Samtal 3: Det tvåfaldiga integrations- och missionsuppdraget

Beställ Främlingsvänlig

Instruktion

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

 • Kapitel 10. Främlingen inom Israel
 • Kapitel 11. Ditt folk är mitt folk
 • Kapitel 12. Främlingen, änkan och den faderlöse
 • Kapitel 13. Främlingen utanför Israel
 • Kapitel 14. Predika för fienden
 • Kapitel 28. Varken jude eller grek
 • Kapitel 27. Skiljemuren
 • Kapitel 32. Till alla folk
 • Sammanfattning

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får komma till tals utifrån de förberedda samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått under läsningen. Avsluta med att be tillsammans.

Citat

”I Gamla testamentet så gick integrationen ut på att Israel utifrån Mose lag skulle behandla främlingar som infödda inom sitt lands gränser. I Nya testamentet går integrationen ut på att den helige Ande sammanför infödd och främling, eller ”jude och grek”, som det kallas i Nya testamentet, till älskade syskon i Kristus. Vi ser också att Gamla testamentets tre utsatta grupper, främlingen, den faderlöse och änkan, i Nya testamentet motsvaras av greken, slaven och kvinnan.

På samma sätt som Gud ville använda Israel som ett heligt redskap i syfte att nå ut med Guds ord till de andra främmande folken utanför Israel ända till jordens yttersta gräns, så sänder Gud ut församlingen till alla folk för att vittna om Jesus ända till jordens yttersta gräns. Det tvåfaldiga uppdraget som både Israel och församlingen har fått går alltså ut på att behandla främlingen inom oss som oss själva, dvs. integration, och att nå ut med evangelium till främlingen utanför oss, dvs. mission.” (sid 120)

”Men det är inte bara främlingar som Gud är noga med att Israel ska behandla som medmänniskor, utan även faderlösa och änkor. Dessa tre grupper blir som ett samlingsbegrepp för socialt och ekonomiskt utsatta människor, mycket på grund av att de, tillsammans med leviterna, inte hade möjlighet att äga mark i Israel.” (sid 41)

”Dessa två grupper, judar och hedningar, är alltså inte bara tänkta att leva i fred med varandra på varsitt håll, utan är tänkta att bilda ett nytt folk; ”församlingen”. I samhället ses vi måhända som svenskar, invandrare, judar, hedningar och främlingar, osv. Men i församlingen så ska vi inte längre dela upp varandra med hjälp av dessa skiljelinjer, utan nu är vi ett enat folk, vi är broder och syster i Herren. Att judar och hedningar, infödda och främlingar, svenskar och invandrare, förenas i en ny kärleksfull gemenskap, är alltså en del av Guds frälsningsplan för mänskligheten.

När samhället förkunnar skiljelinjer och gränsdragningar mellan folk, så ska församlingen agera som ett ljus i mörkret och göra precis tvärtom och predika fred, frid och försoning mellan folk. I kontrast till ett samhälle som stiftar lagar som skiljer svenskar och invandrare åt bör församlingen arbeta för försoning, integration, vänskap och inkludering. Rivandet av den där muren är med andra ord ett pågående verk som vi alla får delta i, tegelsten för tegelsten.” (sid 118)

Bibelord

33När en främling bor hos er i ert land, ska ni inte förtrycka honom. 34Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud.” (3Mos 19:33–34)

18Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. 19Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.” (5Mos 10:18–19)

5Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. 6Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.” (2Mos 19:5–6)

6Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns.” (Jes 49:6)

26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. 28Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.” (Gal 3:26–29)

18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”” (Matt 28:18–20)

8Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

Samtalsfrågor

 1. Vad finns det för likheter mellan Gamla testamentets ”främlingen, änkan och den faderlöse” och Nya testamentets ”jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna”?
 2. Vilka socialt utsatta grupper möter ni i er församling? Och hur kan ni hjälpa dem?
 3. Hur tänker ni kring samhällets ansvar kontra församlingens ansvar när det kommer till att hjälpa socialt utsatta grupper?
 4. Vad innebär det rent praktiskt att älska främlingen som dig själv?
 5. Har du ett exempel där integration gjort skillnad i ditt eller någon annans liv?
 6. Hur kan vi själva bli bättre på att be om hjälp och på så sätt bemyndiga den som annars blir hjälpt?

Bön

Fader, lär mig att älska alla mina medmänniskor, oavsett var de kommer ifrån. Hjälp mig att se människor som har det svårt och bli dem till välsignelse. I Jesu namn, amen.

Fler samtal

Samtal 1: Skapad till migrant och medmänniska

Samtal 2: En utsträckt hand över muren

Samtal 3: Det tvåfaldiga integrations- och missionsuppdraget

Samtal 4: Främling i ett nytt samhälle

Samtal 5: Den främlingsvänliga församlingsledaren