Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal om det kristna livet | Page: 2
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal om det kristna livet"

BibelsamtalEvangelisation är att på ett eller annat sätt berätta om de goda nyheterna, dvs. att Guds rike nu är här, att Jesus dog och uppstod för våra synder, att man kan bli frälst genom att tro på Jesus Kristus, att man kan få evigt liv och få komma till himlen. I samband med att man förkunnar evangeliet så är mirakler en bekräftelse på att Guds rike verkligen har kommit. Jesus gav uppdraget att predika evangelium till sina lärjungar och den helige Ande leder oss i det arbetet än idag.

Bibelord

35 Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.” (Matt 9:35)

14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” (Matt 24:14)

20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” (Mark 16:20)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

för vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den helige Ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull.” (1 Tess 1:5)

19 De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de förkunnade ordet endast för judar. 20 Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiokia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. 21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.” (Apg 11:19–21)

hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. 5 I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet.” (Ef 3:3–6)

Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet” (Kol 4:3a)

Samtalsfrågor

 1. Varför var evangeliet tidigare en hemlighet?
 2. Varför är det så viktigt att evangelisera?
 3. På vilka olika sätt kan man evangelisera?
 4. Har du blivit ledd av Guds Ande till att vittna?
 5. När du har evangeliserat, har du även sett evangeliet bekräftat genom något mirakel?

Fler intressanta bibelord

Jes 52:7, Rom 10:15, Gal 1:11–12, Ef 3:8, 1 Kor 15:1–4, Apg 5:42, Mark 16:15

BibelsamtalHelgelse är den process där man som kristen skiljer sig mer och mer från det världsliga och istället viger sig åt det heliga. Slutmålet med helgelsen är att bli det vår Fader har skapat oss till att vara genom att den helige Ande formar oss så att vi blir mer lika Jesus.  I helgelseprocessen samverkar man med den helige Ande för att sluta synda och istället göra gott.

Bibelord

Säg till Israels barns hela församling: Ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig.” (3 Mos 19:2)

Detta är Guds vilja: att ni helgas,” (1 Tess 4:3a)

10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.” (Ef 2:10)

13 Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen.” (2 Tess 2:13)

12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod.” (Heb 13:12)

17 Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.” (Joh 17:17)

18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)

29 Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.” (1 Joh 3:2–3)

14 Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren.” (Heb 12:14)

Samtalsfrågor

 1. Varför ska man helgas?
 2. Har du märkt någon förändring i ditt liv sen du blev kristen?
 3. Kan man helga sig själv eller beror allt på Andens verk?
 4. Vad kan vara ett hinder för helgelsen?
 5. Hur går helgelseprocessen till?
 6. Vad är målet med helgelsen?

Fler intressanta bibelord

Fil 2:13, 1 Petr 2:2-3, 1 Tim 6:11–12, 1 Kor 6:11, Ef 1:4

BibelsamtalTillbedjan är en form av bön som fokuserar på att prisa Gud för den han är. Bara Gud är värd vår tillbedjan, lovprisning och lovsång, all annan tillbedjan är strikt förbjudet i Bibeln. Tillbedjan och lovsång av Gud sker ofta som en respons på att man har fått möta Gud eller fått bönesvar och därför vill prisa honom för hans kärlek, helighet och storhet. Tillbedjan är inte att mekaniskt utföra religiösa riter eller sjunga vissa sånger, utan hjärtats inställning och respons till Gud.

Bibelord

Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse, jubla till honom med lovsång,för Herren är en stor Gud, en stor kung över alla gudar.” (Ps 95:2–3)

14 Du ska inte tillbe någon annan gud, för Herren heter Nitisk, en nitisk Gud är han.” (2 Mos 34:14)

10b Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.” (Matt 4:10b)

11 och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra.” (Matt 2:11)

Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” (Fil 2:9–11)

Dag och natt säger de utan uppehåll: “Helig, helig, helig är Herren Gud Allsmäktig, han som var och som är och som kommer.” Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet.” (Upp 4:8b–10a)

Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud.” (Matt 15:7–9)

46 Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.47 De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.” (Apg 2:46–47)

Samtalsfrågor

 1. Hur tillber man Gud?
 2. Hur ofta bör man som kristen, individuellt eller i gemenskap, tillbe Gud?
 3. Vad händer om man som kristen aldrig tillber Gud?
 4. Vad kan vara ett hinder för äkta tillbedjan?
 5. Hur kommer det sig att vi kristna tillber Jesus Kristus om bara Gud får tillbes?

Fler intressanta bibelord

Ps 96:4–5, 5 Mos 10:12, Joh 4:23

BibelsamtalAtt fasta innebär att avstå från något, vanligtvis mat, i syfte att koncentrera sig på bön alternativt visa ånger inför den synd man har begått. Genom att avstå från mat och matlagning får man först och främst mer tid till att be, men man är också mer öppen för Guds tilltal och är mer angelägen i bönen. Den vanligaste längden på fasta är från kväll till kväll, men längre perioder förekommer, såsom exempelvis Mose, Elias och Jesu 40 dagars fasta.

Bibelord

Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.” (Dan 9:3)

26 Då drog alla Israels barn, allt folket, upp till Betel och grät. De stannade där inför Herrens ansikte och fastade den dagen ända till kvällen och offrade brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte.” (Dom 20:26)

När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud.” (Neh 1:4)

21 Vid floden Ahava utlyste jag en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar.” (Esr 8:21)

37 och nu var hon änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag.” (Luk 2:37)

När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig.” (Matt 4:2)

16 När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. 17 Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte 18 så att inte människor ser att du fastar, utan bara din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.” (Matt 6:16–18)

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: “Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem.” (Apg 13:2–3)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

Samtalsfrågor

 1. Vad är syftet med fasta?
 2. Vad är din erfarenhet av fasta?
 3. I vilka situationer bör man fasta?
 4. Kan man fasta på fel sätt?
 5. Måste man fasta från just mat, eller är det i dagens moderna samhälle mer effektivt att fasta från t.ex. tv-tittande eller Facebook?

Fler intressanta bibelord

Jer 14:11-12, Est 4:3, Est 4:16, 1 Sam 7:5-6

BibelsamtalLärjungaskap innebär att ge sig själv till fullo åt Herren och sträva efter att följa och efterlikna Jesus genom att med hjälp av den helige Ande helga sig från synd, studera Bibeln, be och praktisera det Jesus instruerade alla hans lärjungar att göra. Ett aktivt lärjungaskap har sin naturliga utgångspunkt i församlingen, men bör också jobbas med individuellt. Lärjungaskap kan leda till svårigheter såsom förföljelse, en inre brottningskamp och bråk med familjemedlemmar, osv. Men svårigheterna leder ofta fram till att vi formas till att bli det Gud skapat oss till, samt att vi sprider evangeliet till andra människor.

Bibelord

19 Han sade till dem: “Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.”” (Matt 4:19)

24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.”” (Matt 16:24)

21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår.” (1 Pet 2:21)

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh 2:6)

26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:26)

31 Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: “Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.” (Joh 8:31)

40 En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare.” (Luk 6:40)

29 Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.” (Luk 14:33)

29 Jesus sade: “Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv.” (Mark 10:29–30)

Samtalsfrågor

 1. Finns det någon skillnad mellan att vara en gudstjänstbesökare och att vara en lärjunge?
 2. Vilka negativa konsekvenser har ditt lärjungaskap lett till?
 3. Vilka positiva konsekvenser har ditt lärjungaskap lett till?
 4. Vad behöver du jobba med mer aktivt för att växa i ditt lärjungaskap?

Fler intressanta bibelord

Fil 2:5, Fil 4:9, Luk 9:61–62, 1 Joh 3:2, Joh 13:15, Fil 3:17, Ef 4:22–24

BibelsamtalBön är kommunikation med Gud och kan ta sig olika uttryck, exempelvis tillbedjan, förbön, tacksägelse eller lyssnande. Gud lovar att svara på böner som stämmer överens med hans vilja och ju mer man närmar sig Gud, desto mer lär man känna hans vilja och lär sig vad man bör be om. Till den bedjandes hjälp finns den helige Ande som hjälper till att be när man inte vet vad man ska be om.

Bibelord

Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? 10 Eller en orm när han ber om fisk? 11 Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom?” (Matt 7:7–11)

Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.
10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. 11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.”
(Matt 6:9–13)

36 Han sade: “Abba, Far! Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.”” (Mark 14:36)

18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef 6:18)

26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. 27 Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.” (Rom 8:26–27)

31 Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till.” (Joh 9:31)

14 Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.” (1 Joh 5:14)

1 Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.” (1 Tim 2:1–2)

Samtalsfrågor

 1. Har du fått bönesvar någon gång?
 2. Vad tycker du att vi kristna borde be mer om?
 3. Har du blivit ledd av den helige Ande till att be för något specifikt?
 4. Hur bör man förhålla sig till Gud för att han ska lyssna på våra böner?
 5. Hur ska man göra för att ”be ständigt”?

Fler intressanta bibelord

Luk 11:2-4, Luk 18:1-8, Luk 5:16, Kol 4:2, Joh 17:1, Fil 4:6, Fil 1:3–6, Apg 13:3, Rom 8:34, Matt 5:44, Heb 11:6, Ef 3:12, Joh 15:7–8, Matt 18:20

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.