Uppenbarelseboken 2:12-17 – Brevet till Pergamus

Christian MölkUppenbarelseboken Leave a Comment

12Skriv till församlingens ängel i Pergamus: Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 13Jag vet var du bor – där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 14Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. 15Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. 17Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. 

Adressering

 • 12Skriv till församlingens ängel i Pergamus
  • Pergamus var en av de viktigaste städerna i Mindre Asien, dagens västra Turkiet, och var dessutom den romerska kejsardyrkans officiella centrum. Pergamus var även känt för sitt stora bibliotek, där man hade 200 000 böcker, samt även för att de uppfann pergament när egyptierna slutade exportera papyrus.
  • ”Pergamus” betyder ”fästning” och staden var ett mycket starkt ”fäste” för hedendomen.
   • När staden Pergamus år 29 f.Kr. byggde ett tempel åt ”den gudomlige Augustus och gudinnan Tomas” blev Pergamus den första staden som officiellt tillägnade tillbedjan åt en romersk kejsare.
   • Inte nog med att staden ägnade sig åt kejsartillbedjan, de dyrkade även många andra gudar, såsom exempelvis gudinnan Athena och guden Zeus. Men framförallt tillbad de guden Asklepios, som var läkekonstens gud, vars symbol ”asklepiosstaven”, en orm som ringlar uppför en stav, fortfarande används som en symbol för läkedom.
    • Sjuka kunde bege sig till Pergamus och övernatta i Asklepios tempel tillsammans med ett gäng tama ormar. När en orm slingrade sig förbi och rörde vid den sjuke så ansågs det att man hade blivit berörd av guden Asklepios och skulle bli helad.

Presentation

 • Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet:
  • Staden Pergamus var en av få städer i det romerska riket där guvernören ägde det s.k. ”svärdets makt”, vilket innebar att guvernören själv fick besluta om exempelvis dödsstraff utan att behöva Roms tillåtelse.
   • Kanske var det på just detta sätt som Antipas mördades och att Jesus därför lyfter fram att det är han som har svärdet och att det är han som har den slutgiltiga makten över liv och död.
   • Att Jesus visar sitt svärd för församlingen i Pergamus är en tydlig signal att de bör lägga större vikt vid Guds ord än guvernörens ord i hur de ska leva och vem de ska tillbe.
  • I Uppenbarelseboken 1:16 får Johannes se hur ett skarpt tveeggat svärd går ut från Jesus mun, och nu förtydligar Jesus för församlingen i Pergamus att det är hans svärd. Att Jesus innehar detta svärd innebär att det är Jesus som är Herre, kung och domare över allt levande. Det Jesus säger gäller.
   • I Hebreerbrevet står det: “Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” (Heb 4:12)
   • Att svärdet kom ut ur Jesu mun är inte någon slump eftersom Jesus tveeggade svärd är Ordet, det vill säga Guds ord, Bibeln.
   • En människa kan ibland ha svårt att skilja på andliga upplevelser från Gud och egna mänskliga känslor. Men tack vare Guds ord, Bibeln, så kan vi skilja mellan vad som verkligen kommer från Gud och det som bara är fantasier eller egna känslor.
    • Det behöver givetvis inte vara något fel i att uppleva känslor, men om man låter sig styras av dessa som om de vore Guds ord, eller till och med styr andra människor, då blir det fel.
  • En möjlig tolkning till varför det uttryckligen nämns att det är ett tve-eggat svärd kan vara för att lyfta fram Guds ords kapacitet att både frälsa de troende men också döma de otroende. I egenskap av Herre så är Jesus både Frälsare och Domare.
 • 13Jag vet var du bor – där Satan har sin tron.
  • En urgammal symbol för Satan är en orm (1 Mos 3:1, Upp 12:9, Upp 20:2), och i just Pergamus tillbad man läkekonstens gud Asklepios, vars symbol var en orm som ringlar uppför en stav. Dessutom fanns det i Pergamus det enorma ”pergamonaltaret” som kung Eumenes II uppförde åt guden Zeus för att fira segern över galaterna. Altaret ser ut som en tron och finns idag att beskåda i Berlins museum. Så sammantaget så ser vi att det finns en tydlig koppling mellan uttrycket ”Satans tron” och all den avgudadyrkan som fanns i Pergamus.

Beröm

 • Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.
  • Satan trivs där avgudadyrkan frodas, han till och med tar sin boning där. De kristna i Pergamus var extremt utsatta och en av dem, Antipas, hade mördats.
  • Församlingen i Pergamus får beröm av Jesus för att de höll fast vid sin tro även när det var blodigt allvar. Antipas, vars namn betyder ”mot alla”, bodde i samma stad som Satan, och stod ”emot alla” genom att hålla fast vid sin tro även när alla var emot honom och till och med till slut dödade honom.
  • Det grekiska ordet för ”vittne” är ”martys”, och behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att man dör för sin tro.
   • En nepalesisk vän till mig blev en ”levande martyr” när han arresterades av den nepalesiska polisen på grund av att han brutit mot lagen genom att predika om Jesus för hinduer. När han hade chansen att fly valde han istället att gå in i fängelset trots att han visste att han inte skulle överleva. Vi bad väldigt mycket för honom och till slut blev han frisläppt.
  • Det är intressant att notera att Antipas föräras samma prestigefulla titel, ”troget vittne”, som Jesus själv har i Upp 1:5.

Kritik

 • 14Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.
  • Även om församlingen i Pergamus gjorde mycket som var bra, så har Jesus ändå några kritiska saker han vill ta upp.
   • På samma sätt bör även vi idag vara uppmärksamma på att en församling eller pastor kan göra mycket gott, samtidigt som det ändå finns en del saker att vara kritiska mot.
    • Den församling jag själv var med i som nybliven lärjunge, Stockholm Karisma Center, gjorde väldigt mycket gott för Stockholms hemlösa och folk blev frälsta varenda söndag. Men allteftersom uppdagades den katastrofala hanteringen av pengar som ledde till församlingens konkurs. Det hade utan tvekan varit på sin plats att berömma församlingen för vissa delar av dess verksamhet, samtidigt som man starkt kritiserade andra delar av verksamheten. Så även om en församling har framgång i mångt och mycket bör man ändå alltid vara ödmjuk inför att man ständigt kan utvecklas och förbättras.
  • Bileams lära var en kombination av de två synderna avgudadyrkan och sexuell omoral (4 Mos 22-24, 31). Uppenbarligen fanns det kristna i Pergamus som ägnade sig åt någon form av avgudadyrkan samtidigt som de bedrev otukt.
   • Idag, precis som på Romarrikets tid, så anses man udda om man vill leva ett liv i sexuell renhet genom att exempelvis avstå från sex före, utanför och efter äktenskapet.
   • Samma villolära nämns i 2 Petr 2:15 och Judas 11.
 • 15Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.
  • Nikolaiternas lära beskrivs inte, men det är inte helt långsökt att koppla ihop med Bileams lära, som ju handlade om avgudaoffer och sexuell omoral.
   • Denna tolkning bekräftas också av Irenaeus, som på 180-talet skrev i sin bok Mot heresierna att ”Nikolaiterna är efterföljare till den Nikolaus som var en av de sju första som ordinerades till diakon av apostlarna (Apg 6:5). De lever ett liv av ohämmad njutning. Dessa mäns karaktär pekas tydligt ut i Johannes Uppenbarelsebok, så som lärandes att det inte spelar någon roll om man utövar otukt och att äta det som offrats till avgudar.”
  • Församlingen i Efesus får beröm av Jesus för att de ”hatar nikolaiternas gärningar” (Upp 2:6), men i Pergamus verkar det som att denna lära hade fått fäste i församlingen.  

Varning

 • 16Omvänd dig därför!
  • Eftersom det onekligen fanns ett antal troende i församlingen i Pergamus som får beröm för att de så starkt höll fast vid tron, så kan man tycka att det är anmärkningsvärt att det samtidigt fanns de som ägnade sig åt avgudaoffer och otukt. Församlingen i Pergamus problem verkar ha varit att de var för toleranta. Även om många av dem levde rätt enligt den kristna tron, så tolererade de att även avgudadyrkan och sexuell omoral pågick i församlingen. Denna kompromiss kritiserar Jesus och uppmanar församlingen att omvända sig ifrån.
  • Eftersom Satan uppenbarligen inte lyckades få församlingen på fall genom mord och förföljelse, så försöker han istället förstöra församlingen inifrån genom att förmå församlingen att tolerera och acceptera uppenbar synd.
  • Att omvända sig är onekligen inte bara någonting som icke-kristna bör göra, utan även de troende som har gått fel behöver omvända sig.
 • Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.
  • Om församlingen inte omvänder sig så kommer Jesus att strida emot dem med sitt svärd, det vill säga Guds ord, Bibeln (Jes 11:4, Ef 6:17, Hebr 4:12, Upp 19:15, 21).
   • För en kristen som inte bryr sig så mycket om Bibeln så kan denna varning vara svår att förstå, men för den som i allt vill leva rätt enligt Guds ord så är det väldigt allvarligt att bli överbevisad om att man lever fel enligt Bibeln.
  • Det är nog ingen slump att även Bileam stoppades av en ängel med just ett svärd (4 Mos 22:23).

Uppmaning

 • 17Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
  • Man kan läsa Bibeln om och om igen utan att uppleva något speciellt, men så plötsligt så upplever man att Guds Ande talar genom Ordet och man känner sig träffad.
   • Det är viktigt att vara öppen för Guds Andes tilltal när vi läser Guds Ord. Det är inte säkert att man alltid hör Gud tala genom Ordet, men det är bra om man är öppen för att Gud ibland talar genom sitt Ord.
  • Även idag riskerar en församling att bli alltför tolerant och tillåtande med synden. Därför är det viktigt att man ständigt är öppen för att Guds Ande kan tala genom Bibeltexten och uppmärksamma om det är något man behöver ställa till rätta.

Löfte

 • Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat.
  • Den som tror på Jesus och lever som en lärjunge kommer aldrig att behöva bekymra sig över varken världslig mat eller andlig mat (Matt 6:25–34, Joh 6:32, 41).
  • Kanske var det så att de kristna i Pergamus bekymrade sig över vad de skulle äta för mat eftersom allt kött var offrat åt avgudar. Men Jesus uppmanar församlingen att inte bekymra sig över detta utan endast göra det som är rätt och då kommer Jesus att ge dem allt det de behöver, inklusive mat.
 • Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.
  • På Bibelns tid kunde en vit sten symbolisera en rad olika saker, exempelvis att man var inbjuden till en fin fest, ett tecken på vänskap eller ett bevis på att man blivit frikänd i rätten. Oavsett vilken av dessa symboliska innebörder Jesus menar så är de ju alla väldigt positiva och bibliska!
  • Att man får ett nytt namn vid speciella tillfällen är inte någonting nytt i bibliska sammanhang. Patriarken Jakob fick exempelvis det nya namnet Israel (1 Mos 35:10) och Simon fick det nya namnet Petrus (Joh 1:42). Att få ett nytt namn av Gud kan symbolisera en övergång till någonting nytt eller att man får ett specifikt uppdrag.
  • På Gamla testamentets tid så hade översteprästerna en bröstsköld med ett antal stenar som alla hade ett namn ingraverat (2 Mos 28:15-21). Det är nog ingen långsökt tanke att Jesus kopplar an till denna klädsel och på så sätt visar för de kristna i Pergamus att de är präster i Guds rike.

Texten du precis läst ingår i boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.