Pastor Christian Mölk | Villolärare
Currently viewing the tag: "Villolärare"

BibelsamtalEn villolära är en lära som inte stämmer överens med Bibelns undervisning. När en villolära får fäste skapar den oro och splittring i församlingen, och leder somliga bort från Sanningen. Några vanliga villoläror på Nya Testamentets tid var att man inte kunde bli frälst om man inte omskar sig, att Jesus inte var en sann människa, att Jesus inte till fullo är Gud och att Herrens dag redan hade kommit. Paulus ägnade en stor del av sina brev till att gå emot villoläror och istället undervisa den sunda läran.

Bibelord

Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.” (Jud 3–4)

Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, misstankar” (1 Tim 6:3–4)

1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön.” (1 Tim 4:1–5)

17 Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, 18 för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.” (Rom 16:17–18)

Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.” (Gal 1:6–9)

Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.” (2 Tim 4:3–4)

1 Några som hade kommit ner från Judeen började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose.” (Apg 15:1)

Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist.” (2 Joh 7)

Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.” (Matt 24:4–5)

23 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” (Matt 24:23–24)

Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus.” (Kol 2:8)

1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror,” (1 Tim 4:1)

Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Träna dig i stället i gudsfruktan.” (1 Tim 4:7)

3 I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte.” (2 Pet 2:3)

Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.” (2 Kor 11:3–4)

Samtalsfrågor

 1. Har du stött på någon villolära?
 2. Känner du till några exempel på efterbibliska villoläror?
 3. Varför uppstår villoläror?
 4. Hur avgör man om en lära är en villolära?
 5. Hur står man emot villoläror?

Fler intressanta bibelord

Heb 13:9, Apg 15:24, 1 Tim 1:3–4, 1 Joh 4:1–3, 2 Tess 2:1–2, Ef 4:14, Kol 2:20–22, 2 Pet 3:17, Tit 1:10–14

Den arianska striden startade när prästen Arius (256-336) från Libyen började predika att ”om Fadern födde Sonen då hade han som föddes en begynnelse och således fanns det en tid då Sonen inte fanns”. Detta argument fick starkt fäste i Romarriket och Athanasius (296-370), biskop Alexander av Alexandrias (250-326) assistent, bestämde sig för att kämpa emot eftersom det gick emot Bibelord såsom exempelvis “Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30) och “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh 1:1)

För Athanasius var detta en väldigt viktig fråga eftersom han menade att frälsningen stod på spel; endast den som till fullo var människa kan sona mänsklighetens synder och bara den som var till fullo Gud kan ha makten att rädda oss.

Konciliet i Nicaea

Den arianska striden spred sig över hela romarriket och i många städer bråkade biskoparna med varandra om huruvida Arius eller Athanasius hade rätt. Den nyblivne kejsaren Konstantin kunde inte undgå att höra talas om striden och lär ha sagt: ”splittringar i kyrkan är värre än krig”. Konstantin kallade samman rikets biskopar till ett koncilium i Nicaea år 325 för att diskutera och lösa kontroversen. Vid konciliet kom biskoparna fram till att Athanasius hade rätt och att Arius var en villolärare och landsförvisade honom.

Konciliet i Nicaea var det första kristna världsomfattande kyrkomötet där cirka 250 biskopar deltog. Kyrkomötet ledde till att man skapade en gemensam troslära och fastställde läran om Jesu gudomlighet. I Nicaea fastslog man att Sonen är av samma väsen (homoousios) som Fadern och att Sonen är född, men inte skapad. Man menade också att Gud är ett väsen i tre hypostaser, på samma sätt som att det finns många guldmynt, men de har alla del i guldet som allmänbegrepp.

Den arianska striden tog dock inte slut med detta, utan ett par månader senare lyckades några av Arius vänner att övertala kejsar Konstantin att låta Arius komma tillbaka. Athanasius, som nu var ny biskop i Alexandria, vägrade dock att välkomna tillbaka villoläraren Arius och till slut skickade Konstantin Athanasius i exil istället.

Under Athanasius exil växte arianismen och Athanasius spenderade sin tid med att skriva böcker för att försvara den rätta läran. Den kanske kändaste av Athanasius böcker är dock “Antonius”, en biografisk bok om den samtida eremiten Antonius som blev en förgrundsgestalt för den framväxande klosterrörelsen. När Athanasius hade som mest motståndare lär någon ha sagt: ”Athanasius, världen är emot dig!”, varpå Athanasius svarade: ”Nej! Det är Athanasius mot världen!”

Efter sin död blev Arius återigen förklarad som villolärare, men hans lära hade hunnit sprida sig betänkligt och flera kejsare hade anammat hans undervisning. Idag lever liknande arianska läror vidare i samfund som exempelvis Jehovas Vittnen.

När Athanasius så småningom till slut fick komma tillbaka till Alexandria så skrev han i ett brev en lista på 27 skrifter som han ansåg skulle utgöra Nya Testamentet och av alla liknande listor så är det just Athanasius lista som vi fortfarande använder och anser är Nya Testamentets kanon.

Athanasius har även fått den athanasiska trosbekännelsen uppkallad efter sig, men det är inte han som har skrivit den, utan det är en 200 år senare trosbekännelse.

1 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!” 2 Jesus sade till honom: ”Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner.” 3 Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: 4 ”Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?” 5 Jesus sade till dem: ”Se till att ingen bedrar er. 6 Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. 7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. 8 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på ’födslovåndorna’. 9 Var på er vakt! Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. 10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk. 11 När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande. 12 En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. 13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen. 15 Den som är på taket skall inte stiga ner och gå in för att hämta något i sitt hus, 16 och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 17 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 18 Be att det inte händer på vintern. 19 Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma. 20 Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. 21 Om någon då säger till er: Se, här är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg. 

 • Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!
  • Det första templet byggdes av kung Salomo och var storslaget och magnifikt (1 Kung 7-8) men förstördes av babylonierna år 586 f.Kr. (2 Kung 25:8-9).
  • Det andra templet byggdes av Serubbabel år 516 f.Kr. men kunde inte på långa vägar jämföras med Salomos tempel (Hag 2:3).
  • År 19 f.Kr. började Herodes den store att renovera och rusta upp det andra templet (Joh 2:20) så att det återigen skulle bli lika storslaget som på Salomos tid. År 64 var renoveringen klar och resultatet var en av antikens mest imponerande byggnader.
  • Templet var byggt med vita 100 ton tunga marmorstenar och var, enligt den judiske historikern Josefus, delvis täckt med guldplattor som reflekterade solen, något som bör ha gjort ett ”strålande” intryck på de flesta, inklusive Jesus lärjungar. På avstånd såg templet ut som en snötäckt bergstopp på grund av den vita stenen.
  • Men hur storslaget templet än må ha varit så hävdade Jesus att han var ”större än templet” (Matt 12:6).
 • Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner.
  • 40 år efter att Jesus profeterade detta så gjorde judarna uppror mot Rom vilket ledde till att romarna jämnade Jerusalem och templet med marken år 70, bara 6 år efter att renoveringen var färdig.
  • Romarnas ödeläggelse av templet var så total att man än idag inte vet exakt vart templet stod någonstans. Det enda som återstår av templet är en del av den västra muren, även känt som Klagomuren.
 • Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: ”Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?”
  • Oljeberget är en höjd strax utanför dåtidens Jerusalem med utsikt över templet.
  • Förmodligen är lärjungarna en aning bestörta över Jesus profetia och ställer två frågor kring detta.
 • Se till att ingen bedrar er. Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på ”födslovåndorna”.
  • I och med att Jesus varnar upprepade gånger för att vi ska vara på vår vakt och se till så att ingen bedrar oss så måste det onekligen gå att bli lurad om man inte är på sin vakt.
  • Grundtexten har inte med ordet ”Messias” så en alternativ förståelse av denna varning är att Jesus varnar för att många kommer att komma i Jesu namn och använda Guds namn ”Jag Är” om sig själv (2 Mose 3:14), med andra ord; göra gudomliga anspråk.
  • När krig och jordbävningar rasar runtomkring är det naturligt att tro att den sista tiden har kommit, men Jesus säger uttryckligen att detta inte betyder att slutet har kommit.
  • Jesus beskriver dessa katastrofer som ”början på födslovåndorna” vilket antyder att de kommer att öka i kraft och bli allt tätare ju närmare ”förlossningen”, slutet, vi kommer.
 • Var på er vakt! Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande.
  • Jesus förbereder sina lärjungar på att de kommer att få utstå mycket lidande om de bekänner sig till honom, men att de inte ska bekymra sig om detta eftersom den helige Ande kommer att bistå dem.
   • Ett exempel på detta finner vi i Apg 4:1–22 där Petrus och Johannes grips och får stå till svars för sin tro på Jesus inför det judiska ledarskapet.  Petrus fylls av den helige Ande och levererar ett mycket frimodigt svar!
  • Innan Jesus kommer tillbaka så måste evangeliet predikas för alla folk”. Detta uppdrag kvarstår även under förföljelse och lidande och inte desto mindre under lugnare förhållanden.
 • En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
  • Jesus förbereder sina lärjungar på att förföljelserna inte bara kommer att komma från myndigheter utan även från nära släktingar.
  • Det räcker med en snabb sökning på internet för att förstå att död och förföljelse har varit och än idag är en konstant ingrediens i det kristna lärjungaskapet.
  • Det sägs att det har dött fler kristna för sin tro under 1900-talet än under alla tidigare århundraden tillsammans.
 • När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen.
  • Hittills har Jesus undervisat om hur det kommer att vara för de kristna innan den sista tiden. Nu börjar Jesus gå in på hur det kommer att vara under den sista tiden.
  • Är det Jesus som säger ”den som läser detta” eller är det evangelisten Markus som har lagt dit detta i efterhand?
   • Om det är Markus som har skrivit till detta så är det en hänvisning till de som lever i den sista tiden och läser Markusevangeliet.
   • Om det är Jesus som säger detta så är det troligtvis en hänvisning till åhörarna att läsa Daniel, en bibelbok som Jesus citerar ifrån.
  • Uttrycket ”förödelsens styggelse” kommer från Daniel 11:31 och syftar på en sådan förödande orening av templet att det överges.
   • I Daniels bok syftar detta först och främst på när den syrisk-grekiske kungen Antiochus Epiphanes år 167 f.Kr. reste ett altare inuti Jerusalems tempel och där på offrade en gris till den grekiske guden Zeus. Inte nog med det, han gjorde också om Guds tempel till en bordell.
    • Denna händelse ledde till ett judiskt uppror som slutade med att judarna återtog sitt land och renade templet. Detta firas än idag under namnet Hanukkah eller Ljushögtiden.
   • Den ”förödelsens styggelse” som Jesus pratar om är Antikrist som kommer att sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud.
    • Paulus skriver: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Thess 2:3-4).
    • Eftersom det för tillfället inte finns något tempel i Jerusalem så måste det antingen först byggas upp eller så betyder tempel församlingen (1 Kor 3:16–17, 2 Kor 6:16–7:1, Ef 2:21).
   • Enligt min enkla tolkning så symboliserar templet Kristi kropp dvs församlingen. Jag tror alltså inte att den här texten nödvändigtvis innebär att Jerusalems tempel rent fysiskt kommer att byggas upp igen. Jag tror även att en s.k. ”kristen” ledare kommer att göra sig till huvud över församlingen och kalla sig själv för ”gud” eller någon slags ny ”Messias” (Jesus är ju Gud). Jag tror även att han kommer att införa någon slags ”bordell” i församlingen och hålla på någon form av otukt i församlingen.
    • En del tror att denne Antikrist är påven eftersom han är “huvud” för Romersk Katolska Kyrkan och använder uttrycket ”Kristi ställföreträdare” och även ”Guds ställföreträdare” om sig själv. År 2012 blev titeln officiellt sett påvens titel nummer två, näst efter påvens första titel som är ”Roms biskop”. Problemet med denna teori är att påven har använt denna titel frekvent åtminstone ända sedan 1200-talet och eftersom ”förödelsens styggelse” enligt Jesus skulle vara början på den sista tiden så borde ju i så fall den sista tiden ha börjat för länge sen.
  • År 66, när de romerska arméerna började kriga mot judiska upprorsmän, så mindes många kristna dessa Jesu ord och flydde till bergen i Jordanien vilket ledde till att de undslapp Jerusalems och templets förstörelse år 70.
 • Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.
  • När Jesus väl kommer tillbaka kommer ingen, absolut ingen, kunna missa att det är Jesus! Så om någon annan påstår sig vara Messias så ska vi inte lyssna på honom, även om han gör under och tecken.
   • Det är fullt möjligt för en kristen att bli lurad att tro på en falsk Messias om man inte är på sin vakt, annars hade Jesus inte varnat för det upprepade gånger.
   • Det är lätt att låta sig själv bli förförd av en person som gör tecken och under, men man måste alltid vara på sin vakt och kritiskt granska vad personen undervisar.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.