Pastor Christian Mölk | Maria
Currently viewing the tag: "Maria"

26I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28Ängeln kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.” 29Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37Ty för Gud är ingenting omöjligt.” 38Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. 

 • 26I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27till en jungfru i staden Nasaret i Galileen.
  • Ängeln Gabriel besökte tidigare i kapitlet Sakarias och även profeten Daniel 500 år före Kristus (Dan 8:16, 9:21). Gabriels namn betyder ”mäktig man”.
  • Maria var en ”jungfru”, dvs. hon var ogift och hade därmed inte haft sex. Därav Marias förvåning över att hon snart kommer att bli gravid.
  • Ibland ifrågasätts det bibliska vittnesbördet om jungfrufödseln och (bort)förklaras som en ”mytologisk term” eller liknande. Men att jungfrufödseln verkligen har hänt så som den är beskriven i Bibeln är viktigt på grund av framförallt sju skäl:
   • För det första, om jungfrufödseln inte stämmer, då stämmer inte heller Bibeln. Både Lukas och Matteus skriver nämligen att Jesus föddes av en jungfru (Matt 1:18–25, Luk 1:26–38).
   • För det andra, om jungfrufödseln inte stämmer, vem var då Jesus pappa? Matteus är ju tydlig med att det inte var Josef som var pappa till barnet. Om man inte tror på jungfrufödseln så innebär ju det att man samtidigt indirekt anklagar Maria för otrohet.
   • För det tredje, om jungfrufödseln inte stämmer, är Jesus då verkligen Gud? Enligt Johannes 1 så är Jesus Gud som föddes som människa, men om Jesus blev till av två vanliga människor, hur kan då Jesus vara inkarnerad?
   • För det fjärde, om jungfrufödseln inte stämmer, hur kan då Jesus vara syndfri? Enligt Paulus så har alla människor syndat (Rom 3:23) och hur kan en syndig människa dö för mänsklighetens synder?
   • För det femte, om jungfrufödseln inte stämmer, hur ser man då på andra mirakler? Om man inte tror att Gud kan skapa liv i en kvinnas mage, tror man då exempelvis på att Jesus uppstod från de döda?
   • För det sjätte, om jungfrufödseln inte stämmer, då får man problem med trosbekännelserna, antingen måste man omtolka dess innehåll eller så måste man ta bort eller ändra.
   • För det sjunde, om jungfrufödseln inte stämmer, då får man en märklig relation till både kyrkohistorien och övriga kristenheten.
   • Sammanfattningsvis, jag anser alltså att om man om man menar allvar med att ifrågasätta jungfrufödseln så ifrågasätter man även indirekt Skriftens auktoritet, Marias trovärdighet, inkarnationen, försoningen, uppståndelsen, trosbekännelserna och kyrkohistorien.
  • Alla barn som föds är ju en ny skapelse, men eftersom Jesus alltid har existerat (Joh 1:1, Joh 17:5), och därmed alltså är äldre än sin egen mor, så kunde han ju inte födas genom en vanlig ”befruktning” utan istället genom ett mirakel.
   • Jesus existerade i himlen med sin Fader, men utan en mor, och föddes in i den här världen genom sin mor, men utan en jordisk far.
   • Att Guds Son blev människa är alltså ett mirakel och skedde genom den helige Andes verk.
  • Maria var från den av många föraktade staden Nasaret i norra Israel. Även om Jesus föddes i Bethlehem så kallades han oftast för ”Jesus från Nasaret”. Detta visar oss att Jesus inte hade några problem med att förknippas med denna stad och detta dåliga rykte. På samma sätt ska vi kristna idag inte vara rädda för att förknippas med föraktade människor, utan istället identifiera oss med dem.
   • Än idag kallas kristna i Mellanöstern för ”nasarener” (Apg 24:5).
    • Detta fick vi västerlänningar nyligen oss en plågsam påminnelse om när muslimska extremister intog den irakiska staden Mosul och tvingade alla kristna att konvertera till Islam eller dö. Extremisterna märkte upp alla kristna hus med den arabiska bokstaven ”N” för ”Nasaren”. De allra flesta kristna i Mosul flydde staden i samband med detta.
 • Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.
  • Väldigt ofta har bibliska namn en koppling till den aktuella personens uppdrag, men i Marias fall verkar det inte stämma. Betydelsen av Marias namn är osäker, men en vanlig tolkning är att hennes namn betyder ”trotsig” och speglar alltså inte alls hennes gensvar till Guds uppdrag. En annan möjlig tolkning av namnet Maria är att det betyder ”älskad”.
  • Traditionerna kring äktenskap på Jesu tid skiljer sig ganska rejält från dagens västerländska synsätt. Normalt sett brukade föräldrarna arrangera äktenskapet utan att ens tillfråga de som skulle gifta sig. Brudgummens familj betalade ett ”brudpris” för äktenskapet och därmed var paret ”trolovade”. Trolovningen var lika bindande som äktenskapet, för att upplösa trolovningen var man tvungen att skiljas och var man otrogen under trolovningen skulle man stenas (5 Mos 22:23-24). Enda skillnaden var att paret ännu inte hade flyttat ihop och ingått en sexuell relation.
   • I och med att Maria skulle bli gravid samtidigt som hon var trolovad med Josef så utsatte hon sig själv för livsfara eftersom folk kunde tro att hon varit otrogen och därmed skulle stenas till döds.
  • Josef tillhörde Juda stam och var släkt med kung David (Matt 1:6). Till yrket var han snickare (Matt 13:55) och kom från staden Nasaret i Galileen (Luk 2:4).
   • Orsaken till att det är så viktigt att Jesus är av Davids släkt är på grund av Guds löfte till kung David:
    • 14Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Om han gör något orättfärdigt skall jag straffa honom med ris, så som människor brukar, och med plågor som drabbar människors barn. 15Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. 16Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid.”” (2Sam 7:14–16)
 • 28Ängeln kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.”
  • Maria kallas ”benådad” därför att hon å ena sidan var en helt vanlig syndig människa (Pred 7:21, Rom 3:23) i behov av en frälsare (Luk 1:46–47) precis som alla andra, men å andra sidan fick den stora glädjen att få föda Guds Son till världen.
   • Det stora med Maria ligger inte i hennes förträfflighet, utan i hennes ringhet (Luk 1:45). Det unika med Maria är att trots att hon bara var en helt vanlig tonårig tjej fick hon vara det redskap Gud använde för att bli människa. Gud använder ofta det obetydliga som redskap för sin vilja. På så sätt får Gud äran eftersom det inte skedde genom någon människas förträfflighet utan istället genom Guds nåd.
    • Därför är det viktigt att inte upphöja Maria och prisa henne för hennes förträfflighet, eftersom vi då dels förminskar Guds nåd mot Maria samtidigt som vi missar att ge Gud äran för det mirakel Maria fick vara med om.
    • Istället bör vi minnas Maria för den fantastiska välsignelse hon fick vara med om och hennes ödmjuka sätt att ta sig an den enorma uppgift hon fick.
    • På samma sätt bör vi akta oss för att upphöja oss själva eller andra personer som Gud använder på ett mäktigt sätt, eftersom vi då riskerar att skymma det faktum att det är Gud som verkar genom personen ifråga. När vi tackar Gud för att han göra stora verk genom små människor så ger vi Gud äran istället för att upphöja oss själva.
 • 29Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.
  • Maria var en enkel och from ung kvinna utan några extravaganta framtidsplaner och det är inte konstigt att hon blir förskräckt inför den stora uppgift som väntar henne.
 •  31Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.
  • Dessa ord från ängeln Gabriel profeterades av Jesaja:
   • “Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14).
    • Namnet ”Immanuel” betyder ”Gud med oss” och innebär att Jesus är den person i Treenigheten som blev människa; som en av oss.
  • På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv. Alla Jesus namn och titlar lär oss något om vem han är.
   • Namnet ”Jesus” är en grekisk variant av det hebreiska namnet Josua, Yeshua eller Yehoshuah, vilket är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss.
 • 32Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”
  • Rent världsligt sett är det svårt att hitta en historisk person som är större än Jesus. Vart man än kommer i världen så vet de allra flesta vem Jesus är. Utan att erövra ett enda rike eller döda en enda människa, har Jesus byggt sig ett större rike än vad världen någonsin har skådat. Enbart idag så finns det över 2 miljarder människor som bekänner Jesus som sin Kung.
  • Jesus skulle få sin förfader kung Davids tron, dvs. han skulle vara den Messias som Gamla testamentet profeterat om skulle komma (2 Sam 7:12–16).
 • 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.
  • Maria frågar inte om detta mirakel kan ske, utan hur det ska ske eftersom hon ju var jungfru. Detta visar att hon tror på ängeln Gabriels budskap, men undrar på vilket sätt Gud kommer att åstadkomma detta.
  • På Gamla testamentets tid var det inte helt ovanligt att Gud uppenbarade sig för folk genom att ett ”tjockt moln” vilade över personen ifråga, exempelvis Mose eller Aron (2 Mos 19:9).
  • Ordet ”helig” betyder ”avskild för ett specifikt syfte”, och i den bemärkelsen var Jesus sannerligen ”helig”, eftersom han var utvald att dö för alla människors synder och på så sätt försona mänskligheten med Gud.
  • Eftersom Jesus alltid har existerat (Joh 1:1, Joh 17:5) så blev han inte Guds Son vid detta tillfälle, men däremot skulle han från och med nu kallas för Guds Son.
   • Att kallas någons ”son” betydde på Bibelns tid att man ägde den personens egenskaper. Med detta i åtanke är det därför inte speciellt konstigt att det judiska religiösa ledarskapet blir ursinniga när Jesus kallar Gud för sin ”Fader” (Joh 5:18) och därmed hävdar att han är ”Guds Son”, något som givetvis var en hädelse, såvida man inte, som i Jesus fall, är Gud (Joh 1:1).
   • Att Jesus är Guds Son visar oss den inbördes relation mellan Fadern och Jesus, men visar också att Jesus är den person i treenigheten som föddes som en Människoson.
   • Jesus är ”sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern” (se Kyrkomötet i Konstantinopel år 381).
 • 36Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden.
  • Maria bad aldrig om ett bevis på att det ängeln Gabriel sa till henne stämde, men får ändå det.
   • Även om Guds ord bör räcka gott och väl för den troende, så skadar det inte att då och då få någon form av bekräftelse på att det Gud säger också kommer att ske.
 • 37Ty för Gud är ingenting omöjligt.”
  • Även om varje troende vet om detta så kan det ändå vara skönt att bli påmind om att Gud är allsmäktig och kan göra vad han vill. Vi kan lita på det som Gud säger, även om det rent mänskligt sett verkar omöjligt.
   • Om det stämde för Maria för 2000 år sedan så stämmer det även för oss idag, eftersom “Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” (Heb 13:8)
 • 38Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.
  • Maria svarar ängeln Gabriel att hon är villig att ödmjukt acceptera den uppgift Gud har gett henne och att hon tror på vad Gud har sagt.
   • På samma sätt bör även vi idag ödmjukt acceptera den uppgift Gud ger oss och lita på att Gud kommer att förverkliga det som han har sagt.

 

Copyright 2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Nu i dagarna är det ärkebiskopsval i Svenska kyrkan och jag blev väldigt förvånad när jag hörde vad en av favoriterna, Lunds biskop Antje Jackelén påstod i utfrågningen: “Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.”

Eftersom jag är pastor inom pingströrelsen så ska ju jag självklart inte lägga mig i Svenska kyrkans ärkebiskopsval, Svenska kyrkans medlemmar får givetvis själva välja vem de vill till sin ärkebiskop. Men eftersom biskopen lyfter en allmänkristen teologisk fråga som jag anser vara väldigt viktig, så kan jag inte låta bli att uttala mig. Om jungfrufödseln inte stämmer, då får man nämligen problem med ett antal väldigt viktiga kristna ståndpunkter:

För det första, om jungfrufödseln inte stämmer, då stämmer inte heller Bibeln. Både Lukas och Matteus skriver nämligen att Jesus föddes av en jungfru (Matt 1:18-25, Luk 1:26-38).

För det andra, om jungfrufödseln inte stämmer, vem är då Jesus pappa? Matteus är ju tydlig med att det inte var Josef som var pappa till barnet. Om man inte tror på jungfrufödseln så innebär ju det att man samtidigt indirekt anklagar Maria för otrohet.

För det tredje, om jungfrufödseln inte stämmer, är Jesus då verkligen Gud? Enligt Johannes 1 så är Jesus Gud som föddes som människa, men om Jesus blev till av två vanliga människor, hur kan då Jesus vara inkarnerad?

För det fjärde, om jungfrufödseln inte stämmer, hur kan då Jesus vara syndfri? Enligt Paulus så har alla människor syndat (Rom 3:23) och hur kan en syndig människa dö för mänsklighetens synder?

För det femte, om jungfrufödseln inte stämmer, hur ser man då på andra mirakler? Om man inte tror att Gud kan skapa liv i en kvinnas mage, tror man då exempelvis på att Jesus uppstod från de döda?

Om jungfrufödseln inte stämmer, då får man alltså svårt att argumentera för Skriftens auktoritet, man anklagar indirekt Maria för lögn eller otrohet, man får svårt att hävda att Jesus är Guds son, man får svårt att förklara hur våra synder ska kunna bli förlåtna och man får svårt att argumentera för uppståndelsen. Alla dessa läror är väldigt grundläggande för den kristna tron och tror man inte på jungfrufödseln så vacklar även allt det andra.

Det fanns fler märkliga påståenden som Jackelén hävdade som jag i dagsläget väljer att inte kommentera, för då riskerar jag att få problem med mitt blodsockervärde…

Avslutningsvis, Antje Jackelén säger: “Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.” Det är mycket möjligt att Jackelén har rätt, men jag hoppas och ber att hennes uttalanden nu istället får vanliga troende medlemmar i Svenska kyrkan att inse att de från och med nu har mer gemensamt med troende i andra kristna samfund än med ledarna i deras egen tradition.

Läs mer

Lyssna på den här predikan i mp3 format: Lukas 2:1-20 – Julevangeliet.

1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget. 8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 14 ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.” 15 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” 16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

 • Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
  • Augustus (regerade Romarriket 31 f.Kr. till 14 e.Kr.) hette ursprungligen Octavianus och var Julius Caesar adoptivson. Efter att Augustus besegrat Markus Antonius och Cleopatra så blev han Romarrikets i särklass mäktigaste människa vilket bl.a. visar sig i att han var den första romaren som gav sig själv titeln ”kejsare”.
  • Det är ingen slump att Gud väljer att sända sin Son till världen just precis när Augustus är kejsare. Guds timing är perfekt. Det finns många likheter och paralleller mellan kejsar Augustus och Jesus.
   • Efter alla romerska krig och inbördeskrig så införde Augustus ”Pax Romana”; den romerska freden. Enligt ”inskriptionen från Priene” (9 f.Kr.) så sågs Augustus som en ”gud” och ”frälsare” som hade gett ”fred” till hela världen. När denna fred proklamerades så kallades det för ”goda nyheter” (evangelium).
    • ”It seemed good to the Greeks of Asia, in the opinion of the high priest Apollonius of Menophilus Azanitus: “Since Providence, which has ordered all things and is deeply interested in our life, has set in most perfect order by giving us Augustus, whom she filled with virtue that he might benefit humankind, sending him as a savior, both for us and for our descendants, that he might end war and arrange all things, and since he, Caesar, by his appearance  (excelled even our anticipations), surpassing all previous benefactors, and not even leaving to posterity any hope of surpassing what he has done, and since the birthday of the god Augustus was the beginning of the good tidings for the world that came by reason of him” which Asia resolved in Smyrna.” (Priene Inscripton).
    • Det är mot denna bakgrund som Lukas skriver sitt evangelium vilket med största sannolikhet måste ha setts som någon form av uppror av romerska myndigheter. Att åka land och rike runt och proklamera att någon annan än den romerske kejsaren är Gud, Frälsare och Herre var anspråk som den romerske kejsaren knappast kunde tolerera. Det var med andra ord förenat med livsfara att skriva så som Lukas gör i sitt evangelium.
    • Visserligen hade det judiska folket vid denna tid diverse religiösa privilegier tack vare att de kom till Julius Caesars undsättning när han låg risigt till i Egypten. Som tack befriade Julius judarna från romersk militärtjänst och gjorde judendomen till en tillåten religion i det romerska riket (läs mer om detta i Josefus Jewish Antiquities 14:225-227). Det judiska folket fick följa religiösa seder och bruk, även om de flesta romerska medborgare såg på den judiska monoteismen som ateism. Att inte tillbe de grekisk-romerska gudarna, som ansågs skydda Romarriket, sågs som landsförräderi. Dessa religiösa privilegier gällde även för de första kristna, så länge som romarna ansåg att de kristna bara var en judisk sekt, men när alltmer icke-judar blev kristna samt att kristna och judar gick skilda vägar några årtionden efter Jesus så fick de kristna stora problem med den romerska kejsarkulten vilket ledde till att de kristna förföljdes och mördades för att de inte ville tillbe kejsaren eller kalla någon annan än Jesus för Herre. Inte nog med detta, i början av 100-talet kriminaliserades dessutom kristna, det blev alltså olagligt att enbart bekänna sig som kristen.
   • Det lilla värnlösa spädbarnet som föds in i den fattiga judiska familjen i en romersk avkrok står som en parallell till den mäktige romerske kejsaren. Augustus kom med en påtvingad fred, kallades för frälsare, herre och guds son, men Jesus är den riktige Frälsaren som nu kommer till världen för att erbjuda riktig fred, och som dessutom erbjuder detta helt gratis, av nåd.
   • Det är nog ingen slump att Gud väljer just denna tid att sända sin Son till världen. Förutsättningarna för att sprida evangeliet var väldigt fördelaktiga. Det var fred i Romarriket, det gick att snabbt färdas eftersom romarna hade byggt 8000 mil stensatt väg och 32 000 mil övriga vägar, man hade fått igång ett postväsende och det fanns ett internationellt språk (koiné grekiska).
   • Även om den romerske kejsaren Augustus var världens då mäktigaste människa och befallde att ”hela världen skulle skattskrivas”, så var han ändå bara ett verktyg i Guds plan. Profeten Mika hade profeterat om att Messias skulle födas i Bethlehem (Mik 5:2) och genom denna befallning tvingas den gravida Maria bege sig från Nazareth ner till Bethlehem, en resa hon troligtvis inte hade gjort annars.
 • Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.
  • Att skattskriva var ett effektivt sätt för de romerska myndigheterna att få in pengar från vanligt folk.
  • Den andra skattskrivningen, åtminstone som Lukas nämner, är i Apg 5:37.
  • Att Lukas så tydligt skriver namn på personer och platser visar oss att Lukas evangelium gör anspråk på att ha hänt i verkligheten, det är förankrat i historien. Detta kan te sig naturligt för de flesta troende Bibelläsare, men det finns många som anser att evangeliet om Jesus bara är påhittade sagor.
   • Det finns många olika sorters texter i Bibeln och inte alla gör anspråk på att vara historiska. Exempelvis Psaltaren är poesi och bör inte nödvändigtvis tas bokstavligt. När vi exempelvis läser i Ps 59:10 att Gud är en ”borg”, så förstår vi att Gud egentligen inte är en riktig borg, men vi förstår (förhoppningsvis) vad som är poängen med det poetiska språket; att Gud skyddar oss från våra fiender. Lukas däremot, förankrar sitt evangelium i historien, och vi bör läsa Lukasevangeliet som om det som beskrivs faktiskt har hänt på riktigt.
 • Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.
  • Galileen ligger norr om Judeen, men man säger ”upp till Judeen” eftersom Judeen låg på en höjd.
  • Avståndet mellan Nazareth och Bethlehem är cirka 13 mil, ungefär lika långt som mellan Linköping och Jönköping eller som mellan Timrå och Örnsköldsvik. Normalt sett tog denna distans ungefär 4 dagar att gå, men med tanke på att Maria var gravid så tog denna resa säkerligen minst en vecka.
  • Maria var inte tvungen att följa med Josef till Bethlehem för att skattskrivas, men troligtvis ville Josef ta bort henne från Nazareth för att undvika onödigt skvaller bland grannar och bekanta om varför Maria var gravid trots att Josef och Maria ännu inte gift sig.
   • Lukas skriver ingenting om alla de eventuella bekymmer som Maria ställdes inför i och med att hon var gravid och ogift, men man kan föreställa sig att detta måste ha varit en väldigt svår personlig tid för Maria, samtidigt som hon förmodligen var väldigt salig och upprymd över det mirakel som pågick.
 • Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.
  • Många hus i Judeen hade vid denna tid bara ett rum och sen ett stall för djuren i en grotta under huset. Eventuellt är det i ett sådant stall som Josef och Maria övernattar och föder Jesus.
  • Att Lukas skriver ”hon födde sin förstfödde son” visar oss att Maria senare födde fler barn (Matt 13:54-56, Joh 7:5, Gal 1:18–19).
 • I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta.
  • En del menar att det faktum att herdarna var ute om natten med sin hjord visar att Jesus inte kan ha fötts i december eftersom Judeen var för kallt vid den här årstiden. Dock är det är inte helt omöjligt att det vid detta tillfälle var en varm vinter och att herdarna därmed kunde vara ute med sina får. Men normalt sett var herdar ute med sina får mellan mars och oktober.
  • De får som offrades i templet i Jerusalem vallades ofta i Bethlehem så det är inte omöjligt att herdarna för offerlammen nu får träffa Guds offerlamm! (Joh 1:29, Upp 5:6).
  • Herdar var vid denna tid en väldigt föraktad grupp med människor. Tillsammans med de tre vise männen i Matteusevangeliet så utgör de en kontrast av samhällets skala, både hög och låg kom och prisade Jesus när han föddes!
   • Det är nog ingen slump att Gud väljer att annonsera Messias ankomst till företrädare för samhällets lägsta skikt, Jesus säger själv vid ett senare tillfälle: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.” (Luk 10:21)
 • Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.
  • Om jag plötsligt hade sett ett ufo hade nog jag blivit minst sagt lite darrig i knäna, tänk då dessa herdar, som, på riktigt, får se en ängel som lyser av Herrens härlighet. Det är inte så konstigt att de blir förskräckta och skräckslagna. Men som tur är för herdarna så kommer ängeln med ”goda nyheter”. Budskapet om Jesus är någonting positivt för alla människor och vi har ingenting att frukta.
  • Ängelns budskap är onekligen väldigt likt det budskap som det romerska imperiet försökte förmedla om kejsar Augustus. Skillnaden är bl.a. att Augustus kommer med vapen i hand och tvingar på folket en fred samtidigt som han kräver dem på deras pengar och tvingar dem att bekänna kejsaren som gud och Herre. Jesus kommer som en tjänare och erbjuder nåd och frid åt alla som önskar syndernas förlåtelse.
  • Frälsare betyder ”räddare” och syftar framförallt på att Jesus är den som genom sin död på korset räddar oss från synd. Alla människor kan bli frälsta från synden och alla som tror på Jesus kommer att bli det (1 Joh 2:2, Joh 3:16–17).
   • Ordet ”frälsare” finns faktiskt i Jesus namn. Jesus heter ”Yeshua” på hebreiska vilket är en hopslagning av de två orden ”yhwh” (Gud) och ”frälsare”. Jesus namn är alltså ”Gud frälser”.
  • Davids stad är Bethlehem (1 Sam 17:12) och profeten Mika profeterade om att Messias skulle komma från Bethlehem (Mik 5:2).
  • Messias är hebreiska och betyder ”den smorde” på svenska och ”Kristus” på grekiska.
   •  Bibelns tid smorde man en ny kung eller en ny överstepräst med olja när han installerades, ungefär på samma sätt som när vi idag kröner någon till kung (2 Sam 5:3). Jesus är ”den smorde” både i avseende av att han är kung och att han är överstepräst.
   • Det judiska folket hade länge väntat på att ”den smorde” skulle komma och ”rädda” sitt folk (Dan 9:25).
  • Herren är en av de starkaste bekännelserna om Jesus som finns: “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.” (Rom 10:9)
   • Där det står ”Herren” på svenska står det ”kyrios” i den grekiska grundtexten. Kyrios kan främst syfta på 4 olika saker; “Yahweh (=Gud), “en ägare”, “en chef” och “herre” (som i “sir” på engelska). På Bibelns tid så uttalade man vanligtvis inte Guds namn “yhwh”. När det stod yhwh i Skriften så läste man “Adonaj” istället. Adonaj är hebreiska och betyder “herre” på samma sätt som “kyrios” betyder “herre” på grekiska. Väldigt ofta syftar ”Herren” på ”Gud” när det används som en titel till Jesus. Detta ser man om man undersöker citat från Gamla Testamentet som används om Jesus i Nya Testamentet. Exempelvis så citerar Markus Jesaja 40:3 när han beskriver Jesus såsom ”Herren” i Markus 1:3. Men i Jesaja 40:3 står det i grundtexten ”yhwh” där Markus skriver ”Herren”.
 • Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”
  • Kontrasten är stor när en mäktig och pampig änglakör sjunger ära till Gud för att ett litet spädbarn har blivit fött. Gud använder ofta något skört och litet för att få sin vilja igenom för då måste alla som bevittnar inse att det var Gud som gjorde det eller som Paulus skriver i 2 Kor 4:7: “Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.”
   • På samma sätt kan Gud använda även dig för att uträtta stordåd. Även om du är liten och svag i jämförelse med det uppdrag du får, så kan Gud göra mirakler genom dig om du träder in i hans tjänst. Men glöm då inte bort att alltid ge äran åt Gud.
 • När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.
  • Återigen blir kontrasten tydlig! Herdarna har precis hört änglarna prisa Gud för att en Frälsare är född och nu finner de denne Messias och Herre i en ”krubba”.
   • En krubba var en träställning för att utfodra allehanda djur. Krubban var lite upphöjd för att skydda fodret från djurens omkringliggande spillning.
   • Denne mäktige Messias som ska frälsa hela världen visar sig alltså vara ett litet skört spädbarn som ligger i en utfodringsställning omgiven av skit!
  • Det är hedervärt av herdarna att de inte vände i dörren när de såg denna fattiga och oglamorösa syn.
   • Vi människor vill ofta uttrycka vår tro med pampiga och fina kyrkor, med fantastiska trosbekännelser eller med pompösa titlar, men Gud har aldrig begärt detta av oss. Det Gud vill av oss är att vi älskar Gud av hela vårt hjärta och vår medmänniska som oss själva, då uppfyller vi de krav Gud ställer (Luk 10:27).
 • Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
  • Det är skillnad på att ”förundra” och att ”bevara”. Maria är en förebild för alla troende i och med att hon inte alltid förstod allt om Jesus men hon bevarade det ändå i sitt hjärta.
  • På samma sätt som Maria så bör vi som är Jesus lärjungar idag fortsätta att ”bevara” och ”begrunda” allt som Jesus gör. Vi läser om Jesus i evangelierna och tar till oss av allt som skrivs om honom och funderar, ber och tänker på vad Jesus gjorde och vad det betyder för oss idag.

 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från 
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

41 Hans föräldrar gick varje år vid påskhögtiden upp till Jerusalem. 42 När Jesus var tolv år gick de som vanligt upp till högtiden. 43 Då festdagarna var över och de vände hem, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans föräldrar visste om det. 44 De trodde att han var med i ressällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. 45 När de inte fann honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. 46 Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. 47 Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. 48 När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sade till honom: ”Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig.” 49 Då sade han till dem: ”Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?” 50 Men de förstod inte vad han sade till dem. 51 Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. 52 Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. 

 • Hans föräldrar gick varje år vid påskhögtiden upp till Jerusalem.
  • Josef och Maria bodde i Nasaret, norr om Jerusalem, så varför står det då att de gick ”upp” till Jerusalem? Jo, för att Jerusalem ligger på en höjd.
  • Enligt 2 Mose 34:22-23 skulle alla Israels män fira tre högtider varje år; påsk, pingst och lövhyddohögtiden.
  • Precis som det är beskrivet i Moseboken så firade Josef och Maria påsk varje år (2 Mose 23:15) på den plats som Gud själv hade valt ut; Jerusalem (5 Mose16:2).
   • Påsken firades bara en dag men följdes sedan av en sju dagar lång festlighet som hette ”det osyrade brödets högtid” (Luk 22:1).
  • Det faktum att Jesus föräldrar gick ”varje år” till påskhögtiden betyder att de var fromma och religiösa judar.
  • Josef, Maria, Jesus, och förmodligen Jesus halvsyskon (Matt 13:55-56) hade begett sig till Jerusalem som pilgrimer för att fira denna högtid.
   • Förmodligen var det ett stort och kostsamt projekt för en snickarfamilj att lämna sitt hus och sitt jobb en hel vecka.
   • Trots detta ser vi att familjen prioriterade Guds vilja framför sin egen ekonomi, de valde att bry sig om det andliga och inte bara det värdsliga.
   • På samma sätt bör även vi idag tänka igenom hur vi prioriterar vår tid. Givetvis ska man arbeta och försörja sin familj, men man får ändå inte glömma bort att bry sig om även det andliga. Det är viktigt att planera och sätta av tid för att gå på gudstjänst och vara med vår Fader.
 • När Jesus var tolv år
  • Vi vet i princip ingenting om Jesus liv från det att han var bebis till att han blev vuxen, förutom denna lilla text.
   • Anledningen till denna lucka i Jesus liv är för att vi inte behöver veta. Bibeln är inte en historisk faktaskildring utan berättar och lyfter fram det som vi behöver veta.
   • Johannes skriver i sitt evangelium: ”Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas.” (Joh 21:25).
  • På Medeltiden hade en judisk tradition utvecklats där judiska pojkar vid fem års ålder börjar lära sig Torah, de fem Moseböckerna, och som sen vid tretton års ålder genomgick sin ”bar-mitzvah” och därmed blev personligt ansvarig att lyda Torah, Lagen.
   • Vi vet inte om denna tradition var i bruk redan på Jesu tid, men kanske fanns det något liknande.
  • Enligt en judisk tradition så skulle man börja lära sig sin faders yrke när man var tolv år, och det är just precis det som Jesus gör när han ”ägnar sig åt det som tillhör sin Fader.”
 • Då festdagarna var över och de vände hem, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans föräldrar visste om det.
  • När judar från Galiléen gick till Jerusalem för att fira en högtid gick de ofta i större resesällskap och det verkar som att Josef och Maria utgick ifrån att Jesus befann sig någonstans i detta resesällskap. Troligtvis hade Jesus några som han umgicks med och som hans föräldrar utgick ifrån att han var med när de begav sig hemåt.
  • Det faktum att Josef och Maria missade att Jesus inte fanns med i resesällskapet på vägen hem visar oss att de litade på Jesus.
   • Både Josef och Maria visste sen tidigare att det var något väldigt speciellt med Jesus (Matt 1:21–23, Luk 1:31–33), men än så länge hade de ju fortfarande ett föräldraansvar för Jesus.
 • Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar.
  • Det är anmärkningsvärt att Josef och Maria letar i Jerusalem i tre dagar innan de börjar leta i templet. Sammantaget så var Jesus borta i fem dagar.
   • Jesus var högst troligtvis medveten om att de letade efter honom och därför förstår vi att Jesus försökte visa sina föräldrar något.
  • Jesus var oerhört intresserad av att prata om Gud och Bibeln. Inte nog med att han lyssnade på lärarna, han ställde dessutom frågor och diskuterade med dem.
   • På samma sätt bör även vi idag lära oss av Jesu exempel och vara lika vetgiriga vad gäller Bibeln så att vi inte kan få nog av att diskutera om Gud.
   • Personligen har jag blivit drabbad av en kärlek till Bibeln och jag spenderar mycket av min tid och tankemöda på att forska i Skrifterna och lära mig mer om Jesus. Mina Bibelkommentarer är ett resultat av denna nyfikenhet.
  • Dessa judiska rabbiner och lärare var extremt kunniga i Guds ord, ändå ”häpnade” de över Jesus ”förståndiga svar”. Detta berodde på att Jesus hade en unik relation med Gud.
   • Av detta kan vi lära oss den viktiga lärdomen att man kan lära sig mer om Gud genom att umgås och spendera tid med honom, än att läsa och studera teologi.
   • Som troende så kan man lära känna Gud på riktigt och ha en levande relation med honom.
 • Då sade han till dem: ”Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?
  • På Jesu tid var det vanligt att man hade samma yrke som sin far, och Jesus jobbade ju mycket riktigt även som snickare (Mark 6:3), precis som Josef (Matt 13:55), men här visar Jesus att han även är medveten om vad han kommer att syssla med i framtiden.
   • Jesus är Guds Son och gör Gud Faderns vilja här på jorden (Luk 10:22, Luk 22:29, Joh 1:18, Joh 3:35, Joh 5:19–20, Joh 5:36).
   • Det här är för övrigt sista gången som Josef är med i handlingen i Bibeln. Det verkar som att Josef gick bort någon gång efter denna händelse.
  • I och med att Jesus redan vid tolv års ålder hade växt så mycket i sin andlighet att han redan nu visste vilket stort uppdrag som låg framför honom, så blir Jesus förvånad över att hans föräldrar inte direkt går till templet när de letar efter honom.
   • Både Josef och Maria hade mött en ängel och bevittnat miraklet med jungfrufödelsen och visste därmed att det var något väldigt speciellt med Jesus och därför borde de ha förstått var han befann sig.
   • Av detta kan vi lära oss att även om vi har haft starka andliga möten med Gud så måste vi ändå fortsätta att spendera tid med vår Fader. Det räcker inte med att bygga sin tro på gamla upplevelser, det är bättre att bygga sin tro på en varaktig och levande relation med vår Fader.
 • Men de förstod inte vad han sade till dem. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem.
  • Josef och Maria var enkla och fromma människor, men de hade inte den djupa andliga förståelse som Jesus hade. Redan vid tolv års ålder hade alltså Jesus växt så mycket i sin andlighet att hans föräldrar inte hängde med.
   • Troligtvis var detta väldigt svårt att hantera för Josef och Maria men som vi ser i vers 51 så gjorde Jesus det trots allt lätt för dem genom att han alltid var ”lydig mot dem”.
   • Även om Jesus är Messias, Herre och Frälsare och har all makt både i himlen och på jorden, och dessutom rent andligt sett redan vid tolv års ålder var mognare än sina föräldrar, så ödmjukar han sig ändå och lyder Guds ord och Guds vilja genom att på detta sätt ”hedra sin far och sin mor” (2 Mose 20:12).
   • På samma sätt så bör vi idag tänka på att även om vi har kommit längre i vår tro än en del andra, så är det viktigt att respektera de som på något sätt är ansvariga över oss. Kanske är du en ung kristen, men du behöver fortfarande hedra dina föräldrar. Kanske upplever du att du är betydligt mycket mognare i din tro än din pastor/präst, men du behöver ändå respektera hans/hennes roll som herde.
 • Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.
  • Lukas skriver själv att han skrev ner sitt evangelium efter att han ”noga efterforskat allt från början” (Luk 1:3). Troligtvis har Lukas träffat Maria personligen och hört henne berätta om denna händelse.
  • Maria är i många avseenden ett andligt föredöme. Förmodligen har ingen människa kommit så nära Jesus som Maria gjorde. Det var inte alltid som Maria förstod allt som Jesus gjorde, men hon litade på Jesus och bevarade det hon såg i sitt hjärta.
   • På samma sätt bör även vi idag läsa i Bibeln om Jesus, begrunda vad Jesus gör och bevara det i vårat hjärta.
 • Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor.
  • En av de största anledningarna till att denna enda lilla text som beskriver Jesus ungdom finns med i Bibeln är för att berätta för oss att ”Jesus växte till i vishet”.
   • Även om Jesus är Guds Son så föddes han alltså inte med förmågan att tala, gå eller predika.
   • Vi märker att Jesus definitivt var en annorlunda pojke och att han på många sätt hade kommit längre än till och med sina föräldrar, så ser vi ändå att han ”växte”. Han hade med andra ord inte all kunskap redan från födelsen.
  • En viktig lärdom från denna text är att även vi som är Jesus lärjungar idag behöver ”växa i vishet” och mogna i vår relation med vår Fader. Om detta gällde Jesus så gäller det definitivt även oss.
  • Det måste ha varit väldigt konstigt för Jesus familj, släkt och vänner att exempelvis aldrig någonsin se Jesus synda eller göra någonting emot Guds vilja (2 Kor 5:21).
   • Här ser vi att även om Jesus var ett märkligt barn så var han omtyckt av människor och hade således säkerligen många vänner i sin ungdom. Det verkar som att Jesus var en person som man trivdes att vara med.
 • Avslutning
  • Andliga upplevelser betyder inte automatiskt att man kan allt om Jesus och Bibeln.
  • Sökt vetgirigt efter mer kunskap om Gud och Bibeln.
  • Även om vi har kommit längre i vår tro än andra så är det ändå viktigt att respektera Guds ord och de som är ansvariga inför oss.
  • Gud är en person man kan lära känna.
  • Det du ser Jesus göra, bevara det i ditt hjärta även om du inte förstår allt.
  • Jesus utvecklades och växte i vishet.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

 

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.