Lukas 1:26-38 – Ängelns budskap till Maria

Christian MölkLukas Leave a Comment

26I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28Ängeln kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.” 29Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37Ty för Gud är ingenting omöjligt.” 38Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. 

 • 26I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27till en jungfru i staden Nasaret i Galileen.
  • Ängeln Gabriel besökte tidigare i kapitlet Sakarias och även profeten Daniel 500 år före Kristus (Dan 8:16, 9:21). Gabriels namn betyder ”mäktig man”.
  • Maria var en ”jungfru”, dvs. hon var ogift och hade därmed inte haft sex. Därav Marias förvåning över att hon snart kommer att bli gravid.
  • Ibland ifrågasätts det bibliska vittnesbördet om jungfrufödseln och (bort)förklaras som en ”mytologisk term” eller liknande. Men att jungfrufödseln verkligen har hänt så som den är beskriven i Bibeln är viktigt på grund av framförallt sju skäl:
   • För det första, om jungfrufödseln inte stämmer, då stämmer inte heller Bibeln. Både Lukas och Matteus skriver nämligen att Jesus föddes av en jungfru (Matt 1:18–25, Luk 1:26–38).
   • För det andra, om jungfrufödseln inte stämmer, vem var då Jesus pappa? Matteus är ju tydlig med att det inte var Josef som var pappa till barnet. Om man inte tror på jungfrufödseln så innebär ju det att man samtidigt indirekt anklagar Maria för otrohet.
   • För det tredje, om jungfrufödseln inte stämmer, är Jesus då verkligen Gud? Enligt Johannes 1 så är Jesus Gud som föddes som människa, men om Jesus blev till av två vanliga människor, hur kan då Jesus vara inkarnerad?
   • För det fjärde, om jungfrufödseln inte stämmer, hur kan då Jesus vara syndfri? Enligt Paulus så har alla människor syndat (Rom 3:23) och hur kan en syndig människa dö för mänsklighetens synder?
   • För det femte, om jungfrufödseln inte stämmer, hur ser man då på andra mirakler? Om man inte tror att Gud kan skapa liv i en kvinnas mage, tror man då exempelvis på att Jesus uppstod från de döda?
   • För det sjätte, om jungfrufödseln inte stämmer, då får man problem med trosbekännelserna, antingen måste man omtolka dess innehåll eller så måste man ta bort eller ändra.
   • För det sjunde, om jungfrufödseln inte stämmer, då får man en märklig relation till både kyrkohistorien och övriga kristenheten.
   • Sammanfattningsvis, jag anser alltså att om man om man menar allvar med att ifrågasätta jungfrufödseln så ifrågasätter man även indirekt Skriftens auktoritet, Marias trovärdighet, inkarnationen, försoningen, uppståndelsen, trosbekännelserna och kyrkohistorien.
  • Alla barn som föds är ju en ny skapelse, men eftersom Jesus alltid har existerat (Joh 1:1, Joh 17:5), och därmed alltså är äldre än sin egen mor, så kunde han ju inte födas genom en vanlig ”befruktning” utan istället genom ett mirakel.
   • Jesus existerade i himlen med sin Fader, men utan en mor, och föddes in i den här världen genom sin mor, men utan en jordisk far.
   • Att Guds Son blev människa är alltså ett mirakel och skedde genom den helige Andes verk.
  • Maria var från den av många föraktade staden Nasaret i norra Israel. Även om Jesus föddes i Bethlehem så kallades han oftast för ”Jesus från Nasaret”. Detta visar oss att Jesus inte hade några problem med att förknippas med denna stad och detta dåliga rykte. På samma sätt ska vi kristna idag inte vara rädda för att förknippas med föraktade människor, utan istället identifiera oss med dem.
   • Än idag kallas kristna i Mellanöstern för ”nasarener” (Apg 24:5).
    • Detta fick vi västerlänningar nyligen oss en plågsam påminnelse om när muslimska extremister intog den irakiska staden Mosul och tvingade alla kristna att konvertera till Islam eller dö. Extremisterna märkte upp alla kristna hus med den arabiska bokstaven ”N” för ”Nasaren”. De allra flesta kristna i Mosul flydde staden i samband med detta.
 • Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.
  • Väldigt ofta har bibliska namn en koppling till den aktuella personens uppdrag, men i Marias fall verkar det inte stämma. Betydelsen av Marias namn är osäker, men en vanlig tolkning är att hennes namn betyder ”trotsig” och speglar alltså inte alls hennes gensvar till Guds uppdrag. En annan möjlig tolkning av namnet Maria är att det betyder ”älskad”.
  • Traditionerna kring äktenskap på Jesu tid skiljer sig ganska rejält från dagens västerländska synsätt. Normalt sett brukade föräldrarna arrangera äktenskapet utan att ens tillfråga de som skulle gifta sig. Brudgummens familj betalade ett ”brudpris” för äktenskapet och därmed var paret ”trolovade”. Trolovningen var lika bindande som äktenskapet, för att upplösa trolovningen var man tvungen att skiljas och var man otrogen under trolovningen skulle man stenas (5 Mos 22:23-24). Enda skillnaden var att paret ännu inte hade flyttat ihop och ingått en sexuell relation.
   • I och med att Maria skulle bli gravid samtidigt som hon var trolovad med Josef så utsatte hon sig själv för livsfara eftersom folk kunde tro att hon varit otrogen och därmed skulle stenas till döds.
  • Josef tillhörde Juda stam och var släkt med kung David (Matt 1:6). Till yrket var han snickare (Matt 13:55) och kom från staden Nasaret i Galileen (Luk 2:4).
   • Orsaken till att det är så viktigt att Jesus är av Davids släkt är på grund av Guds löfte till kung David:
    • 14Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. Om han gör något orättfärdigt skall jag straffa honom med ris, så som människor brukar, och med plågor som drabbar människors barn. 15Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig. 16Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid.”” (2Sam 7:14–16)
 • 28Ängeln kom in och sade till henne: ”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.”
  • Maria kallas ”benådad” därför att hon å ena sidan var en helt vanlig syndig människa (Pred 7:21, Rom 3:23) i behov av en frälsare (Luk 1:46–47) precis som alla andra, men å andra sidan fick den stora glädjen att få föda Guds Son till världen.
   • Det stora med Maria ligger inte i hennes förträfflighet, utan i hennes ringhet (Luk 1:45). Det unika med Maria är att trots att hon bara var en helt vanlig tonårig tjej fick hon vara det redskap Gud använde för att bli människa. Gud använder ofta det obetydliga som redskap för sin vilja. På så sätt får Gud äran eftersom det inte skedde genom någon människas förträfflighet utan istället genom Guds nåd.
    • Därför är det viktigt att inte upphöja Maria och prisa henne för hennes förträfflighet, eftersom vi då dels förminskar Guds nåd mot Maria samtidigt som vi missar att ge Gud äran för det mirakel Maria fick vara med om.
    • Istället bör vi minnas Maria för den fantastiska välsignelse hon fick vara med om och hennes ödmjuka sätt att ta sig an den enorma uppgift hon fick.
    • På samma sätt bör vi akta oss för att upphöja oss själva eller andra personer som Gud använder på ett mäktigt sätt, eftersom vi då riskerar att skymma det faktum att det är Gud som verkar genom personen ifråga. När vi tackar Gud för att han göra stora verk genom små människor så ger vi Gud äran istället för att upphöja oss själva.
 • 29Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.
  • Maria var en enkel och from ung kvinna utan några extravaganta framtidsplaner och det är inte konstigt att hon blir förskräckt inför den stora uppgift som väntar henne.
 •  31Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.
  • Dessa ord från ängeln Gabriel profeterades av Jesaja:
   • “Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14).
    • Namnet ”Immanuel” betyder ”Gud med oss” och innebär att Jesus är den person i Treenigheten som blev människa; som en av oss.
  • På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv. Alla Jesus namn och titlar lär oss något om vem han är.
   • Namnet ”Jesus” är en grekisk variant av det hebreiska namnet Josua, Yeshua eller Yehoshuah, vilket är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss.
 • 32Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”
  • Rent världsligt sett är det svårt att hitta en historisk person som är större än Jesus. Vart man än kommer i världen så vet de allra flesta vem Jesus är. Utan att erövra ett enda rike eller döda en enda människa, har Jesus byggt sig ett större rike än vad världen någonsin har skådat. Enbart idag så finns det över 2 miljarder människor som bekänner Jesus som sin Kung.
  • Jesus skulle få sin förfader kung Davids tron, dvs. han skulle vara den Messias som Gamla testamentet profeterat om skulle komma (2 Sam 7:12–16).
 • 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.
  • Maria frågar inte om detta mirakel kan ske, utan hur det ska ske eftersom hon ju var jungfru. Detta visar att hon tror på ängeln Gabriels budskap, men undrar på vilket sätt Gud kommer att åstadkomma detta.
  • På Gamla testamentets tid var det inte helt ovanligt att Gud uppenbarade sig för folk genom att ett ”tjockt moln” vilade över personen ifråga, exempelvis Mose eller Aron (2 Mos 19:9).
  • Ordet ”helig” betyder ”avskild för ett specifikt syfte”, och i den bemärkelsen var Jesus sannerligen ”helig”, eftersom han var utvald att dö för alla människors synder och på så sätt försona mänskligheten med Gud.
  • Eftersom Jesus alltid har existerat (Joh 1:1, Joh 17:5) så blev han inte Guds Son vid detta tillfälle, men däremot skulle han från och med nu kallas för Guds Son.
   • Att kallas någons ”son” betydde på Bibelns tid att man ägde den personens egenskaper. Med detta i åtanke är det därför inte speciellt konstigt att det judiska religiösa ledarskapet blir ursinniga när Jesus kallar Gud för sin ”Fader” (Joh 5:18) och därmed hävdar att han är ”Guds Son”, något som givetvis var en hädelse, såvida man inte, som i Jesus fall, är Gud (Joh 1:1).
   • Att Jesus är Guds Son visar oss den inbördes relation mellan Fadern och Jesus, men visar också att Jesus är den person i treenigheten som föddes som en Människoson.
   • Jesus är ”sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern” (se Kyrkomötet i Konstantinopel år 381).
 • 36Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden.
  • Maria bad aldrig om ett bevis på att det ängeln Gabriel sa till henne stämde, men får ändå det.
   • Även om Guds ord bör räcka gott och väl för den troende, så skadar det inte att då och då få någon form av bekräftelse på att det Gud säger också kommer att ske.
 • 37Ty för Gud är ingenting omöjligt.”
  • Även om varje troende vet om detta så kan det ändå vara skönt att bli påmind om att Gud är allsmäktig och kan göra vad han vill. Vi kan lita på det som Gud säger, även om det rent mänskligt sett verkar omöjligt.
   • Om det stämde för Maria för 2000 år sedan så stämmer det även för oss idag, eftersom “Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” (Heb 13:8)
 • 38Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.
  • Maria svarar ängeln Gabriel att hon är villig att ödmjukt acceptera den uppgift Gud har gett henne och att hon tror på vad Gud har sagt.
   • På samma sätt bör även vi idag ödmjukt acceptera den uppgift Gud ger oss och lita på att Gud kommer att förverkliga det som han har sagt.

 

Copyright 2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.