Pastor Christian Mölk | Förföljelse
Currently viewing the tag: "Förföljelse"

1De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Tessalonika, där judarna hade en synagoga. 2Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna 3och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: ”Denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias.” 4Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. 5Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. 6Men när de inte fann dem, släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: ”Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, 7och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung.” 8Folket och styresmännen blev förskräckta när de hörde detta, 9och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs de. 10Redan samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. 11Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. 12Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. 13Men när judarna i Tessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. 14Bröderna sände då genast i väg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där.

 • 1De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Tessalonika, där judarna hade en synagoga. 2Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna 3och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: ”Denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias.” 4Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt.
  • Tessalonika var huvudstad i den romerska provinsen Makedonien och hade cirka 200 000 invånare vid den här tiden. Det är intressant att notera att Paulus passerade städerna Amfipolis och Apollonia på sin resa från Filippi till Tessalonika. Alla dessa städer låg med cirka en dagsturs vandring från varandra på den romerska huvudvägen som kallades ”Via Egnatia”, som sträckte sig från Greklands västra kust ända till dagens Istanbul. Det verkar som att Paulus medvetet väljer ut Tessalonika före Amfipolis och Apollonia, kanske för att Tessalonika är en viktig strategisk nyckelstad i och med att det är huvudstaden i regionen.
  • Paulus grundläggande budskap var att visa vem Jesus är och vad han har gjort. Jesus är Messias och har uppstått från de döda.
  • När Paulus kom till en ny stad där evangeliet inte tidigare hade predikats, brukade han använda samma metod för att förkunna evangeliet. Jag har gått igenom de grekiska orden som används och försökt förklara Paulus metod:
   • Paulus gick till ”judarna”. Det var viktigt både för Jesus och för Paulus att först predika evangeliet för judarna, och först därefter för hedningarna (Matt 10:6, Apg 13:46, Rom 1:16). När Paulus predikar för judar har han också en möjlighet att prata på sitt eget språk, till sitt eget folk, samt utgå ifrån att de redan har ganska god koll på Bibeln och vad den säger om Messias.
   • Paulus förde ”dialog” med åhörarna. Han samtalade, diskuterade, argumenterade och resonerade. Det fanns möjlighet för åhörarna att ställa frågor och komma med egna inspel.
   • Paulus utgick ifrån ”Skrifterna”. Grunden för Paulus dialog med åhörarna var Bibeln, inte de senaste nyheterna eller modern filosofi.
   • Paulus ”öppnade” Skrifterna. Likt någon som öppnar en dörr och visar vad som finns därinne, eller någon som går husesyn.
   • Paulus ”presenterade bevis” för sin förkunnelse. Likt en advokat som på olika sätt försvarar sin klient bevisade Paulus utifrån Gamla testamentet att Jesus är Messias som led, dog och återuppstod.
   • Paulus ”proklamerade” Kristus. Romarna brukade proklamera ”goda nyheter” på stadens torg när exempelvis en ny kejsare tillträtt eller vid en militär seger. Paulus proklamerar för judarna att Jesus är Messias och har vunnit seger över döden.
  • Paulus budskap var att Jesus är Messias och att det var nödvändigt för honom att lida och uppstå från döden. Detta var viktigt eftersom många judar förväntade sig att när Messias kommer skulle han bli en mäktig konung likt David, som med våld befriar Israel från den romerska ockupationen. Det är visserligen sant att Gamla testamentet beskriver Messias som en mäktig konung som upprättar Israel igen, men Gamla testamentet beskriver också att Messias kommer att lida och dö för folkets skull (Ps 22, Jes 53, Sak 12:10). Gamla testamentet innehåller alltså båda dessa två bilder av Messias parallellt; den ”segrande” och den ”lidande”. Men det judarna inte hade förstått, var att Messias skulle komma två gånger: vid sin första ankomst kom Jesus för att ”lida” och dö på korset, och vid sin återkomst kommer han att komma som den ”segrande” konungen som upprättar Guds rike fullt ut.
   • Många judar trodde alltså att Messias skulle upprätta Israel redan vid sin första ankomst, och hade därför svårt att tro att Jesus kunde vara Messias eftersom han ju dog och romarna var kvar. Men Paulus försöker på ett metodiskt sätt visa utifrån Skrifterna att Messias vid sin första ankomst måste lida och dö för att vinna seger.
  • Både judar och gudfruktiga greker började tro på Jesus som Messias utifrån Paulus undervisning.
   • Även makedoniska ”överklasskvinnor” kom till tro. Det var inte helt ovanligt för Paulus och de första kristna att tas om hand av kvinnor som fungerade som ekonomiska välgörare. De var rika, hade ett stort hus och hade möjlighet att ställa sina resurser till församlingens förfogande, exempelvis likt Lydia som öppnade sitt hem för Paulus och hans medarbetare (Apg 16:14–15) eller likt Maria som lät församlingen samlas i hennes hem (Apg 12:12).
   • Det är intressant att notera att Paulus evangelium togs emot av människor från olika folkgrupper och olika social status. Evangeliet är gränsöverskridande till sin natur.
 • 5Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. 6Men när de inte fann dem, släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: ”Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, 7och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung.” 8Folket och styresmännen blev förskräckta när de hörde detta, 9och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs de.
  • En del judar trodde på Paulus budskap om Jesus, men andra judar blev ”avundsjuka”. I den grekiska grundtexten används ordet ”zeloo” som är samma ord som ”selot” (Luk 6:15, Apg 1:13). Seloterna var en av fyra judiska grupperingar (de andra var fariseerna, sadduceerna och esséerna), som med våld ville köra ut romarna ur Israel och ta den politiska makten. Seloterna är efterföljare till ”Judas från Galileen”, som ledde ett våldsamt motstånd mot romarna år 6–7 e.Kr. och omnämns i Apg 5:37. Seloterna kallades också ibland Sicarii, eftersom de ibland utförde politiska mord med hjälp av en ”sica”, en romersk dolk.
   • Det är uppenbart att Paulus undervisning om den lidande Messias inte passade in i seloternas uppfattning om Messias som en krigare. De var inte beredda att omvärdera sin förståelse av Messias, deras längtan efter ett upprättat och mäktigt Israel var större än deras tro på Skrifterna.
   • För de selotiska judarna blir Paulus undervisning om den lidande Messias lika felaktig som den romerska ockupationen, och de verkar vilja lösa båda ”problemen” på samma sätt; nämligen genom våld.
   • De selotiska judarnas respons på Paulus undervisning när den inte stämde överens med deras felaktiga förförståelse av Messias stämmer till eftertanke. Hur reagerar vi när evangeliet bevisligen krockar med våra vanföreställningar?
    • Hur gör vi om vi hela livet har egoistiskt levt för oss själva och våra egna ambitioner och karriär, och så får vi höra att vi ska vara generösa och älska våra medmänniskor? Kommer vi att omvända oss?
    • Hur gör vi om vi hela livet har levt med rasistiska föreställningar om andra folk? Kommer vi att acceptera evangeliet och omvända oss?
    • Hur gör vi om vi hela livet har trott att Gud inte finns och plötsligt får vi bevis för motsatsen? Kommer vi att böja oss inför Herren och acceptera Jesus som vår Herre?
    • Eller bestämmer vi oss för att rebelliskt motsätta oss evangeliet och förfölja dess anhängare?
  • Det var inte helt ovanligt att Paulus mission mötte våldsamt motstånd (Apg 13:45, 50, Apg 14:2,5, Apg 14:19).
   • Paulus berättar i sitt första brev till Korinth att han har suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd, fem gånger fått 39 gisselslag, blivit piskad med spö tre gånger och blivit stenad en gång (1 Kor 11:23–25).
  • Denne Jason var en av de kristna i Tessalonika. Förmodligen samlades Paulus och de kristna i hans hus, vilket ledde till att han blev tillfångatagen och misshandlad.
  • De selotiska judarna anklagar de kristna för att ”ha vänt upp och ner på hela världen”. På sätt och vis är det en positiv anklagelse som Paulus borde bli glad över. På bara några få år har evangeliet spridit sig så långt och fått så stor effekt bland folk, att det vänder upp och ner på samhället. Tänk om vi kristna idag kunde påverka vår omvärld så mycket?
   • Har Jesus fått vända din värld upp och ner? Ett liv i Jesu efterföljd vänder upp och ner på allt världsligt tänkande. Jesus vann seger genom att dö. Jesus visade kärlek när han möttes av hat. Jesus lyfte fram de svaga istället för de starka. Den som vill vara ledare i Guds rike måste var de andras tjänare. Osv, osv.
 • 10Redan samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Berea.
  • Paulus lämnar Tessalonika snabbt eftersom han inte vill utsätta församlingen för onödig förföljelse. Hade han kunnat hade han nog stannat längre och fortsatt sin bibelundervisning. Men istället för att fortsätta undervisa på plats skickar han så småningom mer undervisning i form av 1 Tessalonikerbrevet, något som ju blev till välsignelse även för oss idag. Detta visar oss att Gud kan vända upplevda motgångar till framgång.
 • Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. 11Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. 12Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män.
  • Paulus upprepade sin tidigare strategi och gick först till judarna i synagogan och började undervisa utifrån Skriften.
   • Både i Tessalonika och i Berea tar både judar och greker emot Paulus budskap, men med skillnaden att i Tessalonika gjorde en grupp (förmodat) selotiska judar motstånd mot Paulus, medan i Berea sker detta inte alls.
  • Istället för selotiskt motstånd i Tessalonika gjorde folket i Berea fyra mycket föredömliga saker: de ”tog emot” Paulus undervisning ”med all villighet”, samt ”forskade” i Skrifterna ”dagligen”. Bereanerna kombinerade mycket föredömligt ett öppet hjärta med en tänkande hjärna.
   • När bereanerna ”tog emot” Guds ord kan man jämföra det med att acceptera något, välkomna någon, ta emot en gäst, eller ta emot en gåva.
   • Uttrycket ”med all villighet” handlar om att ”vara redo att göra gott”. Man kan jämföra med att bjuda ut ett sällskap på restaurang och inleda middagen med att säga ”Jag bjuder!”. Eller att säga till sin chef eller ledare att man står redo och är villig att göra allt som krävs för att ro ett projekt i hamn. Att ha ”villighet” innebär att personen ifråga står redo att satsa allt på detta bara man får vidare instruktioner.
   • Att ”forska” i Skrifterna innebär i detta sammanhang att undersöka, ställa frågor till texten, bedöma, få insikt om, urskilja, söka, pröva och granska. Man kan jämföra bereanernas inställning till Skriften med en bilbesiktning. Besiktaren granskar bilen, testar att allt funkar som det ska, kollar så att allt är godkänt, bockar av på sin lista och ger till slut (förhoppningsvis) godkänt.
   • Bereanerna nöjde sig inte med att bara lyssna på Paulus undervisning och ta emot budskapet, de ville också samlas ”dagligen” och forska vidare. På så sätt är de en förebild för oss i vårt eget personliga Bibelläsande. Bibeln är inte bara en bok man läser en gång och accepterar, utan en helig skrift som man umgås med varje dag.
  • Bereanerna stod redo att acceptera Paulus undervisning, men de ville också samtidigt granska den så att den var godkänd med Skriften. Det är intressant att notera att bereanerna fick lyssna på en känd och framstående apostel, men ansåg det ändå viktigt att se till så att hans undervisning stämde överens med Bibeln. Skriften står över predikanten.
 • 13Men när judarna i Tessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. 14Bröderna sände då genast i väg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där.
  • När ryktet sprider sig att Paulus predikar även i Berea vill de selotiska judarna i Tessalonika driva bort Paulus därifrån. Liknande upplopp skedde på flera ställen (Apg 13:45, 50, Apg 14:2, 5, Apg 14:19, Apg 17:5–8).
   • Även om det naturligtvis är tragiskt att evangeliet bestrids och att Paulus vid flera tillfällen misshandlades och förföljdes, så resulterade dessa återkommande upplopp till att evangeliet spreds ännu mer när Paulus hela tiden tvingades flytta på sig. Gud kan vända allting negativt till något positivt.
  • Även om det var viktigt för Paulus att fortsätta missionera och sprida evangeliet överallt, så var det också viktigt att några stannade kvar och började bygga den lokala församlingen. Att bara leda folk till frälsning räcker inte, man måste också bygga den kristna gemenskapen.

Copyright 2019 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

BibelsamtalFörföljelse är en del av den kristna vandringen och kommer att öka ju närmare den yttersta tiden vi kommer. Den som tror på Jesus och lever gudfruktigt bör förvänta sig att bli behandlad på ett liknande sätt som Jesus blev eftersom världen hatar Jesus och alla som tillhör honom. Förföljelse kan te sig på olika sätt, exempelvis genom våld, mobbning, utfrysning eller orättvisa. Förföljelse kan även komma från olika håll, exempelvis från sin egen familj, från världsliga människor, statsmakter och från religiösa institutioner. Den som drabbas av förföljelse behöver hålla ut, fortsätta leva heligt, avstå från att hämnas, visa kärlek, be för de som förföljer, förtrösta på Guds trofasthet och vänta tålmodigt och hoppfullt på Guds räddning. Trots att det är oerhört jobbigt att bli förföljd för sin tro, så kan man ändock glädjas, eftersom förföljelsen är ett indirekt bevis på att de världsliga förföljarna känner igen Jesus i oss vilket betyder att vi tillhör Guds rike och har våra namn skrivna i Livets bok. Man kommer också att erfara en mer påtaglig närvaro av den helige Ande och kan därför känna stor inre frid och vägledning trots yttre svårigheter.

Bibelord

44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” (Matt 5:44)

18 Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. 19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.” (Joh 15:18–21)

Var på er vakt! De ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. 10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk. 11 När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige Ande. 12 En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. 13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.” (Mark 13:9–13)

19 Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. 20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12:19–21)

26 Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.” (1 Kor 12:26)

1 Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid.” (Apg 12:1–3)

12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” (2 Tim 3:12)

20 Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud. 21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. 23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.” (1 Pet 2:20–23)

12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. 16 Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.” (1 Pet 4:12–16)

Samtalsfrågor

asclepiusrodKlicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format: Uppenbarelseboken 2:12-17 – Pergamus, den kompromissande församlingen – 33:36.

 

Bok-Upp1-3Gillar du Christian Mölks Bibelkommentarer? Beställ i så fall gärna boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna“!

12Skriv till församlingens ängel i Pergamus: Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 13Jag vet var du bor – där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 14Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. 15Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. 17Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. 

Adressering

 • 12Skriv till församlingens ängel i Pergamus
  • Pergamus var en av de viktigaste städerna i Mindre Asien, dagens västra Turkiet, och var dessutom den romerska kejsardyrkans officiella centrum. Pergamus var även känt för sitt stora bibliotek, där man hade 200 000 böcker, samt även för att de uppfann pergament när egyptierna slutade exportera papyrus.
  • ”Pergamus” betyder ”fästning” och staden var ett mycket starkt ”fäste” för hedendomen.
   • När staden Pergamus år 29 f.Kr. byggde ett tempel åt ”den gudomlige Augustus och gudinnan Tomas” blev Pergamus den första staden som officiellt tillägnade tillbedjan åt en romersk kejsare.
   • Inte nog med att staden ägnade sig åt kejsartillbedjan, de dyrkade även många andra gudar, såsom exempelvis gudinnan Athena och guden Zeus. Men framförallt tillbad de guden Asklepios, som var läkekonstens gud, vars symbol ”asklepiosstaven”, en orm som ringlar uppför en stav, fortfarande används som en symbol för läkedom.
    • Sjuka kunde bege sig till Pergamus och övernatta i Asklepios tempel tillsammans med ett gäng tama ormar. När en orm slingrade sig förbi och rörde vid den sjuke så ansågs det att man hade blivit berörd av guden Asklepios och skulle bli helad.

Presentation

 • Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet:
  • Staden Pergamus var en av få städer i det romerska riket där guvernören ägde det s.k. ”svärdets makt”, vilket innebar att guvernören själv fick besluta om exempelvis dödsstraff utan att behöva Roms tillåtelse.
   • Kanske var det på just detta sätt som Antipas mördades och att Jesus därför lyfter fram att det är han som har svärdet och att det är han som har den slutgiltiga makten över liv och död.
   • Att Jesus visar sitt svärd för församlingen i Pergamus är en tydlig signal att de bör lägga större vikt vid Guds ord än guvernörens ord i hur de ska leva och vem de ska tillbe.
  • I Uppenbarelseboken 1:16 får Johannes se hur ett skarpt tveeggat svärd går ut från Jesus mun, och nu förtydligar Jesus för församlingen i Pergamus att det är hans svärd. Att Jesus innehar detta svärd innebär att det är Jesus som är Herre, kung och domare över allt levande. Det Jesus säger gäller.
   • I Hebreerbrevet står det: “Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” (Heb 4:12)
   • Att svärdet kom ut ur Jesu mun är inte någon slump eftersom Jesus tveeggade svärd är Ordet, det vill säga Guds ord, Bibeln.
   • En människa kan ibland ha svårt att skilja på andliga upplevelser från Gud och egna mänskliga känslor. Men tack vare Guds ord, Bibeln, så kan vi skilja mellan vad som verkligen kommer från Gud och det som bara är fantasier eller egna känslor.
    • Det behöver givetvis inte vara något fel i att uppleva känslor, men om man låter sig styras av dessa som om de vore Guds ord, eller till och med styr andra människor, då blir det fel.
  • En möjlig tolkning till varför det uttryckligen nämns att det är ett tve-eggat svärd kan vara för att lyfta fram Guds ords kapacitet att både frälsa de troende men också döma de otroende. I egenskap av Herre så är Jesus både Frälsare och Domare.
 • 13Jag vet var du bor – där Satan har sin tron.
  • En urgammal symbol för Satan är en orm (1 Mos 3:1, Upp 12:9, Upp 20:2), och i just Pergamus tillbad man läkekonstens gud Asklepios, vars symbol var en orm som ringlar uppför en stav. Dessutom fanns det i Pergamus det enorma ”pergamonaltaret” som kung Eumenes II uppförde åt guden Zeus för att fira segern över galaterna. Altaret ser ut som en tron och finns idag att beskåda i Berlins museum. Så sammantaget så ser vi att det finns en tydlig koppling mellan uttrycket ”Satans tron” och all den avgudadyrkan som fanns i Pergamus.

Beröm

 • Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.
  • Satan trivs där avgudadyrkan frodas, han till och med tar sin boning där. De kristna i Pergamus var extremt utsatta och en av dem, Antipas, hade mördats.
  • Församlingen i Pergamus får beröm av Jesus för att de höll fast vid sin tro även när det var blodigt allvar. Antipas, vars namn betyder ”mot alla”, bodde i samma stad som Satan, och stod ”emot alla” genom att hålla fast vid sin tro även när alla var emot honom och till och med till slut dödade honom.
  • Det grekiska ordet för ”vittne” är ”martys”, och behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att man dör för sin tro.
   • En nepalesisk vän till mig blev en ”levande martyr” när han arresterades av den nepalesiska polisen på grund av att han brutit mot lagen genom att predika om Jesus för hinduer. När han hade chansen att fly valde han istället att gå in i fängelset trots att han visste att han inte skulle överleva. Vi bad väldigt mycket för honom och till slut blev han frisläppt.
  • Det är intressant att notera att Antipas föräras samma prestigefulla titel, ”troget vittne”, som Jesus själv har i Upp 1:5.

Kritik

 • 14Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.
  • Även om församlingen i Pergamus gjorde mycket som var bra, så har Jesus ändå några kritiska saker han vill ta upp.
   • På samma sätt bör även vi idag vara uppmärksamma på att en församling eller pastor kan göra mycket gott, samtidigt som det ändå finns en del saker att vara kritiska mot.
    • Den församling jag själv var med i som nybliven lärjunge, Stockholm Karisma Center, gjorde väldigt mycket gott för Stockholms hemlösa och folk blev frälsta varenda söndag. Men allteftersom uppdagades den katastrofala hanteringen av pengar som ledde till församlingens konkurs. Det hade utan tvekan varit på sin plats att berömma församlingen för vissa delar av dess verksamhet, samtidigt som man starkt kritiserade andra delar av verksamheten. Så även om en församling har framgång i mångt och mycket bör man ändå alltid vara ödmjuk inför att man ständigt kan utvecklas och förbättras.
  • Bileams lära var en kombination av de två synderna avgudadyrkan och sexuell omoral (4 Mos 22-24, 31). Uppenbarligen fanns det kristna i Pergamus som ägnade sig åt någon form av avgudadyrkan samtidigt som de bedrev otukt.
   • Idag, precis som på Romarrikets tid, så anses man udda om man vill leva ett liv i sexuell renhet genom att exempelvis avstå från sex före, utanför och efter äktenskapet.
   • Samma villolära nämns i 2 Petr 2:15 och Judas 11.
 • 15Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.
  • Nikolaiternas lära beskrivs inte, men det är inte helt långsökt att koppla ihop med Bileams lära, som ju handlade om avgudaoffer och sexuell omoral.
   • Denna tolkning bekräftas också av Irenaeus, som på 180-talet skrev i sin bok Mot heresierna att ”Nikolaiterna är efterföljare till den Nikolaus som var en av de sju första som ordinerades till diakon av apostlarna (Apg 6:5). De lever ett liv av ohämmad njutning. Dessa mäns karaktär pekas tydligt ut i Johannes Uppenbarelsebok, så som lärandes att det inte spelar någon roll om man utövar otukt och att äta det som offrats till avgudar.”
  • Församlingen i Efesus får beröm av Jesus för att de ”hatar nikolaiternas gärningar” (Upp 2:6), men i Pergamus verkar det som att denna lära hade fått fäste i församlingen.  

Varning

 • 16Omvänd dig därför!
  • Eftersom det onekligen fanns ett antal troende i församlingen i Pergamus som får beröm för att de så starkt höll fast vid tron, så kan man tycka att det är anmärkningsvärt att det samtidigt fanns de som ägnade sig åt avgudaoffer och otukt. Församlingen i Pergamus problem verkar ha varit att de var för toleranta. Även om många av dem levde rätt enligt den kristna tron, så tolererade de att även avgudadyrkan och sexuell omoral pågick i församlingen. Denna kompromiss kritiserar Jesus och uppmanar församlingen att omvända sig ifrån.
  • Eftersom Satan uppenbarligen inte lyckades få församlingen på fall genom mord och förföljelse, så försöker han istället förstöra församlingen inifrån genom att förmå församlingen att tolerera och acceptera uppenbar synd.
  • Att omvända sig är onekligen inte bara någonting som icke-kristna bör göra, utan även de troende som har gått fel behöver omvända sig.
 • Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.
  • Om församlingen inte omvänder sig så kommer Jesus att strida emot dem med sitt svärd, det vill säga Guds ord, Bibeln (Jes 11:4, Ef 6:17, Hebr 4:12, Upp 19:15, 21).
   • För en kristen som inte bryr sig så mycket om Bibeln så kan denna varning vara svår att förstå, men för den som i allt vill leva rätt enligt Guds ord så är det väldigt allvarligt att bli överbevisad om att man lever fel enligt Bibeln.
  • Det är nog ingen slump att även Bileam stoppades av en ängel med just ett svärd (4 Mos 22:23).

Uppmaning

 • 17Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
  • Man kan läsa Bibeln om och om igen utan att uppleva något speciellt, men så plötsligt så upplever man att Guds Ande talar genom Ordet och man känner sig träffad.
   • Det är viktigt att vara öppen för Guds Andes tilltal när vi läser Guds Ord. Det är inte säkert att man alltid hör Gud tala genom Ordet, men det är bra om man är öppen för att Gud ibland talar genom sitt Ord.
  • Även idag riskerar en församling att bli alltför tolerant och tillåtande med synden. Därför är det viktigt att man ständigt är öppen för att Guds Ande kan tala genom Bibeltexten och uppmärksamma om det är något man behöver ställa till rätta.

Löfte

 • Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat.
  • Den som tror på Jesus och lever som en lärjunge kommer aldrig att behöva bekymra sig över varken världslig mat eller andlig mat (Matt 6:25–34, Joh 6:32, 41).
  • Kanske var det så att de kristna i Pergamus bekymrade sig över vad de skulle äta för mat eftersom allt kött var offrat åt avgudar. Men Jesus uppmanar församlingen att inte bekymra sig över detta utan endast göra det som är rätt och då kommer Jesus att ge dem allt det de behöver, inklusive mat.
 • Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.
  • På Bibelns tid kunde en vit sten symbolisera en rad olika saker, exempelvis att man var inbjuden till en fin fest, ett tecken på vänskap eller ett bevis på att man blivit frikänd i rätten. Oavsett vilken av dessa symboliska innebörder Jesus menar så är de ju alla väldigt positiva och bibliska!
  • Att man får ett nytt namn vid speciella tillfällen är inte någonting nytt i bibliska sammanhang. Patriarken Jakob fick exempelvis det nya namnet Israel (1 Mos 35:10) och Simon fick det nya namnet Petrus (Joh 1:42). Att få ett nytt namn av Gud kan symbolisera en övergång till någonting nytt eller att man får ett specifikt uppdrag.
  • På Gamla testamentets tid så hade översteprästerna en bröstsköld med ett antal stenar som alla hade ett namn ingraverat (2 Mos 28:15-21). Det är nog ingen långsökt tanke att Jesus kopplar an till denna klädsel och på så sätt visar för de kristna i Pergamus att de är präster i Guds rike.

Texten du precis läst ingår i boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format: Uppenbarelseboken 2:8-11 – Smyrna, den förföljda församlingen – 28:46.

Bok-Upp1-3Gillar du Christian Mölks Bibelkommentarer? Beställ i så fall gärna boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna“!

8Skriv till församlingens ängel i Smyrna: Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: 9Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. 11Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. 

Adressering

 • 8Skriv till församlingens ängel i Smyrna:
  • Smyrna var en stor och rik handelsstad strax norr om Efesus. Smyrna betyder ”myrra”, en söt parfym som man dels använde för att smörja de döda med, men som också var en ingrediens i Israels heliga smörjelseolja (2 Mos 30:22-25), som man bland annat använde för att smörja och helga präster.
   • När David smordes till kung av profeten Samuel så innebar inte det ett problemfritt liv i total framgång. David blev förföljd av Saul och fick lida en hel del genom sitt liv, men trots det så var Gud med honom och välsignade honom i allt han gjorde.
    • På samma sätt måste vi troende idag komma ihåg att Gud inte har lovat oss ett problemfritt liv med enbart välsignelse och framgång. Men däremot så har Gud lovat att alltid vara med oss och han har gett oss av sin Ande för att styrka oss och hjälpa oss.
    • Hur svårt världen än förföljer oss så får vi aldrig glömma att “han som är i er är större än den som är i världen” (1 Joh 4:4).
   • Hur konstigt det än kan låta så var Smyrnaförsamlingens död och lidanden som helig smörjelseolja inför Gud. När de kristna i Smyrna dog och led för sin tro så var det en helig handling inför Gud.
  • Befolkningen i staden Smyrna var väldigt engagerade i den romerska kejsarkulten och tillbad de romerska kejsarna. År 196 f.Kr. byggdes ett speciellt tempel åt Dea Roma, den romerska gudinnan, och år 23 e.Kr. byggdes ett tempel åt kejsar Tiberius.
   • Den romerske kejsaren Domitianus (regerade från år 81 till år 96 e.Kr.), var den förste romerske kejsaren som krävde att alla romerska medborgare skulle tillbe kejsaren som ”Herre”, ett religiöst och politiskt lojalitetstest. Varje år skulle man tända rökelse vid kejsarkultens altare varpå man fick ett intyg på att man hade utfört ritualen.
    • Att tillbe kejsaren och bekänna honom som ”Herre” var fullständigt otänkbart för de allra flesta kristna, de bekände endast Jesus som Herre. Denna vägran fick dock många kristna lida för och en del slutade som martyrer.
    • Troligtvis var det under denne kejsare som aposteln Johannes hamnade i fängelse på ön Patmos.

 

Presentation

 • Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen:
  • Titeln ”Den förste och den siste” är enligt Jesaja 41:4, 44:6 och 48:12, en titel som tillhör YHWH, Herren Gud. När Jesus använder den här titeln om sig själv (se även Upp 1:11 och 1:17), så är det för att visa att han är Herren Gud.
   • ”Jag är den jag är” är ”ehyeh asher ehyeh” på hebreiska och förkortas till ”Jag är” på svenska och ”ehyeh” på hebreiska. När Mose skulle säga Guds namn till Israels folk kunde han naturligtvis inte säga ”Jag är” utan uppmanades av Gud att istället säga ”Han är”, vilket blir ”YHWH” och uttalas oftast ”Yahweh”.
   • Trots att Gud hade sagt att det var detta namn som Israel fick använda så ansåg de att namnet var för heligt för att uttalas, med undantag från vissa tillfällen i templet, så därför uttalade man ”adonaj” (”kyrios” på grekiska och ”herre” på svenska) istället för ”YHWH”.
   • I och med att Jesus använder en titel om sig själv som tillhör YHWH, Herren, så visar Jesus att de kristna i Smyrna gör rätt i att inte tillbe kejsaren som Herre eftersom det bara är Jesus som är Herre!
  • Församlingen i Smyrna fick lida väldigt mycket, och säkert hade några fått lida martyrdöden, så Jesus presenterar sig själv som den som har makt över både död och liv. Även om de kristna i Smyrna dör för sin tro så kommer de att, precis som Jesus, få nytt liv igen.

 

Beröm

 • 9Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik.
  • När man lider för sin tro kan man ibland tro att Gud har glömt en och inte längre hör ens böner om hjälp. Men Jesus intygar att han verkligen vet hur de har det, han känner deras lidande.
  • Även om Smyrna såsom stad var rik så var de kristna i Smyrna fattiga. Detta var en del av den förföljelse som Smyrnas kristna råkade ut för. Kanske miste de affärskontakter och affärsmöjligheter när de vägrade tillbe kejsaren som Herre.
   • Troligtvis var det detta som hade gjort deras tro så stark, eftersom de som inte var beredda att offra allt för Jesus, de lämnade förmodligen rätt snabbt.
  • Rent världsligt sett var Smyrnas kristna fattiga, men enligt Jesus så var de rika!
   • Man kan jämföra oss kristna med kungabarn. När vi inte är i vårt palats så är det mycket möjligt att vi kan råka illa ut, bli förföljda eller betraktas som fattiga, men sanningen är att vi är de rikaste i hela riket och har ett arv som väntar.
  • Som en kontrast till Smyrna står församlingen i Laodicea, som menade om sig själva att de var rika, men som enligt Jesus var fattiga (Upp 3:17).
   • Det behöver inte vara fel att som kristen ha mycket pengar, det finns ingen automatisk välsignelse i att vara fattig. Men faktum är att andlig rikedom inte mäts i antalet kronor på bankkontot, den som har mycket pengar kan alltså enligt Jesus vara fattig, medan den som är fattig egentligen är rik.
   • Enligt Jesus så är det svårt ”för dem som är rika att komma in i Guds rike” (Mark 10:23-25), men bara för att man är rik så behöver man inte som kristen göra sig av med alla sina pengar för att kunna komma in i Guds rike. Däremot behöver man akta sig så att inte pengarna blir herre i ens liv (Matt 6:24).
 • Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.
  • Enligt historien så fanns det en relativt stor judisk befolkning i Smyrna och de verkar inte direkt ha accepterat Jesus som Herre, snarare ställde de till det för de judar som trodde på Jesus.
   • För enkelhetens skull kan det vara bra att skilja på begreppen ”etnisk jude” och ”religiös jude”. Den absoluta majoriteten av de första kristna var etniskt sett judar, så när Jesus menar att de judar som hånar de kristna bara ”kallar sig judar”, så talar han inte om etniciteten, utan menar att en sann jude religiöst sett är en jude som tror på Jesus. De judar som inte trodde på Jesus var givetvis fortfarande etniskt sett judar, men religiöst sett så var de inte judar eftersom ”den är jude som är det i sitt inre” (Rom 2:29a).
  • Att Jesus kallar dessa judar som förföljer de kristna för ”Satans synagoga” betyder självklart inte att alla judar tillhör Satan, de allra flesta kristna var ju etniskt sett judar, utan det betyder att denna förföljelse var influerad av Satan själv.

 

Befallning

 • 10Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden.
  • De kristna i Smyrna hade redan fått lida och skulle dessutom få lida ännu mer. Givetvis var de rädda, men Jesus uppmuntrar dem och visar att han har kontroll över situationen och att de därmed kan vara trygga oavsett vad som händer.
  • För att på ett konkret sätt visa att han har kontroll över situationen så berättar Jesus exakt vilken sorts förföljelse som kommer att komma härnäst: de kommer att kastas i fängelse i tio dagar. När de kristna sen mycket riktigt kastades i fängelse kunde de ju vara säkra på att även befrielsen skulle komma 10 dagar senare.
  • Denna förföljelse kom från Djävulen, men precis som med de lidanden som Job utsattes för, så tillåter och begränsar Gud lidandet och bestämmer när det ska ta slut.
  • I och med att denna förföljelse kom från Djävulen, varför stoppade inte Gud den? Därför att Gud hade ett syfte med denna förföljelse. Det är inte Gud som ger oss lidande, men ibland tillåter han det lidande som Djävulen orsakar i syfte att lära oss något, få oss att växa i vår tro eller något liknande (1 Peter 1:6-7).
  • Församlingen i Smyrna sattes på prov, men det verkar onekligen som att de klarade provet. Av alla de församlingar och städer som nämns i Uppenbarelseboken så är det bara Smyrna som finns kvar idag.

 

Löfte

 • Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.
  • På Nya testamentets tid fanns det två olika sorters kronor, en som kungar bar och en som fungerade som pris på atletiska tävlingar. Om de kristna i Smyrna är trogna intill döden så skall de få en krona som ett pris för att de har vunnit. Priset som de skulle vinna om de var trogna intill döden, är livet, det eviga livet.
   • Det är intressant att notera att det grekiska ordet för ”krona” är ”stephanos”, namnet på den första kristna martyren (Apg 7:59).
   • Atleter vinner kronor av löv som så småningom vissnar bort och dörmen Jesus lärjungar vinner kronor av liv som aldrig vissnar bort och dör.
   • Det är anmärkningsvärt att Jesus ger denna sorts krona till de som är trogna trots lidande. Annars kan man ju ibland höra från framgångsteologer att Gud ger framgång och rikedomar åt de som följer honom. Här är det ju tvärtom de som är fattiga och lider som vinner priset.
  • En av de som blev martyr i Smyrna var Polykarpos (69-155), en av aposteln Johannes lärjungar. Enligt traditionen så beordrades Polykarpos att bekänna att kejsaren är Herre och att tända rökelse vid kejsarkultens altare, varpå han skall ha svarat: ”I 86 år har jag tjänat honom, och han har inte gjort mig orätt. Hur skall jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?” Efter det svaret brändes han på bål tillsammans med tolv andra kristna, men blev nerstucken med en kniv när elden inte tog sig. (Polykarpus martyrium kap 18.)

 

Uppmaning

 • 11Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
  • De budskap som de olika församlingarna i Uppenbarelseboken fick är givetvis först och främst riktade till de lokala församlingarna, men de kan även mycket väl få stor betydelse för enskilda kristna och församlingar runt om i hela världen även idag.  
   • De församlingar som idag går igenom förföljelse kan ha stor välsignelse av att läsa texter som dessa och uppmuntras av Jesus budskap till församlingen i Smyrna.
   • Även om vi i Västvärlden är förskonade så förföljs just nu otaliga kristna i framförallt Mellanöstern och Asien. En del hävdar till och med att det har dött fler kristna för sin tro under 1900-talet än under alla tidigare sekel tillsammans.
 • Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.
  • Att dö här på jorden är inte det värsta som kan hända. Det värsta som kan hända är att dö ”den andra döden”. Enligt Uppenbarelseboken 20:14 är ”eldsjön”, dit döden och helvetet kastas, den ”andra döden” och dit kastas alla som inte har sina namn skrivna i livets bok (Upp 20:15).

Texten du precis läst ingår i boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.