Samtal 2: En utsträckt hand över muren

Beställ Främlingsvänlig

Instruktion

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

 • Förord
 • Kapitel 4. Från främling till gäst
 • Kapitel 21. Herrens måltid
 • Kapitel 27. Skiljemuren
 • Epilog

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får komma till tals utifrån de förberedda samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått under läsningen. Avsluta med att be tillsammans.

Citat

”När en främling kom på besök var det fortfarande oklart för både den infödde och främlingen huruvida man skulle betrakta varandra som vän eller fiende. Eftersom den infödde generellt är den starka parten åligger på honom att sträcka ut en hand och erbjuda främlingen gästfrihet. När främlingen accepterar gästfriheten övergår han från potentiell fiende till skyddad gäst. Hemligheten i att skapa fred ligger alltså i att i stället för att bygga upp en mur mellan sig själv och sin fiende, sträcka ut en hand och erbjuda gästfrihet. Det är i själva erbjudandet av gästfrihet som övergången från potentiell fiende till skyddad gäst äger rum.” (sid 20)

”Genom att försöka bygga en mur runt Mose lag genom att exkludera hedningar, syndare och fattiga från sina måltider, så byggde fariseerna en mur mellan sig själva och de främlingar som Gud ville bjuda in till Herrens måltid. Men denna obibliska mur hade Jesus inga betänkligheter att sträcka sig över. I motsats till fariseernas exkluderande av fattiga, utstötta och marginaliserade grupper från den judiska sabbatsmåltiden, så sträcker sig Jesus över fariseernas mur och bjuder in alla dessa utstötta grupper till den himmelska festmåltiden. Han samtalade med en utländsk kvinna över en bit mat, han bjöd den romerske hedningen till bords med Abraham och han åt och drack med publikaner och syndare.” (sid 86–87)

”I Sverige skulle jag vilja påstå att vi har tappat halva betydelsen av nattvarden. Genom nattvardens ceremoniella del, att ta bröd och vin i Jesu åminnelse, försonas vi med Gud. Genom nattvardens mat försonas vi med varandra. Genom att inte äta mat tillsammans riskerar vi missa halva poängen med nattvarden. När vi bjuder varandra på mat samtidigt som vi sätter Jesus i centrum så kombinerar vi Bibelns bud att älska Gud av hela vårt hjärta och vår medmänniska som oss själva, exempelvis genom att bjuda hem varandra på söndagsmiddagar, ha knytkalas i kyrkan eller göra kyrkkaffet till en del av nattvarden.” (sid 153)

Bibelord

17När Abram hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och kungarna som var med honom, gick Sodoms kung ut för att möta honom i Shavedalen, det vill säga Kungadalen. 18Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, 19och han välsignade Abram och sade: ”Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! 20Och välsignad vare Gud den Högste, som gett dina fiender i din hand!” Och Abram gav honom tionde av allt.” (1Mos 14:17–20)

1När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna, vaktade de noga på honom.” (Luk 14:1)

12Han sade också till den som bjudit honom: ”När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. 13Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. 14Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”” (Luk 14:12–14)

11Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. 12Innan det kom några från Jakob brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna, men när de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna. 13Även de andra judarna hycklade på samma sätt, så att till och med Barnabas drogs med i deras hyckleri. 14Men när jag såg att de inte var på rätt väg efter evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som är jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”” (Gal 2:11–14)

11Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. 12På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. 13Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. 14Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. 17Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.” (Ef 2:11–19)

Samtalsfrågor

 1. Vilka murar mellan svenskar och invandrare finns i vårt samhälle och i våra församlingar?
 2. Hur kan mat bidra till integration?
 3. Vad är nattvard för något och vad betyder det för dig?
 4. Hur skulle din församling kunna ordna en mötesplats där mat ingår?
 5. Har du bjudit hem någon som du vanligtvis inte umgås med? Eller själv blivit oväntat inbjuden?
 6. Vad är gästfrihet för dig?
 7. Vad gör gästfrihet med den som bjuder?
 8. Hur kan den som varit föremål för gästfrihet känna att den bidrar tillbaka?

Bön

Fader, hjälp mig att riva ner de murar som vi människor byggt upp mellan folk. Lär mig att bli gästfri och bidra till skapa fred och vänskap mellan människor. I Jesu namn, amen.

Fler samtal

Samtal 1: Skapad till migrant och medmänniska

Samtal 2: En utsträckt hand över muren

Samtal 3: Det tvåfaldiga integrations- och missionsuppdraget

Samtal 4: Främling i ett nytt samhälle

Samtal 5: Den främlingsvänliga församlingsledaren