Pastor Christian Mölk | Jungfrufödseln
Currently viewing the tag: "Jungfrufödseln"

26I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28Ängeln kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.” 29Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37Ty för Gud är ingenting omöjligt.” 38Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. 

 • 26I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27till en jungfru i staden Nasaret i Galileen.
  • Ängeln Gabriel besökte tidigare i kapitlet Sakarias och även profeten Daniel 500 år före Kristus (Dan 8:16, 9:21). Gabriels namn betyder ”mäktig man”.
  • Maria var en ”jungfru”, dvs. hon var ogift och hade därmed inte haft sex. Därav Marias förvåning över att hon snart kommer att bli gravid.
  • Ibland ifrågasätts det bibliska vittnesbördet om jungfrufödseln och (bort)förklaras som en ”mytologisk term” eller liknande. Men att jungfrufödseln verkligen har hänt så som den är beskriven i Bibeln är viktigt på grund av framförallt sju skäl:
   • För det första, om jungfrufödseln inte stämmer, då stämmer inte heller Bibeln. Både Lukas och Matteus skriver nämligen att Jesus föddes av en jungfru (Matt 1:18–25, Luk 1:26–38).
   • För det andra, om jungfrufödseln inte stämmer, vem var då Jesus pappa? Matteus är ju tydlig med att det inte var Josef som var pappa till barnet. Om man inte tror på jungfrufödseln så innebär ju det att man samtidigt indirekt anklagar Maria för otrohet.
   • För det tredje, om jungfrufödseln inte stämmer, är Jesus då verkligen Gud? Enligt Johannes 1 så är Jesus Gud som föddes som människa, men om Jesus blev till av två vanliga människor, hur kan då Jesus vara inkarnerad?
   • För det fjärde, om jungfrufödseln inte stämmer, hur kan då Jesus vara syndfri? Enligt Paulus så har alla människor syndat (Rom 3:23) och hur kan en syndig människa dö för mänsklighetens synder?
   • För det femte, om jungfrufödseln inte stämmer, hur ser man då på andra mirakler? Om man inte tror att Gud kan skapa liv i en kvinnas mage, tror man då exempelvis på att Jesus uppstod från de döda?
   • För det sjätte, om jungfrufödseln inte stämmer, då får man problem med trosbekännelserna, antingen måste man omtolka dess innehåll eller så måste man ta bort eller ändra.
   • För det sjunde, om jungfrufödseln inte stämmer, då får man en märklig relation till både kyrkohistorien och övriga kristenheten.
   • Sammanfattningsvis, jag anser alltså att om man om man menar allvar med att ifrågasätta jungfrufödseln så ifrågasätter man även indirekt Skriftens auktoritet, Marias trovärdighet, inkarnationen, försoningen, uppståndelsen, trosbekännelserna och kyrkohistorien.
  • Alla barn som föds är ju en ny skapelse, men eftersom Jesus alltid har existerat (Joh 1:1, Joh 17:5), och därmed alltså är äldre än sin egen mor, så kunde han ju inte födas genom en vanlig ”befruktning” utan istället genom ett mirakel.
   • Jesus existerade i himlen med sin Fader, men utan en mor, och föddes in i den här världen genom sin mor, men utan en jordisk far.
   • Att Guds Son blev människa är alltså ett mirakel och skedde genom den helige Andes verk.
  • Maria var från den av många föraktade staden Nasaret i norra Israel. Även om Jesus föddes i Bethlehem så kallades han oftast för ”Jesus från Nasaret”. Detta visar oss att Jesus inte hade några problem med att förknippas med denna stad och detta dåliga rykte. På samma sätt ska vi kristna idag inte vara rädda för att förknippas med föraktade människor, utan istället identifiera oss med dem.
   • Än idag kallas kristna i Mellanöstern för ”nasarener” (Apg 24:5).
    • Detta fick vi västerlänningar nyligen oss en plågsam påminnelse om när muslimska extremister intog den irakiska staden Mosul och tvingade alla kristna att konvertera till Islam eller dö. Extremisterna märkte upp alla kristna hus med den arabiska bokstaven ”N” för ”Nasaren”. De allra flesta kristna i Mosul flydde staden i samband med detta.
 • Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.
  • Väldigt ofta har bibliska namn en koppling till den aktuella personens uppdrag, men i Marias fall verkar det inte stämma. Betydelsen av Marias namn är osäker, men en vanlig tolkning är att hennes namn betyder ”trotsig” och speglar alltså inte alls hennes gensvar till Guds uppdrag. En annan möjlig tolkning av namnet Maria är att det betyder ”älskad”.
  • Traditionerna kring äktenskap på Jesu tid skiljer sig ganska rejält från dagens västerländska synsätt. Normalt sett brukade föräldrarna arrangera äktenskapet utan att ens tillfråga de som skulle gifta sig. Brudgummens familj betalade ett ”brudpris” för äktenskapet och därmed var paret ”trolovade”. Trolovningen var lika bindande som äktenskapet, för att upplösa trolovningen var man tvungen att skiljas och var man otrogen under trolovningen skulle man stenas (5 Mos 22:23-24). Enda skillnaden var att paret ännu inte hade flyttat ihop och ingått en sexuell relation.
   • I och med att Maria skulle bli gravid samtidigt som hon var trolovad med Josef så utsatte hon sig själv för livsfara eftersom folk kunde tro att hon varit otrogen och därmed skulle stenas till döds.
  • Josef tillhörde Juda stam och var släkt med kung David (Matt 1:6). Till yrket var han snickare (Matt 13:55) och kom från staden Nasaret i Galileen (Luk 2:4).
   • Orsaken till att det är så viktigt att Jesus är av Davids släkt är på grund av Guds löfte till kung David:
    • 14Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Om han gör något orättfärdigt skall jag straffa honom med ris, så som människor brukar, och med plågor som drabbar människors barn. 15Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. 16Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid.”” (2Sam 7:14–16)
 • 28Ängeln kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.”
  • Maria kallas ”benådad” därför att hon å ena sidan var en helt vanlig syndig människa (Pred 7:21, Rom 3:23) i behov av en frälsare (Luk 1:46–47) precis som alla andra, men å andra sidan fick den stora glädjen att få föda Guds Son till världen.
   • Det stora med Maria ligger inte i hennes förträfflighet, utan i hennes ringhet (Luk 1:45). Det unika med Maria är att trots att hon bara var en helt vanlig tonårig tjej fick hon vara det redskap Gud använde för att bli människa. Gud använder ofta det obetydliga som redskap för sin vilja. På så sätt får Gud äran eftersom det inte skedde genom någon människas förträfflighet utan istället genom Guds nåd.
    • Därför är det viktigt att inte upphöja Maria och prisa henne för hennes förträfflighet, eftersom vi då dels förminskar Guds nåd mot Maria samtidigt som vi missar att ge Gud äran för det mirakel Maria fick vara med om.
    • Istället bör vi minnas Maria för den fantastiska välsignelse hon fick vara med om och hennes ödmjuka sätt att ta sig an den enorma uppgift hon fick.
    • På samma sätt bör vi akta oss för att upphöja oss själva eller andra personer som Gud använder på ett mäktigt sätt, eftersom vi då riskerar att skymma det faktum att det är Gud som verkar genom personen ifråga. När vi tackar Gud för att han göra stora verk genom små människor så ger vi Gud äran istället för att upphöja oss själva.
 • 29Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.
  • Maria var en enkel och from ung kvinna utan några extravaganta framtidsplaner och det är inte konstigt att hon blir förskräckt inför den stora uppgift som väntar henne.
 •  31Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.
  • Dessa ord från ängeln Gabriel profeterades av Jesaja:
   • “Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14).
    • Namnet ”Immanuel” betyder ”Gud med oss” och innebär att Jesus är den person i Treenigheten som blev människa; som en av oss.
  • På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv. Alla Jesus namn och titlar lär oss något om vem han är.
   • Namnet ”Jesus” är en grekisk variant av det hebreiska namnet Josua, Yeshua eller Yehoshuah, vilket är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss.
 • 32Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”
  • Rent världsligt sett är det svårt att hitta en historisk person som är större än Jesus. Vart man än kommer i världen så vet de allra flesta vem Jesus är. Utan att erövra ett enda rike eller döda en enda människa, har Jesus byggt sig ett större rike än vad världen någonsin har skådat. Enbart idag så finns det över 2 miljarder människor som bekänner Jesus som sin Kung.
  • Jesus skulle få sin förfader kung Davids tron, dvs. han skulle vara den Messias som Gamla testamentet profeterat om skulle komma (2 Sam 7:12–16).
 • 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.
  • Maria frågar inte om detta mirakel kan ske, utan hur det ska ske eftersom hon ju var jungfru. Detta visar att hon tror på ängeln Gabriels budskap, men undrar på vilket sätt Gud kommer att åstadkomma detta.
  • På Gamla testamentets tid var det inte helt ovanligt att Gud uppenbarade sig för folk genom att ett ”tjockt moln” vilade över personen ifråga, exempelvis Mose eller Aron (2 Mos 19:9).
  • Ordet ”helig” betyder ”avskild för ett specifikt syfte”, och i den bemärkelsen var Jesus sannerligen ”helig”, eftersom han var utvald att dö för alla människors synder och på så sätt försona mänskligheten med Gud.
  • Eftersom Jesus alltid har existerat (Joh 1:1, Joh 17:5) så blev han inte Guds Son vid detta tillfälle, men däremot skulle han från och med nu kallas för Guds Son.
   • Att kallas någons ”son” betydde på Bibelns tid att man ägde den personens egenskaper. Med detta i åtanke är det därför inte speciellt konstigt att det judiska religiösa ledarskapet blir ursinniga när Jesus kallar Gud för sin ”Fader” (Joh 5:18) och därmed hävdar att han är ”Guds Son”, något som givetvis var en hädelse, såvida man inte, som i Jesus fall, är Gud (Joh 1:1).
   • Att Jesus är Guds Son visar oss den inbördes relation mellan Fadern och Jesus, men visar också att Jesus är den person i treenigheten som föddes som en Människoson.
   • Jesus är ”sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern” (se Kyrkomötet i Konstantinopel år 381).
 • 36Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden.
  • Maria bad aldrig om ett bevis på att det ängeln Gabriel sa till henne stämde, men får ändå det.
   • Även om Guds ord bör räcka gott och väl för den troende, så skadar det inte att då och då få någon form av bekräftelse på att det Gud säger också kommer att ske.
 • 37Ty för Gud är ingenting omöjligt.”
  • Även om varje troende vet om detta så kan det ändå vara skönt att bli påmind om att Gud är allsmäktig och kan göra vad han vill. Vi kan lita på det som Gud säger, även om det rent mänskligt sett verkar omöjligt.
   • Om det stämde för Maria för 2000 år sedan så stämmer det även för oss idag, eftersom “Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” (Heb 13:8)
 • 38Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.
  • Maria svarar ängeln Gabriel att hon är villig att ödmjukt acceptera den uppgift Gud har gett henne och att hon tror på vad Gud har sagt.
   • På samma sätt bör även vi idag ödmjukt acceptera den uppgift Gud ger oss och lita på att Gud kommer att förverkliga det som han har sagt.

 

Copyright 2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Ofta får man höra att “Jesus är vägen till Gud”, men vart kommer egentligen detta uttryck ifrån och vad betyder det? Den kristna tron har inte alltid kallats för ”kristendomen”, istället kom den tidigt att kallas för ”Vägen”. I Apostlagärningarna märker vi exempelvis att Paulus först förföljer de som hörde till ”den vägen” (Apg 9:2) men senare omvände sig och själv började gå på ”den vägen” (Apg 24:14). Här nedan följer en liten text jag skrev för en tid sedan men som återigen verkar ha blivit aktuell:

Guds väg i GT

I Gamla Testamentet så används begreppet ”väg” ofta synonymt med ”ett sätt att leva” och används för att kontrastera ”Guds väg” och ”de ogudaktigas väg”. I GT vill Gud att Israels folk ska gå på Guds väg genom att göra vad Gud har befallt Mose:

“Du skall upplysa dem om stadgar och bud och låta dem veta vilken väg de skall vandra och vad de skall göra.” (2 Mose 18:20).

“Var noga med att göra vad Herren, er Gud, har befallt er. Vik inte av, vare sig till höger eller till vänster. Den väg som Herren, er Gud, har befallt er att gå skall ni alltid följa, så att ni får leva och det går er väl och ni får ett långt liv i det land som ni skall ta i besittning.” (5 Mose 5:32–33).

En människa går alltså ”Guds väg” om hon lyder de befallningar som Gud ger och för Israels folk som helhet innebar detta att de skulle leva i förbundet med Gud och lyda den lag som Gud gav Israel via Mose.

Men om en människa tvärtom föraktar Gud så avviker hon ifrån Guds väg och går därmed följaktligen på ”krokiga vägar” (Ord 14:2). Den väg som den ogudaktige går ”avskyr Herren” (Ord 15:9) och den som vill gå på ”de rättsinnigas väg” gör bäst i att fly det onda (Ord 16:17). I framförallt Krönikeböckerna används begreppet ”väg” frekvent för att beskriva om en kungs regeringstid har varit bra eller dålig i Guds ögon: “Han vandrade på sin fader Asas väg och vek inte av från den, ty han gjorde det som var rätt i Herrens ögon.” (2 Krön 20:32). När begreppet ”väg” används i böner så är det ofta i samband med att den bedjande vill att man på jorden lär känna Guds vägar (Ps 67:2-3) eller att man själv ska få se Herrens väg (Ps 86:11).

Man kan alltså sammanfatta ”Guds väg” i Gamla Testamentet med att det är synonymt med ”Guds vilja” eller ”Guds befallningar” och att Gud vill att människan inte ska gå ”sin egen väg” utan ”Guds väg” genom att lyda Guds befallningar som Gud gav Israel via Mose.

Vägen i NT

Jesus fortsätter på Gamla Testamentets spår om att det finns två vägar att gå när han upplyser oss om att ”fördärvets väg” är bred och att ”livets väg” är smal (Matt 7:13-14). Men även om Jesus fortsätter på GT:s utstakade väg så finns det en skillnad i hur man går på Guds väg. Istället för att lyfta fram att man som i Gamla Testamentet ska gå på Guds väg genom att lyda Mose lag, så betonar Jesus istället att ”vägen till Fadern” går via honom själv. Enda sättet att komma till Fadern är genom att tro på Jesus och därmed är Jesus vägen (Joh 14:6).

Begreppet ”vägen” har alltså samma innebörd i GT som i NT, nämligen att man ska lyda Guds befallningar, men sättet som man lyder dessa befallningar på har ändrats. Istället för att Israel ska lyda Guds befallningar genom att lyda Mose lag så ska de nu lyda Guds befallningar genom att tro på Jesus.

Vägarna möts

Det finns en väldigt intressant vers i Lukas där GT:s och NT:s vägar möts. Det judiska folkets skriftlärda och överstepräster är ute efter att på något sätt snärja Jesus och kommer fram till honom och säger: ”Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte anpassar dig efter människor utan verkligen förkunnar Guds väg.” (Luk 20:21).

Det som översteprästerna säger är att Jesus förkunnar Guds väg rätt och därmed bekänner de alltså ironiskt nog att man lyder Mose lag genom att tro på Jesus. Dessvärre levde dessa skriftlärda inte som de lärde utan försökte istället aktivt göra slut på Jesus. Man skulle förenklat kunna säga att det judiska folket delades i två läger som så småningom gick skilda vägar; de som ville lyda Guds befallningar genom att tro på Jesus gick åt ena hållet medan de som nöjde sig med Mose lag gick åt andra hållet. Än idag är dessa två synsätt åtskilda men idag kallar vi dem för ”kristendomen” och ”judendomen”.

Jesus är Vägen

Att Jesus kallar sig själv för ”Vägen” och att man går på Vägen genom att tro på Jesus visar oss hur intimt sammankopplade tron på Jesus är med det liv man lever. Man kommer in på Vägen genom att tro på Jesus och man går på Vägen genom att efterlikna Jesus. Den kristna tron är mer än bara en privat tankestruktur som man håller för sig själv, den är ett sätt att leva. Om man går på ”den vägen” så gör man inte bara några enstaka avstickare till kyrkan på söndagarna, utan man låter hela livet vara en vandring, ett sätt att leva.

Vill du gå på den vägen? Låt då Jesus vara din vägvisare och följ i hans fotspår!

“Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara.” (Joh 12:26).

“Thomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:5–6)

Läs mer

För mig är Jesus är unik. Och inte bara för mig, utan för miljontals kristna runt om vårt runda klot. Jag har mött så otroligt många människor; muslimer, ateister, hinduer och katoliker, som alla har fått ett personligt möte med Jesus och fått sina liv förvandlade. Senast igår hörde jag flera sådana vittnesbörd från våra missionärer i arabvärlden.

Såna här kristna vittnesbörd om möten med Jesus vittnar även hela kyrkohistorien för oss om. Oavsett vilken religion eller bakgrund man har haft, man kan till och med ha växt upp i en kristen miljö, så vittnar mängder av människor om att mötet med Jesus gav dem ett nytt liv och aldrig någonsin skulle de vända tillbaka till det liv de hade innan. Om detta talade Jesus själv:

   “Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6)

För mig är detta enkla budskap om att ett möte med Jesus är livsförvandlande, helt grundläggande för min egen tro, jag har nämligen själv fått mitt liv förvandlat av Jesus, men också för hela kyrkans uppdrag att missionera ut över hela jorden. Därför gör det mig en aning orolig när Svenska kyrkans nyvalde ärkebiskop, Antje Jackelén, beskriver Jesus på detta sätt: ”Alldeles självklart är Jesus vägen, sanningen och livet för oss kristna. Men det begränsar inte Guds vägar med hela skapelsen”.

Vad är det för poäng med att missionera om Jesus är vägen till Gud enbart “för oss kristna”? Vad är det för poäng med att omvända oss om man ändå kan finna vägen till Gud på något enklare sätt? Jesus är ju väldigt tydlig, han utmanar oss att omvända oss, att vända oss bort från synden i våra liv och istället följa Jesus och bli hans lärjunge. Detta är inget enkelt liv och om man lika gärna kan, i motsats till vad Jesus själv sa om sig själv, finna vägen till Gud Fadern på något annat sätt, vad hindrar att man inte i så fall väljer en enklare väg?

Inte bara detta budskap oroar mig, utan även det som jag påpekat tidigare, att Jackelén till synes inte verkar tro på Jungfrufödseln på det traditionella sättet, eller som hon själv uttrycker det i en intervju:

– För mig är det viktigt, som jag sa i debatten, att man inte ska fastna i det som en biologisk fråga, då missar man poängen. Erfarenheten av Jesus Kristus som den uppståndne, som den levande kraften, den har gett mening åt berättelsen om jungfrufödelsen.

– Det är ändå tänkvärt att vi har fyra berättelser om Jesu liv, och att bara två av dem tar upp jungfrufödelsen. Paulus själv tycks inte själv känna till den. Det ger mig ett tips, vad vill egentligen Lukas och Matteus säga om det här? De tar ett språk som redan finns i omgivningen vänder upp och ned på det och visar att här är det inte en vanlig människa som föds, utan en som är gudalik. Det är gud själv som blir kropp genom att ge sig in i en kvinnas livmoder. De formulerar det som teologerna senare ska beskriva med orden “sann Gud och sann människa.” Då blir det så mycket rikare.

– Var det tydligt?

Det låter som om du försöker undvika att svara på frågan om det var en man inblandad eller inte.

– Absolut säkert vet vi ju inte, därför att vi inte har det i alla berättelser i Bibeln. Det viktiga är:  vad betyder det här. Här föddes en som vi senare skulle säga om att han var sann Gud och sann människa, det är det som är poängen. Vi kan ha kvar det språket, det är inte alls oviktigt att vi har den formuleringen ”Född av jungfru Maria” i vår trosbekännelse.

Som jag påpekat tidigare, att Jungfrufödseln faktiskt har ägt rum på riktigt är viktigt eftersom man annars får problem med Skriftens auktoritet, Marias trovärdighet, inkarnationen, försoningen, uppståndelsen, trosbekännelserna och kyrkohistorien.

Jackeléns uttalanden har helt klart väckt en hel del frågor. För mig som pingstpastor är det grundläggande att predika Bibelns budskap. Jesus ÄR den enda vägen till Gud. Jesus föddes mirakulöst av jungfrun Maria. Detta säger jag inte för att knäppa andra på näsan eller för att agera trospolis, utan för att jag jag är övertygad om att: “Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:12).

Det finns mycket i Bibeln som går att läsa och tolka olika, men det finns samtidigt en “trons kärna” som vi inte kompromissar om, en kärna som sammanfattas bra i den apostoliska trosbekännelsen. Jag kan förstås ha fel, men jag upplever att Svenska kyrkans ledning nu har börjat kompromissa om just detta.

Min fråga är: håller Svenska kyrkan på att bli någon slags “allmän-religion”?

Tidningar och bloggar fortsätter skriva om detta och debatten är oerhört intressant. Tips gärna med en kommentar om du har hittat någon mer intressant tidningsartikel eller blogginlägg. Här är en del läsvärt som jag har hittat:

Läs mer

Debatten om jungfrufödseln fortsätter! Mitt senaste blogginlägg i ämnet: “Om jungfrufödseln inte stämmer“, har haft ovanligt många läsare. Jag tror ämnet intresserar eftersom det berör så grundläggande och viktiga läror i vår kristna tro.

Många har eftersökt, och däribland jag, ett förtydligande och klarläggande, så att vi inte råkar anklaga någon för något som personen ifråga aldrig har påstått. Nu har biskop Antje Jackelén förtydligat sig i artikeln: “Replik från Antje Jackelén“.

Huruvida detta var ett bra svar eller inte låter jag andra bedöma, men helt klart har hon lyckats väcka Svenska kyrkans engagemang angående Jesus identitet, något som är väldigt positivt!

En del har lyft fram att det faktiskt bara är två evangelier som beskriver jungfrufödseln, och därmed insinuerat att det inte är lika trovärdigt som om alla fyra hade tagit upp händelsen. Men där skulle jag vilja vända på steken: det är faktiskt TVÅ evangelier som beskriver att Jesus föddes av en jungfru, på riktigt!

“Också i er egen lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt.” (Joh 8:17)

“Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.” (2Kor 13:1b)

Och faktum kvarstår, om man inte tror att jungfrufödseln faktiskt ägde rum, då får man, som jag skrev i mitt förra blogginlägg, även problem indirekt med Skriftens auktoritet, Marias trovärdighet, inkarnationen, försoningen, uppståndelsen, trosbekännelserna och kyrkohistorien.

Misstolka gärna inte mina blogginlägg som att jag på något sätt kritiserar Svenska kyrkan, jag vill verkligen bara väl. Men ibland funderar jag på om inte Svenska kyrkan gör sig själv en björntjänst när det framstår som att man inte längre är förankrad i Bibeln. Vad blir det liksom av den kristna tron om den inte längre är väl förankrad i Guds ord? En vishetslära? En allmänhetsreligion? New age? Mitt enkla och naiva råd är att sätta ner ankaret i Guds ord och lita på att Bibeln stämmer. Även om man inte förstår allt så är det den dyrbaraste skatt som går att finna, värd att sälja sin åker för!

   “Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.” (Matt 13:44)

Läs mer

Nu i dagarna är det ärkebiskopsval i Svenska kyrkan och jag blev väldigt förvånad när jag hörde vad en av favoriterna, Lunds biskop Antje Jackelén påstod i utfrågningen: “Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.”

Eftersom jag är pastor inom pingströrelsen så ska ju jag självklart inte lägga mig i Svenska kyrkans ärkebiskopsval, Svenska kyrkans medlemmar får givetvis själva välja vem de vill till sin ärkebiskop. Men eftersom biskopen lyfter en allmänkristen teologisk fråga som jag anser vara väldigt viktig, så kan jag inte låta bli att uttala mig. Om jungfrufödseln inte stämmer, då får man nämligen problem med ett antal väldigt viktiga kristna ståndpunkter:

För det första, om jungfrufödseln inte stämmer, då stämmer inte heller Bibeln. Både Lukas och Matteus skriver nämligen att Jesus föddes av en jungfru (Matt 1:18-25, Luk 1:26-38).

För det andra, om jungfrufödseln inte stämmer, vem är då Jesus pappa? Matteus är ju tydlig med att det inte var Josef som var pappa till barnet. Om man inte tror på jungfrufödseln så innebär ju det att man samtidigt indirekt anklagar Maria för otrohet.

För det tredje, om jungfrufödseln inte stämmer, är Jesus då verkligen Gud? Enligt Johannes 1 så är Jesus Gud som föddes som människa, men om Jesus blev till av två vanliga människor, hur kan då Jesus vara inkarnerad?

För det fjärde, om jungfrufödseln inte stämmer, hur kan då Jesus vara syndfri? Enligt Paulus så har alla människor syndat (Rom 3:23) och hur kan en syndig människa dö för mänsklighetens synder?

För det femte, om jungfrufödseln inte stämmer, hur ser man då på andra mirakler? Om man inte tror att Gud kan skapa liv i en kvinnas mage, tror man då exempelvis på att Jesus uppstod från de döda?

Om jungfrufödseln inte stämmer, då får man alltså svårt att argumentera för Skriftens auktoritet, man anklagar indirekt Maria för lögn eller otrohet, man får svårt att hävda att Jesus är Guds son, man får svårt att förklara hur våra synder ska kunna bli förlåtna och man får svårt att argumentera för uppståndelsen. Alla dessa läror är väldigt grundläggande för den kristna tron och tror man inte på jungfrufödseln så vacklar även allt det andra.

Det fanns fler märkliga påståenden som Jackelén hävdade som jag i dagsläget väljer att inte kommentera, för då riskerar jag att få problem med mitt blodsockervärde…

Avslutningsvis, Antje Jackelén säger: “Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.” Det är mycket möjligt att Jackelén har rätt, men jag hoppas och ber att hennes uttalanden nu istället får vanliga troende medlemmar i Svenska kyrkan att inse att de från och med nu har mer gemensamt med troende i andra kristna samfund än med ledarna i deras egen tradition.

Läs mer

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.