Pastor Christian Mölk | Äktenskap
Currently viewing the tag: "Äktenskap"

BibelsamtalEtt äktenskap är en av Gud välsignad livslång relation mellan en man och en kvinna. Äktenskapet är ett förbund där mannen och kvinnan blir ett, och som präglas av kärlek, trohet och enhet. Inom äktenskapet uppmanas mannen att älska sin hustru och hustrun att underordna sig sin man och att respektera honom. Sex är en naturlig del av äktenskapet, men får inte förekomma varken före, utanför eller efter äktenskapet. De enda två tillåtna skäl som Bibeln anger för skilsmässa är om någon av makarna har varit otrogen eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar. Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra av ej legitima skäl.  Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny, och istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta varandra. Men om någon av makarna dör eller om man skiljt sig av giltiga skäl så är det okej att gifta om sig.

Bibelord

18 Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” … 21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. 23 Då sade mannen: ”Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen.” 24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.” (1 Mos 2:18, 21–24)

16 Till kvinnan sade han: ”Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.”” (1 Mos 3:16)

21 Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 22 Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 26 Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, 27 och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. 28 På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, 30 eftersom vi är delar i hans kropp. 31 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.” (Ef 5:21–33)

Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.” (1 Kor 7:4–5)

28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: “Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?” Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.” De frågade honom: “Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” Han svarade: “Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” 10 Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig.” 11 Han svarade dem: “Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan: 12 Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig.”” (Matt 19:3–12)

10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – 11 skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man – och en man får inte överge sin hustru.” (1 Kor 7:10–11)

15 Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid.” (1 Kor 7:15)

En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas alltså hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.” (Rom 7:2–3)

Samtalsfrågor

 1. Hur väl stämmer den bibliska undervisningen om äktenskap överens med dagens syn på äktenskap?
 2. Hur får man ett lyckligt äktenskap?
 3. Hur ska man göra om man inte lever upp till Bibelns syn på äktenskapet?
 4. Vad innebär det att underordna sig?
 5. Om kvinnans underordnande av mannen är en konsekvens av syndafallet, betyder det då att kvinnan inte behöver underordna sig mannen i Guds rike?
 6. Hur ska man göra om man är olycklig i sitt äktenskap och funderar på skilsmässa?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 1:27–28, Mal 2:14, 1 Kor 11:11–12, Ef 5:31, Rom 7:2, 1 Kor 7, Luk 20:34–35

För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.

 • För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever.
  • Paulus var inte missnöjd med tessalonikerna, tvärtom, han var mycket glad över dem. Men hur starka tessalonikerna än var i sin tro, så kunde de ändock bli ännu bättre.
   • Av detta kan vi lära oss att vi alltid ska sträva efter att komma närmare Gud. Den kristne bör aldrig stanna upp och nöja sig utan alltid röra sig framåt. Har man stått still för länge är det risk att man somnar och blir apatisk.
  • Att ”behaga Gud” borde vara varje kristens längtan, här skriver Paulus instruktioner för hur man lyckas med detta.
  • Paulus hänvisar till vad han tidigare har sagt muntligt till dem när han startade församlingen i Tessalonika.
 • Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.
  • Att ”helgas” innebär dels att skilja sig från världens och syndens begär och istället hålla sig till Gud, men det betyder också att man utvecklas och kommer närmare och närmare Gud. Ju längre bort från världens synd man är och ju närmare Gud man kommer, desto heligare blir ens liv.
   • Det kristna livet står inte still utan är en ständig rörelse bort från världen och närmare Gud.
   • Människan skapades till Guds avbild men valde att gå bort ifrån Gud i och med syndafallet. Jesus, som är Guds avbild, gjorde det möjligt för oss människor att omvända oss och komma tillbaka till Gud. Genom att lämna världens synd och istället försöka efterlikna Jesus så blir vi återigen det vi är skapade att vara; Guds avbild.
  • ”Otukt” (”porneia” på grekiska) innebär all sexuell aktivitet utanför äktenskapet.
   • En av anledningarna till att Paulus ofta varnar för otukt är för att det (precis som i Västvärlden av idag) inte ansågs vara en synd i den romerska och grekiska omgivningen. Bland grekerna i staden Tessalonika kunde prostitution till och med vara en religiös handling.
   • För den kristne är otukt ett hinder för att helgas och komma närmare Gud och därför uppmanar Paulus oss att avhålla oss från otukt. Paulus stryker under denna uppmaning med att betona att det till och med är en föreskrift från Herren Jesus.
 • Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder.
  • Paulus är inte emot sex, men han vill att det ska ske inom äktenskapet och att tessalonikerna ska lära sig att skaffa sig en hustru på ett ”helgat och hedervärt sätt”.
   • Paulus förnekar inte att även den kristne kan känna lidelse och begär, men uppmanar den kristne till att lära sig att hantera detta istället för att falla för frestelsen. Den kristne kan lyckas med detta eftersom han ”känner Gud”.
  • Paulus ger tyvärr inte några konkreta tips till hur den kristne ska skaffa sig en hustru, utan uppmanar istället den kristne till att inte skaffa sig en hustru så som hedningarna gör; genom lidelse och begär. En kristen av idag bör alltså inte leta efter en hustru på krogen eller något annat liknande ställe. Så länge som man undviker detta verkar Paulus lita på tessalonikernas goda omdöme.
 • Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er.
  • Om tessalonikerna mot all förmodan inte skulle lyssna på Paulus uppmaningar så upplyser han dem om att även Gud är angelägen om att den kristne avhåller sig från otukt.
   • Paulus skriver inte på vilket sätt eller när Gud straffar, men betonar att Gud straffar och ger därmed tessalonikerna en väldigt bra anledning till att hålla sig borta från otukt.
   • För den som känner sig oroad över Guds straff finns alltid möjligheten att omvända sig från sin synd och be Gud om förlåtelse (Matt 6:9–15).
 • Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.
  • Själva grundorsaken till att vi är kristna är för att Gud först ”kallade” på oss att lämna världens synd och syftet med det kristna livet är att vi ska leva ett helgat liv för Gud. Men om den kristne lever i otukt lever han inte ett helgat liv och går därför miste om själva syftet med att Gud först kallade och får därmed svårt att utvecklas i sin tro och komma närmare Gud.
 • Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.
  • Paulus betonar att det han skriver inte bara är hans egna ord, utan även Guds ord.
  • Att ständigt utvecklas i sin tro, helgas och att komma närmare Gud är nära förknippat med att Gud ger av sin helige Ande till den kristne. Den som har svårt att undvika otukt bör således be Gud om att få ta emot mer av Guds Ande (Luk 11:13).
 • Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien.
  • ”Broderskärlek” på grekiska är ”filadelfia” och står för den kärlek som de kristna har sinsemellan. Onekligen kände sig Paulus inte lika angelägen om att instruera tessalonikerna i detta ämne som han tidigare gjorde med ”helighet”, eftersom det var vida känt att tessalonikerna visade stor kärlek till alla bröderna i Makedonien.
   • Det verkar också som att det inte är Paulus som tidigare har undervisat tessalonikerna om ”broderskärlek” utan att det är något som Gud själv har lärt tessalonikerna.
 • Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.
  • Även om tessalonikerna var utomordentligt goda förebilder i ”broderskärlek” så uppmanar Paulus dem ändå till att ”överflöda ännu mer i den” vilket återigen visar oss hur viktigt det är för den kristne att inte stå still i sin helgelse utan ständigt röra sig närmare Gud.
  • Eftersom tessalonikerna levde med en förväntan om att Jesus väldigt snart skulle komma tillbaka så fanns det en uppenbar risk att de skulle släppa sina jobb och bara gå och vänta. Paulus anser att detta ser dåligt ut i de utomståendes ögon och vill istället att tessalonikerna ska sköta sitt arbete. Om tessalonikerna inte hade arbetat skulle de snabbt bli beroende av att folk utanför församlingen försörjde dem och det skulle ge ett väldigt dåligt intryck enligt Paulus.

1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade dem som han brukade. 2 Några fariseer som ville snärja honom kom fram till honom och frågade: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?” 3 Han svarade dem: ”Vad har Mose befallt er?” 4 De sade: ”Mose har tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig.” 5 Då sade Jesus till dem: ”Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften. 6 Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. 7 Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, 8 och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. 9 Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.” 10 När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11 Han svarade dem: ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne. 12 Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.” 

 • ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?”
  • Strax före Jesu tid fanns det två inflytelserika rabbiner som stod för varsin tolkning av Torah; rabbi Hillel som stod för en mer tillåtande tolkning och rabbi Shammai som stod för en mer strikt tolkning.
   • Eftersom 5 Mose 24:1 anger att det är tillåtet för en man att skilja sig om han kommer på sin kvinna ”med något oanständigt” så diskuterade dessa två inriktningar om vad som exakt menades med ”oanständigt”.
   • Shammai menade att mannen bara fick skiljas om det hade skett en allvarlig överträdelse såsom sexuell omoral, medan Hillel menade att man även fick skiljas vid små obetydliga förseelser som exempelvis om hustrun hade bränt maten.
   • Att fariseerna nu frågar Jesus vart han står i denna fråga antyder att de ville snärja Jesus genom att förmå honom att välja en av dessa rabbiner och på så sätt eventuellt skapa en splittring bland Jesus lärjungar. Jesus faller dock inte i fällan.
 • Han svarade dem: ”Vad har Mose befallt er?”
  • Istället för att välja sida i debatten så gör Jesus som varje Bibeltroende människa bör göra, han ställer frågan: ”Vad säger Skriften?”
  • Jesus lyfter fram att Mose faktiskt inte har ”befallt” skilsmässa utan ”tillåter” det.
   • Fariseerna ville diskutera hur man skiljer sig medan Jesus ville diskutera hur man håller ihop. Jesus lär oss att vi istället för att lägga vår energi på att klura ut anledningar till att skiljas borde lägga den energin på att forma ett bra äktenskap.
 • Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften.
  • Bibeln kräver aldrig att man måste skilja sig, men tillåter skilsmässa under vissa omständigheter.
  • Om exempelvis maken har ett hårt hjärta och vägrar förlåta sin hustrus överträdelse så är det bättre för hustrun om de går skilda vägar eftersom hon annars riskerar att tvingas leva med mannens oförsonlighet resten av livet.
 • Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.
  • Istället för att diskutera de olika reglerna för skilsmässa så går Jesus tillbaka till vad som är grunden för ett äktenskap (1 Mose 1:27, 2:24).
  • När Jesus säger att ”Gud gjorde dem till man och kvinna” visar han att äktenskapet är mellan en man och en kvinna och det inte är ett mänskligt påfund utan en gudomlig institution.
  • Det faktum att Gud skapade människan till man och kvinna visar att vi redan från början är skapade olika men att vi är tänkta att komplettera varandra.
  • Ett äktenskap är inte två olika personer som lever tillsammans utan ett par som håller ihop.
   • Två personer som sitter ihop kan inte gå åt varsitt håll eftersom de då bara står och stampar och tar slut på varandras krafter. Det är först när de arbetar tillsammans och går mot ett gemensamt mål som de kommer någonstans.
  • Jesus går emot fariseernas lättsinnighet och uppmanar istället till ett livslångt äktenskap i trohet och enhet.
  • Om det är Gud som har fogat samman äktenskapet så räcker det inte med ett mänskligt skilsmässobrev för att skilja de två.
 • Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne.
  • Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra med ej legitima skäl.
   • Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny (se även 1 Kor 7:10–11).
   • Istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta varandra (Hos 3:1).
  • Skilsmässa är dock tillåtet om endera av makarna har varit otrogen (Matt 5:31–32), eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar (1 Kor 7:15).
   • Om skilsmässan är giltig i Guds ögon så är det därmed även okej att gifta om sig.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.