лекциите зависи от предишните познания и опитности на всеки, но се препоръчват поне две лекции: Първата – върху първите 6 урока (от „Създаден по Божи образ и подобие“ до „Опростен“) и втората – върху останалите уроци (от „Кръщението“ до „Изпълнен със Св. Дух).

Под заглавието „Спасение“ има предложение за спасителна молитва, която се чете и кандидатът за спасение може да я повтаря. Ако тази молитва е откровена и е с искрена, сърдечна вяра в Исус, тя води до спасение. Тази част от лекцията може да бъде едно силно духовно преживяване. Препоръчва се специална молитва за спасения, преди да се мине към следващия урок.

Ако кандидатът е разбрал всички 10 стъпки и се е молил със спасителната молитва, тогава е готов за кръщението. Това е само началото на християнския живот, затова са важни общението и обучението в църквата.

1.     Създаден по Божия образ

 „В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната и Дух Божи се носеше над водите. И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина” (Бит. 1:1–3).

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде (Бит. 1:27).

Какво oзначава „по Божия образ“?

Каква е разликата между човека и животните?

2.     Грях

Адам и Ева съгрешиха

„И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде” (Бит.  3:6).

Адам и Ева са изхвърлени от Рая и са в света

Човекът           Бог

(грешен)                 (свят)

Всички съгрешиха

„…Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога”  (Римл. 3:23)

Нашият грях развали Божия красив преобраз

Kакво е грях?

Съгрешавал ли си някога?

Kaкво е наказанието за греха?

Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ(Римл. 6:23)

Бог ще съди света

“…тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите(Деян. 17:31).

3.     Исус

Бог стана човек, за да бъдем подобни на Него

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог(Йоан 1:1).

И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина(Йоан 1:14).

Ние се учим от Исус

Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки(1 Петр. 2:21).

Бог ще спаси тези, които вярват.

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него (Йоан 3:16,17).

Исус умря за нас

”  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички(1 Tим. 2:3–6).

Исус взе нашия грях

Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни  пред Бога(2 Kор.  5:21).

Исус възкръсна на третия ден

И ние сме свидетели на всичко що извърши Той и в Юдейската земя и в Ерусалим; Когото и убиха, като Го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви, не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след като възкръсна от мъртвите. И заръча ни да проповядваме на людете и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си(Деян. 10:39–43).

4.     Обръщение

Оттогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство(Maт.  4:17).

А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух(Деян. 2:38).

И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече” (Йоан 8:11).

Какво значи „обръщение”?

Има ли нещо, от което трябва да се обърнеш?

5.     Спасение

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява(Римл. 10:9,10).

Kакво значи думата „спасен”?

Кои са двете неща според Римл. 10:9,10, които водят до спасение?

 

Молитва за спасение:

”Исусе, аз вярвам в Теб и изповядвам, че Ти си моят Господ и Спасител. Прости греховете ми и ми помогни да те следвам”.

6.     Опростен

„…Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете” (Kол. 1:13,14).

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан  1:9).

 

7.     Кръщение

Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века(Maт. 28:18–20).

Кой ни каза да кръщаваме?

 

Kакво значи да си ученик?

 

Koй може да бъде кръстен?

И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден(Maрк 16:15,16).

Но когато повярваха на Филип, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени” (Деян. 8:12).

Kой беше кръстен?

Какво значи думата ”кръщение”?

 

Kак става кръщението?

И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него” (Maт. 3:16).

А Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исуса. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода; и скопецът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя? [И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий]. Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха във водата, и Филип и скопецът; и кръсти го (Деян. 8:35–38).

И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса (Деян.  19:3–5).

Какво е нужно при кръщението (дрехи, хавлии и др.)

 

Kaкво става при кръщението?

Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса(Гал. 3:26–28).

Кръщението е тържествен момент от живота на ВЕЧЕ НОВОРОДЕНИЯ християнин. Чрез него той се идентифицира като част от Христовото тяло – Църквата, сключвайки Завет със живия Бог, изповядвайки публично (пред небето и земните свидетели) Христос като свой личен Спасител. В тази изповед той се отрича от сатана, на който досега е служил и предава живота си изцяло в ръцете на Божия Син Исус Христос, разчитайки чрез вяра, че Той е верен и ще опази своята част от Завета, включващ обещание за възкресението от мъртвите и вечен живот.

Кръщението се извършва в името на Отца, Сина и Св. Дух. То е САМО ЗА ВЕЧЕ ПОКАЯНИ И СПАСЕНИ ХРИСТИЯНИ!

8.     Освещение

Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя” (Римл.  8:29).

Тъй като Исус е Божият Син, Той е съвършеният Божи образ.

Когато подражаваме на Исус и се стараем да бъдем като Него, тогава бавно се променяме в това, в което веднъж бяхме създадени – Божие подобие.

9.     Църквата

Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили” (1 Петр.  2:9,10).

Kaкво представлява църквата?

10   . Изпълнени със Святия Дух

И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа; и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцата си” (Eф.  5:18,19).

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята (Деян.  1:8).

А Утешителят, Светият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което Съм ви казал(Йоан 14:26).

Kaк се изпълва човек със Святия Дух?

Kaк Святият Дух ни учи за Исус?

Библейски цитати за християнина:

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).

 „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява(Римл. 10:9,10).

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име (Йоан 1:12).

Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден (Maрк 16:16).

А Петър им рече: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Святия Дух”  (Деян. 2:38).

Затова, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа(Деян. 3:19).

Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни(Ис. 53:4–6).

Introduction

This booklet is intended to be used as a basis for talks about salvation and baptism. Step by step you go through the 10 steps and talk about the foundations of the Christian faith. When everybody has understood each of the steps you move on to the next.

The amount of lessons depends on the persons previous knowledge and experience, but at least two lessons is recommended. I suggest you take the first six parts “1 – Created in the image of God ” to “6 – Forgiven” the first lesson and the remaining parts “7 – Baptism” to “10 – Filled by the Holy Spirit” the second lesson.

In part 5 “Salvation”, there is a Prayer of Salvation that you can read and the person who wants to become a Christian read after. If you pray this prayer with an honest and sincere faith in Jesus, you become saved. This part of the lesson can therefore be a very strong spiritual experience. Before you move on to the next part I recommend to pray for the person who have just become saved.

If you have understood each of the 10 steps and prayed the Prayer of Salvation you are ready to be baptized. But this is only the start of the Christian life, so Church fellowship and more teaching is necessary.

1.     Created in the image of God

1In the beginning, God created the heavens and the earth. 2The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. 3And God said, “Let there be light,” and there was light.” (Gen 1:1–3)

27So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.(Gen 1:27)

What does it mean to be the “image of God”?

What is the difference between humans and animals?

2.     Sin

Adam and Eve sinned

6So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate.(Gen 3:6)

Adam and Eve were thrown out of Paradise and in to the World

Everyone has sinned

23for all have sinned and fall short of the glory of God,” (Rom 3:23)

Our sin destroys the beautiful image of God

What is sin?

Have you sinned?

What is the punishment for sin?

23For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” (Rom 6:23)

 

God will judge the World

31because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed; and of this he has given assurance to all by raising him from the dead.”” (Acts 17:31)

3.     Jesus

God became Man so that we can become like Him

1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.(John 1:1)

14And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.(John 1:14)

We should learn from Jesus

21For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.(1Pet 2:21)

God will save those who believe

16“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.” (John 3:16)

Jesus died for us

3This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, 4who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. 5For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, 6who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time.” (1Tim 2:3–6)

Jesus took our sin

21For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.” (2Cor 5:21)

Jesus rose on the third day

39And we are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, 40but God raised him on the third day and made him to appear, 41not to all the people but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. 42And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. 43To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name.”” (Acts 10:39–43)

4.     Repentance

17From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”” (Matt 4:17)

 “38And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.” (Acts 2:38)

11She said, “No one, Lord.” And Jesus said, “Neither do I condemn you; go, and from now on sin no more.”(John 8:11)

What is repentance?

Do you have something to repent from?

5.     Salvation

“if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.” (Rom 10:9–10)

What does “saved” mean?

Which two things should you do to be saved according to Romans 10:9-10?

Prayer of Salvation

”Jesus, I believe in you and confess that you are my Lord and Savior. Forgive me my sins and teach me to follow you.”

6.     Forgiven

13He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, 14in whom we have redemption, the forgiveness of sins.(Col 1:13–14)

9If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.(1John 1:9)

7.     Baptism

18And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”” (Matt 28:18–20)

Who has told us to baptize?

What is a disciple? 

Who is allowed to be baptized?

15And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. 16Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.” (Mark 16:15–16)

12But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.” (Acts 8:12)

Who was baptized?

What does the word ”baptism” mean? 

How are you baptized?

16And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him;” (Matt 3:16)

35Then Philip opened his mouth, and beginning with this Scripture he told him the good news about Jesus. 36And as they were going along the road they came to some water, and the eunuch said, “See, here is water! What prevents me from being baptized?” 38And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him.(Acts 8:35–38)

3And he said, “Into what then were you baptized?” They said, “Into John’s baptism.” 4And Paul said, “John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, Jesus.” 5On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.(Acts 19:3–5)

What is needed to be baptized?

What happens when you are baptized?

26for in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. 27For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. 28There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus.” (Gal 3:26–28)

 

Baptism Words

On my Master’s command and on your own confession of faith in Jesus Christ as your Lord and Savior, I now baptize you  ……………………., to Christ, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit.

8.     Sanctification

29For those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers.(Rom 8:29)

Since Jesus is the Son of God, he is the perfect image of God

When we imitate Jesus and try to be like him, we are slowly being transformed into what we once were created to be, the image of God

9.     Church

9But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. 10Once you were not a people, but now you are God’s people; once you had not received mercy, but now you have received mercy.(1Pet 2:9–10)

What is a church?

10.     Filled with the Holy Spirit

18And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, 19addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart,” (Eph 5:18–19)

8But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.”” (Acts 1:8)

26But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.(John 14:26)

How do you get filled with the Holy Spirit?

How does the Holy Spirit teach us about Jesus?

Bible Verses about Salvation:

For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.(John 3:16)

if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.(Rom 10:9–10)

But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God,(John 1:12)

Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.(Mark 16:16)

And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.(Acts 2:38)

Repent therefore, and turn back, that your sins may be blotted out,(Acts 3:19)

Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray; we have turned—every one—to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us all.(Isa 53:4–6)

Introduktion

Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsnings- och dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av stegen går man vidare till nästa steg.

Antalet lektioner beror på personens tidigare kunskap och erfarenhet, men minst två lektioner rekommenderas. Förslagsvis tar man de s­ex första rubrikerna ”1 – Skapad till Guds avbild” till ”6 – Förlåten” första lektionen och resterande rubriker ”7 – Dop” till ”10 – Uppfylld av Guds Ande” andra lektionen.

Under rubriken ”Frälsning” finns det ett förslag på frälsningsbön som man kan läsa och personen som vill bli frälst läser efter. Om man ber denna bön med en ärlig och uppriktig tro på Jesus i sitt hjärta så blir man frälst. Denna del av lektionen kan därför bli en väldigt starkt andlig upplevelse. Innan man går vidare till nästa rubrik rekommenderas förbön för den som precis har blivit frälst.

Om man har förstått alla 10 stegen och bett frälsningsbön är man redo att döpas. Men detta är bara starten på det kristna livet så församlingsgemenskap och mer undervisning är viktigt.

1.     Skapad till Guds avbild

1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.(1Mos 1:1–3)

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

Vad innebär det att vara “Guds avbild”?

Vad skiljer människan från djuren?

2.     Synd

Adam och Eva syndade

6Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.(1Mos 3:6)

Adam och Eva kastades ut ur paradiset och in i världen

Alla har syndat

“Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

Vår synd förstör Guds vackra avbild

Vad är synd?

Har du syndat någon gång?

Vad är syndens straff?

23Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 6:23)

 

Gud kommer att döma världen

31Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”” (Apg 17:31)

3.     Jesus

Gud blev människa så att vi kan bli som han

1I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.(Joh 1:1)

14Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.(Joh 1:14)

Vi lär oss av Jesus

21Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.(1Pet 2:21)

Gud kommer att frälsa de som tror

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

Jesus dog för oss

3Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,(1Tim 2:3–6)

Jesus tog vår synd

21Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. (2Kor 5:21)

Jesus uppstod på den tredje dagen

39Vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. 40Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, 41inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. 42Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. 43Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”(Apg 10:39–43)

4.     Omvändelse

17Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”(Matt 4:17)

38Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.(Apg 2:38)

11Hon svarade: ”Nej, Herre, ingen.” Då sade Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!”(Joh 8:11)

Vad är omvändelse?

Har du något att omvända dig ifrån?

5.     Frälsning

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

Vad betyder ordet ”frälst”?

Vilka två saker ska man enligt Rom 10:9–10 göra för att bli frälst?

Frälsningsbön

”Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och Frälsare. Förlåt mig för mina synder och lär mig att följa dig.”

6.     Förlåten

13Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” (Kol 1:13–14)

9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.(1Joh 1:9)

7.     Dop

18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”(Matt 28:18–20)

Vem sa åt oss att döpa?

Vad är en lärjunge?

Vem får bli döpt?

15Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Mark 16:15–16)

12Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.” (Apg 8:12)

Vem blev döpt?

Vad betyder ordet “dop”?

Hur blir man döpt?

16När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.” (Matt 3:16)

35Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. 36När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: ”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” 38Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom.” (Apg 8:35–38)

3Då frågade han: ”Vilket dop blev ni döpta med?” De svarade: ”Med Johannes dop.” 4Paulus sade: ”Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus.” 5När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.” (Apg 19:3–5)

Vad behövs för att bli döpt (ombyte, handduk, etc)?

Vad händer när man blir döpt?

26Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:26–28)

 

Dopord

På min Mästares befallning och på din egen bekännelse om tro på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare, döper jag dig nu till Kristus, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

8.     Helgelse

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.(Rom 8:29)

Eftersom Jesus är Guds Son, är han den perfekte Guds avbild

När vi imiterar Jesus och försöker bli som han, då förvandlas vi långsamt till det vi en gång skapades till att bli; Guds avbild

9.     Församling

“Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1Pet 2:9–10)

Vad är en församling?

10.     Uppfylld av den helige Ande

“Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

8Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”” (Apg 1:8)

26Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Joh 14:26)

Hur blir man uppfylld av den helige Ande?

Hur lär den helige Ande oss om Jesus?

Bibelord om att bli kristen:

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Romarbrevet 10:9–10)

“Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)

“Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Markus 16:16)

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna 2:38)

“Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” (Apostlagärningarna 3:19)

“Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.” (Jesaja 53:4–6)

1.     परमेश्वरको स्वरुपमा वनाइएका

1आदिमा परमेश्‍वरले आकाशमण्डल र पृथ्‍वी सृष्‍टि गर्नुभयो। 2पृथ्‍वी आकारविनाको र शून्‍य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्‍धकार थियो, र परमेश्‍वरका आत्‍मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दैरहनुहुन्‍थ्‍यो। 3अनि परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “उज्‍यालो होस्‌।” तब उज्‍यालो भयो। (उत्‍पत्ति १ः१–३)

27यसैकारण परमेश्‍वरले मानिसलाई आफ्‍नै स्‍वरूपमा सृष्‍टि गर्नुभयो। परमेश्‍वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्‍टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्‍टि गर्नुभयो। (उत्‍पत्ति १ः२७)

परमेश्वरको स्वरुपमा वनाइएका भनेको के हो ?

 

मानिस र जनावरवीच के भिन्नता छ ?

 

2.     पाप

आदम र हब्बा पापी  थिए

6जब स्‍त्रीले त्‍यस रूखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहरलाग्‍दो, र बुद्धि पाउनलाई त्‍यस रूखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्‍यस रूखको फल टिपेर खाइन्, र आफ्‍ना पतिलाई पनि दिइन्, र उनले पनि खाए। (उत्पत्ति ३ः६)

पापका कारणले आदम र हब्बा स्वर्गबाट संसारमा खसालिए

सवैले पाप गरेका छन्

23किनकि सबैले पाप गरेका छन्, रपरमेश्‍वरको महिमा सम्‍म पुग्‍न बाट चुकेका छन्‌। (रोमी३:२३)

हाम्रो पापको कारणले परमेश्वरको स्वरुप हामीमा हुन रोक्यो ।

पाप के हो ?

तपाईले कहिले पाप गर्नु भएको छ ?

पापको सजाय के हो त ?

23किनकि पापको ज्‍याला मृत्‍यु हो, तर परमेश्‍वरको सित्तैँको वरदान ख्रीष्‍ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्‍त जीवन हो।  (रोमी ६:२३ )

परमेश्वरले एक दिन संसारको न्याय गर्नुहुनेछ ।

31किनकि उहाँले एक दिन तोकिदिनुभएको छ, जुन दिन उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएका एक जना व्‍यक्तिद्वारा धार्मिकतामा संसारको इन्‍साफ गर्नुहुनेछ। उनलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभएर उहाँले सबै मानिसहरूलाई यसको प्रमाण दिनुभएको छ। (प्रेरित१७:३१)

3.     येशू

परमेश्वर मानिस हुनुहुन्छ त्यसैले हामी मानिस पनि परमेश्वर जस्तै छौ ।

1आदिमा वचन हुनुहुन्‍थ्‍यो, वचन परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्‍थ्‍यो, अनि वचन परमेश्‍वर हुनुहुन्‍थ्‍यो। (यूहन्ना १:१)

14अनि वचन देहधारी हुनुभयो, र अनुग्रह र सत्‍यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्‍यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्‍तो थियो। (यूहन्ना १:१४)

हामीले येशूको जीवनीबाट सिक्नु पर्छ ।

21किनकि यसैको निम्‍ति तिमीहरू बोलाइएका हौ। ख्रीष्‍टले पनि तिमीहरूका निम्‍ति कष्‍ट भोग्‍नुभयो, अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडिजानुभयो, र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्‌नुपर्छ। (१ पत्रुस २: २१)

उहाँमाथि विश्वास गर्ने जोकोही मानिसलाई परमेश्वर वचाँउनु हुन्छ ।

16 “किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌। (यूहन्ना ३:१६)

येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो

3हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्‍वरको दृष्‍टिमा यो असल र ग्रहणयोग्‍य छ। 4सबै मानिसहरूले मुक्ति पाऊन्‌ र तिनीहरू सत्‍यको ज्ञानमा आऊन्‌ भन्‍ने इच्‍छा उहाँ गर्नुहुन्‍छ। 5किनकि परमेश्‍वर एउटै हुनुहुन्‍छ, परमेश्‍वर र मानिसहरूका बीचमा मध्‍यस्‍थ पनि एउटै हुनुहुन्‍छ— मानिस, ख्रीष्‍ट येशू। 6उहाँले सबैका छुटकाराका मोलको निम्‍ति आफैलाई सुम्‍पिदिनुभयो, जुन कुराको गवाही ठीक समयमा दिइयो। (१तिमोथी २:३-६)

येशूले हाम्रा सवै पापहरु उठाइ लिनु भयो

21किनकि हामी उहाँमा परमेश्‍वरको धार्मिकता बन्‍न सकौं भनेर पाप नचिन्‍नुहुनेलाई परमेश्‍वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनुभयो। (२ कोरिन्थी ५:२१)

येशू ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा मरेकाबाट पुनरुतथान हुनुभयो

39“अनि उहाँले यहूदीहरूको देशमा र यरूशलेममा गर्नुभएका सबै कुराका हामी साक्षी हौं। उहाँलाई तिनीहरूले काठमा झुण्‍ड्याएर पनि मारे। 40उहाँलाई नै परमेश्‍वरले तेस्रो दिनमा जीवित पारी उठाउनुभयो, र उहाँलाई प्रकट गराउनुभयो, 41सबै मानिसलाई होइन, तर हामी जसलाई परमेश्‍वरले साक्षीको रूपमा छान्‍नुभयो, र उहाँ मृतकबाट जीवित हुनुभएपछि हामीले उहाँसँग खानपान गर्‍यौं। 42उहाँले हामीलाई जनतामा प्रचार गर्न, र उहाँ जीवित र मृतकहरूका न्‍यायकर्ता हुनलाई परमेश्‍वरद्वारा नियुक्त हुनुभएको व्‍यक्ति हुनुहुन्‍छ भन्‍ने गवाही दिनलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। 43सबै अगमवक्ताहरूले उहाँको गवाही दिएका छन्, कि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने प्रत्‍येकले उहाँको नाउँद्वारा पाप-क्षमा पाउँछ।” (प्रेरित १०:३९-४३)

4.     पश्चाताप

17त्‍यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्‍न लाग्‍नुभयो, “पश्‍चात्ताप गर, किनभने स्‍वर्गको राज्‍य नजिक आइपुगेको छ।” (मत्ती ४:१७)

38पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, “पश्‍चात्ताप गर, र तिमीहरूका पाप-क्षमाको निम्‍ति येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्‍येकले बप्‍तिस्‍मा लेऊ, र तिमीहरूले पवित्र आत्‍माको वरदान पाउनेछौ। (प्रेरित २:३८)

11त्‍यसले भनी, “प्रभु, कसैले दिएन।” येशूले भन्‍नुभयो, “म पनि तिमीलाई दण्‍ड दिन्‍नँ। जाऊ, अनि फेरि पाप नगर।” (यूहन्ना ८:११)

पश्चाताप भनेको के हो ?

के तपाईसँग केही त्यस्तो कुरा छ जुनचाहिँ तपाईले पश्चात गर्नुपर्छ ?

 

5.     मुक्ति

9 किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्‍यौ, र परमेश्‍वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्‍नो हृदयमा विश्‍वास गर्‍यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। 10 किनकि मानिसले आफ्‍नो हृदयले विश्‍वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्‍छ, अनि उसले आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। (रोमी १०:९-१०)

वचाइएका छौ भनेको के हो ?

रोमी १०ः९र १० अनुसार येशू ख्रीष्टमा वाँच्नको लागि के के दुई वटा कुराहरु तपाईले गुर्नपर्छ ?

 

मुक्तिको लागि प्रार्थना

प्रभु येशू आज म तपाईलाई मेरो जीवनको परमेश्वर र मुक्तिदाता भनेर मानिलिन्छु र मेरा सवै अर्धमहरुबाट पश्चाताप गर्न चाहान्छु । मलाई मेरा सवै पापहरुबाट क्षमा दिनुहोस् र आजबाट मलाई तपाईको पछि लाग्न सिकाउनु होस्

6.     क्षमा

13उहाँले हामीलाई अन्‍धकारको राज्‍यदेखि छुटाउनुभयो, र आफ्‍ना प्रिय पुत्रको राज्‍यभित्र हामीलाई सार्नुभएको छ। 14उहाँमा हाम्रो उद्धार, अर्थात्‌ पापको क्षमा छ। (कलस्सी १: १३-१४)

9यदि हामीले आफ्‍ना पापहरू स्‍वीकार गर्‍यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्‍छ, र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्‍छ, किनकि उहाँ विश्‍वासयोग्‍य र धर्मी हुनुहुन्‍छ। (१ यूहन्ना १:९)

7.     बप्तिस्मा

18तब येशू तिनीहरूकहाँ आएर भन्‍नुभयो, “स्‍वर्ग र पृथ्‍वीमा समस्‍त अधिकार मलाई दिइएको छ।19यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्‍माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्‍तिस्‍मा देओ, 20मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्‍त्‍यसम्‍म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु।” (मत्ती २८:१८-२०)

कसले हामीलाई बप्तिस्माको वारेमा भन्नुभयो?

 

चेलापन वा चेला भनेको के हो ?

 

कस्तो व्यक्तिले बप्तिस्मा लिन सक्छ ?

15अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “सारा संसारमा गएर सारा सृष्‍टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। 16विश्‍वास गर्ने र बप्‍तिस्‍मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्‍वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। (मर्कूस १६:८–१२)

12तर जब तिनीहरूले परमेश्‍वरको राज्‍य र येशू ख्रीष्‍टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्‍वास गरे, तब पुरुष र स्‍त्रीहरूले बप्‍तिस्‍मा लिए। (प्रेरित ८:१२)

यी माथिका पद अनुसार कसले बप्तिस्मा लिन सक्छन् ?

बप्तिस्मा शव्दको अर्थ के हो ?

तपाई कसरी बप्तिस्पमा लिन सक्नुहुन्छ ?

16अनि येशू बप्‍तिस्‍मा लिएर तुरुन्‍तै पानीबाट माथि निस्‍कनुभयो, अनि स्‍वर्ग उघ्रियो, र उहाँले परमेश्‍वरका आत्‍मालाई ढुकुरझैँ ओर्लिरहनुभएको र आफूमाथि आइरहनुभएको देख्‍नुभयो। (मत्ती ३३:१६)

35तब फिलिपले आफ्‍नो मुख खोलेर धर्मशास्‍त्रको यसै खण्‍डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए। 36अनि उनीहरू बाटोमा जाँदाजाँदै केही पानी भएको एउटा ठाउँनेर आइपुगे। ती नपुंसकले भने, “हेर्नुहोस्, यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्‍तिस्‍मा हुनदेखि केले रोक्‍न सक्‍छ?” 38तिनले रथ रोक्‍ने आज्ञा दिए, अनि फिलिप र ती नपुंसक दुवै पानीमा ओर्ले, र उनले तिनलाई बप्‍तिस्‍मा दिए। (प्रेरित ८:३५-३८)

3अनि तिनले उनीहरूलाई भने, “तब तिमीहरूले कस्‍तो बप्‍तिस्‍मा लियौ?” उनीहरूले भने, “यूहन्‍नाको बप्‍तिस्‍मा।” 4तब पावलले भने, “यूहन्‍नाले दिएको बप्‍तिस्‍माचाहिँ पश्‍चात्तापको बप्‍तिस्‍मा थियो। उनीपछि आउनुहुने व्‍यक्ति, अर्थात्‌ येशूमाथि विश्‍वास गर्नू भनी उनले मानिसहरूलाई बताउँथे।” 5यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा लिए। (प्रेरित १९:३-५)

बप्तिस्मा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि तपाईसँग के के कुरा चाहिन्छ त ?

बप्तिस्मा लिइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ ?

26किनकि विश्‍वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्‍ट येशूमा परमेश्‍वरका सन्‍तान हौ। 27किनकि तिमीहरूमध्‍ये जतिको ख्रीष्‍टमा बप्‍तिस्‍मा भयो, तिमीहरू सबैले ख्रीष्‍टलाई धारण गरेका छौ। 28अब न त यहूदी छ न ग्रीक, न कमारा छ न फुक्‍का, न त पुरुष न स्‍त्री छ, किनभने ख्रीष्‍ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। (गलाती ३:२६–२८)

पानिको बप्तिस्मा लिनुभन्दा अघि भनिने वाक्यांसहरु

मलाई मेरा परमेश्वरले दिनुभएको महान आज्ञा अनुसार र तपाईले येशूमा विश्वासद्धारा उहाँमा पाएको क्षमादान अनुसार तपाई मेरो जीवनको पिता र मुक्तिदाताको नाउँमा आज म तपाई………………………………………पिता, पुत्र र पवित्रआत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिदँछु ।

8.     शुद्धिकरण तथा पवित्रिकरण

29जस-जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्‍नुभएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्‍ना पुत्रको रूपसमान बनाउनलाई, धेरै भाइहरूमध्‍ये उहाँचाहिँ ज्‍येष्‍ठ होऊन्‌ भनेर, अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। (रोमी ८:२९)

येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँचाहिँ परमेश्वरको पूर्ण स्वरुपमा वनाइनु भएको छ ।

जब हामी हाम्रो जीवनमा येशूलाई अनुसरण गर्छौ र येशू जस्तै हुन चाहान्छौ भने तब हामी विस्तारै उहाँको स्वरुपमा वनिदै उहाँजस्तै वन्न सक्छौ ।

9.     मण्डली

9तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पूजाहारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्‍वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्‍धकारदेखि उहाँका उदेकको ज्‍योतिमा ल्‍याउनुभयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्‍चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। 10एक पल्‍ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्‍वरका प्रजा भएका छौ। एक पल्‍ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। (१ पत्रुस २:९-१०)

 

मण्डली भनेको के हो ?

10.                   पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु ।

18दाखमद्यले नमात्तिओ, कारण त्‍यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्‍माले भरिपूर्ण होओ। 19एउटाले अर्कासँग भजन, गीत र आत्‍मिक गानमा बोल्‍दै र आफ्‍नो सम्‍पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्‍ति गाउँदै र धुन निकाल्‍दै (एफिसी ५: १८–१९)

8तर पवित्र आत्‍मा तिमीहरूमा आउनुभएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, र तिमीहरू यरूशलेममा, सारा यहूदियामा, सामरियामा र पृथ्‍वीको अन्‍तिम छेउसम्‍म मेरा साक्षी हुनेछौ।” (प्रेरित १:८)

26तर सल्‍लाहकार, अर्थात्‌ पवित्र आत्‍मा, जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ, र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। (यूहन्ना १४:२६)

तपाई पवित्र आत्माले भरिएको कसरी महशुश गर्न सक्नुहुन्छ ?

पवित्र आत्माले हामीलाई येशूको वारेमा कसरी सिकाउनु हुन्छ ?

 

मुक्तिको वारेमा बाइबलका यी पदहरु

16 “किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌। (यूहन्ना ३:१६)

9किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्‍यौ, र परमेश्‍वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्‍नो हृदयमा विश्‍वास गर्‍यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। 10किनकि मानिसले आफ्‍नो हृदयले विश्‍वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्‍छ, अनि उसले आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। (रोमी १०:९-१०)

12तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्‍वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्‍वरका सन्‍तान हुने अधिकार दिनुभयो। (यूहन्ना १:१२)  

16विश्‍वास गर्ने र बप्‍तिस्‍मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्‍वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। (मर्कूस १६:१६)

38पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, “पश्‍चात्ताप गर, र तिमीहरूका पाप-क्षमाको निम्‍ति येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्‍येकले बप्‍तिस्‍मा लेऊ, र तिमीहरूले पवित्र आत्‍माको वरदान पाउनेछौ। (प्रेरित २:३८)

19यसकारण पश्‍चात्ताप गर्नुहोस्‌ र फर्कनुहोस्, कि तपाईंहरूका पाप मेटिऊन्, र परमप्रभुको उपस्‍थितिबाट आनन्‍दको समय आओस्, (प्रेरित ३:१९)  

4निश्‍चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्‍यो, र हाम्रा दु:ख भोग्‍यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्‍वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दु:खमा परेको सम्‍झ्‍यौं। 5तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्‍ति छेड़ियो। हाम्रा अधर्मका निम्‍ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्‍ति ल्‍याउने दण्‍ड उसमाथि पर्‍यो, र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं। 6हामी सबै भेड़ाझैँ बरालिएका छौं। हामी हरेक आफ्‍नै बाटोतिर लागेका छौं, र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनुभएको छ। (यशैया ५३: ४–६)

1. Skapad till Guds avbild

Gud skapade ursprungligen människan som sin “avbild”. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro i Paradiset. Men när människan frestades av Djävulen att synda och föll för frestelsen, så kom synden in i världen och blev en tragisk del av mänskligheten, med död, sjukdom och mer synd som följd. Synden förstör den vackra avbild som Gud skapade, och för att vi ska kunna upprätta relationen med Gud igen så behöver Gud ta bort synden.

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

2. Synd

SinAtt vara kristen innebär att “tillhöra Kristus” och kristen blir man genom att bli “frälst av Jesus”. Frälst är ett ganska märkligt och gammalt ord som ursprungligen kommer från ordet “frihalsad”, som betyder att en person som var belagd med boja runt halsen fick den borttagen. Den som blev frihalsad, frälst, blev alltså befriad från sina bojor och därmed räddad från sitt tidigare liv som slav. Ett mer modernt ord för frälst skulle alltså kunna vara “befriad” eller “räddad”. Enligt den kristna tron så är alla människor, ända sedan Adam och Evas första synd, “slavar under synden”. Synd betyder ursprungligen “att missa målet”, att bryta mot Guds bud, att med andra ord “göra fel”. Jag tror att de allra flesta människor kan konstatera att alla vi människor då och då gör fel, antingen mot Gud, mot oss själva, eller mot våra medmänniskor. När Adam och Eva syndade så bröts deras relation med Gud, de blev utkastade från Paradiset, och än idag är vår relation med Gud bruten. På grund av att alla vi människor är syndare så är vår relation med Gud bruten och vi är alla i behov av “frälsning”.

“Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

“Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”” (Apg 17:31)

3. Korset

CrossDet var givetvis aldrig Guds tanke att denna relation mellan Gud och människa skulle vara bruten, men eftersom vi människor inte kan befria oss själva från synden, så sände Gud sin Son för att rädda oss. Gud blev som oss för att vi skulle kunna bli som han. När Jesus dog på korset, så offrade han sig för vår skull och tog straffet för våra synder på sig själv. När Jesus uppstod så gav han alla människor möjligheten att ta del av försoningen mellan Gud och människa. Alla som tror på Jesus blir i och med Jesu död på korset förlåtna och befriade från synden och återförda till en relation med Gud igen.

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

4. Omvändelse

RepentanceOm man vill bli kristen, så handlar det i grund och botten om att be om förlåtelse för alla de synder man har gjort, omvända sig från dessa, tro på Jesus och bekänna att Jesus är Herre. Omvändelse innebär att “vända om”, att inse att man är en syndare, ångra, bekänna och be om förlåtelse för sina synder, sluta med sina synder och istället gå i en annan riktning. Att omvända sig handlar alltså om att man vänder sig bort från sitt tidigare liv som syndare och istället vänder sig mot Gud och ber om förlåtelse och frälsning.

“Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.” (Ords 28:13)

5. Frälsning

En enkel frälsningsbön skulle kunna vara så här: “Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och Frälsare. Förlåt mig för mina synder och lär mig att följa dig.”

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

6. Förlåten

Har man bekänt att man är en syndare, bett Gud om förlåtelse och bekänt att Jesus är Herre, då är man kristen. Då har Jesus frälst dig från dina synder och du har blivit förlåten.

“I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” (Kol 1:14)

7. Dop

BaptismEfter att man har blivit frälst så vill Jesus att man ska döpa sig. Detta gör man för att visa sig själv, omvärlden och Gud att man menar allvar med sin tro och att man nu tar steget in i den kristna gemenskapen. Ordet “dop” kommer från det grekiska ordet “baptizo”, som betyder att “doppa” eller “nedsänka” och är ett ord som användes om att sänka skepp. På samma sätt som Jesus dog med våra synder och sen uppstod igen, så begraver vi vårt gamla syndiga liv i dopvattnet och uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus.

“Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:26–28)

8. Helgelse

SanctificationVi människor är skapade till Guds avbild, men i och med att synden kom in i bilden så mer eller mindre ”förstördes” denna vackra Guds avbild. Men när Jesus Kristus, Guds Son, kom till jorden och föddes som en av oss, en människa, så gavs möjligheten för oss människor att se och lära av Gud själv hur vi människor är tänkta att vara. I och med att Jesus är Gud så är han också Guds perfekta bild och med den helige Andes hjälp så kan vi formas och helgas så att vi blir mer och mer lika Jesus. Detta gör man genom att läsa i Bibeln och försöka lära sig av det Jesus säger samtidigt som man ber Guds Ande om hjälp att förvandlas från syndare till helgon. Denna process är åtminstone livslång och fungerar bäst i en kristen gemenskap där man på olika sätt kan hjälpa varandra.

“Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

9. Församling

ChurchAlla som tror på Jesus tillhör Kristus och blir ett Guds barn. Gud vill samla alla sina barn i en gemenskap med Jesus i centrum och det är därför det på de allra flesta orter idag finns “församlingar”. En församling är en samling med människor som tror på Jesus och samlas för att på olika sätt uttrycka sin tro genom gudstjänster, bön, lovsång, social hjälp till behövande, biblisk undervisning, osv. Det kristna livet handlar ju inte enbart om att bli förlåten från sina synder utan även om att nu leva ett nytt liv tillsammans med andra kristna och utöva sin tro i ord och handling. Det är både lättare och roligare att leva det kristna livet tillsammans med andra troende, än att göra det ensam, så om du har blivit kristen, kontakta gärna en församling på orten där du bor.

“Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1Pet 2:9–10)

10. Uppfylld av den helige Ande

När Gud har frälst dig så förlåter han dig inte bara dina synder, utan han ger dig också kraft till att leva det nya kristna livet. Det är Guds Ande som förvandlar dig till Jesu likhet, dvs. Guds avbild. Genom att läsa din Bibel och be till Gud om att få bli uppfylld av Anden så kommer Gud att förvandla dig från att vara värdslig till att bli andlig, från att vara världslik till att vara Kristlik.

“Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

Några ytterligare Bibelord om detta med att bli kristen:

Bible“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Romarbrevet 10:9–10)

“Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)

“Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Markus 16:16)

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna 2:38)

“Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” (Apostlagärningarna 3:19)

“Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.” (Jesaja 53:4–6)

Kontakt

Är du intresserad av att bli kristen eller vill du komma i kontakt med andra kristna? Mitt namn är Christian Mölk och jag är pastor i Sverige. Om du skickar ett mail till christianmolk@gmail.com kommer jag att försöka svara på dina frågor och hjälpa dig så gott jag kan.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.