Pastor Christian Mölk | Sex & samlevnad
Currently viewing the tag: "Sex & samlevnad"

Som efterföljare av Jesus är vi kallade att, i varje aspekt av våra liv, förneka oss själva, oavsett vilka personliga attraktioner eller begär vi känner. Vår identitet är nämligen i Kristus, inte i vår sexualitet, vår nationalitet, vårt jobb eller i vårt hockeylag. Att förneka något, innebär att avstå från något. Att förneka oss själva innebär att avstå från våra egna lustar och begär och istället leva för Kristus enligt Guds vilja. Vår kallelse som kristna är att leva för Kristus och korsfästa vårat kött med alla dess lidelser och begär.

Att ibland synda leder inte till helvetet, men att leva i synd leder inte till himlen. Att då och då falla och göra misstag är en olycklig del av varje kristens vandring med Jesus, men den som medvetet och bestående väljer att leva i synd har inte korsfäst sitt kött och lever inte för Kristus.

Gud har kallat oss till ett heligt liv, oavsett om vi känner en homosexuell eller heterosexuell attraktion. Även den som är heterosexuell behöver alltså avstå från sex utanför äktenskapet (före, under och efter), eftersom kroppen inte är till för otukt utan för Herren.

Det är inom ramen för äktenskapet mellan man och kvinna som den sexuella relationen har sin plats baserat på de ömsesidiga löftena och den gudomliga välsignelsen. Den som vill leva för Kristus men blir olyckligt kär, oavsett om man är heterosexuell eller homosexuell, bör således avstå från att leva ut sina lustar, ta sitt kors och följa Jesus.

Långsamt men säkert kan den helige Ande förvandla var och en av oss till att bli lika Jesus Kristus. Att avstå från sig själv och bli förvandlad till Jesu likhet tar lång tid och sker inte över en natt. Men som Johannes Döparen sa om Jesus: Han måste bli större och jag mindre.

Några Bibelord:

24Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24)

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1Thess 4:3–7)

9Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1Kor 6:9–11)

13Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1Kor 6:13)

21Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.” (Fil 1:21)

19Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19–20)

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. (Rom 8:29)

18Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. (2Kor 3:18)

30Han måste bli större och jag mindre. (Joh 3:30)

BibelsamtalEtt äktenskap är en av Gud välsignad livslång relation mellan en man och en kvinna. Äktenskapet är ett förbund där mannen och kvinnan blir ett, och som präglas av kärlek, trohet och enhet. Inom äktenskapet uppmanas mannen att älska sin hustru och hustrun att underordna sig sin man och att respektera honom. Sex är en naturlig del av äktenskapet, men får inte förekomma varken före, utanför eller efter äktenskapet. De enda två tillåtna skäl som Bibeln anger för skilsmässa är om någon av makarna har varit otrogen eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar. Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra av ej legitima skäl.  Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny, och istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta varandra. Men om någon av makarna dör eller om man skiljt sig av giltiga skäl så är det okej att gifta om sig.

Bibelord

18 Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” … 21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. 23 Då sade mannen: ”Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen.” 24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.” (1 Mos 2:18, 21–24)

16 Till kvinnan sade han: ”Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.”” (1 Mos 3:16)

21 Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 22 Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 26 Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, 27 och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. 28 På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, 30 eftersom vi är delar i hans kropp. 31 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.” (Ef 5:21–33)

Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.” (1 Kor 7:4–5)

28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: “Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?” Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.” De frågade honom: “Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” Han svarade: “Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” 10 Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig.” 11 Han svarade dem: “Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan: 12 Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig.”” (Matt 19:3–12)

10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – 11 skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man – och en man får inte överge sin hustru.” (1 Kor 7:10–11)

15 Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid.” (1 Kor 7:15)

En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas alltså hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.” (Rom 7:2–3)

Samtalsfrågor

 1. Hur väl stämmer den bibliska undervisningen om äktenskap överens med dagens syn på äktenskap?
 2. Hur får man ett lyckligt äktenskap?
 3. Hur ska man göra om man inte lever upp till Bibelns syn på äktenskapet?
 4. Vad innebär det att underordna sig?
 5. Om kvinnans underordnande av mannen är en konsekvens av syndafallet, betyder det då att kvinnan inte behöver underordna sig mannen i Guds rike?
 6. Hur ska man göra om man är olycklig i sitt äktenskap och funderar på skilsmässa?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 1:27–28, Mal 2:14, 1 Kor 11:11–12, Ef 5:31, Rom 7:2, 1 Kor 7, Luk 20:34–35

Bibeln nämner aldrig uttryckligen abort. Däremot är Bibeln väldigt tydlig med att varje människa är skapad till Guds avbild och att man därför under inga omständigheter får ta en oskyldig människas liv, oavsett om barnet ännu inte är fött eller om det är en fullvuxen människa. Detta beror på att en människas liv börjar redan i ”moderlivet” och att Guds ögon ser varje individ redan när de bara är ett ”outvecklat foster”. Sammantaget ser vi alltså att Bibeln är starkt emot abort och ger inget utrymme för förmildrande omständigheter.

Vad händer om man redan har gjort en abort då? Lika tydlig som Bibeln är om att abort är fel, lika tydlig är Bibeln om att det finns förlåtelse för alla synder. Oavsett vilken synd man har begått så kan man alltid vända sig till Jesus och be om förlåtelse. Bibeln är full av berättelser om människor som begått fel och syndat, men som har omvänt sig och fått förlåtelse.

Här kan du läsa några relaterade Bibelord:

26Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:26–27)

13Du skall inte mörda.” (2Mos 20:13)

6Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.” (1Mos 9:6)

22Om män kommer i gräl med varandra och någon av dem stöter till en havande kvinna så att hon föder fram sitt foster, men ingen annan olycka sker, då skall han böta vad kvinnans man ålägger honom och betala efter skiljedomares prövning. 23Men om det sker en olycka skall liv ges för liv, 24öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, 25brännskada för brännskada, sår för sår och blåmärke för blåmärke.” (2Mos 21:22–25)

5”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”” (Jer 1:5)

13Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.” (Ps 139:13–16)

18Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” (Jes 1:18)

9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1Joh 1:9)

28Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”” (Matt 11:28–30)

Bibeln beskriver upprepade gånger att ”otukt” (“porneia” på grekiska) är synd och att man som kristen ska hålla sig borta från detta. Med ”otukt” så menas all form av sex före, efter eller utanför äktenskapet.

Till den som har svårt att hålla sig så skriver Paulus så här: “Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.”  (1 Kor 7:2).

Som kristen bör man alltså vänta med sex tills man gift sig. Har man problem med detta så rekommenderar jag att man samtalar med en pastor och ber om råd.

Här är några fler Bibelord i ämnet:

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1 Thess 4:3–7)

13Kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1 Kor 6:13b)

18Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.” (1 Kor 6:18)

21Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit.” (2 Kor 12:21)

19Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.” (Gal 5:19–21)

3Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.” (Ef 5:3)

5Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.” (Kol 3:5)

19Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud 20utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod.” (Apg 15:19–20)

Bibeln säger inget konkret alls om onani.

Den Bibeltext som man dock oftast brukar hänvisa till vad gäller onani är berättelsen om Onan:

 • “Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: ”Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom.” (1 Moseboken 38:6–10).

Det är Onan som har gett namn åt “onani” på svenska, men eftersom Onan hade sex med Tamar så handlar denna text onekligen inte om onani.

För att förstå felet som Onan gör så måste man först förstå vad ett “levirat-äktenskap” är. Om en man dör barnlös så var det enligt 5 Mose 25:5-6 hans närmsta broders plikt att se till så att hans ätt levde vidare genom att gifta sig med änkan. När Onan lät “säden spillas på jorden” så innebär det att han vägrade skaffa en avkomma åt sin bror och utnyttjade istället sin brors änka till egen sexuell njutning.

En annan text som ibland åberopas är:

 • “Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.” (Matteusevangeliet 5:27–30).

Inte heller denna text handlar uttryckligen om onani. Det Jesus varnar för här är att det inte bara är fel att vara otrogen i handling utan att det också är fel att vara otrogen i hjärtat.

Bibeln tar alltså inte upp detta med onani men varnar för att känna begär till en kvinna som inte är din.

Enligt Bibeln så skapade Gud ursprungligen människan till man och kvinna och avsåg att de skulle ingå äktenskap och hålla sig till varandra, något som framgår av både Gamla och Nya testamentet och som bekräftas av Mose, Jesus och Paulus. All form av otukt, dvs. sex utanför äktenskapet (före, under och efter), är synd, och därmed är alltså både samboskap, otrohet, promiskuitet och homosexuella handlingar synd.

27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

24Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1Mos 2:24)

Eftersom det alltså är lika mycket synd att ha sex utanför äktenskapet som att utöva homosexualitet, så bör de allra flesta kristna avstå från att döma homosexuella som syndare eftersom man då även riskerar att döma sig själv. En rätt utgångspunkt till detta svåra ämne är att studera vad Gud säger i Bibeln och sen be om Andens vägledning i vår ambition att följa Jesus. Detta måste alltid göras med ödmjukhet inför Guds ord och med stor respekt inför alla människors lika värde och rätt att själva få välja hur man vill leva sitt liv.

24Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.” (Rom 1:24–28)

Orsaken till att man känner en frestelse till homosexualitet beror enligt Romarbrevet på att människan ända sedan syndafallet hellre velat följa sitt eget begär än att lyda Guds vilja. Eftersom människan självmant ville synda så lät Gud människan helt enkelt göra det. Det finns alltså mycket här i världen som inte fanns ursprungligen när Gud skapade världen men som är symptom av Adam, Evas och hela mänsklighetens syndafall. Alla människor frestas och brottas med olika saker.

Men lika tydlig som Bibeln är att homosexualitet är synd så är Bibeln också tydlig med att alla människor har syndat. Att utöva homosexualitet är inte en värre synd än någon annan, och man bör således akta sig för att enbart peka ut homosexuella handlingar som synd, för då glömmer man lätt att man själv är lika syndig, men på andra områden.

23Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,” (Rom 3:23)

16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

Men oavsett vilken synd man har begått så är alla människor kallade till omvändelse och erbjuds förlåtelse, frälsning och upprättelse i och med att Jesus kom till jorden och dog för våra synder på korset. Så den som på ett eller annat sätt brottas med homosexualitet (eller någon annan synd för den delen) bör vända sig till Gud, be om frälsning och bli en Jesu lärjunge i den helige Andes kraft.

Synden är människans grundproblem och syndiga handlingar är en frukt av synden. Att enbart försöka sluta med syndiga handlingar utan att samtidigt ta itu med grundproblemet leder bara till att man lyckas avstå en kortare tid men snart faller igen. En motkraft är att bli frälst och fylld av Anden så att en process av nåd och helgelse startas som långsamt men säkert förvandlar människan från syndare till helgon.

9Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1Kor 6:9–11)

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1Thess 4:3–7)

Den som tidigare har utövat homosexualitet eller någon annan sexuell synd har enligt Bibeln möjlighet att ”tvättas ren” och ”bli helgad”. Detta innebär dels att man kan bli helt fri från sina begär att utöva homosexualitet för att istället ingå ett äktenskap med någon av motsatt kön. Men det kan också innebära att man kan få kraft att avstå från att utöva sina begär och leva i celibat. Jesus lär oss exempelvis att det finns de som avstår från att gifta sig för himmelrikets skull. Jesus själv avstod från att gifta sig och levde i celibat så ett sådant liv är helt i linje med att följa Jesus. Med andra ord; det går att känna sig frestad men det går också att avstå genom att få kraft och hjälp från Gud.

24Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

Den som vill följa Jesus uppmanas av Jesus att, i varje aspekt av livet, “förneka sig själv och ta sitt kors på sig” (Matt 16:24), oavsett vilka personliga attraktioner eller begär man känner. Vår identitet är nämligen i Kristus, inte i vår sexualitet, vår nationalitet, vårt jobb eller i vårt hockeylag. Att förneka något, innebär att avstå från något. Att förneka sig själv innebär således att avstå från personliga lustar och begär och istället leva för Kristus enligt Guds vilja. Vår kallelse som kristna är att leva för Kristus och korsfästa vårat kött med alla dess lidelser och begär.

13Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1Kor 6:13)

Att ibland synda leder inte till helvetet, men att leva kvar i sin synd utan att söka Jesu frälsning leder inte till himlen. Att då och då falla och göra misstag är en olycklig del av varje kristens vandring med Jesus, men den som medvetet och bestående avstår från Jesu frälsning och istället väljer att leva i synd har inte korsfäst sitt kött och lever onekligen inte för Kristus. Gud har kallat varje människa till ett heligt liv, oavsett om man känner en homosexuell eller heterosexuell attraktion. Även den som är heterosexuell behöver alltså avstå från sex utanför äktenskapet (före, under och efter), eftersom kroppen inte är till för otukt utan för Herren.

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24)

19Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19–20)

Det är inom ramen för äktenskapet mellan man och kvinna som den sexuella relationen har sin plats baserat på de ömsesidiga löftena och den gudomliga välsignelsen. Den som vill leva för Kristus men blir olyckligt kär, oavsett om man är heterosexuell eller homosexuell, bör således avstå från att leva ut sina lustar, ta sitt kors och följa Jesus.

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

18Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2Kor 3:18)

Långsamt men säkert kan den helige Ande förvandla var och en av oss till att bli lika Jesus Kristus. Att avstå från sig själv och bli förvandlad till Jesu likhet tar lång tid och sker inte över en natt. Men som Johannes Döparen sa om Jesus: “Han måste bli större och jag mindre.”

12Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matt 7:12)

Under inga omständigheter betyder detta att man bör behandla någon människa, oavsett sexuell läggning, på ett dåligt sätt. Alla människor bör bemötas med kärlek, respekt, ödmjukhet och värdighet.

Bibelord

27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

24Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1Mos 2:24)

4Han [Jesus] svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna 5och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? 6Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”” (Matt 19:4–6)

22Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” (3Mos 18:22)

9Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1Kor 6:9–11)

12Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.” (Matt 19:12)

24Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.” (Rom 1:24–28)

8Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt 9och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran –” (1Tim 1:8–10)

23Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,” (Rom 3:23)

16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

8Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1Joh 1:8–9)

24Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24)

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1Thess 4:3–7)

13Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1Kor 6:13)

19Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19–20)

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

18Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2Kor 3:18)

30Han måste bli större och jag mindre.” (Joh 3:30)

12Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matt 7:12)

Samtalsfrågor

 1. Varför känner en del människor homosexuella känslor?
 2. Är det mer syndigt med homosexualitet än samboskap?
 3. Vad ska man göra om känner en frestelse?
 4. Hur lever man som en Jesu lärjunge om man känner homosexuella känslor?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 19:1-13, 3 Mos 20:13

Mer i ämnet

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.