Pastor Christian Mölk | Nepal
Currently viewing the tag: "Nepal"

1.     परमेश्वरको स्वरुपमा वनाइएका

1आदिमा परमेश्‍वरले आकाशमण्डल र पृथ्‍वी सृष्‍टि गर्नुभयो। 2पृथ्‍वी आकारविनाको र शून्‍य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्‍धकार थियो, र परमेश्‍वरका आत्‍मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दैरहनुहुन्‍थ्‍यो। 3अनि परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “उज्‍यालो होस्‌।” तब उज्‍यालो भयो। (उत्‍पत्ति १ः१–३)

27यसैकारण परमेश्‍वरले मानिसलाई आफ्‍नै स्‍वरूपमा सृष्‍टि गर्नुभयो। परमेश्‍वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्‍टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्‍टि गर्नुभयो। (उत्‍पत्ति १ः२७)

परमेश्वरको स्वरुपमा वनाइएका भनेको के हो ?

 

मानिस र जनावरवीच के भिन्नता छ ?

 

2.     पाप

आदम र हब्बा पापी  थिए

6जब स्‍त्रीले त्‍यस रूखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहरलाग्‍दो, र बुद्धि पाउनलाई त्‍यस रूखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्‍यस रूखको फल टिपेर खाइन्, र आफ्‍ना पतिलाई पनि दिइन्, र उनले पनि खाए। (उत्पत्ति ३ः६)

पापका कारणले आदम र हब्बा स्वर्गबाट संसारमा खसालिए

सवैले पाप गरेका छन्

23किनकि सबैले पाप गरेका छन्, रपरमेश्‍वरको महिमा सम्‍म पुग्‍न बाट चुकेका छन्‌। (रोमी३:२३)

हाम्रो पापको कारणले परमेश्वरको स्वरुप हामीमा हुन रोक्यो ।

पाप के हो ?

तपाईले कहिले पाप गर्नु भएको छ ?

पापको सजाय के हो त ?

23किनकि पापको ज्‍याला मृत्‍यु हो, तर परमेश्‍वरको सित्तैँको वरदान ख्रीष्‍ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्‍त जीवन हो।  (रोमी ६:२३ )

परमेश्वरले एक दिन संसारको न्याय गर्नुहुनेछ ।

31किनकि उहाँले एक दिन तोकिदिनुभएको छ, जुन दिन उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएका एक जना व्‍यक्तिद्वारा धार्मिकतामा संसारको इन्‍साफ गर्नुहुनेछ। उनलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभएर उहाँले सबै मानिसहरूलाई यसको प्रमाण दिनुभएको छ। (प्रेरित१७:३१)

3.     येशू

परमेश्वर मानिस हुनुहुन्छ त्यसैले हामी मानिस पनि परमेश्वर जस्तै छौ ।

1आदिमा वचन हुनुहुन्‍थ्‍यो, वचन परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्‍थ्‍यो, अनि वचन परमेश्‍वर हुनुहुन्‍थ्‍यो। (यूहन्ना १:१)

14अनि वचन देहधारी हुनुभयो, र अनुग्रह र सत्‍यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्‍यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्‍तो थियो। (यूहन्ना १:१४)

हामीले येशूको जीवनीबाट सिक्नु पर्छ ।

21किनकि यसैको निम्‍ति तिमीहरू बोलाइएका हौ। ख्रीष्‍टले पनि तिमीहरूका निम्‍ति कष्‍ट भोग्‍नुभयो, अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडिजानुभयो, र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्‌नुपर्छ। (१ पत्रुस २: २१)

उहाँमाथि विश्वास गर्ने जोकोही मानिसलाई परमेश्वर वचाँउनु हुन्छ ।

16 “किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌। (यूहन्ना ३:१६)

येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो

3हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्‍वरको दृष्‍टिमा यो असल र ग्रहणयोग्‍य छ। 4सबै मानिसहरूले मुक्ति पाऊन्‌ र तिनीहरू सत्‍यको ज्ञानमा आऊन्‌ भन्‍ने इच्‍छा उहाँ गर्नुहुन्‍छ। 5किनकि परमेश्‍वर एउटै हुनुहुन्‍छ, परमेश्‍वर र मानिसहरूका बीचमा मध्‍यस्‍थ पनि एउटै हुनुहुन्‍छ— मानिस, ख्रीष्‍ट येशू। 6उहाँले सबैका छुटकाराका मोलको निम्‍ति आफैलाई सुम्‍पिदिनुभयो, जुन कुराको गवाही ठीक समयमा दिइयो। (१तिमोथी २:३-६)

येशूले हाम्रा सवै पापहरु उठाइ लिनु भयो

21किनकि हामी उहाँमा परमेश्‍वरको धार्मिकता बन्‍न सकौं भनेर पाप नचिन्‍नुहुनेलाई परमेश्‍वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनुभयो। (२ कोरिन्थी ५:२१)

येशू ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा मरेकाबाट पुनरुतथान हुनुभयो

39“अनि उहाँले यहूदीहरूको देशमा र यरूशलेममा गर्नुभएका सबै कुराका हामी साक्षी हौं। उहाँलाई तिनीहरूले काठमा झुण्‍ड्याएर पनि मारे। 40उहाँलाई नै परमेश्‍वरले तेस्रो दिनमा जीवित पारी उठाउनुभयो, र उहाँलाई प्रकट गराउनुभयो, 41सबै मानिसलाई होइन, तर हामी जसलाई परमेश्‍वरले साक्षीको रूपमा छान्‍नुभयो, र उहाँ मृतकबाट जीवित हुनुभएपछि हामीले उहाँसँग खानपान गर्‍यौं। 42उहाँले हामीलाई जनतामा प्रचार गर्न, र उहाँ जीवित र मृतकहरूका न्‍यायकर्ता हुनलाई परमेश्‍वरद्वारा नियुक्त हुनुभएको व्‍यक्ति हुनुहुन्‍छ भन्‍ने गवाही दिनलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। 43सबै अगमवक्ताहरूले उहाँको गवाही दिएका छन्, कि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने प्रत्‍येकले उहाँको नाउँद्वारा पाप-क्षमा पाउँछ।” (प्रेरित १०:३९-४३)

4.     पश्चाताप

17त्‍यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्‍न लाग्‍नुभयो, “पश्‍चात्ताप गर, किनभने स्‍वर्गको राज्‍य नजिक आइपुगेको छ।” (मत्ती ४:१७)

38पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, “पश्‍चात्ताप गर, र तिमीहरूका पाप-क्षमाको निम्‍ति येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्‍येकले बप्‍तिस्‍मा लेऊ, र तिमीहरूले पवित्र आत्‍माको वरदान पाउनेछौ। (प्रेरित २:३८)

11त्‍यसले भनी, “प्रभु, कसैले दिएन।” येशूले भन्‍नुभयो, “म पनि तिमीलाई दण्‍ड दिन्‍नँ। जाऊ, अनि फेरि पाप नगर।” (यूहन्ना ८:११)

पश्चाताप भनेको के हो ?

के तपाईसँग केही त्यस्तो कुरा छ जुनचाहिँ तपाईले पश्चात गर्नुपर्छ ?

 

5.     मुक्ति

9 किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्‍यौ, र परमेश्‍वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्‍नो हृदयमा विश्‍वास गर्‍यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। 10 किनकि मानिसले आफ्‍नो हृदयले विश्‍वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्‍छ, अनि उसले आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। (रोमी १०:९-१०)

वचाइएका छौ भनेको के हो ?

रोमी १०ः९र १० अनुसार येशू ख्रीष्टमा वाँच्नको लागि के के दुई वटा कुराहरु तपाईले गुर्नपर्छ ?

 

मुक्तिको लागि प्रार्थना

प्रभु येशू आज म तपाईलाई मेरो जीवनको परमेश्वर र मुक्तिदाता भनेर मानिलिन्छु र मेरा सवै अर्धमहरुबाट पश्चाताप गर्न चाहान्छु । मलाई मेरा सवै पापहरुबाट क्षमा दिनुहोस् र आजबाट मलाई तपाईको पछि लाग्न सिकाउनु होस्

6.     क्षमा

13उहाँले हामीलाई अन्‍धकारको राज्‍यदेखि छुटाउनुभयो, र आफ्‍ना प्रिय पुत्रको राज्‍यभित्र हामीलाई सार्नुभएको छ। 14उहाँमा हाम्रो उद्धार, अर्थात्‌ पापको क्षमा छ। (कलस्सी १: १३-१४)

9यदि हामीले आफ्‍ना पापहरू स्‍वीकार गर्‍यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्‍छ, र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्‍छ, किनकि उहाँ विश्‍वासयोग्‍य र धर्मी हुनुहुन्‍छ। (१ यूहन्ना १:९)

7.     बप्तिस्मा

18तब येशू तिनीहरूकहाँ आएर भन्‍नुभयो, “स्‍वर्ग र पृथ्‍वीमा समस्‍त अधिकार मलाई दिइएको छ।19यसकारण जाओ, र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्‍माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्‍तिस्‍मा देओ, 20मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्‍त्‍यसम्‍म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु।” (मत्ती २८:१८-२०)

कसले हामीलाई बप्तिस्माको वारेमा भन्नुभयो?

 

चेलापन वा चेला भनेको के हो ?

 

कस्तो व्यक्तिले बप्तिस्मा लिन सक्छ ?

15अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “सारा संसारमा गएर सारा सृष्‍टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। 16विश्‍वास गर्ने र बप्‍तिस्‍मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्‍वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। (मर्कूस १६:८–१२)

12तर जब तिनीहरूले परमेश्‍वरको राज्‍य र येशू ख्रीष्‍टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपका कुरामा विश्‍वास गरे, तब पुरुष र स्‍त्रीहरूले बप्‍तिस्‍मा लिए। (प्रेरित ८:१२)

यी माथिका पद अनुसार कसले बप्तिस्मा लिन सक्छन् ?

बप्तिस्मा शव्दको अर्थ के हो ?

तपाई कसरी बप्तिस्पमा लिन सक्नुहुन्छ ?

16अनि येशू बप्‍तिस्‍मा लिएर तुरुन्‍तै पानीबाट माथि निस्‍कनुभयो, अनि स्‍वर्ग उघ्रियो, र उहाँले परमेश्‍वरका आत्‍मालाई ढुकुरझैँ ओर्लिरहनुभएको र आफूमाथि आइरहनुभएको देख्‍नुभयो। (मत्ती ३३:१६)

35तब फिलिपले आफ्‍नो मुख खोलेर धर्मशास्‍त्रको यसै खण्‍डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए। 36अनि उनीहरू बाटोमा जाँदाजाँदै केही पानी भएको एउटा ठाउँनेर आइपुगे। ती नपुंसकले भने, “हेर्नुहोस्, यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्‍तिस्‍मा हुनदेखि केले रोक्‍न सक्‍छ?” 38तिनले रथ रोक्‍ने आज्ञा दिए, अनि फिलिप र ती नपुंसक दुवै पानीमा ओर्ले, र उनले तिनलाई बप्‍तिस्‍मा दिए। (प्रेरित ८:३५-३८)

3अनि तिनले उनीहरूलाई भने, “तब तिमीहरूले कस्‍तो बप्‍तिस्‍मा लियौ?” उनीहरूले भने, “यूहन्‍नाको बप्‍तिस्‍मा।” 4तब पावलले भने, “यूहन्‍नाले दिएको बप्‍तिस्‍माचाहिँ पश्‍चात्तापको बप्‍तिस्‍मा थियो। उनीपछि आउनुहुने व्‍यक्ति, अर्थात्‌ येशूमाथि विश्‍वास गर्नू भनी उनले मानिसहरूलाई बताउँथे।” 5यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा लिए। (प्रेरित १९:३-५)

बप्तिस्मा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि तपाईसँग के के कुरा चाहिन्छ त ?

बप्तिस्मा लिइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ ?

26किनकि विश्‍वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्‍ट येशूमा परमेश्‍वरका सन्‍तान हौ। 27किनकि तिमीहरूमध्‍ये जतिको ख्रीष्‍टमा बप्‍तिस्‍मा भयो, तिमीहरू सबैले ख्रीष्‍टलाई धारण गरेका छौ। 28अब न त यहूदी छ न ग्रीक, न कमारा छ न फुक्‍का, न त पुरुष न स्‍त्री छ, किनभने ख्रीष्‍ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। (गलाती ३:२६–२८)

पानिको बप्तिस्मा लिनुभन्दा अघि भनिने वाक्यांसहरु

मलाई मेरा परमेश्वरले दिनुभएको महान आज्ञा अनुसार र तपाईले येशूमा विश्वासद्धारा उहाँमा पाएको क्षमादान अनुसार तपाई मेरो जीवनको पिता र मुक्तिदाताको नाउँमा आज म तपाई………………………………………पिता, पुत्र र पवित्रआत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिदँछु ।

8.     शुद्धिकरण तथा पवित्रिकरण

29जस-जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्‍नुभएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्‍ना पुत्रको रूपसमान बनाउनलाई, धेरै भाइहरूमध्‍ये उहाँचाहिँ ज्‍येष्‍ठ होऊन्‌ भनेर, अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। (रोमी ८:२९)

येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँचाहिँ परमेश्वरको पूर्ण स्वरुपमा वनाइनु भएको छ ।

जब हामी हाम्रो जीवनमा येशूलाई अनुसरण गर्छौ र येशू जस्तै हुन चाहान्छौ भने तब हामी विस्तारै उहाँको स्वरुपमा वनिदै उहाँजस्तै वन्न सक्छौ ।

9.     मण्डली

9तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पूजाहारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्‍वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्‍धकारदेखि उहाँका उदेकको ज्‍योतिमा ल्‍याउनुभयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्‍चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। 10एक पल्‍ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्‍वरका प्रजा भएका छौ। एक पल्‍ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। (१ पत्रुस २:९-१०)

 

मण्डली भनेको के हो ?

10.                   पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु ।

18दाखमद्यले नमात्तिओ, कारण त्‍यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्‍माले भरिपूर्ण होओ। 19एउटाले अर्कासँग भजन, गीत र आत्‍मिक गानमा बोल्‍दै र आफ्‍नो सम्‍पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्‍ति गाउँदै र धुन निकाल्‍दै (एफिसी ५: १८–१९)

8तर पवित्र आत्‍मा तिमीहरूमा आउनुभएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, र तिमीहरू यरूशलेममा, सारा यहूदियामा, सामरियामा र पृथ्‍वीको अन्‍तिम छेउसम्‍म मेरा साक्षी हुनेछौ।” (प्रेरित १:८)

26तर सल्‍लाहकार, अर्थात्‌ पवित्र आत्‍मा, जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ, र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। (यूहन्ना १४:२६)

तपाई पवित्र आत्माले भरिएको कसरी महशुश गर्न सक्नुहुन्छ ?

पवित्र आत्माले हामीलाई येशूको वारेमा कसरी सिकाउनु हुन्छ ?

 

मुक्तिको वारेमा बाइबलका यी पदहरु

16 “किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌। (यूहन्ना ३:१६)

9किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्‍यौ, र परमेश्‍वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्‍नो हृदयमा विश्‍वास गर्‍यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। 10किनकि मानिसले आफ्‍नो हृदयले विश्‍वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्‍छ, अनि उसले आफ्‍नो मुखले स्‍वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। (रोमी १०:९-१०)

12तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्‍वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्‍वरका सन्‍तान हुने अधिकार दिनुभयो। (यूहन्ना १:१२)  

16विश्‍वास गर्ने र बप्‍तिस्‍मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्‍वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। (मर्कूस १६:१६)

38पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, “पश्‍चात्ताप गर, र तिमीहरूका पाप-क्षमाको निम्‍ति येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्‍येकले बप्‍तिस्‍मा लेऊ, र तिमीहरूले पवित्र आत्‍माको वरदान पाउनेछौ। (प्रेरित २:३८)

19यसकारण पश्‍चात्ताप गर्नुहोस्‌ र फर्कनुहोस्, कि तपाईंहरूका पाप मेटिऊन्, र परमप्रभुको उपस्‍थितिबाट आनन्‍दको समय आओस्, (प्रेरित ३:१९)  

4निश्‍चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्‍यो, र हाम्रा दु:ख भोग्‍यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्‍वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दु:खमा परेको सम्‍झ्‍यौं। 5तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्‍ति छेड़ियो। हाम्रा अधर्मका निम्‍ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्‍ति ल्‍याउने दण्‍ड उसमाथि पर्‍यो, र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं। 6हामी सबै भेड़ाझैँ बरालिएका छौं। हामी हरेक आफ्‍नै बाटोतिर लागेका छौं, र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनुभएको छ। (यशैया ५३: ४–६)

En äldre man gick omkring och bräkte som en get när jag väntade på flyget till Nepal. Jag hade precis besökt en afghansk församling i Aten för att hitta en Bibellärare som kan hjälpa våra nydöpta afghaner och iranier i Norrland. Jag hade lyckats med mitt uppdrag och lämnade nu Grekland för att åka till min ungdoms drömmars land: Nepal! Ända sedan jag vid 18 års ålder blev en Jesu lärjunge har jag drömt om att få bli missionär i Nepal.

De första dagarna i Kathmandu ägnades åt IBRA:s missions- och mediaträning. En av de viktigaste sakerna som IBRA lyfter fram i utbildningen är att hitta en sk “Person of Peace”, dvs en “Fridens man” som Bibeln talar om i Luk 10:5-11. En Person of Peace är en person som tar emot evangeliet och som sen blir evangeliets dörröppnare till sitt samhälle (jämför exempelvis med den samariska kvinnan i Joh 4).

Förra gången jag var i Nepal ringde en ung man till Good News FM efter att ha lyssnat på de kristna radioprogrammen. Han ville bli kristen och jag fick den stora äran att leda honom till frälsning. Nu ett halvår senare åkte vi ut till hans by uppe i bergen i östra Nepal. Han hade lett sin förlamade mamma till frälsning och nu ville de båda bli döpta. Eftersom det inte finns några kristna i hans område ville de att jag skulle döpa. Den här unge mannen är en klockren Person of Peace. Han vill nå sitt samhälle med evangeliet och är beredd att börja missionera.

Vi åkte en lång och besvärlig busstur ner för Kathmandu-dalen i Himalayas berg och sen långt österut och upp på ett annat berg. Bergsvägarna är smala med stup precis bredvid så man gör bäst i att inte titta ner om man vill undvika svindel. Väl framme uppe på berget gick vi sen ut bland terrasserna av risfält och vandrade till några hus som familjen ägde. Ett tillhörde den förlamade mamman där hon tillbringade sitt liv på marken i det lilla skjulet. Innan hon blev kristen drack hon mycket alkohol och var mycket ledsen. Nu när hon blivit frälst har hon helt slutat med alkoholen och var fylld av tacksamhet och en längtan efter att få se en troende gemenskap växa fram i byn.

Den förlamade kvinnan ville så gärna bli döpt, men det fanns inte en möjlighet att ta henne ner till floden. Hennes stackars kropp skulle inte klara av att bli buren på sin sons rygg ner för berget igenom djungeln, bli doppad i vattnet och sen bäras upp igen. Även om jag är en baptistisk pingstpastor som alltid döper genom nedsänkning så hade jag helt enkelt inte hjärta att kräva detta av henne. Men jag hade heller inte hjärta att vägra henne dopet. Så jag beslutade mig för att för första gången i mitt liv döpa genom begjutning. Teologiskt anser jag att så länge som det går så ska man alltid döpa genom nedsänkning, men om det av någon anledning inte finns tillräckligt med vatten så får man döpa med det vatten som finns tillgängligt. Skulle man vara ute i öknen så får man använda sin vattenflaska. Om möjligheten sen återkommer kan man döpa den begjutne genom nedsänkning vid ett senare tillfälle i så fall. Så jag döpte henne i Faderns, Sonens och den helige Andes namn genom att hälla lite vatten på hennes huvud. Därefter hade vi en god förbönsstund och hon var mycket lycklig och tacksam.

Sen gick vi ner för berget igenom djungeln på små smala stigar som bara lokalbefolkningen känner till. Där fanns en liten flod med en helt perfekt dopplats! I vattnet simmade små runda fiskar omkring och man blev lite orolig när det kändes som att något simmade upp i byxorna när man stod i vattnet! Nåja, ett litet fiskbett har väl ingen dött av tänkte jag. Hursomhelst, jag döpte den unge mannen på det vanliga sättet som jag gör hemma i Sverige. Efteråt kunde jag konstatera det häpnadsväckande faktumet att en 15 år gammal dröm nu har gått i uppfyllelse! Jag har ju ända sedan mitt lärjungaskaps början haft en dröm om att få bli missionär i Nepal. Åtminstone denna dag var jag det!

Efter dopet gick vi upp för berget igen och då märkte jag verkligen av höjdskillnaden. Även om jag inte har världens bästa kondition så kom flåset nästan direkt när man gick uppför. Svettigt! Den unge mannen frågade hela tiden om han kunde få bära min väska, men jag sa nej eftersom jag hellre ville bära den själv. Jag har ju inte kommit till Nepal för att bli betjänad utan för att tjäna. Jag är inte en brittisk kolonialist som vill bli buren på en bärstol genom djungeln utan är en kristen broder på lika villkor. Men efter ett tag insåg jag att jag var så illa tvungen att svälja min stolthet och låta den unge mannen bära min väska. Gick inte att gå många meter utan att behöva stanna. För den unge mannen som är född uppe i bergen och sprungit där hela sitt liv var det inga större svårigheter med höjden. Han ville så gärna visa sin tacksamhet till mig för dopet och detta var det enda sätt han kunde göra det på, så till slut lät jag han göra det.

Sen gick vi en halvtimmes promenad för att komma bort till bussen som skulle ta oss tillbaka ner för berget. Det visade sig att bussen var försenad pga något hinder på vägen. Men något man snabbt lär sig som missionär är att om en dörr stängs så öppnas snart en annan. Den helige Ande leder ständigt till nya tillfällen och nya personer som han vill att vi ska vittna för.

Vi passade på att vittna för en grupp på 8 pers som fanns vid kiosken vid busshållplatsen. De var mycket intresserade. De hade hört talas om Jesus och visste typ att han kunde hjälpa, men de visste inte varför han egentligen hade kommit till jorden. Så jag berättade varför man behöver bli frälst och vad det är man faktiskt blir frälst ifrån. Jag berättade om att människan syndade och att Gud kom till jorden för att rädda oss från synden. De visste inte vad synd var för något, och därför är det ju inte konstigt att de heller inte visste varför Jesus kommit. Vet man inte vad synd är för något är det ju svårt att be Gud om förlåtelse för sina synder eller förstå varför Jesus dog på korset.

En av männen berättade att folk i byn var väldigt religiösa och brukade be till sin gud. Men han var väldigt missnöjd eftersom guden inte hjälpte honom och hans familj. Han ifrågasatte oss och frågade varför man överhuvudtaget skulle be om det ändå inte hjälper? Vi höll med, han borde inte be till en gud som inte hjälper, utan istället be till Jesus Kristus. Vi vittnade om att han lyssnat på våra böner och hjälpt oss i våra liv. Det syntes på honom att han fick sig en tankeställare och att ett frö blev sått.

En stund senare väntade vi fortfarande på bussen så vi passade på att äta lite nudlar på närmsta hak. Gott! Då kom 4 till som var intresserade av att prata om Jesus med oss. En ung kille, som var kompis med han som jag döpte, hade varit i Malaysia och Indien och jobbat. Då hade han stött på kristna och blev väldigt nyfiken. Men hans pastor blev en “backslider”, en “avfälling”, vilket så klart gjorde det svårt för honom att förstå varför han skulle bli kristen om inte ens hans pastor klarade av det. Jag berättade att alla Jesus lärjungar faktiskt övergav Jesus när han togs för att korsfästas. Till och med hans närmaste lärjunge Petrus, som dessutom hade lovat att aldrig överge Jesus, blev en backslider. Alla människor failar tyvärr, till och med de bästa. Vi klarat inte att följa Jesus om vi inte blir födda på nytt och får den helige Ande. Det stora med Jesus är att även om vi överger honom så överger han inte oss. Jesus sökte upp Petrus och upprättade honom. Efter detta vittnesbörd var den unge killen nära att ge sitt liv till Jesus, men ville prata mer med sin kompis som jag precis döpt. Förhoppningsvis blir han nästa kristne i byn.

När vi kom dit fanns det två nyfrälsta, när vi lämnade fanns det två nydöpta samt 12 nyfikna personer intresserade av den kristna tron. Detta blir en perfekt grogrund för den nydöpte unge mannen att jobba med och skapa en liten gemenskap av troende och sökare som i förlängningen kan bli den första församlingen på orten. Jag är väldigt glad, tacksam och stolt över att jag har fått vara med om att lägga grunden för detta!

Avslutningsvis, detta har helt klart varit en av de bästa och mest minnesvärda dagarna i mitt liv! Gud har bevisat att han är trofast. Om Gud ger en kallelse till Nepal så gäller den, även om det tar 15 år att uppfylla den. Även om jag inte kommer att bli missionär på heltid så är det med stor glädje jag som svensk pastor får vara med om det konkreta missionslivet som Jesus har kallat oss alla till. Tack Jesus!

NepalJag befinner mig för tillfället på missionsresa i Nepal. Vår församling tillsammans med IBRA Media har ambitionen att samarbeta med den kristna radiostationen Good News FM för att nå onådda folk med evangelium. Att jag just nu befinner mig i Nepal med det syftet gör mig oerhört tacksam inför Guds trofasthet.

För att förstå varför måste vi gå tillbaka 16 år i tiden då jag som 18-åring mötte Jesus och beslutade mig för att följa Jesus. Det första som hände efter detta beslut var att Gud la Nepal på mitt hjärta. Jag fick en längtan efter att bli missionär bland onådda folk i Nepal.

Jag var verkligen helt på g och ville börja tjäna Gud med en gång. Eftersom jag hade en så stor iver och längtan efter mer av Gud gick jag på bönemöten i en församling i Linköping där jag bodde då. Av en slump träffade jag där en gammal pensionerad Nepal-missionär. Jag berättade för henne om min längtan efter att få predika evangelium för onådda folk i Nepal. Hon hade jobbat med sjukvård i Nepal och berättade för mig att det var omöjligt att predika evangelium eftersom man kunde hamna i fängelse eller bli utkastad från landet. Dessutom var det inbördeskrig och alldeles för farligt. Jag blev så klart besviken och nedstämd men behöll ändå Nepal i mitt hjärta och bad till Gud att han skulle öppna en dörr in i landet när tiden var redo.

Nu 16 år senare är jag i Nepal och hjälper nepaleser att nå onådda människor med evangelium. Det är nästan för bra för att vara sant! Det som tidigare såg omöjligt ut håller just nu på att hända. Dessutom på ett mycket bättre sätt, eftersom nepaleserna är mycket bättre än mig på att predika evangelium på nepalesiska. Gud är trofast i sin kallelse och öppnar stängda dörrar. Ingenting är omöjligt för Gud och om han har gett en kallelse så kommer han att uppfylla den när tiden är inne.

2Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. 3Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli. (Hab 2:2–3)

Since it is still punishable by law to “convert a person of one religion to another religion”, it seems as the new Nepalese Constitution does NOT provide its citizens with the full Right to Religion according to The Universal Declaration of Human Rights:

Article 18: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

My interpretation of the new Nepalese Constitution is that every person have the right to have whatever religion ​they want, but cannot preach it to people of other religions. That is not consistent with the universal human right to “manifest his religion or belief in teaching” (correct me if I am wrong)That could mean that evangelism ​will be punishable by law and make all Christian activities outside of the church illegal. 

Below is two English versions of the new Constitution of Nepal and also a list of all the articles regarding Religious Freedom from the different Constitutions Nepal have had since 1959:

 

Constitution of Nepal, 2072 (2015) – Unofficial translation supported by International IDEA, UNDP and the Nepal Law Society

26: Right to Religious freedom: 

(1) Each person shall be free to profess, practice, and preserve his/her religion according to his/her faith.

(2) Every religious denomination shall, maintaining its independent existence, have the right to manage and protect its religious places and religious trusts in accordance with law. Provided that it shall not be deemed to have hindered to make law to operate and protect a religious place or religious trust and to manage trust property and regulate land management.

(3) While exercising the right as provided for by this Article, no person shall act or make others act in a manner which is contrary to public health, decency and morality, or behave or act or make others act to disturb public law and order situation, or convert a person of one religion to another religion, or disturb the religion of other people. Such an act shall be punishable by law.

4: State of Nepal:

Nepal is an independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive democratic, socialism-oriented federal democratic republican state. Explanation: For the purpose of this article, ‘secular’ means protection of religion and culture

 

Interim Constitution of Nepal 2007

Right to religion: Every person has the right to profess, practice and preserve his/her own religion as handed down to him/her from ancient times having due regards to the social and cultural traditional practices. Provided that no person shall be entitled to convert another person from one religion to another, and shall not act or behave in a manner which may jeopardize the religion of others. Every religious denomination has the right to maintain its independent existence, and for this purpose to manage and protect its religious places and religious trusts, in accordance with law.

 

Civil Code, His Majesty’s Government of Nepal, 2049 (1992)

Section 3, A

  1. No person shall propagate any religion in a manner likely to undermine another religion, or convert anyone into another religion. In case he has only made an attempt to dos, he will be punished with imprisonment not more than three years. In case he has already converted any one into another religion, he shall be punished with imprisonment for not more than six years. If he is a foreign national, he shall be deported from Nepal after completing such sentences.

(B) 1 (a)

In case any person does anything which undermines any religious place or religious function, he may be punished with imprisonment of not more than three years, or with a fine of not more than Rs. 3000 or with both.

 

The Constitution of the Kingdom of Nepal 2047 (1990)

Part 3 (FUNDAMENTAL RIGHTS): Section 19 (Right to Religion):

  • Every person shall have the freedom to profess and practice his own religion as handed down to him from ancient times having due regard to traditional practices:

Provided that no person shall be entitled to convert another person from one religion to another.

  • Every religious denomination shall have the right to maintain its independent existence and for this purpose to manage and protect its religious places and trusts.

Part 1 (PRELIMINARY): Section 4 (The Kingdom):

  • Nepal is a multiethnic, multilingual, democratic, independent, indivisible, sovereign, Hindu and Constitutional Monarchical Kingdom.

 

The Constitution of the Kingdom of Nepal 1962

Part 1 (PRELIMINARY): Section 3 (The Kingdom):

  • Nepal is an independent, indivisible and sovereign Monarchical Hindu Kingdom.

Part 3 (FUNDAMENTAL DUTIES AND RIGHTS): Section 14 (Right to Religion):

Every person may profess his own religion as handed down from ancient times and may practice it having regard to the traditions.

Provided that no person shall be entitled to convert another person from one religion to another.

 

The Constitution of the Kingdom of Nepal 1959

Part 3 (FUNDAMENTAL RIGHT): Section 5 (Religion):

Every citizen, having regard to the current traditions, many practice and profess his own religion as handed down from ancient times.

Provided that no person shall be entitled to convert another person to his religion.

 

Read more

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.