Pastor Christian Mölk | Rättfärdighet
Currently viewing the tag: "Rättfärdighet"

BibelsamtalRättfärdighet innebär att man lever rätt och heligt inför Gud, och är motsatsen till ogudaktighet, dvs. att man lever fel och syndigt inför Gud. Den ende som är fullt ut rättfärdig är Gud själv, och vi människor behöver lära av Jesus hur vi ska leva rättfärdigt. Dock är det omöjligt för en människa att leva helt rättfärdigt eftersom vi frestas av synden och inte förmår leva heligt fullt ut. Den enda människa som till 100 % har levt rättfärdigt är Jesus Kristus. Genom att Gud lät Jesus, som aldrig hade syndat, ta straffet för alla människors synd, så erbjuds vi människor, som alla har syndat, Jesus rättfärdighet. Vi blir rättfärdiga inför Gud genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre och Frälsare, och rättfärdiggörs allteftersom i och med att den helige Ande helgar oss så att vi blir mer och mer lika Jesus, Guds perfekta bild. Den rättfärdige Jesus gjordes till synd vilket ledde till att vi syndiga människor gjordes rättfärdiga.

Bibelord

137 Herre, du är rättfärdig och dina domar är rätta.” (Ps 119:137)

10 Som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda.” (Rom 3:10)

20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. 21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad.” (Rom 3:20–22)

21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5:21)

38 Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. 39 Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.” (Apg 13:38–39)

18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom 5:18–19)

24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:24)

17 I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” (Rom 1:17)

1 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” (Rom 5:1)

19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom 5:19)

16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.” (Jak 5:16)

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.” (Matt 5:10)

14 Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.” (1 Pet 3:14)

Samtalsfrågor

 1. Vad innebär det att vara rättfärdig?
 2. Kan en människa göra sig själv rättfärdig?
 3. Hur blir man rättfärdig?
 4. Hur lever man ett rättfärdigt liv?
 5. Varför får vissa lida för rättfärdighetens skull?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 15:6, Matt 23:28, Rom 6:13, Rom 6:16–20, Rom 14:17, Gal 3:6–12, Fil 3:8–9, Rom 8:10, Hab 2:4, Rom 3:27–28, 1 Joh 3:7, 1 Joh 2:29, Rom 10:4, Ef 4:24, Rom 8:3–4, Heb 11:6, Jes 53:5, Joh 8:46, Gal 3:13, Ords 10:16

6 Samuel sade till folket: ”Det var Herren som insatte Mose och Aron och förde era fäder upp ur Egyptens land. 7 Ställ nu upp er, så att jag kan gå till rätta med er inför Herren angående alla de rättfärdiga gärningar som Herren har gjort med er och era fäder. 8 När Jakob hade kommit till Egypten, ropade era fäder till Herren, och Herren sände Mose och Aron, som förde era fäder ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här i landet.

9 Men de glömde Herren, sin Gud. Då sålde han dem i Siseras hand, härföraren i Hasor, och i filisteernas hand och i den moabitiske kungens hand, och dessa stred mot dem. 10 Men de ropade till Herren och sade: Vi har syndat, för vi har övergett Herren och tjänat baalerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders hand, så skall vi tjäna dig. 11 Herren sände då Jerubbaal, Bedan, Jefta och Samuel och räddade er från era fiender runt omkring, och ni fick bo i trygghet. 12 Men när ni såg Nahas, ammoniternas kung, komma emot er, sade ni till mig: Nej, en kung måste regera över oss. Och ändå är det Herren, er Gud, som är er konung. 

 • 7 Ställ nu upp er, så att jag kan gå till rätta med er inför Herren angående alla de rättfärdiga gärningar som Herren har gjort med er och era fäder.
  • Om man jämför Israels historia med Sveriges historia så är den svenska väldigt fokuserad på krig och kungar, medan Israels snarare handlar om hur Gud hjälper sitt folk. Visst, Gamla Testamentet innehåller också mycket krig, men fokus ligger inte på kungarnas genialitet utan på deras relation till Gud. När GT beskriver ett krig så är det oftast inte själva kriget som är i fokus utan de inblandade personernas relation till Gud.
   • På samma sätt bör även vi, när vi tittar tillbaka på vårt eget liv eller på församlingens historia, komma ihåg och uppmärksamma ”Herrens rättfärdiga gärningar”, snarare än vad vi själva har åstadkommit. Oftast är Herrens historia betydligt mer positiv än vår egen historia.
  • Nu när Saul nyligen har vunnit en mäktig seger över ammoniterna så är det viktigt att folket förstår att det egentligen inte var en mänsklig bedrift utan att det var Gud som vann segern åt Saul, en insikt som Saul tidigare har gjort (1 Sam 11:13).
   • Jag tror att alla vi människor har en benägenhet att vilja hylla en människa för något som Gud har gjort. Det Samuel gör är därför väldigt bra, han stannar upp för en stund och låter folket tänka efter, och uppmanar dem genom detta att ge äran åt Gud och inte åt människor.
   • Varje gång vi tillber och lovsjunger Gud så ger vi äran till Gud för den frälsning som han har skänkt oss i och med Jesu död på korset. Att lovsjunga Gud är ett bra sätt att flytta fokus från människa till Gud.
 • 8 När Jakob hade kommit till Egypten, ropade era fäder till Herren, och Herren sände Mose och Aron, som förde era fäder ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här i landet.
  • Samuel påminner Israels folk om den första av Herrens rättfärdiga gärningar, nämligen att Gud har fört dem ut ur Egyptens slaveri och in i det förlovade landet.
   • Det är viktigt även för oss idag att då och då påminna oss om att Gud har fört oss ut ur syndens slaveri och in i Guds rike. Personligen tycker jag att nattvarden är ett bra tillfälle att uppmärksamma detta.
 • 9 Men de glömde Herren, sin Gud. Då sålde han dem i Siseras hand, härföraren i Hasor, och i filisteernas hand och i den moabitiske kungens hand, och dessa stred mot dem.
  • Det kan vara svårt att förstå, men den andra rättfärdiga gärningen är att Gud ”sålde” Israels folk till Sisera, filisteerna och moabiterna. Eftersom Israel glömde Herren, så tillät Gud detta elände i syfte att de skulle inse sin dumhet och vända tillbaka till Gud.
   • Det är ofta lättare att acceptera den första ”rättfärdiga gärningen”; att Gud räddade Israel från Egyptens slaveri, än vad det är att acceptera den andra; att Gud faktiskt kan tillåta elände om folket är upproriska.
    • Folk i allmänhet tycker ofta om att höra en predikan om Guds kärlek, men har svårare att acceptera en predikan om Guds vrede. Men det är viktigt att förstå att vi människor faktiskt är syndiga varelser, och även om Gud har befriat oss från syndens slaveri i och med Jesu död på korset, så fortsätter vi ändock ibland att synda, och detta behöver vi omvända oss ifrån. Ibland är det därför bra att få höra om Guds vrede, så att vi förstår vad Gud faktiskt tycker om synden i våra liv. Nu är det ju lyckligtvis som så att Gud är en nådig och barmhärtig Gud, som gång på gång visar oss tålamod och kärlek, men det förtar inte att Gud vill att vi omvänder oss från all synd i våra liv.
   • Även idag kan Gud leda oss in i svårigheter som har någon form av syfte, t.ex. att vi behöver omvända oss eller att Gud vill på något sätt göra oss starkare i vår tro. Att Gud ibland låter oss gå igenom svårigheter betyder inte att det är någon form av Guds ”bestraffning”, eftersom Jesus redan har dött för alla våra synder. Däremot kan Gud låta oss gå igenom svårigheter som i slutändan kommer att innebära att vi kommer närmare Gud. Personligen har jag gått igenom många sådana här svårigheter och jag har alltid skattat mig lycklig som är så älskad av Gud att han ”korrigerar” mig.
 • 10 Men de ropade till Herren och sade: Vi har syndat, för vi har övergett Herren och tjänat baalerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders hand, så skall vi tjäna dig. 11 Herren sände då Jerubbaal, Bedan, Jefta och Samuel och räddade er från era fiender runt omkring, och ni fick bo i trygghet.
 • ”Baal” var en kananeisk fruktbarhetsgud och namnet kan översättas till ”herre”.
  • Baalsdyrkan var ett återkommande problem för Israels folk som frestades av de omkringliggande folkens avgudadyrkan.
 • ”Astarte” var en fruktbarhetsgudinna hos fenicierna och de andra folken runtomkring Israel.
  • Israels folk tillbad förmodligen dessa gudar för att få bra väder så att de fick bra skördar samt så att de fick bra kärleksliv. Inkomst och kärlek är väl förmodligen det som även dagens människor kämpar för att lyckas med. Det är givetvis inget fel i att önska sig en god inkomst och någon att gifta sig med, men man ska inte söka hjälp med detta från fel håll. Gud har makt att ge oss det vi behöver och det finns inget som helst behov av att be någon avgud om hjälp med detta.
  • Den tredje av ”Herrens rättfärdiga gärningar” var att när Israel väl ropade till Gud, bekände sin synd och ödmjukade sig, då sände också Gud räddningen.
   • På samma sätt kan vi vara trygga i att om vi ropar till Gud, bekänner vår synd och ödmjukar oss, då kommer Gud att frälsa även oss!
   • Oavsett hur orättfärdiga vi människor är, så är Gud ändå rättfärdig. Även om vi människor syndar och vänder oss bort från Gud så fortsätter Gud att vara god och kärleksfull mot oss och om vi vänder tillbaka så förlåter han oss.
 • Att Samuel nämner Jerubbaal, Bedan, Jefta och sig själv visar oss att Gud inte är beroende av mänskliga ledare, utan han kan resa upp en ny ledare när som helst. Gud är inte beroende av oss, vi är beroende av honom.
 • 12 Men när ni såg Nahas, ammoniternas kung, komma emot er, sade ni till mig: Nej, en kung måste regera över oss. Och ändå är det Herren, er Gud, som är er konung.
  • Nu när Israel går in i ett nytt skede och blir en monarki, så är det viktigt att komma ihåg allt Gud tidigare har gjort.
   • När reflekterade du senast över allt som Gud har gjort i ditt liv? Detta är något att påminna sig själv om då och då så att man inte glömmer allt det goda Gud har gjort.
  • Samuel är också noga med att poängtera att denna övergång till monarki egentligen är negativ för Israel och hade sitt ursprung i Israels längtan efter att få vara som alla andra folk runtomkring, istället för Guds utvalda folk (1 Sam 8:5).
  • När Israel begärde en kung så avvisade de samtidigt Gud som kung, men trots detta så avvisade inte Gud Israel, han fortsatte att leda dem.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.