Pastor Christian Mölk | Bibelnamn
Currently viewing the tag: "Bibelnamn"

De tre vanligaste namnen på Gud i Gamla Testamentet är El, Elohim och YHWH (Yahweh). Namn i Bibeln är oftast mer än bara ett tilltalsnamn, de säger också något om personen.

El

El betyder kort och gott “Gud” eller “gud” och används i Bibeln om både Gud och avgudar.

“Då sade han: ”Jag är Gud [El], din faders Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, ty jag skall där göra dig till ett stort folk.” (1 Moseboken 46:3)

Elohim

Elohim är pluralformen av “El” och betyder således “gudar”. Men i hebreiskan så används också pluralformen för att förstärka ett ord och i den meningen används Elohim som ett egennamn åt Gud och översätts då till “Gud”.

“I begynnelsen skapade Gud [Elohim] himmel och jord.” (1 Moseboken 1:1)

Eloah

Eloah är singularis av pluralformen Elohim och översätts till “Gud”. Att Gud i GT beskrivs i både singular och plural i ett och samma ord är en bild på treenigheten.

“Men du är en Gud [Eloah] som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte,” (Neh 9:17b)

El Elyon

El Elyon brukar översättas till svenska som “Gud den Högste”. Det är inte helt ovanligt att Gud kallas för “El” + ett attribut, exempelvis “den Högste”. Det finns många sådana bibliska exempel.

“Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste [El Elyon]” (1 Moseboken 14:18)

YHWH

YHWH betyder “Jag är den jag är” och är det namn som Gud själv väljer att presentera sig med. I det hebreiska skriftspråket skrivs inte vokaler ut och eftersom Guds namn YHWH ansågs för heligt för att uttalas så har uttalet fallit i glömska. De flesta tror att det ska uttalas “Yahweh” medan några få tror “Jehovah”. Eftersom YHWH inte uttalades så läste man “Adonaj” (=Herren) istället. I de flesta Bibelöversättningar skriver man därför “Herren” eller “HERREN” där det på hebreiska står “YHWH”. Läs mer om YHWH.

“Och Gud [Elohim] sade ytterligare till Mose: ”Så skall du säga till Israels barn: HERREN [YHWH], era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man kalla mig från släkte till släkte.” (2 Moseboken 3:15)

Adonaj

Adonaj betyder “Herre” och används vanligen som namn på Gud för att undvika att missbruka Guds namn (2 Mose 20:7). “Adon” är singularis och “Adonaj” är plural.

“Tre gånger om året skall alla dina män träda fram inför din Herre [Adon], HERREN [YHWH], Israels Gud.” (2 Moseboken 34:23)

Kyrios

Kyrios betyder “Herre” och är den grekiska översättningen av “Adonaj”. Denna Guds titel, som har en direkt koppling till Guds namn YHWH, har också en direkt koppling till Jesus, Guds son (även när gammaltestamentliga texter används om Jesus).

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren [Kyrios] och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre [Kyrios], och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens [Kyrios] namn skall bli frälst.”(Rom 10:9–13)

YHWH Elohim

YHWH Elohim är en vanlig kombination och översätts vanligen till svenska som “Herren Gud”.

“Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när HERREN Gud [YHWH Elohim] hade gjort jord och himmel.” (1 Moseboken 2:4)

El Shaddai

El Shaddai översätts vanligen till “Gud den Allsmäktige”.

“När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN [YHWH] för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige [El Shaddai]. Vandra inför mig och var fullkomlig.” (1 Moseboken 17:1)

Herren Sebaot

Herren Sebaot, eller snarare; YHWH Sebaot, betyder “YHWH härskarornas/arméernas Gud” och indikerar, som Bibelversen nedan visar, att Gud har makt.

“David svarade filisteen: ”Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat.” (1 Samuelsboken 17:45)

Den Gamle av dagar

Den Gamle av dagar är ett namn, titel eller beskrivning av Gud som Daniel använder.

“Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld.” (Daniel 7:9)

Immanuel

Immanuel är hebreiska och betyder “Gud med oss”.

Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14)

Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.” (Matt 1:23)

Jesus

Namnet “Jesus” är den grekiska varianten av det hebreiska namnet Josua, Yeshua eller Yehoshuah, som i sin tur är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud Frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss.

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21)

 Theos

“Theos” är grekiska och betyder “Gud” eller “gud”. Ordet används om både Gud och avgudar.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud [theos], och Ordet var Gud [theos].” (Joh 1:1)

Kyrios Theos

Den grekiska varianten av “YHWH Elohim” är “Kyrios Theos”, dvs. “Herren Gud” på svenska.

Thomas svarade honom [Jesus]: ”Min Herre [Kyrios] och min Gud [Theos]!”” (Joh 20:28)

1 Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. 2 När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande 3 och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. 4 Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. 5 Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. 6 När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom 7 och skrek: ”Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” 8 Jesus hade just befallt honom: ”Far ut ur mannen, du orene ande!” 9 Nu frågade han honom: ”Vad är ditt namn?” Mannen svarade: ”Mitt namn är Legion, för vi är många.” 10 Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. 11 Där gick då en stor svinhjord och betade vid berget. 12 De orena andarna bad honom: ”Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem.” 13 Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring två tusen svin som drunknade. 14 De som vaktade dem flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden, och man gick för att se vad som hade hänt. 15 Och när de kom till Jesus och såg den besatte som haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de förskräckta. 16 De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen. 17 Då bad man att Jesus skulle lämna deras område. 18 När han steg i båten, bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom. 19 Men Jesus tillät det inte utan sade: ”Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig.” 20 Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig. 

 • Gerasenernas område
  • Jesus beger sig till ett icke-judiskt område där det bor mest hedningar.
  • Gerasenerna var troligtvis icke-judar eftersom de hade en stor svinhjord.
   • Om gerasenerna dock mot all förmodan var judar så bröt de mot Moseböckernas regler eftersom grisar är orena djur för judar (3 Mose 11:7).
 • När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna.
  • Eftersom Jesus åker till detta område, befriar den här mannen från den orena anden och sedan direkt lämnar, så verkar det som att Jesus enda syfte var att få träffa denna man. Kanske hade Jesus hört rykten om honom, kanske var han ledd av Guds Ande.
 • Han hade en oren ande
  • Mannen var besatt av en ”oren ande” eller ”demon” som det också ibland kallas.
   • En demon är en ”fallen ängel”. I Uppenbarelseboken står: ”Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.” (Upp 12:9). Bibeln beskriver inte jättetydligt Djävulens och demonernas ursprung men man brukar resonera som så att Satan var en ärkeängel som hette Lucifer och som gjorde någon form av uppror mot Gud och därför kastades ner på jorden tillsammans med de änglar som stöttade honom (Jes 14:12-15 och Hes 28:12-15).
   • Ända sedan detta Djävulens fall, så försöker Djävulen och hans demoner lura oss människor och förhindra att vi får ta del av evangeliet (1 Pet 5:8, 2 Kor 4:4, 2 Kor 11:14-15).
   • Jesus vann seger över Djävulen och hans demoner på korset: ”Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.” (Kol 2:15).
   • Det är min uppfattning att ingen kristen kan bli besatt av en demon eller oren ande, detta på grund av att när en person blir kristen så flyttar den helige Ande in i den människan och demoner kan inte besätta en kropp där den helige Ande bor (Rom 8:9). Däremot kan en kristen som inte är på sin vakt, bli påverkad och lurad av Satan och hans demoner (Matt 16:21-23). Jakob ger därför det goda rådet: ”Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” (Jak 4:7).
 • Ingen var stark nog att rå på honom
  • Förmodligen var denne man en del av det lokala samhället innan han blev besatt med den orena anden. Folk i hans närhet visste inte hur de skulle hantera honom eller hur de skulle bota honom så de stötte bort honom.
  • Den orena anden påverkade mannen på olika sätt:
   • Han var ensam.
   • Han höll till bland gravar.
   • Han blev urstark.
   • Han skadade sig själv.
 • Far ut ur mannen, du orene ande!
  • Jesus har makt och auktoritet över demoner, de måste lyda honom.
   • Samma auktoritet har Jesus gett till sina lärjungar (Mark 3:14–15).
 • När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom och skrek
  • Hur hade du reagerat om en besatt, naken och urstark människa, som dessutom lever bland gravar, springer mot dig och skriker? De flesta hade nog sprungit hem till mamma. Men inte Jesus, han står kvar och mannen faller till slut ner inför Jesu fötter.
 • Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!
  • När Jesus kom i närheten av människor som var besatta av demoner så var det vanligt att de bekände hans namn och titel.
   • På Jesu tid var det inte ovanligt att man trodde att om man kände till någons rätta namn fick man makt över den personen. Det är alltså mycket möjligt att demonen försöker få makt över Jesus, vilket vi också märker av att han försöker använda ”besvärjelser” mot Jesus.
    • Det går dock inte att få makt över Jesus eftersom Fadern har gett Jesus all makt i himlen och på jorden (Mt 28:18).
 • Nu frågade han honom: ”Vad är ditt namn?
  • Att Jesus ber om demonens namn betyder inte att Jesus var tvungen att veta demonens namn för att kunna driva ut demonen. Vid flera andra tillfällen driver Jesus ut demoner utan att känna till deras namn (Mark 9:14–29).
  • På Bibelns tid stod en persons namn för mer än bara tilltalsnamnet, det kunde även säga något om personen. Det verkar som att Jesus frågar efter demonens namn för att förstå vidden av problemet som den besatte mannen är utsatt för.
 • Mitt namn är Legion, för vi är många
  • När demonen inte lyckades få makt över Jesus och istället tvingas säga sitt eget namn så verkar han ljuga; ”Legion” är ju inte ett namn utan en militär enhet om cirka 6000 soldater.
   • Att demonen inte säger sitt eget namn utan istället en militär enhet kan betyda att han trotsar Jesus och visar att han är redo för strid.
   • Att demonen anger en så stor siffra kan också betyda att mannen är besatt av väldigt många demoner och att han lider av väldigt stora problem.
 • Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem
  • De orena andarna i den besatte mannen förstod att Jesus hade makt över dem och vädjade därför febrilt att Jesus inte skulle skicka iväg dem till en plats där de inte längre kunde plåga någon.
 • Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön
  • Varför tillät Jesus de orena andarna att fara in i svinen?
   • Kanske för att utmana lokalbefolkningens prioritet?
    • Vad var viktigast; mannens välbefinnande eller deras egen plånbok?
    • Gerasenerna borde ha varit mer bekymrade över hur illa den besatte mannen mådde än över deras förlorade svinhjord.
   • Kanske för att på ett konkret sätt visa hur destruktiva demoner är och att vi verkligen behöver akta oss för dem.
   • Kanske var dessa gerasener judar och därmed behövde tillrättavisas av Jesus för att de handlade med orena djur?
   • Kanske var detta en dramatisk lektion för lokalbefolkningen att Satan och hans demoniska verksamhet leder till orenhet och till slut till död.
 • Då bad man att Jesus skulle lämna deras område
  • Det mirakel som Jesus utförde på den besatte mannen borde ha lett till glädje och en stor fest för mannen som äntligen blivit befriad. Istället visar lokalbefolkningen tydligt att de värdesatte sina egna ekonomiska vinster högre än att den besatte mannen skulle få bli befriad från sina demoner.
   • Om de hade tagit emot Jesus som en befriare så hade det nog inte varit något stort problem för Jesus att fixa stora mängder av både vin och bröd (Joh 2, Joh 6).
  • Den här texten i Markus är en stor utmaning för dagens materialistiska samhälle som värdesätter ekonomiska vinster högre än allt annat.
   • Den som sätter sin egen ekonomi högre än andra människors välbefinnande kommer bli extremt utmanad och provocerad av Jesus och kanske till och med till slut stöta bort Jesus.
  • Att följa Jesus är ett gratis erbjudande och tas alltid emot frivilligt. Om dessa människor inte ville ha kvar Jesus i området så lämnar Jesus helt enkelt.
 • När han steg i båten, bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom
  • I kontrast till den övriga lokalbefolkningen som ville köra iväg Jesus så vill den f.d. besatte mannen följa med Jesus.
  • Visst är det viktigt att studera och lära sig mer om Jesus, men att predika evangelium är ännu viktigare.
 • Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig
  • När Jesus vid tidigare tillfällen utfört mirakler så har han uppmanat folk att hålla tyst om det de sett, men nu vill Jesus tvärtom att mannen ska berätta (Mark 1:44).
   • Detta beror på att Jesus tidigare utfört miraklerna i judiska områden där ryktet om Messias snabbt skulle kunna leda till att det judiska folket skulle ta till våld för att göra Jesus till kung i ambition att driva ut romarna (Joh 6:15). Detta var ett icke-judiskt område där risken för detta var betydligt mindre.
  • Eftersom Jesus inte var välkommen till detta område så lät han den f.d. besatte mannen predika evangeliet där istället.
   • Mannens närvaro bland lokalbefolkningen blev ett ständigt synligt bevis på att de hade handlat fel och istället borde lyssna på mannens möte med Jesus.
  • Jesus uppdrag till mannen var:
   • Gå till ditt eget folk.
   • Berätta allt vad Gud har gjort med dig.
   • Berätta hur Gud förbarmade sig.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.

 • Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder ”goda nyheter”. Vi har på svenska blivit så vana vid det grekiska ordet att det finns en risk att vi tappar dess betydelse, nämligen att Jesus innebär ”goda nyheter”.
  • Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut ”goda nyheter” om ”räddning” och att ”Gud är konung” (Jes 52:7).
  • De goda nyheterna för det judiska folket som hörde Jesus live var att deras efterlängtade ”Messias” äntligen var här och att han nu erbjuder förlåtelse för synder.
  • Detta erbjudande är öppet och fritt tillgängligt även idag.
 • Jesus är den grekiska motsvarigheten till det hebreiska namnet Josua, Yeshua eller Yehoshuah, och är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss.
  • På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade även personens syfte, karaktär och liv.
  • Att Jesus fick just namnet ”Jesus” ger oss alltså en signal om att han kommer att vara en räddare som, likt Josua, öppnar upp det heliga landet för Guds folk.
  • När något betydelsefullt hände i livet så var det inte helt ovanligt att en person fick sig ett nytt namn.
   • I samband med att lärjungen Simon blir ledare för lärjungarna får han ett nytt namn av Jesus: ”Petrus”, vilket betyder ”klippa” (Mk 3:16).
   • I samband med att Jakob ska bli landsfader för ett nytt folk så får han ett nytt namn av Gud: ”Israel”, vilket betyder ungefär ”Gud kämpar” (1 Mose 32:28).
 • Kristus är den grekiska motsvarigheten till det hebreiska ”Messias” och betyder ”den smorde”.
  • På Bibelns tid smorde man en ny kung eller en ny överstepräst med olja när han installerades, ungefär på samma sätt som när vi idag kröner någon till kung (2 Sam 5:3).
   • Jesus är ”den smorde” både i avseende av att han är kung och att han är överstepräst.
  • Det judiska folket hade länge väntat på att ”den smorde” skulle komma och ”rädda” sitt folk (Dan 9:25).
 • Guds son har många olika betydelser:
  • ”Guds son” var en titel som användes på kungar av Davids ätt (2 Sam 7:14).
  • I sin mänsklighet är Jesus ”Davids son”, men i sin gudomlighet är han ”Davids herre” (Mark 12:35-37).
  • Inom Treenigheten så är Jesus den person som kallas ”Sonen”.
  • Ifrån vår mänskliga synvinkel så är Jesus ”Guds son” men ur Jesus synvinkel så är han en ”människoson” eftersom han är den del i Treenigheten som har fötts som en människa.
  • Demonerna visste redan från början att Jesus är Guds son (Mk 3:11), men för människor krävs det att Fadern uppenbarar det i människans hjärta (Mt 16:16-17).
  • Enligt Jesaja så skulle Messias vara en ”son” vars namn är ”Mäktig Gud” (Jes 9:6).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.