Markus 13:1-23 – Tiden för templets ödeläggelse

Christian MölkMarkus Leave a Comment

1 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!” 2 Jesus sade till honom: ”Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner.” 3 Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: 4 ”Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?” 5 Jesus sade till dem: ”Se till att ingen bedrar er. 6 Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. 7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. 8 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på ’födslovåndorna’. 9 Var på er vakt! Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. 10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk. 11 När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande. 12 En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. 13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen. 15 Den som är på taket skall inte stiga ner och gå in för att hämta något i sitt hus, 16 och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 17 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 18 Be att det inte händer på vintern. 19 Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma. 20 Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. 21 Om någon då säger till er: Se, här är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg. 

 • Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!
  • Det första templet byggdes av kung Salomo och var storslaget och magnifikt (1 Kung 7-8) men förstördes av babylonierna år 586 f.Kr. (2 Kung 25:8-9).
  • Det andra templet byggdes av Serubbabel år 516 f.Kr. men kunde inte på långa vägar jämföras med Salomos tempel (Hag 2:3).
  • År 19 f.Kr. började Herodes den store att renovera och rusta upp det andra templet (Joh 2:20) så att det återigen skulle bli lika storslaget som på Salomos tid. År 64 var renoveringen klar och resultatet var en av antikens mest imponerande byggnader.
  • Templet var byggt med vita 100 ton tunga marmorstenar och var, enligt den judiske historikern Josefus, delvis täckt med guldplattor som reflekterade solen, något som bör ha gjort ett ”strålande” intryck på de flesta, inklusive Jesus lärjungar. På avstånd såg templet ut som en snötäckt bergstopp på grund av den vita stenen.
  • Men hur storslaget templet än må ha varit så hävdade Jesus att han var ”större än templet” (Matt 12:6).
 • Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner.
  • 40 år efter att Jesus profeterade detta så gjorde judarna uppror mot Rom vilket ledde till att romarna jämnade Jerusalem och templet med marken år 70, bara 6 år efter att renoveringen var färdig.
  • Romarnas ödeläggelse av templet var så total att man än idag inte vet exakt vart templet stod någonstans. Det enda som återstår av templet är en del av den västra muren, även känt som Klagomuren.
 • Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: ”Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?”
  • Oljeberget är en höjd strax utanför dåtidens Jerusalem med utsikt över templet.
  • Förmodligen är lärjungarna en aning bestörta över Jesus profetia och ställer två frågor kring detta.
 • Se till att ingen bedrar er. Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på ”födslovåndorna”.
  • I och med att Jesus varnar upprepade gånger för att vi ska vara på vår vakt och se till så att ingen bedrar oss så måste det onekligen gå att bli lurad om man inte är på sin vakt.
  • Grundtexten har inte med ordet ”Messias” så en alternativ förståelse av denna varning är att Jesus varnar för att många kommer att komma i Jesu namn och använda Guds namn ”Jag Är” om sig själv (2 Mose 3:14), med andra ord; göra gudomliga anspråk.
  • När krig och jordbävningar rasar runtomkring är det naturligt att tro att den sista tiden har kommit, men Jesus säger uttryckligen att detta inte betyder att slutet har kommit.
  • Jesus beskriver dessa katastrofer som ”början på födslovåndorna” vilket antyder att de kommer att öka i kraft och bli allt tätare ju närmare ”förlossningen”, slutet, vi kommer.
 • Var på er vakt! Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande.
  • Jesus förbereder sina lärjungar på att de kommer att få utstå mycket lidande om de bekänner sig till honom, men att de inte ska bekymra sig om detta eftersom den helige Ande kommer att bistå dem.
   • Ett exempel på detta finner vi i Apg 4:1–22 där Petrus och Johannes grips och får stå till svars för sin tro på Jesus inför det judiska ledarskapet.  Petrus fylls av den helige Ande och levererar ett mycket frimodigt svar!
  • Innan Jesus kommer tillbaka så måste evangeliet predikas för alla folk”. Detta uppdrag kvarstår även under förföljelse och lidande och inte desto mindre under lugnare förhållanden.
 • En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
  • Jesus förbereder sina lärjungar på att förföljelserna inte bara kommer att komma från myndigheter utan även från nära släktingar.
  • Det räcker med en snabb sökning på internet för att förstå att död och förföljelse har varit och än idag är en konstant ingrediens i det kristna lärjungaskapet.
  • Det sägs att det har dött fler kristna för sin tro under 1900-talet än under alla tidigare århundraden tillsammans.
 • När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen.
  • Hittills har Jesus undervisat om hur det kommer att vara för de kristna innan den sista tiden. Nu börjar Jesus gå in på hur det kommer att vara under den sista tiden.
  • Är det Jesus som säger ”den som läser detta” eller är det evangelisten Markus som har lagt dit detta i efterhand?
   • Om det är Markus som har skrivit till detta så är det en hänvisning till de som lever i den sista tiden och läser Markusevangeliet.
   • Om det är Jesus som säger detta så är det troligtvis en hänvisning till åhörarna att läsa Daniel, en bibelbok som Jesus citerar ifrån.
  • Uttrycket ”förödelsens styggelse” kommer från Daniel 11:31 och syftar på en sådan förödande orening av templet att det överges.
   • I Daniels bok syftar detta först och främst på när den syrisk-grekiske kungen Antiochus Epiphanes år 167 f.Kr. reste ett altare inuti Jerusalems tempel och där på offrade en gris till den grekiske guden Zeus. Inte nog med det, han gjorde också om Guds tempel till en bordell.
    • Denna händelse ledde till ett judiskt uppror som slutade med att judarna återtog sitt land och renade templet. Detta firas än idag under namnet Hanukkah eller Ljushögtiden.
   • Den ”förödelsens styggelse” som Jesus pratar om är Antikrist som kommer att sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud.
    • Paulus skriver: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Thess 2:3-4).
    • Eftersom det för tillfället inte finns något tempel i Jerusalem så måste det antingen först byggas upp eller så betyder tempel församlingen (1 Kor 3:16–17, 2 Kor 6:16–7:1, Ef 2:21).
   • Enligt min enkla tolkning så symboliserar templet Kristi kropp dvs församlingen. Jag tror alltså inte att den här texten nödvändigtvis innebär att Jerusalems tempel rent fysiskt kommer att byggas upp igen. Jag tror även att en s.k. ”kristen” ledare kommer att göra sig till huvud över församlingen och kalla sig själv för ”gud” eller någon slags ny ”Messias” (Jesus är ju Gud). Jag tror även att han kommer att införa någon slags ”bordell” i församlingen och hålla på någon form av otukt i församlingen.
    • En del tror att denne Antikrist är påven eftersom han är “huvud” för Romersk Katolska Kyrkan och använder uttrycket ”Kristi ställföreträdare” och även ”Guds ställföreträdare” om sig själv. År 2012 blev titeln officiellt sett påvens titel nummer två, näst efter påvens första titel som är ”Roms biskop”. Problemet med denna teori är att påven har använt denna titel frekvent åtminstone ända sedan 1200-talet och eftersom ”förödelsens styggelse” enligt Jesus skulle vara början på den sista tiden så borde ju i så fall den sista tiden ha börjat för länge sen.
  • År 66, när de romerska arméerna började kriga mot judiska upprorsmän, så mindes många kristna dessa Jesu ord och flydde till bergen i Jordanien vilket ledde till att de undslapp Jerusalems och templets förstörelse år 70.
 • Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.
  • När Jesus väl kommer tillbaka kommer ingen, absolut ingen, kunna missa att det är Jesus! Så om någon annan påstår sig vara Messias så ska vi inte lyssna på honom, även om han gör under och tecken.
   • Det är fullt möjligt för en kristen att bli lurad att tro på en falsk Messias om man inte är på sin vakt, annars hade Jesus inte varnat för det upprepade gånger.
   • Det är lätt att låta sig själv bli förförd av en person som gör tecken och under, men man måste alltid vara på sin vakt och kritiskt granska vad personen undervisar.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.