Apg 3:11-26 – Petrus vittnar om Jesus

Christian MölkApostlagärningarna Leave a Comment

11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.

16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. 17 Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. 18 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. 19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” 

 • 11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad.
  • Folket var ”utom sig av häpnad” över att ha bevittnat ett mirakel, men Petrus hade lärt sig av Jesus att ett mirakel i sig självt inte leder någon till frälsning (Luk 16:19-31), så Petrus gör sig redo för att ta tillfället i akt och predika evangeliet för de nytillkomna åhörarna.
 • 12 När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå?
  • Petrus är noga med att poängtera att detta mirakel inte är orsakat av varken apostlarnas egen kraft eller fromhet, utan av Gud.
   • Det finns alltid en risk att vi felaktigt tror att det är vissa predikanter eller pastorer som gör mirakler när det ju är Gud som utför dem. Även om Gud använder vissa personer extra mycket ibland, så ska vi alltid ge äran till Gud.
  • Petrus ifrågasätter varför folket är förvånade över detta mirakel; Jesus botade ju sjuka när han gick omkring på jorden, så varför skulle han inte fortsätta att göra det ifrån himlen?
   • Ofta har jag personligen önskat att man hade levt på Jesu tid och fått bevittna alla de mirakler som Jesus gjorde. Men faktum är att Jesus är lika verksam idag som då (Heb 13:8) och han har till och med lovat att vi ska få se ännu större mirakler än de Jesus gjorde (Joh 14:12).
 • 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom.
  • Att Petrus inleder sin predikan med att nämna ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud” visar att kristendomen inte är någon annan religion än den som Israel redan tillhörde.
  • Petrus inleder med att identifiera sig själv med övriga judar på plats, för att i nästa andetag anklaga dem för Jesu död.
   • Judarna fick inte utföra dödsstraff enligt sina romerska ockupanter så även om Pilatus ville frige Jesus så gick han ändock med på att avrätta honom, och därmed har judarna och hedningarna lika stor skuld i att Jesus dog.
   • Men om vi ska granska oss själva så är vi faktiskt allihopa lika skyldiga till Jesus död eftersom det var för våra synder som han dog.
 • 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven.
  • I Gamla testamentet används titeln ”den Helige” mer än 40 gånger om Herren Gud, och nu använder Petrus den om Herren Jesus, en tydlig indikation om vem Jesus är.
  • Den mördare som folket begärde att få frigiven var Barabbas (Mark 15:6-15).
   • ”Barabbas” betyder ”faderns son” och när folket tar emot Barabbas men förkastar Jesus så tar de emot den falske sonen och förnekar den riktige Sonen.
   • Kontrasten mellan Barabbas och Jesus är stor. Barabbas är en mördare, en person som tar liv. Jesus är livgivaren, en person som ger liv.
   • Barabbas fungerar som en symbolisk förebild för alla människor i och med att han blir frigiven när Jesus tar hans dödsdömda plats trots att han är skyldig till sina brott.
 • 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.
  • Självklart kan inte ”livets furste” förbli död någon längre tid, utan Gud uppväckte honom från de döda.
  • Apostlarna var ögonvittnen till uppståndelsen eftersom de mötte Jesus livs levande efter hans död. Men även vi idag är vittnen till Jesu uppståndelse när vi berättar för folk att vi har mött honom.
 • 16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.
  • Petrus är återigen noga med att ge äran för miraklet till Gud. Miraklet skedde inte i Petrus namn, utan i Jesus namn.
   • Vi får aldrig göra vår kristna tro beroende av en pastor eller någon ledare, för om den personen avviker från tron så står vi plötsligt där ensamma. Vi behöver tro på Jesus och lita på Gud så som ett spädbarn som ligger i sin moders famn. Gud kommer aldrig att svika eller överge oss (5 Mos 31:6, Heb 13:5).
  • Att göra någonting i ”Jesu namn” innebär att det sker tack vare Jesu auktoritet, och inte vår egen auktoritet.
   • På samma sätt kan en ambassadör uttala sig i sitt lands namn eller representera sitt land. I sig själv är ambassadören obetydlig men när han agerar i sitt lands namn så är han lika mäktig som sitt land.
  • På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv.
   • Jesus namn (Josua, Yeshua eller Yehoshuah) är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho” och ”shua”.
    • ”Yeho” är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, dvs. Guds namn ”Jag är den Jag är” som vi på svenska ofta skriver ”HERREN” (2 Mos 3:15).
    • ”Shua” betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”.
    • Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss människor.
 • 17 Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. 18 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida.
  • Även om Petrus anklagade folket å det grövsta när han förkunnade att de hade dödat Jesus, så kan han ändå kalla dem för ”bröder”. Petrus hatade inte sina fiender utan förlåter dem och berättar för dem hur de kan bli frälsta.
   • Petrus kan göra detta eftersom han själv tre gånger förnekade Jesus och övergav sin Herre, men blev förlåten och tagen tillbaka. Petrus vet av egen erfarenhet att Jesus förlåter.
    • På liknande sätt bör du dela med dig av dina erfarenheter med Gud till de som är beredda på att lyssna.
  • När Gud väl har bestämt sig för någonting, så går det inte att hindra hans plan från att förverkligas. Även om Guds plan möter på motstånd så använder Gud det till sin egen fördel.
 • 19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.
  • Varje förälder lär sig snabbt att bara för att barnen säger ”förlåt” när de har gjort fel, så betyder inte det att de verkligen menar vad de säger. Att ångra sig och vända om innebär att helt byta riktning och gå en annan väg än den man tidigare gått på.
   • Om vägen folket tidigare vandrat på varit destruktiv och lett till Jesus död, så måste de nu vända om och gå i motsatt riktning och välkomna Jesus som Herre i deras liv.
  • Alla som ångrar sig och vänder om kommer också att få alla sina synders förlåtna och utplånade.
  • På Bibelns tid fanns inte sådant bläck som vi har idag, utan man använde ofta färg som man kunde torka bort med en blöt trasa. När Petrus säger att våra synder blir ”utplånade” kan man jämföra det med att man suddar ut texten från ett papper.
 • 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.
  • När Petrus predikade för folket så hade Jesus alldeles nyligen farit upp till himlen och satt sig på Guds högra sida. Men det kommer att komma en tid då Jesus återvänder till jorden för att till fullo upprätta Guds rike.
 • 22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas.
  • Profetian som Petrus hänvisar till återfinns i 5 Mosebok kapitel 18.
  • Det fanns en diskussion bland judarna om huruvida denne Profet som Mose profeterade om var samme person som Messias eller inte. Här visar Petrus att Profeten och Messias är samme person, dvs. Jesus Kristus.
 • 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.
  • Här ser vi att det djupast sett är Gud som vänder oss bort från våra onda gärningar. Att vi omvänder oss och slutar synda är egentligen inte någonting som vi klarar av i oss själva utan något som Gud gör i oss.
   • Men en fråga vi alla måste ställa oss är huruvida vi vill vända oss bort från våra synder.
  • Orsaken till att Jesus kom till jorden var för att ”välsigna” oss, inte för att fördöma oss. Om vi vill att Gud ska förvandla oss och vända oss bort ifrån synd så behöver vi ta emot Jesus och bekänna honom som vår Herre och Frälsare.

 

Copyright 2013-2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från 
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.