Pastor Christian Mölk | Det gamla och nya förbundet | Page: 2
Currently viewing the tag: "Det gamla och nya förbundet"

I den judiska traditionen så är sabbaten den sjunde dagen i veckan och ingår i ”Tio Guds bud”.

Ursprung i skapelsen

Sabbaten är tänkt att vara en helig dag då man vilar från sitt arbete på samma sätt som Gud skapade jorden på sex dagar och sen vilade på den sjunde:

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den (2 Mose 20:8-11).

Att hålla sabbaten ”helig” innebär att man ska ”avskilja” den från veckans övriga dagar. De sex första dagarna i veckan ska ägnas åt arbete och den sjunde ska ägnas åt Gud och vila.

I den antika världen fanns inte någon motsvarande ”ledig dag” som återkom var sjunde dag. När Israel höll sabbaten så blev den således ett synligt tecken på att de var annorlunda än de andra folken och att de tillhörde Gud.

Vilodag

Sabbaten startar på fredag kväll och pågår i ett dygn. Det normala är att sabbaten inleds med en gemensam festmåltid på fredagskvällen och att resten av sabbaten ägnas åt vila och Gudstjänst.

Eftersom sabbaten var tänkt att vara en ”vilodag” så arbetade man naturligtvis inte. Dock fanns det på Jesus tid olika grupper som såg olika på exakt vad man som uppfattades som ”arbete”.

Det som de flesta var överens om var att man inte fick göra upp eld, bära bördor eller resa. Detta ledde till att man exempelvis förberedde maten dagen innan.

Trots att man inte fick arbeta på sabbaten så fanns det ändå några undantag. Om en religiös högtid råkade infinna sig på sabbaten så fick prästerna ändå utföra sitt arbete. Judiska pojkar skulle omskäras på den åttonde dagen efter deras födelse, och om den dagen råkade infinna sig på sabbaten så fick omskäraren utföra sitt arbete även om det var på sabbaten.

Det var också okej att rädda liv på sabbaten även om det innebar att man bröt mot sabbatsbudet. Man fick också medicinera och vårda sjuka, men bara om de var i akut behov.

Konflikt mellan Jesus och fariséerna

Sabbaten var ett ständigt återkommande konfliktområde mellan Jesus och fariséerna. Fariséerna ansåg att Jesus bröt mot sabbatsbudet när han botade sjuka på sabbaten eftersom det ansågs vara ”arbete”. Jesus kontrade med att man fick bryta mot sabbatsbudet om det dök upp någonting som var viktigare; exempelvis en religiös högtid, omskärelse eller att rädda liv. Alltså borde Jesus få bota sjuka även på sabbaten.

 

Copyright 2011 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

28En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: ”Vilket är det största av alla buden?” 29Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, 30och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” 32Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. 33Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” 34När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: ”Du är inte långt från Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom längre.”

 • Vilket är det största av alla buden?
  • Mose Lag har 613 bud och även om de alla skulle hållas så brukade fariséerna diskutera vilka av dessa bud som var viktigast.
  • I Talmud skriver rabbi Simlai: ”Mose gav Israel 613 bud, David minskade dem till elva (Psalm 15), Jesaja till sex (Jes 33:15-16), Mika till tre (Mika 6:8), Jesaja igen till två (Jes 56:1); men det var Habackuk som gav det viktigaste budet: ”Den rättfärdige skall leva genom sin tro.” (Hab 2:4). (Makkot 23b-24a).
 • Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.
  • Jesus citerar ”Shema”; Israels trosbekännelse som reciterades två till tre gånger per dag (5 Mose 6:4).
  • Det första och största budet går ut på att ”älska Gud” och gör vi det så kommer lydnaden att automatiskt följa.
   • Augustinus av Hippo (354-430) lär ha sagt ”Älska Gud och gör vad du vill.”
  • Jesus försöker visa för den skriftlärde vad som är själva “syftet med Lagen”. Syftet med Lagen är inte att straffa den som överträder Lagen utan att Israels folk ska älska Gud och älska sina medmänniskor. Men för att lyckas åstadkomma denna kärlek till Gud och till medmänniskan instiftade Gud regler och lagar som förhindrade att Israels folk behandlade Gud och medmänniska illa.
  • När Jesus i sin Bergspredikan säger att han inte har kommit för att upphäva Lagen utan för att uppfylla den (Matt 5:17), så menar han att han inte har kommit för att ta bort Lagen utan för att lyfta fram syftet med Lagen. Istället för att satsa på att straffa de som överträder Lagen anser Jesus att vi ska satsa på att uppfylla syftet med Lagen.  Istället för att ge igen “öga för öga”, så undervisar Jesus oss att vi ska “vända andra kinden till”. På så sätt visar vi kärlek till våra medmänniskor och uppfyller Lagens egentliga syfte istället för att satsa vår tid på att leta efter de som har överträtt Lagen.
  • Om en kristen försöker uppfylla Lagen genom att följa alla regler och lagar i Lagen, då kommer den kristne att misslyckas med att uppfylla Lagen. En kristen bör istället satsa på att uppfylla Lagens syfte genom att älska Gud och sin medmänniska. Då uppfyller den kristne automatiskt Lagen.
  • Med andra ord: istället för att straffa de som har överträtt Lagen ska vi uppfylla Lagen genom att göra det goda. Istället för att ge igen öga för öga, ska vi vända andra kinden till.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

1Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: ”En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. 2När tiden var inne, skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av vingårdens avkastning. 3Men de tog fast honom, slog honom och skickade i väg honom tomhänt. 4Då skickade han en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och hånade. 5Sedan skickade han ännu en och honom dödade de. Han skickade också många andra. En del slog de, andra dödade de. 6Ännu en hade han, en älskad son. Honom sände han till slut till dem. Han tänkte: De kommer att ha respekt för min son. 7Men vingårdsarbetarna sade till varandra: Här har vi arvtagaren! Kom, låt oss döda honom, så blir arvet vårt. 8Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. 9Vad skall nu vingårdens herre göra? Han skall komma och döda vingårdsarbetarna och lämna vingården till andra. 10Har ni inte läst det här stället i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 11Herren har gjort detta, och underbar är den i våra ögon.” 12De hade nu velat gripa honom men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg.” 

 • Sedan började Jesus tala till dem i liknelser
  • Jesus talar specifikt till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste (Mark 11:27).
  • Jesus visar med denna liknelse att han visste vad dessa hade i görningen och ger dem på så sätt en chans till omvändelse.
 • En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort.
  • Symboliken i denna liknelse:
   • Mannen är Gud.
   • Vingården är Israel.
   • Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.
   • Tjänarna är profeterna.
   • Sonen är Jesus.
  • Språket i denna liknelse påminner mycket om Jesajas profetia (Jes 5:1-2).
  • Även Psaltaren liknar Israel vid en vingård (Ps 80:8-19).
 • När tiden var inne, skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av vingårdens avkastning.
  • Gud skickade gång på gång sina tjänare profeterna, men Israels ledarskap tog oftast inte emot dem (Jer 7:25–26, Jer 25:4-7, Matt 23:33-39).
 • Ännu en hade han, en älskad son. Honom sände han till slut till dem.
  • De som lyssnade på Jesus liknelse var väl medvetna om att vingården symboliserade Israel, att vingårdsarbetarna symboliserade Israels ledarskap, att tjänarna symboliserade profeterna, men nu presenterar Jesus den chockerande nyheten i liknelsen; att Gud nu har sänt sin son men att vingårdsarbetarna kommer att döda honom!
  • Att Jesus är Guds Son visar att han är mer än bara en profet. Dessutom är Sonen också den siste som Gud sänder, efter honom kommer det ingen mer.
   • Vilken relation man har till Fadern avgörs av hur man förhåller sig till Sonen. Tar man emot Sonen tar man också emot Fadern, men förkastar man Sonen förkastar man också Fadern (1 Joh 2:23).
 • Vad skall nu vingårdens herre göra?
  • Jesus ställer en retorisk fråga och inbjuder lyssnarna att själva fundera över vad vingårdens herre borde göra. Hittills har vingårdsherren visat orimligt mycket tålamod.
 • Han skall komma och döda vingårdsarbetarna och lämna vingården till andra.
  • När ett domsord likt detta förmedlas så finns alltid en chans till omvändelse innan orden blir till verklighet (Jon 3:10). Att de religiösa ledarna inte lyssnade på denna dom och omvände sig visar tyvärr Mark 12:12.
  • I och med att Israels ledarskap inte tog emot Sonen så kommer deras status som Guds vingårdsarbetare att lämnas över till hedningarna.
   • I Matteusevangeliets parallell till denna liknelse skriver Matteus: ”Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.” (Matt 21:43).
   • Paulus predikade först till judarna, men när de inte tog emot evangeliet så predikade han istället till hedningarna (Apg 13:46-47) och menade att de skulle lyssna istället (Apg 28:28).
   • I Romarbrevet skriver Paulus att ”förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.” (Rom 11:25b).
   • Idag kan vi se att dessa profetiska ord av Jesus har gått i uppfyllelse. Även om Israel fortfarande är Guds egendomsfolk, så arbetar Gud idag först och främst genom församlingen för att utbreda sitt Rike utöver världen.
 • Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.
  • Jesus citerar Psalm 118:22-23.
  • Stenen symboliserar Jesus och byggnadsarbetarna symboliserar Israels ledarskap.
  • En hörnsten var den viktigaste stenen i ett bygge och om Israels ledarskap hade varit goda byggnadsarbetare borde de snabbt ha insett när de inspekterade Jesus att han är en alldeles utmärkt hörnsten. Istället förkastade de Jesus.
  • Vid andra tillfällen liknas Jesus vid den andliga klippan som följde Israel i öknen (1 Kor 10:4) och en stötesten som blir folk till fall (1 Pet 2:8).
 • De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg.
  • Israels religiösa ledare förstod men ville ändå inte omvända sig, de hade redan bestämt sig för att mörda Jesus (Joh 11:53, Matt 12:14).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

12 När de dagen därefter var på väg från Betania, blev han hungrig. 13 På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad, och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet, fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? 14 Jesus sade till trädet: ”Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig.” Detta hörde hans lärjungar. 

 • Men när han kom fram till trädet, fann han ingenting annat än blad.
  • Eftersom den här berättelsen om fikonträdet kommer både före och efter Jesus tempelrensning så fungerar den som en inramning som ger oss ledtrådar till hur tempelrensningen ska tolkas.
  • Fikonträdet gav sken av att ha fikon, men det visade sig vara falsk marknadsföring.
   • På samma sätt som fikonträdets gröna blad ger sken av att även ha god frukt så ger templet sken av att ha god frukt men när Jesus väl kommer dit så hittar han ingen god frukt.
   • På samma sätt som man på avstånd kunde se fikonträdets gröna blad och därmed förvänta sig god frukt, så skulle templet i Jerusalem fungera som en plats dit alla världens folk kunde komma för att få möta Israels Gud.
   • På samma sätt bör vi idag fundera på om våra liv bara ger ett sken av att vi är troende, eller om våra liv även ger god frukt.
 • Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig.
  • Dessa ord gör inte fikonträdet ofruktbart, det var det ju redan. Dessa ord blir en fortsättning på det som redan var.
  • Jesus gjorde många under, men detta är enda gången som han gör ett negativt ”domsunder”.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

17 När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” 18 Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. 19 Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.” 20 Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” 21 Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” 22 Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. 23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!” 24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli frälst?” 27 Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” 28 Petrus sade till honom: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.” 29 Jesus sade: ”Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. 31 Men många som är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första.” 

 • När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?”
  • Mannen är ivrig och respektfull och kommer till Jesus för att få veta vad han ska göra för att ärva evigt liv. På samma sätt bör vi komma till Jesus för att lära oss mer om Guds rike.
  • Mannen visar dock att han tror att evigt liv är något man kan förtjäna genom att ”göra” något vilket blir en tydlig kontrast till vad Jesus sa om hur man tar emot Guds rike i Markus 10:15.
   • Om man tror att man kan få evigt liv genom att själv göra något missar man möjligheten att låta Jesus vara ens personliga frälsare.
   • För att bli frälst och få evigt liv så finns det inga goda gärningar man kan ”göra” för att förtjäna det eviga livet utan man måste ta emot frälsningen som en gratis gåva från Gud. I samma ögonblick som man betalar något för en gratis gåva så är den ju inte längre en gratis gåva.
   • Man ska under inga omständigheter prestera goda gärningar i syfte att få bli frälst, däremot kan man med fördel göra goda gärningar för att man älskar sina medmänniskor.
 • Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.
  • Jesus förnekar inte sin egen gudomlighet här utan bekräftar den. Eftersom bara Gud är helt igenom god och den här mannen kallar Jesus för god så utmanar Jesus mannen till att tänka efter vad hans bekännelse egentligen innebär. Jesus förnekar inte att han faktiskt är helt igenom god utan frågar istället mannen om det är detta han menar när han kallar Jesus för god. Eftersom Jesus är helt utan synd (Joh 8:46) och helt igenom god så är detta ett indirekt bevis för att Jesus är Gud.
   • Mannen tar senare bort ordet ”god” när han tilltalar Jesus.
  • Även om det inte uttryckligen står att Jesus är Gud i Markus evangelium så visar Markus detta indirekt när han beskriver hur Jesus gör sådant som bara Gud kan göra (Mark 2:7, Mark 4:41, Mark 10:18).
 • Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.”
  • Jesus citerar de bud som handlar om hur man behandlar sina medmänniskor (2 Mose 20:12-16).
 • Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.”
  • Den traditionella synen på Lagen var att man inte skulle bryta mot buden. Jesus vänder dock på steken i sin Bergspredikan och lyfter fram att själva syftet med Lagen inte är att man ska fokusera på att försöka undvika att bryta mot buden utan att man istället ska aktivt göra gott mot sina medmänniskor (Matt 5-7).
  • Ingen människa kan lyckas hålla hela Lagen eftersom man bryter mot Lagen även när man i sitt hjärta behandlar sin medmänniska illa.
 • ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.
  • Visserligen hade mannen, åtminstone enligt sig själv, hållit alla de bud som Jesus räknade upp, men det viktigaste förmådde han inte hålla (Matt 22:36-38).
  • Mannen var inte beredd att sälja allt han ägde för att få evigt liv vilket visar att han varken älskade Gud av hela sitt hjärta eller sina medmänniskor (de fattiga) som sig själv och därmed bröt mot det första av buden (2 Mose 20:3) och syftet med hela Lagen (Matt 22:36-40).
  • Mannen trodde felaktigt att han kunde ”göra” något för att få ärva evigt liv. Eftersom det inte går att ”göra” något eller ”prestera” något för att få evigt liv så visar Jesus den här mannen hur omöjligt svårt det är att få evigt liv genom att ”göra” något. Om mannen hade sålt allt han ägde så hade han gjort allt han själv kunde ”göra” för att få ärva evigt liv och förhoppningsvis då insett att det enda som egentligen krävs är att han gratis tar emot den nåd som Jesus erbjuder.
 • ”Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!”
  • Att vara rik behöver inte nödvändigtvis betyda att man är välsignad av Gud, tvärtom så visar Jesus istället att det är svårt för de rika att komma in i Guds rike.
   • Paulus skriver att de som strävar efter att bli rika råkar ut för begär som leder till undergång (1 Tim 6:9–10).
  • Mannen som är rik ville själv förtjäna sitt eviga liv men gick därmed miste om det. Jesus lyfter istället fram att bara de som är som barn kan komma in i Guds rike eftersom de inte tror att de förtjänar Guds rike utan villigt tar emot det gratis.
   • Mannen var rik och behövde därmed inte Gud. Barn äger inget och är därför beroende av sina föräldrar.
 • ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”
  • Det är omöjligt för människor att frälsa sig själva genom att göra goda gärningar. Vi är alla beroende av att Gud själv frälser oss. Denna frälsning kan bara tas emot med öppna armar utan motprestation genom tron på Jesus.
 • Petrus sade till honom: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.”
  • Även om den rike mannen inte förmådde lämna allt för att följa Jesus så vill Petrus lyfta fram att lärjungarna minsann har gjort detta och undrar följaktligen vad de skulle få för belöning för detta.
  • Lärjungarna hade ofta en felaktig förståelse om vem Jesus var och vad det innebar att följa honom. Detta var dock ingen katastrof så länge som de åtminstone följde Jesus eftersom han då kunde lära dem allt mer gradvis och efterhand.
   • På samma sätt bör vi idag vara ödmjuka inför att vi inte alltid har en helt korrekt förståelse av vem Jesus är och vad det innebär att följa honom men att det viktigaste ändå är att vi stannar hos honom och försöker följa honom efter bästa förmåga.
 • Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen.
  • Även om man mister sin familjegemenskap när man väljer att följa Jesus så kommer församlingen att bli den nya gemenskapen (Mark 3:31–35).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

14 Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: ”Hör på mig allesammans och förstå: 15 Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.” 17 När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. 18 Han svarade dem: ”Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat för ren. 20 Och han tillade: ”Det som går ut ur människan, det gör henne oren. 21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.” 

 • Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.
  • Fariseerna menade att maten blev ceremoniellt oren om man åt med orena händer. Jesus går nu tvärt emot denna uppfattning och förklarar för sina åhörare att mat inte kan orena en människa, oavsett om man har tvättat sina händer eller inte.
  • Jesus förklarar för sina lärjungar att orenhet istället kommer från hjärtat.
   • En människa blir oren om det som Jesus beskriver utgår från hennes hjärta, oavsett om man har följt alla ceremoniella renhetsföreskrifter.
 • Därmed förklarade han all mat för ren.
  • Det råder oenighet om huruvida Jesus här avslutar den (kosher) lag som Gud gav till Israels folk angående vilken mat de fick äta (3 Mose 11).
   • Utifrån sammanhanget så verkar det som att Jesus inte pratar om huruvida Israels folk nu tillåts äta all mat utan snarare konstaterar att den mat som Israels folk enligt Moseböckerna fick äta inte blir oren om den äts utan fariseernas ceremoniella regler.
    • Vi ser också i Apostlagärningarna att Petrus inte har uppfattat att Jesus avslutat judarnas speciella matregler (Apg 10:9-28).
   • Man skulle också kunna tolka det som att Markus förklarar för sina kristna läsare att Jesus inte kräver av en kristen att man går in under judiska matregler.
    • En jude som blir kristen kan alltså enligt en sådan tolkning fortsätta leva i enlighet med de matregler som finns i Bibeln medan en icke-jude som blir kristen inte bör gå in under de judiska matreglerna.
 • Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.
  • Även om de flesta av oss kan slå oss för bröstet och hävda att vi aldrig har mördat någon så har vi nog fallit för någon annan ondska i denna lista. Tyvärr är människan full av synd och behöver en frälsare som kan förlåta oss våra synder och skapa i oss ett nytt och rent hjärta. I och med att Jesus dog på korset så tog han alla våra synder och gav oss möjligheten att bli förlåtna och renade.
   • ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:8-9).
   • ”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.” (Psalm 51:12).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.