Pastor Christian Mölk | Sex & samlevnad
Currently viewing the tag: "Sex & samlevnad"

Som efterföljare av Jesus är vi kallade att, i varje aspekt av våra liv, förneka oss själva, oavsett vilka personliga attraktioner eller begär vi känner. Vår identitet är nämligen i Kristus, inte i vår sexualitet, vår nationalitet, vårt jobb eller i vårt hockeylag. Att förneka något, innebär att avstå från något. Att förneka oss själva innebär att avstå från våra egna lustar och begär och istället leva för Kristus enligt Guds vilja. Vår kallelse som kristna är att leva för Kristus och korsfästa vårat kött med alla dess lidelser och begär.

Att ibland synda leder inte till helvetet, men att leva i synd leder inte till himlen. Att då och då falla och göra misstag är en olycklig del av varje kristens vandring med Jesus, men den som medvetet och bestående väljer att leva i synd har inte korsfäst sitt kött och lever inte för Kristus.

Gud har kallat oss till ett heligt liv, oavsett om vi känner en homosexuell eller heterosexuell attraktion. Även den som är heterosexuell behöver alltså avstå från sex utanför äktenskapet (före, under och efter), eftersom kroppen inte är till för otukt utan för Herren.

Det är inom ramen för äktenskapet mellan man och kvinna som den sexuella relationen har sin plats baserat på de ömsesidiga löftena och den gudomliga välsignelsen. Den som vill leva för Kristus men blir olyckligt kär, oavsett om man är heterosexuell eller homosexuell, bör således avstå från att leva ut sina lustar, ta sitt kors och följa Jesus.

Långsamt men säkert kan den helige Ande förvandla var och en av oss till att bli lika Jesus Kristus. Att avstå från sig själv och bli förvandlad till Jesu likhet tar lång tid och sker inte över en natt. Men som Johannes Döparen sa om Jesus: Han måste bli större och jag mindre.

Några Bibelord:

24Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24)

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1Thess 4:3–7)

9Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1Kor 6:9–11)

13Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1Kor 6:13)

21Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.” (Fil 1:21)

19Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19–20)

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. (Rom 8:29)

18Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. (2Kor 3:18)

30Han måste bli större och jag mindre. (Joh 3:30)

BibelsamtalEtt äktenskap är en av Gud välsignad livslång relation mellan en man och en kvinna. Äktenskapet är ett förbund där mannen och kvinnan blir ett, och som präglas av kärlek, trohet och enhet. Inom äktenskapet uppmanas mannen att älska sin hustru och hustrun att underordna sig sin man och att respektera honom. Sex är en naturlig del av äktenskapet, men får inte förekomma varken före, utanför eller efter äktenskapet. De enda två tillåtna skäl som Bibeln anger för skilsmässa är om någon av makarna har varit otrogen eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar. Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra av ej legitima skäl.  Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny, och istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta varandra. Men om någon av makarna dör eller om man skiljt sig av giltiga skäl så är det okej att gifta om sig.

Bibelord

18 Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” … 21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. 23 Då sade mannen: ”Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen.” 24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.” (1 Mos 2:18, 21–24)

16 Till kvinnan sade han: ”Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.”” (1 Mos 3:16)

21 Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 22 Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 26 Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, 27 och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. 28 På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, 30 eftersom vi är delar i hans kropp. 31 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.” (Ef 5:21–33)

Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.” (1 Kor 7:4–5)

28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: “Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?” Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.” De frågade honom: “Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” Han svarade: “Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” 10 Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig.” 11 Han svarade dem: “Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan: 12 Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig.”” (Matt 19:3–12)

10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – 11 skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man – och en man får inte överge sin hustru.” (1 Kor 7:10–11)

15 Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid.” (1 Kor 7:15)

En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas alltså hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.” (Rom 7:2–3)

Samtalsfrågor

  1. Hur väl stämmer den bibliska undervisningen om äktenskap överens med dagens syn på äktenskap?
  2. Hur får man ett lyckligt äktenskap?
  3. Hur ska man göra om man inte lever upp till Bibelns syn på äktenskapet?
  4. Vad innebär det att underordna sig?
  5. Om kvinnans underordnande av mannen är en konsekvens av syndafallet, betyder det då att kvinnan inte behöver underordna sig mannen i Guds rike?
  6. Hur ska man göra om man är olycklig i sitt äktenskap och funderar på skilsmässa?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 1:27–28, Mal 2:14, 1 Kor 11:11–12, Ef 5:31, Rom 7:2, 1 Kor 7, Luk 20:34–35

Bibeln nämner aldrig uttryckligen abort. Däremot är Bibeln väldigt tydlig med att varje människa är skapad till Guds avbild och att man därför under inga omständigheter får ta en oskyldig människas liv, oavsett om barnet ännu inte är fött eller om det är en fullvuxen människa. Detta beror på att en människas liv börjar redan i ”moderlivet” och att Guds ögon ser varje individ redan när de bara är ett ”outvecklat foster”. Sammantaget ser vi alltså att Bibeln är starkt emot abort och ger inget utrymme för förmildrande omständigheter.

Vad händer om man redan har gjort en abort då? Lika tydlig som Bibeln är om att abort är fel, lika tydlig är Bibeln om att det finns förlåtelse för alla synder. Oavsett vilken synd man har begått så kan man alltid vända sig till Jesus och be om förlåtelse. Bibeln är full av berättelser om människor som begått fel och syndat, men som har omvänt sig och fått förlåtelse.

Här kan du läsa några relaterade Bibelord:

26Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:26–27)

13Du skall inte mörda.” (2Mos 20:13)

6Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.” (1Mos 9:6)

22Om män kommer i gräl med varandra och någon av dem stöter till en havande kvinna så att hon föder fram sitt foster, men ingen annan olycka sker, då skall han böta vad kvinnans man ålägger honom och betala efter skiljedomares prövning. 23Men om det sker en olycka skall liv ges för liv, 24öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, 25brännskada för brännskada, sår för sår och blåmärke för blåmärke.” (2Mos 21:22–25)

5”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”” (Jer 1:5)

13Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.” (Ps 139:13–16)

18Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” (Jes 1:18)

9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1Joh 1:9)

28Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”” (Matt 11:28–30)

Bibeln beskriver upprepade gånger att ”otukt” (“porneia” på grekiska) är synd och att man som kristen ska hålla sig borta från detta. Med ”otukt” så menas all form av sex före, efter eller utanför äktenskapet.

Till den som har svårt att hålla sig så skriver Paulus så här: “Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.”  (1 Kor 7:2).

Som kristen bör man alltså vänta med sex tills man gift sig. Har man problem med detta så rekommenderar jag att man samtalar med en pastor och ber om råd.

Här är några fler Bibelord i ämnet:

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1 Thess 4:3–7)

13Kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1 Kor 6:13b)

18Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.” (1 Kor 6:18)

21Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit.” (2 Kor 12:21)

19Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.” (Gal 5:19–21)

3Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.” (Ef 5:3)

5Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.” (Kol 3:5)

19Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud 20utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod.” (Apg 15:19–20)

Bibeln säger inget konkret alls om onani.

Den Bibeltext som man dock oftast brukar hänvisa till vad gäller onani är berättelsen om Onan:

  • “Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: ”Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom.” (1 Moseboken 38:6–10).

Det är Onan som har gett namn åt “onani” på svenska, men eftersom Onan hade sex med Tamar så handlar denna text onekligen inte om onani.

För att förstå felet som Onan gör så måste man först förstå vad ett “levirat-äktenskap” är. Om en man dör barnlös så var det enligt 5 Mose 25:5-6 hans närmsta broders plikt att se till så att hans ätt levde vidare genom att gifta sig med änkan. När Onan lät “säden spillas på jorden” så innebär det att han vägrade skaffa en avkomma åt sin bror och utnyttjade istället sin brors änka till egen sexuell njutning.

En annan text som ibland åberopas är:

  • “Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.” (Matteusevangeliet 5:27–30).

Inte heller denna text handlar uttryckligen om onani. Det Jesus varnar för här är att det inte bara är fel att vara otrogen i handling utan att det också är fel att vara otrogen i hjärtat.

Bibeln tar alltså inte upp detta med onani men varnar för att känna begär till en kvinna som inte är din.

Här är alla de elva bibelord som på ett eller annat sätt tar upp homosexualitet. De har en väldigt stor spännvidd och varierar från att beskriva våldtäkt, manlig tempelprostitution och manliga och kvinnliga homosexuella relationer med samtycke.

Gamla testamentet

1 Moseboken

1 På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem reste han sig för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden och sade: ”Mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt i morgon.” De svarade: ”Nej, vi stannar på torget över natten.” Men han bad dem så enträget att de vek av och kom in i hans hus. Han ordnade en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De ropade på Lot och sade till honom: ”Var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem till oss så att vi får ligga med dem.” Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig  och sade: ”Mina bröder, gör inte så illa! Jag har två döttrar som aldrig har legat med någon man. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har kommit i skydd under mitt tak.” Men de svarade: ”Flytta på dig!” De sade vidare: ”Han har kommit hit som främling, och nu vill han bli vår domare! Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem.” Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. 10 Då räckte männen ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. 11 Männen utanför huset slog de med blindhet, både små och stora, så att de förgäves försökte finna dörren.” (1 Mos 19:1–11)

3 Moseboken

22 Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” (3 Mos 18:22)

13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld.” (3 Mos 20:13)

Domarboken

16 Men se, på kvällen kom en gammal man från sitt arbete på fältet. Han var från Efraims bergsbygd och bodde som främling i Gibea. Folket på orten var nämligen benjaminiter. 17 När han fick syn på den resande mannen på den öppna platsen i staden, sade han: ”Vart ska du resa, och varifrån kommer du?” 18 Han svarade honom: ”Vi är på genomresa från Betlehem i Juda till Efraims bergsbygd som ligger långt upp. Jag är därifrån, och jag har varit på resa till Betlehem i Juda och är nu på väg till Herrens hus, men ingen här vill ta emot mig i sitt hus. 19 Jag har både halm och foder åt våra åsnor, och både bröd och vin åt mig och din tjänarinna och den unge mannen som följer med din tjänare. Vi saknar ingenting.” 20 Då sade den gamle mannen: ”Frid vare med dig! Låt mig ordna med allt du saknar. Men här på torget ska du inte stanna över natten.” 21 Så tog han in honom i sitt hus och gav åsnorna foder. Och när de hade tvättat sina fötter, åt de och drack. 22 Medan de gjorde sig glada, se, då omringades plötsligt huset av stadens män, onda män. De bultade på dörren och sade till den gamle mannen som ägde huset: ”Skicka ut mannen som kom till ditt hus så vi får ligga med honom!” 23 Då gick husägaren ut till dem och sade: ”Nej, mina bröder, gör inte något så ont! Eftersom mannen har kommit in i mitt hus får ni inte göra en sådan dårskap. 24 Se, här är min dotter som är jungfru och mannens bihustru. Dem kan jag skicka ut till er, så kan ni våldta dem och göra vad ni vill med dem. Men gör inte en sådan dårskap mot den här mannen.”” (Dom 19:16-24)

Kungaboken

24 Också manlig tempelprostitution förekom i landet. Man tog efter alla avskyvärda seder hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.(1 Kung 14:24)

12 Han fördrev ur landet alla dem som ägnade sig åt manlig tempelprostitution. Han skaffade bort alla de eländiga avgudabilder som hans fäder hade låtit göra.” (1 Kung 15:12)

7 Han rev dessutom ner husen för dem som utövade manlig tempelprostitution i Herrens hus och där kvinnor vävde tyg till tält åt Asheran.” (2 Kung 23:7)

Nya testamentet

Romarbrevet

18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. 26 Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. 27 På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. 29 De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, 31 vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.” (Rom 1:18–32)

1 Korintierbrevet

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. 11 Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1 Kor 6:9–11)

1 Timoteusbrevet

Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt  och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, 10 för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran,” (1 Tim 1:8–10)

Judas

7 Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.” (Jud 7)

Ordstudium

Så vitt jag känner till är ovan elva bibelord samtliga texter som på ett eller annat sätt handlar om män eller kvinnor som har sexuellt umgänge med någon av samma kön.

De hebreiska och grekiska ord som används är följande:

Hebreiska Grekiska Svenska Vers
Iysh yada Andres syggenometha Man känner 1 Mos 19:5
Zakar shakab Arsen koites Man ligger 3 Mos 18:22
Zakar shakab Arsen koites Man ligger 3 Mos 20:13
Iysh yada Andres gnomen Man känner Dom 19:22
Qadesh Syndesmos Manlig tempelprostituerad 1 Kung 14:24
Qadesh Teletas Manlig tempelprostituerad 1 Kung 15:12
Qadesh Kadesim Manlig tempelprostituerad 2 Kung 23:7
  Para fysis Onaturligt Rom 1:26
  Orexis autos eis allelon Lust till varandra Rom 1:27
  Arsen katergazomai ho aschemosyne en arsen Män begick skamlösa handlingar med män Rom 1:27
  Malakoi Mjuk 1 Kor 6:9–11
  Arsenokoites Man som ligger med en man 1 Kor 6:9–11
  Arsenokoites Man som ligger med en man 1 Tim 1:8–10
  Heteros sarx Onaturlig lust Judas 7

I tabellen ovan ser vi att Gamla testamentet oftast beskriver homosexualitet med orden “man” och “ligger”, dvs. en “man-liggare” eller “en man som ligger med en man”.

Gamla testamentet är skrivet på hebreiska, men i den grekiska översättningen av Gamla testamentet blir orden “man” och “ligger” översatt till “arsen” och “koites”.

I Nya testamentet, som skrevs på grekiska, slår Paulus ihop dessa två ord och bildar det nya ordet “arsenokoites”, vilket i 1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10 översätts till “de som utövar homosexualitet”, “de som lever i homosexualitet” eller “män som ligger med män”. Eftersom Paulus i princip använder exakt samma ord som i den grekiska översättningen av 3 Mosebok, så får man nästan känslan av att Paulus precis har läst den grekiska översättningen av 3 Mos 18:22 och 3 Mos 20:13 när han skrev 1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10.

Begreppet “homosexuell” finns alltså inte i Bibeln, utan det vanliga är att helt enkelt skriva “män som ligger med män”. Ordet “arsenokoites” är möjligen det närmaste vi kommer till vårt nutida begrepp “homosexuell”.

Ett ord som bara förekommer vid ett tillfälle är “malakos”, som är ett relativt neutralt ord som betyder “mjuk”. Ordet användes för att bland annat beskriva mjuka, “fina kläder” (Matt 11:8). Ordet kunde också användas i antiken för att beskriva manliga prostituerade, och då speciellt unga pojkar.

Ett annat sätt att beskriva homosexualitet i Bibeln är att använda orden “onaturligt” och “lust”, antingen var för sig eller i kombination. En sexuell relation mellan två samkönade beskrivs som något onaturligt och i kontrast till den naturliga sexuella relationen mellan en man och en kvinna.

Det verkar alltså finnas en kontinuitet mellan Gamla och Nya testamentets sätt att beskriva “homosexualitet” som “män som ligger med män”. Det finns också en kontinuitet i beskrivningen av homosexuella handlingar som något negativt; i Gamla testamentet beskrivs homosexuella handlingar som något “avskyvärt” (3 Mos 18:22, 3 Mos 20:13, 1 Kung 14:24), och i Nya testamentet beskrivs det som något “förnedrande”, “onaturligt” (Rom 1:26, Jud 7) och “skamligt” (Rom 1:27).

Men även om synen på homosexuella handlingar verkar vara konsekvent negativ i både Gamla och Nya testamentet, så finns det samtidigt en diskontinuitet i dess konsekvens; i Gamla testamentet straffas homosexualitet med “dödsstraff” (3 Mos 20:13), medan homosexuella handlingar i Nya testamentet leder till att man inte “ärver Guds rike” (1 Kor 6:10). Både Gamla och Nya testamentet är alltså till synes överens om att de som utövar homosexuella handlingar begår en synd, men medan man på Gamla testamentets tid straffades redan här och nu i jordelivet, uppmanas vi som lever på Nya testamentets tid att inte döma någon i förtid, utan överlåta domen åt Herren på domedagen efter Jesu återkomst (1 Kor 4:5).

De elva ovan bibelorden har en väldigt stor spännvidd och varierar från att beskriva manlig våldtäkt (1 Mos 19:1–11 och Dom 19:16-24) i ena änden, till att beskriva manliga och kvinnliga homosexuella relationer med samtycke (Rom 1:27) i andra änden. Det som dock inte beskrivs i Bibeln är samkönade äktenskap, detta förmodligen eftersom den bibliska definitionen av ett äktenskap är att det är en inför Gud och samhället ingången sexuell relation mellan en man och en kvinna (1 Mos 2:24, Matt 19:5, Mark 10:7, Ef 5:31).

Länkar

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.