Främlingsvänlig migrations- och integrationspolitik

Christian MölkBlogg, Integration, Migrationspolitik, Svensk invandringspolitik 1 Comment

Den 11 september 2022 är det riksdagsval i Sverige och jag har för avsikt att rösta på det parti som har den mest främlingsvänliga migrations- och integrationspolitiken utifrån mitt kristna perspektiv. För att ta reda på det har jag undersökt partiernas presenterade politik samt bett partierna besvara ett antal frågor.

Eftersom vi lever i en alltmer global värld med ett ständigt ökande antal flyktingar världen över, så måste vi rika länder ta ett stort ansvar. Enligt UNHCR finns det idag 100 miljoner flyktingar. [1] Varje minut ökar den siffran med 20 nya flyktingar. Hälften av dessa är barn. Enligt bedömare uppskattas det finnas 250 miljoner klimatflyktingar år 2050. De som hjälper alla dessa flyktingar just nu är inte de rika västländerna. 85% av alla världens flyktingar tas om hand av utvecklingsländer.

Så om vi som är ett rikt västland stramar åt vår svenska migrationspolitik ännu mer, så får det konsekvensen att vi därmed överlåter åt fattiga utvecklingsländer att ta hand om det ökande antalet flyktingar. En sådan politik motverkar sitt eget syfte eftersom den kommer att påfresta utvecklingsländerna, något som riskerar leda till ännu mer konflikter och fattigdom vilket i sin tur leder till ännu fler flyktingar.

Den migrations- och integrationspolitik vi har nu verkar enligt min uppfattning mest syfta till att hindra människor från att komma till Sverige, försvåra integrationen och skapa ett vi och dem. Kontraproduktivt om du frågar mig.

Ungefär så här skulle jag vilja beskriva en främlingsvänlig migrations- och integrationspolitik utifrån mitt kristna perspektiv:

– Utgår ifrån att alla människor är skapade till Guds avbild med ett unikt, universellt och okränkbart inneboende värde, oavsett var på jorden man är född.

– Står upp för asylrätten, utgår ifrån de allra mest utsatta, har ett barn- och familjeperspektiv och är en röst för de röstlösa.

– Är globalt solidarisk genom att ta emot fler flyktingar och ge ett fortsatt högt bistånd.

– Skapar trygghet i asylprocessen och förutsättningar för en långsiktigt framgångsrik integration genom permanenta uppehållstillstånd som huvudregel, incitamentsbaserad språkundervisning, samhällskunskap och yrkesutbildning från dag ett, en tydlig och realistisk väg till naturalisation och medborgarskap, samt ger alla människor med erkända skyddsbehov rätt till familjeåterförening.

– Stärker samarbetet mellan invandrare, civilsamhälle, företagare och välfärden utan att samtidigt begränsa religionsfriheten och drivkraften till det frivilliga engagemanget.

– Förbättrar rättssäkerheten för konvertiter och möjliggör spårbyte.

– Ger människor som befinner sig i Sverige utan legal status rätt till bidrag, boende och sjukvård så länge som de befinner sig i Sverige.

Efter att ha granskat alla riksdagspartier så är det min åsikt att Miljöpartiet har den mest främlingsvänliga migrations- och integrationspolitiken.

Utifrån mina punkter ovan har jag delat ut poäng och minuspoäng baserat på den politik som är presenterad på respektive hemsida samt i svar till mig (med reservation för att en del partier kanske skulle ha fått högre eller lägre poäng om de varit tydligare med att presentera sin politik eller bättre på att svara på mina frågor). Poängen och placeringen kan komma att ändras om politiken ändras, förtydligas eller blir bättre presenterad på hemsida eller i kontakt med mig.

1 – Miljöpartiet

Miljöpartiet värnar asylrätten[2], vill ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas[3], att Sverige tar emot fler kvotflyktingar[4] och höjer nivån för biståndet från 1 till 1,25 procent av BNI[5]. Miljöpartiet vill återinföra permanenta uppehållstillstånd, särskilt för barn[6], återinföra särskilt ömmande omständigheter för barn samt[7] anser att personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd men som riskerar utvisning bör få stanna när de har en stark anknytning hit, till exempel genom familj, vänner och gymnasiestudier.[8] Miljöpartiet vill stärka rättssäkerheten i asylprocessen[9] och har varit direkt delaktiga i att ge Migrationsverket i uppdrag att förbättra kompetensen kring konvertiters situation.[10] Miljöpartiet vill ge människor rätt att jobba och lära sig svenska från första dagen de sökt asyl,[11] ha en öppen arbetskraftsinvandring,[12] samt göra det lättare att få jobb på meriter från utlandet och bättre matcha nyanländas kompetens mot bristyrken.[13] Miljöpartiet vill också satsa mer på myndigheternas samarbete med ideella krafter, som de anser bygger broar mellan människor med olika bakgrund.[14]

Miljöpartiet får 13 poäng och har enligt mig den överlägset mest främlingsvänliga migrations- och integrationspolitiken.

2 – Liberalerna

Liberalerna anser att asylrätten ska värnas, att föräldrar som flytt ska kunna återförenas med sina barn, att det behövs fler lagliga vägar till Europa, att fler kvotflyktingar ska få skydd[15] och vill se ett bistånd som motsvarar 1% av BNI.[16] Liberalerna vill verka för en gemensam asylpolitik inom EU, att barn som har omhändertagits genom LVU och har utvisningsbeslut måste lättare kunna få stanna hos fosterfamiljen om det är för barnets bästa, att studenter och forskare får ett undantag i utlänningslagen när det kommer till kravet på ”långa anställningsförhållanden”, vill att bättre landinformation tas fram för de länder där det är väldigt vanligt att konvertiteter kommer ifrån t.ex. Afghanistan och anser att det kan finnas behov av att studera ifall Migrationsverket i sina bedömningar av religiös övertygelse följer FN:s rekommendationer.[17] Liberalerna vill införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler,[18] vill att vissa personer utan asylskäl ändå ska få stanna på grund av ömmande omständigheter, anser att arbetskraftinvandring är bra för Sverige, och vill tillsammans med EU, FN och ett ökat samarbete mellan polis och Migrationsverket underlätta återvändandet av de som saknar skyddsskäl.[19]

Liberalerna får 6 poäng och har enligt mig den näst mest främlingsvänliga migrations- och integrationspolitiken.

3 – Vänsterpartiet

Vänsterpartiet försvarar asylrätten, är emot försörjningskraven för att få återförenas med sin familj, anser att permanenta uppehållstillstånd gör att människor kan planera sin framtid och börja bygga ett liv, anser att en robust och solidarisk välfärd förutsättningen för lyckad integration,[20] vill införa ett nytt klimatbistånd utöver det vanliga biståndet,[21] vill göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en utbildning för de som nyligen har kommit till Sverige,[22] vill se en grundlig översyn av rättssäkerheten inom asylprocessen, trovärdighetsbedömningarna inkluderade, och då särskilt med fokus på extra utsatta grupper som konvertiter, barn, hbtqi-personer och kvinnor.[23]

Vänsterpartiet får 5 poäng och har enligt mig den tredje mest främlingsvänliga migrations- och integrationspolitiken.

4 – Centerpartiet

Centerpartiet värnar asylrätten,[24] vill att den som kommit till Sverige och fått asyl ska ha rätt att återförenas med sin familj men att den som vill ta sin anhöriga till Sverige ska omfattas av ett försörjningskrav (med undantag för familjer som flyr från krig),[25] vill att EU tar ett gemensamt ansvar med jämnare fördelning av flyktingar,[26] vill att biståndet är en procent av budgeten (BNI),[27] vill se tillfälliga uppehållstillstånd så att Sverige inte väsentligt skiljer sig från andra EU-länder, vill att den humanitära grunden i migrationslagstiftningen omfattar de mest utsatta och tydligt skiljer på vuxen och barn,[28] vill se inträdesjobb och språkundervisning och samhällsintroduktion från dag ett, anser att företagande är ett sätt för många nyanlända att etablera sig,[29] värnar dagens system för arbetskraftsinvandring[30] och anser att det behöver tillsättas en utredning som ser över om och hur rättssäkerheten under asylprocessen kan förstärkas, till exempel när den asylsökande åberopar förföljelse på grund av konvertering, sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl.[31]

Centerpartiet får 4 poäng och har enligt mig den fjärde mest främlingsvänliga migrations- och integrationspolitiken.

5 – Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill värna asylrätten, men omformulera migrationspolitiken på internationell nivå, vill att kvotflyktingssystemet är den huvudsakliga metoden för utlänningar att söka asyl i Sverige, vill ha ett mottagande i nivå med våra nordiska grannländer, vill uppvärdera medborgarskapet och införa ett språkkrav samhällsorienteringsprov för den som söker medborgarskap,[32] stödjer målet att 1 % av BNI ska avsättas för bistånd i statens budget,[33] anser att den som beviljas asyl ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år med rätt till familjeåterförening,[34] vill att de som kommer till Sverige från första dagen påbörjar ett asylprogram med SFI-studier och samhällsorientering, införa ett språkprov för att få permanent uppehållstillstånd,[35] vill att fler integrationsinsatser sätts in redan under asyltiden och införa krav på att asylsökande ska delta i 15 timmar språkutbildning och nio timmar samhällsorientering per vecka och ett arbetskrav om 16 timmar per vecka vid det egna asylboendet (den som inte deltar i utbildningen eller uppfyller arbetskravet kan få sin dagersättning nedsatt),[36] ser civilsamhället som en av samhällets grundbultar,[37] vill återinföra en humanitär skyddsgrund liknande regeln om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter som möjliggör skydd för de allra mest utsatta,[38] vill stoppa kompetensutvisningarna av utländsk arbetskraft, vill se ett lönegolv för arbetskraftsinvandring, vill ta bort möjligheten till spårbyte,[39] vill motverka irreguljär migration, motverka människosmuggling, ha ett större fokus på att hjälpa flyktingar i närområdet, verkställa fler avvisningar och utvisningar med hjälp av fler förvarsplatser, elektronisk övervakning och mer resurser till polisen och använda EU:s utrikes- och biståndspolitik för att tvinga fler länder till bilaterala överenskommelser (återtagandeavtal).[40]

Kristdemokraterna får 6 pluspoäng och 3 minuspoäng, vilket blir totalt 3 poäng och kommer på plats fem på listan.

6 – Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill se ett försörjningskrav vid anhöriginvandring,[41] vill att Sverige tar eot 5000 kvotflyktingar per år,[42] anser att Sveriges lagstiftning inte kan väsentligen skilja sig från övriga länders i EU och vill därför att fler länder tar sitt ansvar för människor på flykt,[43] vill att svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI och användas till både långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd,[44] vill se tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel,[45] ha en språkplikt och utbildningsplikt för alla nyanlända[46] och vill att personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska få en möjlighet till uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.[47]

Socialdemokraterna får 3 pluspoäng och 2 minuspoäng, vilket blir totalt 1 poäng och kommer på plats sex på listan.

7 – Moderaterna

Moderaterna vill göra det lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige, avslå en asylansökan eller återkalla ett uppehållstillstånd om en utländsk medborgare begår ett brott med fängelse i straffskalan,[48] vill införa ett bidragstak och kvalificering till välfärden för nyanlända, ställa krav på heltidsaktiviteter för att få bidrag, införa språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap, ställa krav på alla som deltar i SFI-undervisning (en som inte uppnår individuella kunskapsmål ska få minskade bidrag), införa obligatorisk språkscreening på BVC och språkskola för nyanlända barn så att alla lär sig svenska tidigt, begränsa rätten till betald tolk, inrätta en tvåårig yrkeshögskola med fokus på yrkesämnena och svenska,[49] vill höja lönekravet för arbetskraftsinvandring,[50] vill att rättssäkerhet ska prägla den framtida migrationspolitiken, inklusive för personer som åberopar konversion.[51]

Moderaterna får 2 pluspoäng och 5 minuspoäng, vilket blir totalt 3 minuspoäng och har enligt mig den näst minst främlingsvänliga migrations- och integrationspolitiken.

8 – Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna ser en stor invandring som ett hot mot Sveriges nationella identitet,[52] vill stoppa allt asylmottagande[53] och vill att invandrare som redan befinner sig här i Sverige ska överge sina ursprungliga kulturer och identiteter eller lämna landet genom återvandring eller utvisning.[54]

I stället för att flyktingar ska komma hit till Sverige så vill Sverigedemokraterna att länder som rent geografiskt befinner sig närmast krisområdet ska ansvara för att ta emot flyktingar. Kostnaderna för den flyktinghjälpen ska bäras av internationella samarbetsorgan som exempelvis FN.[55] Men samtidigt vill Sverigedemokraterna kraftigt minska Sveriges internationella bistånd[56] och omfördela 1 miljard kr från biståndet till att bekosta återvandring.[57]

Sverigedemokraterna vill starkt begränsa invandringen från just muslimska länder, eftersom de anser att islam är den religiösa åskådning som har svårast att samexistera med den svenska kulturen. Sverigedemokraterna låter alltså vart invandrare kommer ifrån och vilken religion de tillhör avgöra vilka som ska få komma hit, i stället för att låta behoven vara styrande.[58]

Sverigedemokraterna vill att vid tillräckligt allvarlig brottslighet ska hela familjers uppehållstillstånd kunna återkallas, eftersom de anser att familjer har ett gemensamt ansvar för att anpassa sig till svenska normer och värderingar. Sverigedemokraterna vill införa vandelsprövning inför erhållande av svenskt medborgarskap. Om en person har begått någon brottslig gärning under vistelsetiden i Sverige ska ett hinder mot att bevilja medborgarskap föreligga. Vid vandelsprövningen bör även allvarlig brottslighet i personens närmsta familj ligga till last. Sverigedemokraterna vill införa ”asocialitet” som grund för utvisning. Sverigedemokraterna vill kunna utvisa personer som kommit till Sverige och, enligt Sverigedemokraterna, uppvisar fientlighet gentemot samhället eller majoritetsbefolkningen genom en ”asocial livsstil”, oavsett om de har begått brott eller inte. Sverigedemokraterna vill minimera all utomeuropeisk asylrelaterad migration. Sverigedemokraterna vill att människor och familjer som inte integreras ska stimuleras att återvända till andra länder som de har anknytning till. Sverigedemokraterna vill att integrationspolitiken ska vara kravbaserad. Sverigedemokraterna vill att fler utvisningar ska verkställas.[59] Sverigedemokraterna vill sätta press på regeringen så att handläggningen av konvertitärenden håller den rättsliga kvalitet som man kan förvänta sig i en rättsstat.[60] Sverigedemokraterna vill “vägra asyl till asylsökande som själva skapat asylskälen efter att de lämnat ursprungslandet”, vilket innebär att exempelvis konvertiter och hbt+-personer som anför det som asylskäl sur place inte ska kunna få en ny prövning.[61]

Sverigedemokraterna får 1 pluspoäng och 15 minuspoäng, vilket blir totalt 14 minuspoäng och har därmed enligt mig den överlägset minst främlingsvänliga migrations- och integrationspolitiken.

[ays_poll id=”4″]

[1] UNHCR (https://www.unhcr.org/globaltrends).

[2] https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt/

[3] https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt/

[4] https://www.mp.se/uppsala/just-nu/asylratten-galler-oavsett-hudfarg/

[5] https://www.mp.se/politik/bistand/

[6] https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt/

[7] https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt/

[8] https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt/

[9] https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt/

[10] https://www.christianmolk.se/2020/05/granskning-av-migrationsverkets-svar-pa-regeringens-regleringsbrev/

[11] https://www.mp.se/politik/nyanlandas-etablering/

[12] https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt/

[13] https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt/

[14] https://www.mp.se/politik/nyanlandas-etablering/

[15] https://www.liberalerna.se/politik/invandring

[16] https://www.liberalerna.se/politik/bistand

[17] https://www.christianmolk.se/2022/05/migrationspolitiska-fragor-ur-ett-kristet-perspektiv/

[18] https://www.liberalerna.se/politik/integration

[19] https://www.liberalerna.se/politik/invandring

[20] https://www.vansterpartiet.se/politik/flyktingpolitik/

[21] https://www.vansterpartiet.se/politik/bistand-utvecklingspolitik/

[22] https://www.vansterpartiet.se/politik/integration/

[23] https://www.christianmolk.se/2022/05/migrationspolitiska-fragor-ur-ett-kristet-perspektiv/

[24] https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/migration-och-integration/reformer-for-integration

[25] https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/migration-och-integration/anhoriginvandring

[26] https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/migration-och-integration/manniskor-som-flyr-fran-krig-och-fortryck

[27] https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/utrikes–och-bistandsfragor/bistand

[28] https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-05-12-c-migrationspolitiken-maste-halla-over-tid

[29] https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/migration-och-integration/reformer-for-integration

[30] https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/migration-och-integration/arbetskraftinvandring

[31] https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/migration-och-integration/manniskor-som-flyr-fran-krig-och-fortryck

[32] https://kristdemokraterna.se/migration-och-integration/

[33] https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/bistand-och-utvecklingssamarbete/

[34] https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/asyl/

[35] https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/integration/

[36] https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/asylprogram/

[37] https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/civilsamhallet-2/

[38] https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/asyl/

[39] https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/arbetskraftsinvandring/

[40] https://kristdemokraterna.se/migration-och-integration/

[41] https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2021-06-22-ny-migrationslagstiftning-genomrostad

[42] https://www.socialdemokraterna.se/download/18.58f114e917c0725de62edc/1632306808504/B%20Vi%20bygger%20ett%20land%20som%20ha%CC%8Aller%20ihop%202021.pdf

[43] https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl–och-flyktingpolitik

[44] https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/bistand

[45] https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2021-06-22-ny-migrationslagstiftning-genomrostad

[46] https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/integration

[47] https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2021-06-22-ny-migrationslagstiftning-genomrostad

[48] https://moderaterna.se/var-politik/migrationspolitik/

[49] https://moderaterna.se/var-politik/integration/

[50] https://moderaterna.se/var-politik/arbetskraftsinvandring/

[51] https://www.christianmolk.se/2020/05/granskning-av-migrationsverkets-svar-pa-regeringens-regleringsbrev/

[52] https://ratatosk.sd.se/sd/wp-content/uploads/2020/11/16092141/Sverigedemokraternas-principprogram-2019.pdf

[53] https://sd.se/vad-vi-vill/migrationspolitik/

[54] https://snd.gu.se/sv/vivill/party/sd/c/2011

[55] https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Migrationspolitiskt-inriktningsprogram.pdf

[56] https://ratatosk.sd.se/sd/wp-content/uploads/2020/04/28150840/SD-med-anledning-av-2020-%C3%A5rs-ekonomiska-v%C3%A5rproposition-formgiven.pdf

[57] https://ratatosk.sd.se/sd/wp-content/uploads/2021/10/05133922/Hostbudget_Formgiven.pdf

[58] https://ratatosk.sd.se/sd/wp-content/uploads/2020/11/16092141/Sverigedemokraternas-principprogram-2019.pdf

[59] https://via.tt.se/data/attachments/00411/bdd92d0b-6095-4f72-8ff2-f6bc355cbe13.pdf

[60] https://www.christianmolk.se/2020/05/granskning-av-migrationsverkets-svar-pa-regeringens-regleringsbrev/

[61] https://sd.se/wp-content/uploads/2022/08/lagst-invandring-i-europa.pdf

Comments 1

  1. Pingback: Främlingsvänlig migrationspolitik i EU-valet 2024 - Pastor Christian Mölk

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.