Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal om skapelsen
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal om skapelsen"

BibelsamtalGuds frälsningsverk är större än att bara frälsa de troendes själar. Gud kommer vid tidens slut att återupprätta allting, både himmel och jord, människor och djur, och göra allting nytt. Istället för att ta oss ut ur en dömd värld så kommer Gud att återupprätta skapelsen, ta bort all synd och ondska och istället låta godhet, kärlek och rättfärdighet råda. När den troende människan dör så kommer man till Jesus, men i samband med Jesu återkomst till jorden så kommer alla troende att uppstå, få en ny kropp och få vara med om den nya skapelsen då Gud kommer ner till oss människor och bor tillsammans med oss i sin stad Jerusalem. Redan vid Jesu första ankomst till jorden har Guds rike börjat spridas ut över världen, och vid hans andra ankomst kommer Jesus att lägga alla sina fiender under sina fötter, alla kommer att bekänna att Jesus är Herre, Guds vilja kommer att råda på jorden så som den gör i himlen, och en ängel kommer att proklamera: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.” (Upp 11:15)

Bibelord

19 Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas.” (Rom 8:19–22)

10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. 11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” (2 Pet 3:10–13)

17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det.” (Jes 65:17)

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: “Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” Och han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: “Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna.”” (Upp 21:1–5)

27 Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.” (Upp 21:27)

Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet.” (Jes 11:6–9)

Samtalsfrågor

 1. Hur föreställer du dig ”himlen”?
 2. Har du någon personlig erfarenhet av att himmelriket/Guds rike redan börjat komma till jorden?
 3. Kommer världen att förstöras eller förnyas?
 4. Vad ska vi kristna göra i tiden mellan Jesus första och andra ankomst?
 5. Borde vi ta hand om skapelsen bättre?

Fler intressanta bibelord

Jes 66:22, Hos 2:18, Hes 48:35, Apg 3:21, Fil 1:23, 1 Kor 15:25, Upp 11:15, Matt 6:10

BibelsamtalDemoner och onda andar är de änglar som syndade mot Gud. Några av dessa fallna änglar sitter kedjade i förvar i väntan på domen medan andra är på jorden och gör livet surt för människor, bland annat genom att skada, fresta och teologiskt vilseleda. När Jesus kom till världen visade han att han hade makt över demonerna genom att driva ut dem ur besatta människor och genom att triumfera över Djävulen på korset. Alla som tror på Jesus har del i Jesu auktoritet över demonerna. I framtiden kommer Gud att hålla dom över dessa fallna änglar och kasta Djävulen och hans demoner i ”den eviga elden”.

Bibelord

Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen.”  (2 Pet 2:4)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.”  (Matt 25:41)

31 Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut.” (Joh 12:31)

24 När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. 25 När den kommer och finner det städat och snyggt, 26 går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början.” (Luk 11:24–26)

33 I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: 34 “Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!” 35 Då talade Jesus strängt till anden: “Tig! Far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla greps av bävan och sade till varandra: “Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut.” 37 Och ryktet om honom gick ut överallt i området.” (Luk 4:33–37)

21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. 22 Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: “Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig.” 23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: “Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.” 24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” (Matt 16:21–24)

15 Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.” (Kol 2:15)

17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar.” (Mark 16:17a)

18 Han sade till dem: “Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.” (Luk 10:18–19)

13 Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: “Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar!” 14 Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. 15 Men den onda anden svarade dem: “Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni?” 16 Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga. 17 Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat.” (Apg 19:13–17)

Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.” (2 Kor 11:3–4)

20 Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna.” (1 Kor 10:20)

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.” (Ef 6:10–12)

20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.” (Rom 16:20)

10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp 20:10)

Samtalsfrågor

 1. Hur blir man besatt av en demon?
 2. Hur vet man om någon är besatt av en demon?
 3. Har du stött på en demon någon gång?
 4. Varför finns demonerna kvar trots att Jesus besegrade Djävulen på korset?
 5. Vad är det för skillnad på att vara ”besatt” av en demon eller att vara ”influerad” av en demon?
 6. Kan en kristen vara besatt eller influerad av en demon?

Fler intressanta bibelord

Jud 6, 1 Mos 3:14–15, Hes 28:12–19, Dan 10, Jes 14:12–20, Jak 4:7, 1 Kor 6:3, Rom 8:38–39, Upp 9:11, 2 Kor 11:14, Upp 12:7–12, Upp 12:4, Mark 5:1–20, 1 Sam 16:14-15, 1 Tim 4:1-5, 1 Joh 4:1-3, Matt 16:23, 5 Mos 32:17

BibelsamtalGud skapade världen, men världen föll i synd och är nu i Djävulens våld. I och med Jesu Kristi födelse så började Guds rike sprida sig i världen och breda ut sig allt mer. Alla som tror på Jesus tillhör Guds rike men befinner sig kvar i världen fram tills Herrens dag, den dag då Jesus kommer åter för att döma världen och fullt ut etablera Guds rike och skapa en ny himmel och en ny jord. Fram till dess är vi kristna kallade att avskilja oss från synden i världen och istället vara ljus i mörkret genom att vara heliga i en fallen och syndig värld. Till vår hjälp har vi den helige Ande och varandra. När vi samlas i kristna gemenskaper, församlingar, så kan vi hjälpa varandra att lägga av vår synd och istället leva i helgelse genom att växa i den helige Andes gåvor och frukter genom Bibelstudier, bön, uppmuntran och förmaning. Genom församlingen kan vi också hjälpas åt att sprida Guds rike i världen genom mission, evangelisation, social hjälp och medmänsklighet.

Bibelord

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Joh 1:9–12)

19 Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.” (1 Joh 5:19)

15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen.” (1 Joh 2:15–16)

Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra.” (Ef 2:2–3)

Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.” (Jak 4:4)

Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord.” (Joh 17:6)

18 Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. 19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.” (Joh 15:18–19)

15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. 16 De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. 17 Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning. 18 Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.” (Joh 17:15–18)

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.” (Rom 12:2)

Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen.” (1 Joh 4:4)

11 Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.” (1 Pet 2:11)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

31 Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” (Apg 17:31)

13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” (2 Pet 3:13)

Samtalsfrågor

 1. Hur undviker vi att bli påverkade av världen på ett negativt sätt?
 2. Är allt ”världsligt” synd?
 3. Vilken betydelse har en kristen gemenskap för den personliga helgelsen?
 4. Varför dömde inte Jesus världen första gången han kom till världen utan väntar istället med detta till sin återkomst?
 5. Hur kan vår församling vara ett ”ljus i mörkret” i en fallen värld?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 1:1, Joh 1:1-3, 1 Kor 1:21, 1 Kor 6:2, 1 Kor 7:31, 2 Petr 3:10, Rom 8:19–21, 1 Kor 15:24-28, Joh 17:11–18, Upp 21:1, Kol 1:16–17, Joh 14:30, 1 Joh 3:1, Joh 18:36, 2 Kor 10:3, 1 Kor 11:32, Joh 12:31, 1 Joh 2:2

BibelsamtalGud skapade Edens lustgård, också känt som Paradiset, och anförtrodde omvårdnaden till Adam och Eva. Människorna fick äta fritt av allt som fanns i lustgården, förutom trädet med kunskap om gott och ont. Ormen lurade dock människorna till att äta av frukten och som en konsekvens fick Adam och Eva lämna Edens lustgård så att de inte även skulle äta av livets träd.

Bibelord

Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. 10 Från Eden gick det ut en flod som vattnade lustgården och sedan delade sig i fyra huvudgrenar.” (1 Mos 2:8–10)

15 Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. 16 Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, 17 men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.”” (1 Mos 2:15–17)

1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” Då sade ormen till kvinnan: ”Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken.” (1 Mos 3:1–7)

Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” 10 Han svarade: ”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11 Då sade han: ”Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?” 12 Mannen svarade: ”Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt.” 13 Då sade Herren Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: ”Ormen förledde mig och jag åt.”” (1 Mos 3:8–13)

14 Då sade Herren Gud till ormen: ”Eftersom du gjort detta, ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå, och jord ska du äta så länge du lever. 15 Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.” 16 Till kvinnan sade han: ”Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.” 17 Till Adam sade han: ”Du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. 18 Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. 19 I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli.” 20 Mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande.21 Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.” (1 Mos 3:14–21)

22 Herren Gud sade: ”Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt.” 23 Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. 24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.” (1 Mos 3:22–24)

Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.” (Upp 2:7b)

Samtalsfrågor

 1. Är Paradiset och himlen samma sak?
 2. Vilken synd gjorde sig Adam och Eva skyldig till?
 3. Visste Gud att Adam och Eva skulle synda?
 4. Vad blev konsekvensen av Adam och Evas synd?
 5. Vart finns det en profetisk hänvisning till Jesus?
 6. Vad hade hänt om Adam och Eva inte hade ätit den förbjudna frukten?
 7. Vad hade hänt om Adam och Eva dessutom ätit från livets träd?

Fler intressanta bibelord

Luk 23:43, 1 Kor 10:13, 2 Kor 12:3-4, Upp 22:1-3, 1 Tim 2:11–15, Rom 5:12, 1 Kor 15:22, Gal 3:13

BibelsamtalOrdet ”ängel” betyder ursprungligen ”sändebud”. Änglar är andliga varelser som Gud har skapat och som på olika sätt är Guds tjänare; oftast genom att förkunna Guds frälsningsbudskap, utföra Guds domar, genom att betjäna människor eller genom att tillbe Gud vid den himmelska tronen. Fyra änglar nämns med namn i Bibeln: Mikael (Jud 9), Gabriel (Luk 1:19), Lucifer (Jes 14:12) och Abaddon (Upp 9:11). En del änglar syndade och föll och kallas därmed ”fallna änglar” eller ”demoner”.

Bibelord

20 Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den.” (Ps 103:20)

19 Ängeln svarade honom: “Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud.” (Luk 1:19)

Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.” (Jud 9)

35 Samma natt gick Herrens ängel ut och slog 185000 i assyriernas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar.” (2 Kung 19:35)

14 Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen?” (Heb 1:14)

20 Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: “Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”” (Matt 1:20–21)

10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte.” (Matt 18:10)

11 Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad” (Upp 7:11)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på änglar och människor?
 2. Har du sett, eller hört om någon som har sett en ängel?
 3. Har människor varsin skyddsängel?
 4. Vad är syftet med änglar?
 5. Vad kan vi lära oss av änglarna?
 6. Kan änglar bli frälsta?

Fler intressanta bibelord

1 Kor 6:3, Upp 22:8-9, Matt 26:53, Hebr 1:5–13, Apg 1:10–11, 2 Tess 1:7, Dan 10:1-21

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.