Pastor Christian Mölk | Helande
Currently viewing the tag: "Helande"

jesus-heals-blind-man32Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga 34och såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart.” (Mark 7:32–35)

Jesus botade ofta sjuka genom att någon form av ”troshandling” föregick miraklet. Exempelvis uppmanar Jesus den lame att ställa sig upp. Det var ju precis exakt det som han inte kunde göra, men i samma ögonblick som den lame tror på Jesus och gör som Jesus säger, så sker miraklet. Hade han legat kvar hade han fortfarande varit lam.

Samma sak gör Jesus med mannen med en förtvinad hand; han säger åt honom att sträcka ut den, precis exakt det enda som han ju inte kunde göra. Men när mannen gör som Jesus säger så sker miraklet.

Att tro på Jesus och göra som Jesus säger är en viktig funktion i ett helande. Det är lika omöjligt för oss att bli helade utan Jesus, som det är för Jesus att hela oss utan tro. Det är inte för inte som Jesus säger till de två blinda männen: ”Tror ni att jag kan göra detta?” När de svarar: ”Ja, Herre.” så rör han vid deras ögon, ger dem sin syn tillbaka och säger: ”Som ni tror skall det ske med er.”

Men i fallet med den dövstumme mannen så kan ju mannen varken tala eller höra, så Jesus kan inte ställa frågor till mannen utan får använda sig av andra medel för att få mannen att tro på Jesus.

Även om mannen var döv och stum så kunde han ju se, så därför utför Jesus symboliska handlingar som ska få mannen att förstå vad som är på gång och på så sätt hjälpa mannen till att tro på Jesus kraft att bota.

På Jesu tid symboliserade himlen Gud och saliv ansågs ha en läkande förmåga. Så när Jesus tittar upp mot himlen, spottar och rör mannen på öronen och munnen, så förstår den dövstumme att Gud i himlen kommer att läka hans hörsel och talförmåga.

När Jesus sen säger ”Effata!” kan den döve mannen läsa på Jesus läppar och på så sätt få ytterligare hjälp att förstå vad som är på gång, varpå den dövstumme mannen tror på Jesus och blir helad.

Jesus kan hela även dig. Men om din tro för ett helande är liten, gör då som den dövstumme mannen och ta hjälp av dina vänner. Ibland räcker det med att någon annan har tro på Jesus för att ett mirakel ska ske.

Men om din tro är så liten som ett senapskorn, kom då ihåg att ”För Gud är ingenting omöjligt.”

BibelsamtalMänniskan skapades ursprungligen utan sjukdom och död, men drabbades av detta som en konsekvens av synden. I himmelen kommer den frälsta människan att fullt ut återupprättas och bli hel både till ande, själ och kropp. Men tack vare att Jesus och Guds rike har kommit till jorden så kan man redan här och nu få en försmak av himmelen och få bli frisk både själsligt och fysiskt, genom exempelvis förbön och handpåläggning. Jesus botade alla de människor som kom till honom, ofta genom att utmana personen som var sjuk att göra något som han inte kunde pga. sin sjukdom. När Guds kraft samverkar med människans tro resulterar det i ett helande. Men en svag eller obefintlig tro behöver inte nödvändigtvis leda till att man inte blir helad, men direkt otro kan leda till att ett helande uteblir eftersom man inte vill ta emot det som Gud vill ge. Jesus har gett vidare makten att bota sjuka till alla oss troende, som alla rent generellt kan be för sjuka och få vara med om helanden. Gud har även genom sin Ande utrustat vissa med helandets gåva och som därför blir använda av Gud mer än normalt. Medicin och sjukvård står inte i kontrast till mirakulösa helanden, så om man blir sjuk bör man söka hjälp hos både Gud och sjukvården. Alla människor blir inte helade och ibland får man acceptera att Gud har en annan plan och sätta sitt hopp till Guds fullständiga helande i himlen.

Bibelord

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes 53:4–5)

15 Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar.” (Luk 5:15)

32 Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. 33 Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. 34 Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sade: “Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35 Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. 36 Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. 37 Och folk blev helt utom sig av häpnad och sade: “Allt han har gjort är gott! Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala.”” (Mark 7:32–37)

Han kunde inte göra någon kraftgärning där, utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna där omkring och undervisade.” (Mark 6:5–6)

1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.” (Matt 10:1)

17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.” (Mark 16:17–18)

Men Petrus sade: “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud.” (Apg 3:6–8)

14 Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn.” (Jak 5:14)

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,” (1 Kor 12:8–9)

23 Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar.” (1 Tim 5:23)

18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.” (Rom 8:18)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

Samtalsfrågor

 1. Hur ber man för sjuka?
 2. Har du varit med om ett helande?
 3. Vad är det för skillnad på tro, svag tro och otro?
 4. Varför rör Jesus den dövstumme där han är sjuk och tittar upp mot himlen?
 5. Skulle du hellre bli helad själsligt eller fysiskt om du fick välja?
 6. Varför blir inte alla helade?
 7. Hur vet man om man har fått helandets gåva?

Fler intressanta bibelord

Mark 2:12, Mark 3:1–6, Ps 103:2–3, Luk 4:18, Mark 9:14–29, 1 Kor 12:28–30, 1 Joh 5:14–15, Luk 10:34, 2 Mos 15:26, Mark 10:52, Joh 6:2, 2 Kor 12:7–10

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

1 Korinthierbrevet 12:1-11 – Nådegåvorna – 37:47.

1Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen. 2Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. 3Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: ”Förbannad är Jesus”, och att ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande. 4Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

 

8Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. 

 • 1Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen.
  • Det finns tre ämnen som Paulus anser att det är viktigt att vi kristna inte är okunniga om: 1) de andliga gåvorna (1 Kor 12:1), 2) Guds plan för Israel (Rom 11:25) och 3) Jesu återkomst (1 Thess 4:13).
   • Det är viktigt att då och då påminna sig själv om dessa tre ämnen, annars är det lätt hänt att de faller i glömska.
  • I det här kapitlet undervisar Paulus korintierna om att de andliga gåvorna är tänkt att fungera som en ”kropp”, där alla olika kroppsdelar är lika viktiga. Att enbart betona eller fokusera på en andlig gåva är fel och formar en deformerad kropp.
   • Genom att Paulus så starkt betonar att vi kristna är en kropp som hör ihop förstår vi att de andliga gåvorna är tänkta att först och främst fungera i en församlingsmiljö. Det är när vi kristna kommer samman som gåvorna kommer till sin fulla rätt eftersom vi då är i en trygg församlingsmiljö där vi kan stötta och uppmuntra varandra samtidigt som vi hjälper varandra att inte urarta i de andliga gåvorna.
   • Det är viktigt att förstå att de andliga gåvorna alltid bör användas i kärlek i syfte att upphöja Gud och hjälpa medmänniskor. Ett missbruk av gåvorna leder ofta till egoism, självupphöjelse, splittring, osv.
 • 2Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.
  • När man studerar Paulus brev i Nya testamentet, så är det som att lyssna på en person som pratar i telefon; man hör bara ena personen i konversationen och får försöka lista ut vad den andre säger. Paulus brev är skrivna in i en situation som han berör på olika sätt, antingen genom att försöka lösa ett specifikt problem, svara på en fråga eller uppmuntra någon som står i en svår situation. Paulus ger oss dock inte speciellt mycket information om den situation han skriver till, eftersom de han skriver till så klart redan vet sin egen situation. Men vi som läser Paulus brev måste alltså försöka ta reda på vilken situation Paulus skriver till för att kunna förstå hans budskap fullt ut. Detta kan man göra dels genom att djupstudera Paulus brev, men också genom forskning om den aktuella staden och dess situation vid tillfället då Paulus skrev.
   • Som ett exempel så ser vi i denna vers att Paulus skriver om att korinthierna ”drogs till stumma avgudar”. Exakt vad detta innebär är svårt att säga, men eftersom Paulus tar upp detta i samband med att han skriver om de andliga gåvorna så har det troligtvis något att göra med någon form av avgudadyrkan som till viss mån liknade den ”kristna” andligheten. Det finns många icke-kristna religiösa sammanhang där utövarna hamnar i extas och säkerligen upplever detta som ”andligt”, men detta är en andlighet som Paulus inte vill att vi kristna ska hålla på med.
  • Om man kommer från en icke-kristen bakgrund är det inte omöjligt att man har med sig en felaktig förståelse av andliga ting, man kanske till och med tidigare har varit influerad av en demonisk andlighet. Det gäller att lägga allt det hedniska åt sidan och istället försöka lära sig den sunda bibliska andligheten.
 • 3Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: ”Förbannad är Jesus”, och att ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande.
  • På Bibelns tid var det inte alls ovanligt att en person påstod sig ha ett budskap från Gud och kunde göra mirakler. För Paulus är det viktigt att vi kristna först och främst inte ska lyssna på någon ”profet” som inte är kristen och bekänner sig åtminstone till den mest grundläggande bekännelsen: ”Jesus är Herren”, och för det andra att vi alltid ska ”pröva” om det som en profet säger stämmer överens med Guds ord (1 Kor 14:29, 1 Thess 5:20–22, 1 Joh 4:21).
   • Allt för ofta gör vi kristna misstaget att tro att bara för att en person har utrustats med en andlig gåva så är allt han eller hon säger ett budskap direkt från Gud. När man begår detta misstag har man totalt missat ett av de viktigaste budskapen i detta kapitel, nämligen att vi är en kropp med olika delar och att vi behöver varandra. Om en person har fått en gåva ska vi glädjas åt det, men vi får inte glömma att Gud har gett andra gåvor åt andra personer, och att de är minst lika viktiga för kroppens välbefinnande, även om de inte är lika ”häftiga”.
 • 4Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme.
  • När man studerar de andliga nådegåvorna kan det vara bra för pedagogikens skull att skilja på naturliga gåvor och övernaturliga gåvor. Eftersom Gud är skapare till oss människor ger han oss alla naturliga gåvor som vi föds med, exempelvis gåvan att sjunga eller att ha ett sinne för matematik, men han kan också ge övernaturliga gåvor som går utöver vårt mänskliga förstånd och ibland till och med trotsar naturlagarna. De övernaturliga gåvorna är naturligtvis inte ”bättre” än de naturliga, men för att förstå nådegåvorna och inte blanda ihop med andra gåvor Gud ger så kan det vara bra att klargöra att de 9 nådegåvor Paulus går igenom i detta kapitel till sin karaktär är övernaturliga.
  • Där det på svenska står ”nådegåvor” står det i grundtexten ”charisma”, vilket är ett grekiskt ord som kommer från ordet ”charis” som betyder ”nåd”. En nådegåva är en oförtjänt gåva som Gud har gett i syfte att vi ska tjäna Gud på bästa sätt.
   • Nåd innebär att Gud kärleksfullt har frälst oss från synden och gett oss löfte om ett nytt evigt liv, ett liv som han redan nu med sin helige Ande har börjat förvandla. Det finns inga ”goda gärningar” vi kan göra för att förtjäna Guds nåd, vi kan bara tacksamt ta emot nåden genom att tro på Jesus som vår Herre och Frälsare. Nåden visar sig sen i våra liv genom att den helige Ande förvandlar oss på olika sätt, bland annat genom att vi kristna får förmedla mirakulösa gåvor till varandra.
  • Alla kristna har fått den helige Ande som gåva (Apg 2:38) och kan därmed rent generellt be för sjuka, profetera, få ett kunskapens ord, osv. Men Guds Ande ger även en mer specifik gåva till var och en så att man kan fungera mer fokuserat på just den specifika uppgift man har fått.
  • Genom att poängtera att det finns olika slags nådegåvor, men samme Ande, så visar Paulus att det finns en stor mångfald i Guds rike, men att det samtidigt också finns en enhet i Gud.
  • Genom att beskriva Gud på tre olika sätt; Anden, Herren och Gud, gör Paulus en koppling till Treenighetens samtida olikhet och enhet.
 • 5Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
  • Även om det inte nödvändigtvis är en mirakulös gåva i ”vanlig” mening, så kan Gud mycket väl välja att utrusta en viss person med en tjänst som pastor eller förkunnare eller något annat. Man ska inte stirra sig blind på att det bara finns exakt 9 nådegåvor eller dylikt utan istället vara glad och tacksam över att Gud låter sin Ande komma till uttryck i oss på lite olika sätt och det viktiga är att det förhärligar vår Herre.
   • Några av de ”tjänster” som nämns i Bibeln är apostel, profet, evangelist, herde och lärare (Ef 4:11). Dock ska man inte stirra sig allt för blint på just dessa tjänster utan Gud kan om han vill ge dig en kombination av dessa tjänster eller någon annan slags tjänst. Det viktiga är inte exakt hur man tjänar Gud, utan att man tjänar Gud.
    • Vill Gud exempelvis ge dig en tjänst som sångare ska du inte bli missnöjd över att Gud inte gjorde dig till en apostel, utan istället tjäna Gud helhjärtat som sångare och låta Guds Ande beröra människor genom din sång.
 • 6Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.
  • Gud arbetar på olika sätt genom olika människor, i olika församlingar och på olika platser. Man gör sig själv en björntjänst om man placerar sig själv eller sin församling i ett fack och tror att Gud bara kan verka på ett visst förutbestämt sätt. Istället för att fokusera för mycket på en viss specifik gåva bör man istället fokusera på Gud och låta han verka genom församlingen på det sätt han önskar.
 • 7Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.
  • Varje kristen, utan undantag, har fått den helige Ande som en gåva i samband med sin frälsning. Tack vare att den helige Ande finns hos varje troende så kan alla kristna be för sjuka, profetera, osv. Men inte nog med det, alla kristna kan dessutom utrustas med en viss specifik nådegåva så att man kan utföra en viss specifik tjänst för Gud.
  • Tanken med de andliga gåvorna är att vi ska hjälpa varandra, inte upphöja oss själva. De andliga gåvorna bör användas så att de kommer ”till nytta”, blir till välsignelse för andra medmänniskor, samt förhärligar Gud.
   • När en nådegåva missbrukas så att det sätter allt för stort fokus på personen som har fått gåvan istället för på personen som har gett gåvan, då bör man reagera.
  • Det finns en risk att man tror att Anden inte är närvarande bara för att man inte ser hans ”manifestationer”. Men bara för att Anden inte väljer att uppenbara sig på ett väldigt synligt sätt så betyder inte det att han inte är närvarande. Jesus själv säger att den helige Ande ”alltid skall vara hos er” (Joh 14:16).
   • Den som bara söker Guds Ande i mirakulösa manifestationer riskerar missa den glädjefyllda friden i Andens ständiga närvaro.
 • 8Den ene får av Anden ord av vishet,
  • Gud är enligt Paulus ”den ende vise” (Rom 16:27) och visdom handlar djupast sett om att lära känna Gud och hans vägar. Att av Anden få vishetens nådegåva kan alltså handla både om att få kunskap om vem Gud är, men också att förstå vad Gud vill göra i en tid som denna.
   • Ett exempel skulle kunna vara att någon som har utrustats med vishetens nådegåva får en insikt om att Gud vill att din lokala församling ska påbörja ett arbete bland missbrukare eftersom Gud älskar dessa människor och vill hjälpa dem bort från missbruket. Ibland kan det kräva stor vishet att veta vad just din församling ska fokusera på i din lokala situation.
   • Ett annat exempel skulle kunna vara att Gud genom dig förmedlar ett budskap till en viss person i din församling att Gud vill att han eller hon ska gå en Bibelskola för att på sikt gå in i en tjänst som missionär.
   • Ett tredje exempel kan handla om att du eller din församling har hamnat i trångmål och inte kan komma på någon bra lösning, men så ger Gud ett ”vishetens ord” som gör att ni kommer på en lösning som gör att allt löser sig på bästa sätt (Apg 23:6-9).
  • Jesus var känd för att ha mycket ”vishet” (Matt 13:54), något som visade sig i hans undervisning och i hans sätt att hantera människor. Jesu vishet berodde på att han spenderade mycket av sin tid i bön och samtal med sin Fader (Luk 5:16) och hans oerhörda kunskaper i Guds ord (Matt 4:4).
  • Den person i Bibeln som kanske framförallt förknippas med just vishetens gåva, är kung Salomo. Gud kommer till Salomo i en dröm och uppmanar Salomo att: ”be mig om det du vill att jag skall ge dig” varpå Salomo ber om ”ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont”. Gud svarar på bönen genom att ge Salomo både vishet och rikedomar (1 Kung 3:5–15).
   • Salomos vishet visar sig direkt efter att han har fått denna gåva av Gud. Två kvinnor kommer till kung Salomo och ber honom döma mellan dem eftersom de båda hävdar att ett visst barn är deras. Salomo befaller då att barnet ska med svärd delas mitt itu så att de kan få en halva var, varpå den riktiga mamman brister ut att den andra kvinnan kan få barnet bara barnet överlever, medan den andra kvinnan tycker det var en bra lösning att hugga barnet mitt itu. Salomo förstår då att det var kvinnan som brydde sig om barnets liv som var den riktiga mamman och gav därför barnet till henne (1 Kung 3:16–28).
 • den andre ord av kunskap genom samme Ande.
  • Nådegåvan ”kunskapens ord” innebär att få kunskap om något som man omöjligt kan veta men som Gud på ett övernaturligt sätt uppenbarar.
  • Ett exempel på kunskapens ord finner vi när Jesus ber Petrus gå ner till sjön och fiska upp en fisk. I fisken berättar Jesus att det kommer att finnas ett silvermynt som han och Jesus kan betala sin tempelskatt med (Matt 17:24-27).
  • Ett annat exempel på kunskapens ord är när Jesus säger om Natanael att han är ”en verklig israelit, i honom finns inget svek” varpå Natanael frågar Jesus: ”hur kan du känna mig?” (Joh 1:47–48).
   • Kunskapens ord handlar ofta om att den som har fått gåvan på ett övernaturligt sätt beskriver saker i en persons liv som man inte har någon möjlighet att veta. Denna kunskap leder ofta till att personen ifråga blir uppmuntrad eller kallas till tjänst på något sätt.
  • När jag var ungdomspastor i Bankeryd fick jag personligen uppleva detta med Kunskapens ord. Inför min sista termin som ungdomspastor så bad jag till Gud och frågade om han ville jag skulle göra något speciellt under min sista tid. Som svar fick jag att jag på ungdomssamlingarna skulle predika utifrån Apostlagärningarna och sen när jag var klar skulle stå kvar på scenen och lyssna på Guds Ande och då skulle han tala genom mig till ungdomarna. När det väl var dags och jag hade predikat första kapitlet i Apostlagärningarna så gjorde jag precis som Gud hade sagt, jag stod kvar på scenen och lyssnade, men jag visste inte om Gud verkligen skulle säga något. Men efter en liten stund så fick jag ett budskap som jag berättade för ungdomarna. Efter ungdomssamlingen kom det sen fram en av ungdomarna och berättade att budskapet var riktat till just den personen och att hon verkligen hade behövt höra det just då. Fredag efter fredag fortsatte detta och Guds Ande talade varje fredag hela den terminen och i stort varje fredag kom det fram någon av ungdomarna som berättade att budskapet var just till dem.
   • Till saken hör att de första gångerna jag lyssnade på Guds Ande så fick jag se en inre andlig syn av en trädgård. Till en början trodde jag att detta var ett budskap till någon utav ungdomarna, men eftersom bilden återkom varje fredag så förstod jag till slut att denna bild var ett budskap från Gud till mig! Innebörden i bilden var att Gud lät mig gå in i hans egen privata trädgård, dvs. församlingen, och när jag fick dessa Kunskapens ord till ungdomarna så var det som att jag fick gå in i hans trädgård och ansa fruktträden och blommorna så att de skulle kunna växa till sin fulla potential och kunna ge god frukt. Ibland behöver vi kristna bli uppmärksammade på exempelvis vår egen synd eller något i vårat liv som vi behöver göra upp med, dvs. bli ”ansade” av Guds Ande.
 • 9En får tro genom samme Ande,
  • Alla troende har givetvis, som namnet antyder, ”tro”, men trons nådegåva handlar om att i vissa kritiska situationer få en övernaturlig visshet om att Gud kommer att agera på ett visst sätt.
   • Ett väldigt bra exempel på trons nådegåva är när en lam man vid Sköna porten ber Petrus om lite pengar, varpå Petrus svarar: “”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister.” (Apg 3:6–7)
    • På något sätt fick Petrus en sådan visshet om att den lame mannen skulle bli helad så att han i förväg kunde berätta för mannen vad som skulle hända och sedan dra upp honom från marken!
   • Ett annat exempel på trons nådegåva är när Jesus står utanför sin vän Lasarus grav och ropar med hög röst: ”Lasarus, kom ut!”, varpå den döde Lasarus återgår till livet och kommer ut ur graven (Joh 11).
  • Det kan vara viktigt att klargöra att trons nådegåva inte handlar om att man ska försöka intala sig själv att någonting kommer att hända eller att man kanske till och med tvingar sig själv till att tro på ett visst sätt för att man tror att det då automatiskt kommer att hända. Trons nådegåva är inget man kan producera i sig självt utan en övernaturlig gåva från Gud.
 • en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,
  • Alla kristna kan be för sjuka och många som gör det regelbundet kan vittna om att det ibland sker mirakler! Men den som får helandets nådegåva blir särskilt använd av Guds Ande till att be för sjuka och få se mängder av människor bli helade.
  • Ofta låter Gud under, mirakler och helanden ske i syfte att ”bekräfta sitt nåderika ord” som det står i Apg 14:3. Övernaturliga mirakler hör ihop med en sund Bibelundervisning.
  • Lägg märke till att nådegåvan att bota sjuka står i plural, vilket betyder att Guds Ande kan bota sjuka på många olika sätt.
   • En del har tolkat detta som att helandets nådegåva också kan innebära att Gud botar sjuka genom läkare och sjuksköterskor. Själv är jag av uppfattningen att Gud gärna använder sjukvården för att hjälpa alla som är sjuka, men jag tror inte att man ska blanda ihop det med helandets nådegåva, som är en gåva som leder till övernaturliga mirakler, något som läkekonsten de facto inte är.
 • 10en annan att utföra kraftgärningar.
  • Nådegåvan att utföra kraftgärningar handlar om att Gud vid väl valda tillfällen utför märkliga mirakler som trotsar alla naturlagar.
   • Några exempel på kraftgärningar är när Jesus och Petrus gick på vatten (Matt 14:22-33), när Jesus befaller stormen att stilla sig (Matt 8:23–27) eller när Guds Ande hastigt ”rycker bort” Filippus från öknen och förflyttar honom mirakulöst till staden Asdod (Apg 8:39).
 • En får gåvan att profetera,
  • I dess mest ursprungliga form innebär ordet ”profet” att man är ett ”språkrör” och helt enkelt förmedlar ett budskap från Gud till någon människa. Men denna profetians nådegåva är samtidigt en väldigt mångfacetterad gåva och kan exempelvis innebära att man får ett uppmuntrande ord från Gud till någon som behövde höra just det just då, men det kan också innebära att Gud uppenbarar något om framtiden.
  • Det är extremt viktigt att profeterande aldrig blir profiterande, dvs. att man utnyttjar det profetiska för att tjäna pengar, utan att gåvan leder till ”uppmuntran, uppbyggelse och tröst” (1 Kor 14:3), att det profeterade ordet alltid är i ”överensstämmelse med tron” (Rom 12:6) och att man är noga med att ”pröva allt” som profeteras (1 Thess 5:20–21).
  • Enligt min personliga erfarenhet är det inte alls ovanligt att om man är en grupp troende som samlas till bön och ber för varandra, att någon får ett profetiskt budskap till den man ber för. Detta kan t.ex. handla om att Gud kallar den personen till ett liv som missionär eller att Gud i all enkelhet vill ge vägledning i ett svårt vägval som personen ifråga står inför.
   • När man upplever att man får sådana här profetiska budskap till någon, så är det väldigt viktigt att man alltid ”prövar” budskapet. Det första man ska pröva är om det stämmer överens med Guds ord, och det andra man ska pröva är om det verkligen var ett budskap från Gud och inte ens egna personliga tankar.
    • Hur vet om ett eventuellt profetiskt budskap är från Gud eller om det är ens egna tankar? Det bästa sättet att ta reda på det är genom att vänta och se! Om budskapet är från Gud så kommer det så småningom att ske. Om budskapet levererades i en sund och stabil församlingsmiljö är det inte hela världen om det råkar bli fel någon gång eftersom det ganska snabbt och lätt kan korrigeras genom ödmjuk prövning. Om man är osäker så är det bättre att berätta det budskap man tror kommer från Gud och uppmana till prövning, än att hålla tyst.
   • Ett exempel på profetians nådegåva från Bibeln är när ”några profeter” från Jerusalem kom ner till Antiokia och profeterade att det skulle bli en hungersnöd över hela världen (Apg 11:27-30), vilket ledde till att församlingen gjorde en insamling för att hjälpa de som var i nöd.
 • en annan att skilja mellan andar.
  • Gåvan att skilja mellan andar handlar om att på ett övernaturligt sätt kunna skilja mellan den helige Andes verk och onda andars verk.
   • Ett exempel på denna gåva finner vi i Apg 16 där Paulus möter en slavflicka med en ”spådomsande” som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Även om den här flickan fick ”andliga budskap” så var de inte från Guds Ande, utan från en ond ande. Även om flickans budskap egentligen var ett högst bibliskt och korrekt budskap: ”De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.”, så var Paulus inte alls nöjd med att hon skrek detta budskap i flera dagar, och befallde till slut den onde anden att lämna henne.
    • För en person utan gåvan att skilja mellan andar kan det i princip vara omöjligt att med säkerhet veta om en ”profet” eller någon med ett ”andligt budskap” har fått dessa ord från Guds Ande eller en ond ande. Men med denna nådegåva så kan Gud på ett övernaturligt sätt skilja mellan andar.
   • Vi ska inte bli förvånade över att det ibland kan vara svårt att skilja mellan andar eftersom Djävulen ibland gör sig lik en ”ljusets ängel” och att han sänder ut falska apostlar och falska profeter för att försöka lura Guds församling (2 Kor 11:13-15).
 • En får gåvan att tala olika slags tungomål,
  • Ordet ”tungomål” betyder egentligen ”språk” och rent generellt innebär tungotal att man av Gud på ett övernaturligt sätt får ett ”bönespråk” som man kan använda för att i sin ande be till Gud med ord som man själv inte förstår men som Gud förstår (1 Kor 14:2, 14). Normalt sett är detta bönespråk inte ett befintligt språk utan ett ”andligt språk” som bara Gud förstår, men vid vissa speciella tillfällen kan den som talar i tungor på ett övernaturligt sätt få möjligheten att tala på ett befintligt språk, men som man själv aldrig har lärt sig.
   • Paulus vill att alla kristna ska få del av tungotalets gåva (1 Kor 14:5) men konstaterar samtidigt att alla inte får det (1 Kor 12:30).
  • Precis som med alla andra nådegåvor så kan alla kristna rent generellt få ta del av allt som den helige Ande gör, som i detta fall att tala i tungor, samtidigt som Guds Ande ibland väljer ut en viss person som han använder extra mycket med en speciell gåva.
   • I detta fall kan det handla om att någon ges den övernaturliga förmågan att få förmedla ett budskap från Gud på ett språk som man själv inte kan. Exempel på detta finner vi i Apg 2:1–12.
   • När jag för många år sedan fick gåvan att tala i tungor så började det med bara ett ord som jag upprepade gång på gång. Jag visste inte vad ordet betydde men jag förstod på ett övernaturligt sätt att Gud förstod. Allt eftersom så kom det fler och fler ord och idag är mitt tungotal som ett språk jag använder i min personliga bön.
    • Så jag har rent generellt fått tungotalets gåva, men jag har också ibland blivit använd av Gud på ett mer specifikt sätt. Vid ett tillfälle så bad vi några stycken för en viss person och hon råkade höra mitt tungotal och frågade när bönen var slut: ”Christian, kan du franska?” Jag svarade förvånat ”Nej” varpå hon berättade för mig att jag hade bett på franska och att hon förstod vad jag hade bett eftersom hon kunde franska. Tydligen så hade Gud på ett övernaturligt sett lett mig till att be en bön på franska som hon behövde höra.
   • Paulus är noga med att tungotalet rent generellt bör användas för egen personlig uppbyggelse (1 Kor 14:4) och att man därför inte okontrollerat ska be i tungor på exempelvis en gudstjänst. Man får gärna tala i tungor på en gudstjänst men då vill Paulus att det i så fall ska vara högst två eller tre och att det dessutom ska uttydas eftersom hela församlingen då blir uppbyggd istället för bara personen som ber (1 Kor 14:13-33). Har man ingen uttydning av sitt tungotal är det bättre att man ber till Gud tyst för sig själv (1 Kor 14:28).
 • en annan att uttyda tungomål.
  • Gåvan att uttyda tungomål innebär att man på ett övernaturligt sätt förstår betydelsen av sitt eget eller någon annans tungotal.
   • När någon profeterar bygger det upp församlingen, men när någon talar i tungor bygger det bara upp den som talar i tungor, eftersom resten av församlingen inte förstår vad den som talar i tungor säger. Men om någon kan förklara vad den som talade i tungor egentligen bad om, då kan det bli uppbyggligt för även resten av församlingen (1 Kor 14:13-33).
    • Vid ett tillfälle när jag och några andra hade samlats till bön så bad jag i tungor tyst för mig själv, men den som satt bredvid råkade höra vad jag bad, och förstod dessutom vad jag bad! Även om mitt tungotal inte var något riktigt språk så kunde personen ifråga på ett övernaturligt sätt förklara för mig vad jag hade bett.
 • 11Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.
  • Alla dessa olika andliga nådegåvor är gåvor från Gud i syfte att bygga upp församlingen. Nådegåvorna får aldrig användas i syfte att förhärliga sig själv, skaffa sig fördelar eller orsaka splittring i församlingen.
  • Vi kan aldrig kräva av Gud att få en viss speciell gåva, utan vi får tacksamt ta emot den gåva som Guds Ande ger oss.
  • I den här versen kan vi se att Guds Ande fördelar sina gåvor ”åt var och en”. Alla kristna kan alltså få minst en nådegåva, och om du som läser detta inte har fått en nådegåva så skulle jag vilja uppmuntra dig till att börja be till Gud om att få en. Om du gör det kommer du nämligen snart att få se att Guds ord stämmer!

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

1 När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna, vaktade de på honom. 2 Och se, en man som led av vatten i kroppen stod framför honom. 3 Jesus frågade de laglärda och fariseerna: ”Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller är det inte tillåtet?” 4 Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. 5 Och han sade till dem: ”Om någon av er har en son eller så bara en oxe som faller i en brunn, skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat?” 6 Det kunde de inte svara på.

7 När han märkte hur gästerna valde ut de främsta platserna, berättade han en liknelse för dem. Han sade till dem: 8 ”När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du. 9 När den som har bjudit både dig och honom kommer och säger till dig: Lämna plats åt honom, då måste du skamsen inta den nedersta platsen. 10 Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer skall han då säga till dig: Min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. 11 Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”
12 Han sade också till den som bjudit honom: ”När du bjuder på middag eller kvällsmål, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske de bjuder tillbaka, och du får din belöning. 13 Nej, när du skall hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. 14 Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du skall få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”

 • Sabbat
  • När Gud hade skapat jorden på sex dagar så vilade han på den sjunde (1 Mose 2:1-3).
  • Sabbaten är den vilodag som Gud vill att människan ska hålla helig och vila från arbete (2 Mose 20:8-11).
  • Ursprungligen är det lördagen som är sabbatsdagen, en tradition som är viktig för det judiska folket. När judendomen och kristendomen gick skilda vägar så började kristna av olika anledningar använda söndagen som vilodag istället.
  • Att fira och att hålla sabbaten är en av de främsta identitetsmarkörerna som det judiska folket har och det är därför inte konstigt att flera av de bråk som uppstår mellan Jesus och fariséerna ofta handlar om just sabbaten.
   • När man av olika skäl håller fast vid något väldigt hårt kan det bli väldigt jobbigt att inse att man har haft fel uppfattning. I detta kapitel utmanar Jesus fariséerna att omprioritera vad som är viktigast; Guds vilja eller mänskliga traditioner.
   • På samma sätt kan givetvis vi idag också ha mänskliga traditioner som eventuellt går stick i stäv med Guds vilja och Guds ord. Det är därför viktigt att ständigt pröva sig själv och se ifall det finns någonting som man behöver omvända sig ifrån.
 • Fariséerna
  • Fariséerna var en rörelse bland det judiska folket som fokuserade sin energi på att studera Lagen (Torah eller de fem Moseböckerna) och hur man skulle leva därefter.
  • Fariséerna var mycket noggranna med att inte bryta mot något av Lagens bud. De var så noggranna att de till och med införde ett ”staket” med extra regler runt om Lagens regler för att minimera riskerna för att råka bryta mot Lagen.
   • Dessa regler kallades även ”de äldstes stadgar”, ”den muntliga Lagen/Torah” och senare ”Talmud” (Matt 7:3).
  • Jesus bråkade med fariséerna när han ansåg att deras extra regler krockade med Lagens regler (Mk 7:8).
 • 1 När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna
  • Det var inte ovanligt att man inom den judiska kulturen samlades till en stor och festlig sabbatsmåltid med inbjudna gäster. Det verkar också ha varit möjligt att komma på en sådan här festmåltid även som oinbjuden (Lukas 7:37).
  • Även om Jesus ofta bråkade med fariséerna så hade han inga problem med att gå hem till dem och äta mat tillsammans med dem. Jesus föregår med gott exempel och visar oss rent konkret hur man ”älskar sina fiender” som han undervisade om i Matt 5:43–48.
   • Detta är en väldigt bra illustration på hur mycket Gud älskar oss människor. Även om vi är syndare och kanske till och med fiender till Gud, så vill han ändå besöka oss, ha gemenskap med oss och äta mat tillsammans med oss (Rom 5:7-8).
 • Vaktade de på honom
  • Vart än Jesus gick och vad Jesus än gjorde så observerade människor honom. När jag var i Nepal berättade en nyfrälst kristen för mig att ”vi är det femte evangeliet”. Med detta menade han att människor tittar på oss kristna och skapar sig en uppfattning om den kristna tron baserat på hur vi lever. Människor läser inte bara i Bibeln för att lära sig om Gud, de tittar även på hans lärjungar. För en kristen är det därför viktigt att, utefter den kunskap man har, tänka på hur man lever och göra så gott man kan för att leva ett kristet liv (2 Kor 3:2-3).
 • 2 Och se, en man som led av vatten i kroppen stod framför honom.
  • Den sjukdom mannen led av innebar att det samlades mycket vatten i mannens kropp vilket gjorde att kroppen blev uppsvälld.
  • Eftersom det i versen före står att fariséerna ”vaktade på honom” så kan man ju misstänka att fariséerna hade bjudit in den här sjuke mannen i syfte att ”lura” Jesus att hela honom på sabbaten, något som fariséerna ansåg var förbjudet.
 • ”Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller är det inte tillåtet?”
  • Fariséerna var inte emot att Jesus botade sjuka, utan att han botade sjuka på sabbaten. Enligt Lagen var det förbjudet att arbeta på sabbaten (2 Mose 20:9-10) och fariséerna verkar ha ansett att ”bota sjuka” var att likställa med ”arbete” och därmed inte fick utföras på sabbaten.
  • För att förstå detta bättre kan vi gå till en liknande diskussion i Markus 2:23–28, där Jesus diskuterar med fariséerna om huruvida det är arbete eller inte att ”plocka ax”. Eftersom man inte fick arbeta på sabbaten så var det viktigt att definiera vad som är arbete.
   • Det var tillåtet enligt Mose att plocka ax på sädesfält (5 Mose 23:26), men det var förbjudet att arbeta på sabbaten (2 Mose 20:9-10).
   • Enligt fariséernas muntliga Torah så innebar lärjungarnas axplockande att de ”tröskade” vilket enligt fariséerna var förbjudet på sabbaten.
   • När två regler krockar får den viktigaste regeln gälla.
    • Präster fick jobba även på sabbaten om vissa högtider råkade infinna sig på sabbaten.
    • Pojkar skulle omskäras på den åttonde dagen efter sin födelse, även om den dagen råkade infinna sig på sabbaten.
   • Kortfattat så kan man säga att Jesus svar i Markus 2 är att under vissa omständigheter så får man på sabbaten göra sådant som normalt sett definieras som ”arbete” eftersom sabbaten är till för människans bästa och inte tvärtom.
  • Enligt den muntliga Lagen så var det tillåtet att bota livshotande sjuka på sabbaten, men det var inte tillåtet att bota de ”mindre” sjuka eftersom det skulle innebära att göra någon form av arbete genom att exempelvis framställa medicin. Eftersom den här mannen inte led av någon livshotande sjukdom så fick man enligt den muntliga traditionen alltså inte bota honom på sabbaten. Jesus håller dock inte med om denna muntliga tradition utan framför i denna och liknande bråk med fariséerna ett antal argument:
   • Det är viktigare ”göra gott på sabbaten” än att bråka om detaljer i den muntliga traditionen (Matt 12:12).
   • Vem skulle inte hjälpa sin son eller sin oxe som råkat illa ut, trots att det var sabbat? Varför skulle då inte Gud få hjälpa ett av sina barn? (Luk 14:5).
   • Sabbaten blev gjord för människan, inte tvärtom. Guds tanke med sabbaten var inte att förslava människan under ett dygn utan att göra människan gott. Om någon mår dåligt ska man givetvis hjälpa den personen eftersom sabbaten handlar om att vila och må bra (Mark 2:27).
   • Eftersom ett helande kommer från Gud så bekräftar ju Gud att man får bota sjuka på sabbaten eftersom det är Gud som utför helandet (Joh 5:17–18).
  • Man kan sammanfatta dessa bråk mellan Jesus och fariséerna med att de handlar om Guds ord vs mänskliga traditioner.
   • Det är inte fel att ha mänskliga traditioner, men när de krockar med Guds ord så måste man bryta med sina traditioner.
   • Eftersom Gud är en barmhärtig och kärleksfull Gud så får inte våra mänskliga traditioner stå i vägen för ett kärleksfull och barmhärtigt agerande från vår sida.
   • Det var inte nödvändigtvis fel av fariséerna att diskutera fram den ”muntliga Lagen” i syfte att försöka leva efter den ”nerskrivna Lagen” (Moseböckerna), men om den muntliga Lagen, d.v.s. den mänskliga traditionen, krockar med den nerskrivna Lagen, d.v.s. Guds ord, då måste traditionen brytas så att man istället kan lyda Guds ord.
   • Även vi i Sverige idag har mänskliga traditioner som bryter mot Guds ord och som vi behöver lokalisera och bryta. I vissa frikyrkliga traditioner arbetade man fram en ”muntlig syndakatalog”, det ansågs syndigt att dansa, gå på bio eller gå på krogen. Att dansa, gå på bio eller liknande behöver inte vara fel i sig självt och därför bör man heller inte vara för snabb med att döma eller se ner på människor som av en god anledning gör något av detta.
 • 4 Men de teg.
  • Innan Jesus helar mannen så frågar han fariséerna om det är tillåtet eller inte. Om fariséerna hade svarat ja hade de inte kunnat anklaga honom efteråt, svarar de nej skulle de uppfattas som hårda och obarmhärtiga. Fariséerna kan med andra ord varken svara ja eller nej och tiger istället.
   • Fariséerna hade tänkt lura Jesus i en fälla, men eftersom de nu tiger innan Jesus helar mannen så visar de att de inte riktigt kan svara på om man får bota sjuka på sabbaten eller inte och därmed kan de heller inte anklaga Jesus om han botar mannen. Därmed faller inte Jesus i fällan.
 • Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå.
  • Guds kraft förmedlas ofta genom att man rör vid den man ber för genom handpåläggning. Jesus kunde dock bota sjuka på alla möjliga vis, eftersom det viktigaste inte är hur man ber för en sjuk utan till vem man ber.
 • 5 Och han sade till dem: ”Om någon av er har en son eller så bara en oxe som faller i en brunn, skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat?”
  • Det här är svaret som Jesus själv ger på frågan han tidigare ställde. Om fariséerna kan tänka sig att hjälpa sin oxe eller sin son som råkar illa ut, borde då inte Gud få hjälpa sina barn om de har råkat illa ut?
   • Även om Gud har befallt oss att vila på vilodagen, så får inte denna regel gå till en sådan överdrift att vi slutar hjälpa folk i nöd bara för att det är vilodag.
 • 7 När han märkte hur gästerna valde ut de främsta platserna, berättade han en liknelse för dem.
  • Ju närmare värden man satt, desto mer hedervärd var man.
  • Det måste onekligen ha varit väldigt intressant att se Jesus på detta sätt kritisera värden och gästerna på festen.
 • 8 ”När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du.
  • Den som tar den sämsta platsen riskerar aldrig att skamset behöva flytta på sig. Däremot, den som från början tar den sämsta platsen kommer eventuellt få flytta till en bättre plats och därmed uppmärksammas som ödmjuk.
 • 10 Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer skall han då säga till dig: Min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna.
  • Man ska inte ta den nedersta platsen bara för att i falsk ödmjukhet hoppas få uppmärksammas för ens ödmjukhet och därmed få en finare plats. Att leva ett enkelt och ödmjukt liv är en del av det kristna livet och inte något man gör bara för att få ut någonting av det (Fil 2).
   • Det ingår i det kristna livet att man osjälviskt och så gott man hjälper sina medmänniskor och ”bär varandras bördor” (Gal 6:2), inte i syfte att så småningom själv kunna få ut någonting av det, utan helt enkelt för att man älskar sina medmänniskor som sig själv.
   • Vid ett annat tillfälle frågar en laglärd Jesus vilket som är det största budet: ”36 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” ” (Matt 22:36-40).
    • Det är just detta som är Jesus budskap till fariséerna; man älskar sin nästa inte genom att förslava dem med mänskliga traditioner, regler och förbud utan genom att befria dem från fattigdom och sjukdomar.
 • 11 Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”
  • Även om Jesus ofta bråkade med och kritiserade fariséerna så försöker han här hjälpa dem. Fariséerna ville lyda Gud och leva efter hans vilja, men de gjorde det på fel sätt. De var mer intresserade av att anses ”hedervärda” på grund av sina fina gärningar när de så duktigt lydde Guds lag, men när de lydde Guds lag på detta sätt så missade de själva syftet med Guds lag, nämligen att älska Gud och älska sin medmänniska (Matt 22:36-40).
   • Den som verkligen vill lyda Guds lag ska älska Gud av hela sitt hjärta och sin medmänniska som sig själv, istället för att försöka briljera med sina kunskaper i Bibeln och Guds lag (Gal 6:2).
  • Det finns alltid en risk, även i kristna sammanhang, att pastorer och ledare försöker armbåga sig uppåt i hierarkin och försöka få fina ledarpositioner. Det är viktigt för kristna ledare att förstå att det viktigaste inte är att få en fin titel, utan att ödmjukt betjäna de människor som finns i ens närhet.
 • 12 Han sade också till den som bjudit honom: ”När du bjuder på middag eller kvällsmål, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske de bjuder tillbaka, och du får din belöning. 13 Nej, när du skall hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. 14 Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du skall få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”
  • En väldigt trevlig del av det kristna livet är att få bjuda människor på mat och gemenskap. Det är givetvis inte fel att bjuda sina vänner och släktingar, men detta kan inte räknas som någon slags ”rättfärdig gärning” som gör att man får himmelska pluspoäng. Vill man göra något rättfärdigt ska man istället bjuda de fattiga och utstötta, de som inte har några vänner, de som inte har råd att äta gott och de som kanske upplevs ”obekväma”.
   • Ett bra tillfälle för detta är julafton. Många människor sitter ensamma utan någon att fira med och att bjuda in dessa till ditt eget julfirande skulle vara ett klockrent exempel på vad Jesus här vill få oss att göra.
  • Detta osjälviska liv kan på jordelivet kosta oss en hel del. Vi kanske inte hamnar högst upp på framgångsskalan, vi kanske själva så småningom inte anses tillräckligt ”fina” för att bli bjudna på andras fester, osv. Men lever vi på detta oegoistiska sätt så kommer vi att få vår lön i livet efter detta.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.