Samtal 5: Den främlingsvänliga församlingsledaren

Beställ Främlingsvänlig

Instruktion

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

 • Kapitel 8. Främling i ett främmande land
 • Kapitel 15. Adullams grotta
 • Kapitel 17. Höj din röst för den stumme
 • Kapitel 29. Integration i den första församlingen
 • Kapitel 30. Den främlingsvänliga församlingsledaren
 • Epilog

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får komma till tals utifrån de förberedda samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått under läsningen. Avsluta med att be tillsammans.

Citat

”Alla Bibelberättelser tjänar som exempel för oss idag där vi kan lära oss hur vi ska leva vårt kristna liv. Av Mose kan vi lära oss att Gud har en plan för våra liv men att vi inte ska ta saken i egna händer utan i stället tålmodigt invänta Guds rätta tid. Av Mose kan vi lära oss att en flykt ödmjukar oss, gör så att vi kommer närmare Gud och lär oss att leda nerifrån och upp.

Vi kan också lära oss att förtrösta på Gud även om vi inte alltid får veta exakt allting i hans plan, eftersom vi då förmodligen ändå inte hade trott på Guds plan för oss eftersom den känns alldeles för avlägsen. Ibland kan Gud leda oss in i en ökenperiod på flykt innan vi är redo att göra Guds vilja och inte vår egen.” (sid 35)

”Men i arbetet med att forma en ledare efter Guds hjärta får man ibland pausa livet av framgång för att dra sig undan till Adullams grotta och spendera ensam tid med Herren.” (sid 64)

”En viktig uppgift för oss kristna är alltså att ge röst åt de som inte har någon röst, både i samhället och i församlingen. Att tala för de som ingen vill lyssna på. Att uppmärksamma de som samhället blundar för.” (sid 67)

”Apostlarna kunde ha hanterat klagomålen genom att ignorera de grekisktalande judarna. Eller så kunde de ha delat upp sig i två församlingar, en hebreisktalande och en grekisktalande. Men de gjorde inte det. I stället var apostlarnas lösning att inkludera fler ledare i verksamheten. Om de själva hade åtagit sig att dela ut maten till änkorna, då hade de försummat den specifika kallelse de själva hade fått av Jesus. Men genom att uppmärksamma problemet och utse nya ledare som får arbeta med just detta, så löser de situationen på bästa sätt.

Det är värt att notera att alla sju nya ledare som väljs har grekiska namn. De var högst troligtvis en del av de grekisktalande judarna som hade klagat på att deras änkor blev förbisedda. Det var mycket vist av apostlarna att tillsätta just grekisktalande judar in i detta ledarskap. De som såg problemet fick också bli en del av lösningen.” (sid 132)

”Den som känner oskälig rädsla eller hat mot främlingar och utlänningar skulle man kunna definiera som ”främlingsfientlig”, dvs. en ”xenofob”. Men den som i stället visar gästfrihet och tar emot flyktingar och främlingar beskrivs i Bibeln som motsatsen, dvs. en ”philoxenos” (φιλόξενος), vilket är en sammanslagning av de två grekiska orden ”filia” och ”xenos”.” (sid 134–135)

”En vanlig översättning av philoxenos är ”gästfri”, men personligen skulle jag hellre översätta philoxenos till ”främlingsvänlig”. Motsatsen till främlingsfientlig (xenofob) är enligt mig främlingsvänlig (philoxenos). Att vara främlingsvänlig är enligt Paulus ett krav för att kunna vara en församlingsledare.” (sid 135)
”För en pastor är det lika viktigt att vara främlingsvänlig som det är att lära ut en sund biblisk undervisning och tillrättavisa motståndarna. Vi lever i en tid då vi församlingsledare behöver höja vår röst för den stumme och vara en röst för de som inte har en röst. Vi pastorer har ett ansvar att predika Bibelns främlingsvänlighet och gå emot samhällets främlingsfientlighet.” (sid 136)

Bibelord

1David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. När hans bröder och hela hans fars hus fick höra det kom de ner dit till honom. 2Alla som var i svårigheter, hade fordringsägare eller var missnöjda samlades hos honom, och han blev deras ledare. Omkring fyrahundra man anslöt sig till honom.” (1Sam 22:1–2)

1Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. 2Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sade: ”Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. 3Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. 4Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” 5Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige Ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiokia. 6Man förde fram dem inför apostlarna, som bad och lade händerna på dem. 7Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron.” (Apg 6:1–7)

8Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. 9Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den betryckte och fattige rätt.” (Ords 31:8–9)

2En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri [philoxenos] och en god lärare. 3Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär.” (1Tim 3:2–3)

7Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, 8utan gästfri [philoxenos], godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad. 9Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.” (Tit 1:7–9)

Samtalsfrågor

 1. Definiera begreppet ”främlingsvänlig”.
 2. Måste man vara främlingsvänlig för att kunna vara församlingsledare?
 3. Vilka integrationshinder och möjligheter ser du i din församling?
 4. Hur kan fler nysvenskar bli en del av församlingsledningen?
 5. Har du någon gång upplevt en tuff ökenperiod i ditt liv där Gud fick en möjlighet att forma och leda dig?
 6. Vilka individer eller grupper i din omgivning behöver någon som kan tala för deras sak?
 7. Finns det något du är missnöjd över i din omgivning eller församling, och som du skulle kunna vara en del i att lösa?

Bön

Fader, öppna min mun och gör mig till en röst för de röstlösa. Öppna mina ögon så att jag ser behoven i min församling och vårt samhälle. Öppna mitt hjärta och lär mig att vara gästfri och främlingsvänlig. I Jesu namn, amen.

Fler samtal

Samtal 1: Skapad till migrant och medmänniska

Samtal 2: En utsträckt hand över muren

Samtal 3: Det tvåfaldiga integrations- och missionsuppdraget

Samtal 4: Främling i ett nytt samhälle

Samtal 5: Den främlingsvänliga församlingsledaren