Pastor Christian Mölk | Helvetet
Currently viewing the tag: "Helvetet"

BibelsamtalDet hebreiska ordet ”Sheol” och det grekiska ordet ”Hades” används i Gamla respektive Nya Testamentet för att beskriva ”dödsriket”, dit alla människor hamnar efter döden i väntan på domedagen och uppståndelsen. I Nya Testamentet används ordet ”Gehenna” för att syfta på helvetet efter domedagen. Gehenna är ett annat ord för ”Hinnom-dalen”, där Israel ibland ägnade sig åt fruktansvärda barnoffer till avguden Molok. Uttrycket ”eldsjön” syftar på den slutgiltiga platsen Djävulen, hans änglar och alla människor som inte får evigt liv genom tro på Jesus hamnar. Eldsjön beskrivs som en plats av yttersta mörker, en brinnande ugn där man gråter och skär tänder, en evig eld, plåga och pina. De som hamnar i helvetet drabbas av evigt fördärv, separeras helt från Gud och beskrivs som ogräs som brinner upp i eld.

Bibelord

22 För en eld är tänd av min vrede, den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand.” (5 Mos 32:22)

40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. 41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt 42 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.” (Matt 13:40–42)

36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36)

Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.” (2 Pet 3:7)

Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.” (2 Krön 28:3)

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” (Matt 10:28)

7b Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er.” (2 Tess 1:7b–10)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)

46 Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:46)

1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.” (Upp 20:1–3)

10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp 20:10)

14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:14–15)

Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” (Upp 21:8)

Samtalsfrågor

 1. Varför finns helvetet?
 2. Vilka hamnar i helvetet?
 3. Vart hamnar själen efter döden?
 4. Kommer människor som hamnar i helvetet plågas i all evighet eller kommer de att gå miste om det eviga livet och därmed dö likt ogräs som bränns upp i eld?
 5. Om den första döden innebär att man dör kroppsligt, innebär då den andra döden att man även dör själsligt?

Fler intressanta bibelord

Luk 16:19–31, Joh 8:21, 2 Pet 2:17, Matt 16:18, Upp 1:18, Jud 7

8Skriv till församlingens ängel i Smyrna: Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: 9Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. 11Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. 

Adressering

 • 8Skriv till församlingens ängel i Smyrna:
  • Smyrna var en stor och rik handelsstad strax norr om Efesus. Smyrna betyder ”myrra”, en söt parfym som man dels använde för att smörja de döda med, men som också var en ingrediens i Israels heliga smörjelseolja (2 Mos 30:22-25), som man bland annat använde för att smörja och helga präster.
   • När David smordes till kung av profeten Samuel så innebar inte det ett problemfritt liv i total framgång. David blev förföljd av Saul och fick lida en hel del genom sitt liv, men trots det så var Gud med honom och välsignade honom i allt han gjorde.
    • På samma sätt måste vi troende idag komma ihåg att Gud inte har lovat oss ett problemfritt liv med enbart välsignelse och framgång. Men däremot så har Gud lovat att alltid vara med oss och han har gett oss av sin Ande för att styrka oss och hjälpa oss.
    • Hur svårt världen än förföljer oss så får vi aldrig glömma att “han som är i er är större än den som är i världen” (1 Joh 4:4).
   • Hur konstigt det än kan låta så var Smyrnaförsamlingens död och lidanden som helig smörjelseolja inför Gud. När de kristna i Smyrna dog och led för sin tro så var det en helig handling inför Gud.
  • Befolkningen i staden Smyrna var väldigt engagerade i den romerska kejsarkulten och tillbad de romerska kejsarna. År 196 f.Kr. byggdes ett speciellt tempel åt Dea Roma, den romerska gudinnan, och år 23 e.Kr. byggdes ett tempel åt kejsar Tiberius.
   • Den romerske kejsaren Domitianus (regerade från år 81 till år 96 e.Kr.), var den förste romerske kejsaren som krävde att alla romerska medborgare skulle tillbe kejsaren som ”Herre”, ett religiöst och politiskt lojalitetstest. Varje år skulle man tända rökelse vid kejsarkultens altare varpå man fick ett intyg på att man hade utfört ritualen.
    • Att tillbe kejsaren och bekänna honom som ”Herre” var fullständigt otänkbart för de allra flesta kristna, de bekände endast Jesus som Herre. Denna vägran fick dock många kristna lida för och en del slutade som martyrer.
    • Troligtvis var det under denne kejsare som aposteln Johannes hamnade i fängelse på ön Patmos.

 

Presentation

 • Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen:
  • Titeln ”Den förste och den siste” är enligt Jesaja 41:4, 44:6 och 48:12, en titel som tillhör YHWH, Herren Gud. När Jesus använder den här titeln om sig själv (se även Upp 1:11 och 1:17), så är det för att visa att han är Herren Gud.
   • ”Jag är den jag är” är ”ehyeh asher ehyeh” på hebreiska och förkortas till ”Jag är” på svenska och ”ehyeh” på hebreiska. När Mose skulle säga Guds namn till Israels folk kunde han naturligtvis inte säga ”Jag är” utan uppmanades av Gud att istället säga ”Han är”, vilket blir ”YHWH” och uttalas oftast ”Yahweh”.
   • Trots att Gud hade sagt att det var detta namn som Israel fick använda så ansåg de att namnet var för heligt för att uttalas, med undantag från vissa tillfällen i templet, så därför uttalade man ”adonaj” (”kyrios” på grekiska och ”herre” på svenska) istället för ”YHWH”.
   • I och med att Jesus använder en titel om sig själv som tillhör YHWH, Herren, så visar Jesus att de kristna i Smyrna gör rätt i att inte tillbe kejsaren som Herre eftersom det bara är Jesus som är Herre!
  • Församlingen i Smyrna fick lida väldigt mycket, och säkert hade några fått lida martyrdöden, så Jesus presenterar sig själv som den som har makt över både död och liv. Även om de kristna i Smyrna dör för sin tro så kommer de att, precis som Jesus, få nytt liv igen.

 

Beröm

 • 9Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik.
  • När man lider för sin tro kan man ibland tro att Gud har glömt en och inte längre hör ens böner om hjälp. Men Jesus intygar att han verkligen vet hur de har det, han känner deras lidande.
  • Även om Smyrna såsom stad var rik så var de kristna i Smyrna fattiga. Detta var en del av den förföljelse som Smyrnas kristna råkade ut för. Kanske miste de affärskontakter och affärsmöjligheter när de vägrade tillbe kejsaren som Herre.
   • Troligtvis var det detta som hade gjort deras tro så stark, eftersom de som inte var beredda att offra allt för Jesus, de lämnade förmodligen rätt snabbt.
  • Rent världsligt sett var Smyrnas kristna fattiga, men enligt Jesus så var de rika!
   • Man kan jämföra oss kristna med kungabarn. När vi inte är i vårt palats så är det mycket möjligt att vi kan råka illa ut, bli förföljda eller betraktas som fattiga, men sanningen är att vi är de rikaste i hela riket och har ett arv som väntar.
  • Som en kontrast till Smyrna står församlingen i Laodicea, som menade om sig själva att de var rika, men som enligt Jesus var fattiga (Upp 3:17).
   • Det behöver inte vara fel att som kristen ha mycket pengar, det finns ingen automatisk välsignelse i att vara fattig. Men faktum är att andlig rikedom inte mäts i antalet kronor på bankkontot, den som har mycket pengar kan alltså enligt Jesus vara fattig, medan den som är fattig egentligen är rik.
   • Enligt Jesus så är det svårt ”för dem som är rika att komma in i Guds rike” (Mark 10:23-25), men bara för att man är rik så behöver man inte som kristen göra sig av med alla sina pengar för att kunna komma in i Guds rike. Däremot behöver man akta sig så att inte pengarna blir herre i ens liv (Matt 6:24).
 • Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.
  • Enligt historien så fanns det en relativt stor judisk befolkning i Smyrna och de verkar inte direkt ha accepterat Jesus som Herre, snarare ställde de till det för de judar som trodde på Jesus.
   • För enkelhetens skull kan det vara bra att skilja på begreppen ”etnisk jude” och ”religiös jude”. Den absoluta majoriteten av de första kristna var etniskt sett judar, så när Jesus menar att de judar som hånar de kristna bara ”kallar sig judar”, så talar han inte om etniciteten, utan menar att en sann jude religiöst sett är en jude som tror på Jesus. De judar som inte trodde på Jesus var givetvis fortfarande etniskt sett judar, men religiöst sett så var de inte judar eftersom ”den är jude som är det i sitt inre” (Rom 2:29a).
  • Att Jesus kallar dessa judar som förföljer de kristna för ”Satans synagoga” betyder självklart inte att alla judar tillhör Satan, de allra flesta kristna var ju etniskt sett judar, utan det betyder att denna förföljelse var influerad av Satan själv.

 

Befallning

 • 10Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden.
  • De kristna i Smyrna hade redan fått lida och skulle dessutom få lida ännu mer. Givetvis var de rädda, men Jesus uppmuntrar dem och visar att han har kontroll över situationen och att de därmed kan vara trygga oavsett vad som händer.
  • För att på ett konkret sätt visa att han har kontroll över situationen så berättar Jesus exakt vilken sorts förföljelse som kommer att komma härnäst: de kommer att kastas i fängelse i tio dagar. När de kristna sen mycket riktigt kastades i fängelse kunde de ju vara säkra på att även befrielsen skulle komma 10 dagar senare.
  • Denna förföljelse kom från Djävulen, men precis som med de lidanden som Job utsattes för, så tillåter och begränsar Gud lidandet och bestämmer när det ska ta slut.
  • I och med att denna förföljelse kom från Djävulen, varför stoppade inte Gud den? Därför att Gud hade ett syfte med denna förföljelse. Det är inte Gud som ger oss lidande, men ibland tillåter han det lidande som Djävulen orsakar i syfte att lära oss något, få oss att växa i vår tro eller något liknande (1 Peter 1:6-7).
  • Församlingen i Smyrna sattes på prov, men det verkar onekligen som att de klarade provet. Av alla de församlingar och städer som nämns i Uppenbarelseboken så är det bara Smyrna som finns kvar idag.

 

Löfte

 • Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.
  • På Nya testamentets tid fanns det två olika sorters kronor, en som kungar bar och en som fungerade som pris på atletiska tävlingar. Om de kristna i Smyrna är trogna intill döden så skall de få en krona som ett pris för att de har vunnit. Priset som de skulle vinna om de var trogna intill döden, är livet, det eviga livet.
   • Det är intressant att notera att det grekiska ordet för ”krona” är ”stephanos”, namnet på den första kristna martyren (Apg 7:59).
   • Atleter vinner kronor av löv som så småningom vissnar bort och dörmen Jesus lärjungar vinner kronor av liv som aldrig vissnar bort och dör.
   • Det är anmärkningsvärt att Jesus ger denna sorts krona till de som är trogna trots lidande. Annars kan man ju ibland höra från framgångsteologer att Gud ger framgång och rikedomar åt de som följer honom. Här är det ju tvärtom de som är fattiga och lider som vinner priset.
  • En av de som blev martyr i Smyrna var Polykarpos (69-155), en av aposteln Johannes lärjungar. Enligt traditionen så beordrades Polykarpos att bekänna att kejsaren är Herre och att tända rökelse vid kejsarkultens altare, varpå han skall ha svarat: ”I 86 år har jag tjänat honom, och han har inte gjort mig orätt. Hur skall jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?” Efter det svaret brändes han på bål tillsammans med tolv andra kristna, men blev nerstucken med en kniv när elden inte tog sig. (Polykarpus martyrium kap 18.)

 

Uppmaning

 • 11Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
  • De budskap som de olika församlingarna i Uppenbarelseboken fick är givetvis först och främst riktade till de lokala församlingarna, men de kan även mycket väl få stor betydelse för enskilda kristna och församlingar runt om i hela världen även idag.  
   • De församlingar som idag går igenom förföljelse kan ha stor välsignelse av att läsa texter som dessa och uppmuntras av Jesus budskap till församlingen i Smyrna.
   • Även om vi i Västvärlden är förskonade så förföljs just nu otaliga kristna i framförallt Mellanöstern och Asien. En del hävdar till och med att det har dött fler kristna för sin tro under 1900-talet än under alla tidigare sekel tillsammans.
 • Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.
  • Att dö här på jorden är inte det värsta som kan hända. Det värsta som kan hända är att dö ”den andra döden”. Enligt Uppenbarelseboken 20:14 är ”eldsjön”, dit döden och helvetet kastas, den ”andra döden” och dit kastas alla som inte har sina namn skrivna i livets bok (Upp 20:15).

Texten du precis läst ingår i boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

BibelsamtalDöden är slutet på jordelivet. Döden är en konsekvens av att människan har syndat, och eftersom alla människor har syndat så undkommer ingen döden. På grund av Jesus seger över döden i och med hans uppståndelse, så kommer alla människor som har dött att uppstå igen till antingen evigt liv eller evig dom. För den som tror på Jesus väntar ett evigt liv i Guds närvaro, men för den som inte tror på Jesus väntar den ”andra döden”; en evig död.

Bibelord

12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.” (Rom 5:12)

28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst 29 och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.” (Joh 5:28–29)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

21 För mig är livet Kristus och döden en vinst. 22 Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. 23 Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre.” (Fil 1:21–23)

14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:14–15)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)

36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på ”första” och ”andra” döden?
 2. I väntan på uppståndelsen och domen, i vilket tillstånd befinner sig de som har dött nu?
 3. Bör man som kristen vara rädd för döden?
 4. Är det bättre för en kristen att leva eller dö?
 5. Hur känner du inför döden?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 2:16–17, Heb 10:27, Luk 23:43, Upp 20:13, Upp 21:8, Dan 12:2, 1 Kor 15:51–55, Ef 2:1, 1 Joh 5:12, Joh 8:51, Joh 11:26, Joh 5:24

Jesus pratar i Matt 5:22 om att den som är skyldig kommer att dömas till “det brinnande Gehenna”. Mången gång har jag hört predikanter undervisa att Gehenna var en plats utanför Jerusalem där det alltid brann eftersom Jerusalemborna brände sina sopor där och att det är så som vi ska se på helvetet; en evigt brinnande sopstation. Men är det verkligen så? Står det verkligen så i Bibeln?

Enligt bloggen Bibleplaces så är detta en myt som härstammar från 1200-talet då den judiske rabbinen David Kimchi skriver (min översättning): “Gehenna är en motbjudande plats där smuts och kadaver kastas, och där eldar ständigt brinner för att konsumera smuts och ben och på grund av analogi; de ogudaktigas dom är kallad ‘Gehenna'”.

Innan 1200-talet har det varken hittats några skriftliga eller arkeologiska bevis för att det skulle ha funnits en brinnande sopstation på denna plats. Det kan givetvis ha funnits en sopstation i Jerusalem och rimligtvis brände de sina sopor, men det verkar inte vara detta som Jesus hänvisar till.

Om vi går till Bibeln så finner vi istället att Gehenna, eller Hinnoms dal som platsen också kallas, beskrivs som en avskyvärd offerplats där barn offrades till avguden Molok:

“Och baalshöjderna i Hinnoms sons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Molok, fastän jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt eller ens tänkt mig något sådant. Så lockade de även Juda till synd.” (Jeremia 32:35).

Gud var mycket arg över att hans eget folk brände sina barn och denna plats beskrivs av Jesaja som en domens plats:

“Ty en eldsgrop är sedan länge tillredd, även för kungen har den gjorts redo, den är djup och bred. Dess bål är fylld av eld och ved i överflöd, lik en svavelström skall Herrens Ande sätta den i brand.” (Jesaja 30:33).

Det verkar med andra ord som att Jesus inte alls hänvisar till Gehenna som en evigt brinnande sopstation, utan snarare som en före detta brinnande offerplats utanför Jerusalem där Guds fiender slutgiltigt döms och får brinna på samma sätt som de själva har låtit sina egna barn brinna.

Vill dock betona att frågan om helvetet är en mycket svår fråga och att jag i denna bloggpost verkligen inte vill leverera några färdiga åsikter och läror. Snarare vill jag visa att det ibland alldeles för lätt smyger sig in obibliska myter i förkunnelsen. Ta inte allt för givet, även en pastor kan nämligen ha fel, jag har säkert själv någon gång undervisat om att Gehenna var en brinnande sopstation. När man som lyssnare inte tycker att förkunnelsen stämmer överens med Bibeln ska man alltid vara beredd att vänligt men bestämt fråga predikanten: “Kapitel och vers tack!” Det berikar både predikanten och lyssnaren och gör att båda kan förstå Bibeln bättre.

42Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet. 43Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. 45Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48där deras mask inte dör och elden inte släcks. 49Ty var och en skall saltas med eld. 50Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!”” 

 • Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.
  • Detta uttalande är en typisk hyperbol, en ”en överdrivande liknelse med syfte att skapa en oväntad reaktion hos åhörarna”. Hyperboler var vanliga på Jesu tid och var väldigt användbara när Jesus ville chocka åhörarna i syfte att skapa en reflektion. En hyperbol är inte tänkt att tolkas bokstavligt, utan i detta fall syftar liknelsen till att Jesu lärjungar ska förstå det stora allvaret i att förleda någon annan att synda.
  • De små som nämns är antingen barn eller nya i tron. Dessa har inte hunnit mogna tillräckligt i sin tro för att kunna stå på egna ben eller vara tillräckligt starka för att stå emot frestelser.
  • Att kasta någon i havet med en kvarnsten runt halsen var en romersk och grekisk avrättningsmetod.
 • Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks.
  • Jesus är återigen inte bokstavlig när han uppmanar sina lärjungar att hugga av sina händer, utan använder ännu en ”hyperbol”, dvs. ett chockerande språk för att hans lärjungar ska förstå det stora allvaret.
   • Om man mot all förmodan skulle få för sig att hugga av sig sin hand för att man blir frestad, så uppstår ju problemet med att även den andra handen kan förleda till synd, och hur ska man då hugga av den handen om man bara har en hand kvar?
   • Jesus poäng är alltså inte att man bokstavligt ska hugga av sig sina kroppsdelar utan att om man är i en situation där man är utsatt för frestelser bör man göra allt man kan för att ta sig därifrån så att man inte kan falla för frestelsen (1 Mose 39:11-12, 1 Kor 6:18).
 • Gehenna (Hinnom-dalen), är en dal i Jerusalem.
  • Enligt en teori användes Hinnom-dalen som Jerusalems sopstation där man brände skräp. Eldarna var ständigt igång och fungerade därför som en bild på helvetet. Dock finns det inget Bibelstöd för denna teori.
  • Hinnom-dalen användes under gammaltestamentlig tid till att offra barn till avguden Molok (Jer 32:35).
  • Gehenna är ingen trevlig plats, så Jesus varnar sina lärjungar för att utföra synder som leder till Gehenna (Matt 5:22) och uppmanar till att frukta den Gud som har makt att döma människor till Gehenna (Luk 12:5).
  • Helvetet är tänkt för Djävulen och hans änglar (Matt 25:41), men är också en plats dit människor som inte tillhör Gud kommer (Matt 13:40-42).
   • Jesus har fått makten att döma människor (Joh 5:27) och han kommer att döma de ogudaktiga till Gehenna (Upp 21:8).
    • De som tror på Jesus kommer dock att få evigt liv (Joh 3:36) och komma till paradiset (Luk 23:43).
 • Ty var och en skall saltas med eld.
  • I Gamla Testamentet skulle alla matoffer saltas innan de offrades (3 Mose 2:13).
   • På samma sätt kommer Jesus lärjungar att fungera som ett levande offer till Gud som ”saltas” genom prövningar (Rom 12:1, 1 Pet 4:12).
  • Den prövningens eld som Jesus lärjungar går igenom är att föredra framför den eviga eldn som de ogudaktiga hamnar i.
 • Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!
  • Salt har främst två användningsområden; smaksättning och konservering.
   • Salt ger smak åt vad det än saltas på. Mat kan förvandlas från helt smaklöst till fantastiskt gott enbart med lite salt, men salt som mister sin sälta blir lika värdelöst som sand.
    • Guds folk är jordens salt och borde ge smak åt en livlös värld genom att sprida evangeliet om Jesus.
   • Salt har en bevarande och konserverande effekt.
    • Guds folk är jordens salt och bör se till så att världen inte ruttnar i synd genom att exempelvis arbeta för en rättvisare värld, engagera sig politiskt och genom att finnas på alla olika sorters arbetsplatser. Om en kristen finns på en viss plats har han/hon en stor möjlighet att förbättra den miljön genom att sprida kärlekt och därmed se till så att inte synden tar över för mycket.
  • Gud har instiftat ett saltförbund med Israel (4 Mose 18:19) och gett Israel till Messias genom ett saltförbund (2 Krön 13:5).
   • Israel och Messias är tänkta att fungera som salt åt resten av världen.
  • En lärjunge bör se till så att han har salt i sig så att han kan betjäna resten av världen genom att sprida Guds rike.
   • Om lärjungarna bråkar om vem som är störst riskerar de att förlora sin sälta och därmed inte fungera som salt bör fungera.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.