Migrationspolitiska frågor ur ett kristet perspektiv

Christian MölkBlogg, Integration, Migrationspolitik Leave a Comment

Den 11 september 2022 är det riksdagsval i Sverige. Min ambition är att rösta på det parti som har den mest flyktingvänliga politiken utifrån mitt kristna perspektiv. Därför ställde jag dessa fyra frågor till samtliga riksdagspartier:

Frågor

 1. Vad är målet och visionen med ditt partis migrations- och integrationspolitik?
 2. Vilka är ditt partis viktigaste migrations- och integrationspolitiska förslag?
 3. Vad vill ditt parti göra för att öka rättssäkerheten i Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av konvertiter?
 4. Vad vill ditt parti göra för att uppmärksamma och förbättra situationen globalt för förföljda kristna, världens mest förföljda grupp?

Svar från

Liberalerna

Robert Hannah, migrations- och integrationspolitisk talesperson för Liberalerna

Vänsterpartiet

Olle Svahn, politisk sekreterare för Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Moderaterna

Vendela, väljarkontakter

Socialdemokraterna

Margareta

Centerpartiet

Olivia

1.    Vad är målet och visionen med ditt partis migrations- och integrationspolitik?

Liberalerna (Svar från Robert Hannah, migrations- och integrationspolitisk talesperson för Liberalerna)

Sveriges långa tradition av öppenhet gentemot omvärlden har bidragit till vår utveckling, tillväxt och välfärd. I dag bor här människor med rötter från världens alla hörn, här talas alla större språk. Det gör vårt land rikare och mer pluralistiskt och ger oss större möjligheter på en global marknad. Globalisering är bra, för världen, Europa, Sverige och enskilda individer. Att värna asylrätten och försvara rätten till en fristad för människor på flykt undan förföljelse och krig är en grundläggande liberal princip. Men detta innebär att prioritet måste ges åt människor som har skyddsskäl. Väsentliga delar av konfliktlinjerna i svensk asylpolitik på senare år har i stället handlat om huruvida även personer som efter noggrann prövning visat sig sakna skyddsskäl ska ges uppehållstillstånd. Liberalernas migrationspolitik bygger på humanism och realism. När krig, förföljelse och fattigdom tvingar människor på flykt, har vi ett medmänskligt ansvar för varandra. Samtidigt går det inte att förena helt öppna gränser med ett välfärdssamhälle där alla i ett land har samma rättigheter, eller en fungerande integration där nya svenskar får en chans att hitta bostad, jobb och en plats i samhället. Att reglera invandringen, oavsett om det handlar om arbetskrafts-, student-, anhörig- eller flyktinginvandring är därför nödvändigt. Att ge alla människor som fått en fristad i Sverige möjligheter att bidra till och bli delaktiga i vårt samhälle är en av de största uppgifterna vårt land står inför. Misslyckas det kommer nya generationer att hamna i utanförskap. Sverige är en del av ett integrerat Europa och en globaliserad värld.

Vi står bakom att Sverige har ökat sitt mottagande av kvotflyktingar till cirka 5 000 per år.

Genom en ambitiös biståndspolitik kan Sverige även bidra till att lindra flyktingars nöd på plats i närområdet, bland annat i form av stöd till FN:s flyktingorgan UNHCR. Det är vidare av yttersta vikt att Sverige fortsätter att konstruktivt bidra till ansträngningarna för att få på plats en europeisk asylpolitik där asylrätten värnas, där rättssäkerheten upprätthålls i asylprocessen oavsett i vilket land den sker och där alla medlemsländer tar gemensamt ansvar för helheten.

Vänsterpartiet (Svar från Olle Svahn, politisk sekreterare för Vänsterpartiet)

Vänsterpartiets [flyktingpolitik] grundar sig i asylrätten, i solidariteten mellan människor och i en robust välfärd, samt i den forskning och kunskap som finns om migration och integration. Därmed placerar vi oss tydligt i de grundläggande politiska konflikter som skär igenom debatten i Sverige och övriga västvärlden: konflikten om fördelningen av samhällets resurser och konflikten mellan solidarisk vänsterpolitik och reaktionär nationalism.

Vårt mål är en värld där människor inte behöver fly. Det kräver ett långsiktigt arbete för global klimaträttvisa och ekonomisk jämlikhet, för fred, jämställdhet och frihet att vara den man är. Vägen är lång och ambitionerna måste höjas för att nå dit. Under tiden måste Sverige vara en klar och tydlig röst för asylrätt och mänskliga rättigheter genom att ge skydd åt dem som behöver det.

Vänsterpartiets flyktingpolitik ger den som söker skydd en rättvis prövning av asylskäl. Den som beviljas skydd ska tillsammans med sin familj få goda möjligheterna att finna fotfäste i samhället genom trygga uppehållstillstånd och lika förutsättningar att ta del av välfärden. Vänsterpartiet ser också att vi har ett ansvar för människor som redan befinner sig här och som hamnat i kläm i populistiska flyktingpolitiska omsvängningar.

Miljöpartiet (Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet)

Miljöpartiet vill ha en migrationspolitik som är human och rättssäker. Asylrätten ska värnas, och de som är i behov av skydd ska få det. Vår grundinställning är att permanenta uppehållstillstånd är att föredra framför tillfälliga, men utifrån det parlamentariska läge vi har arbetar vi för PUT till barn och att kraven för PUT ska begränsas. EU måste arbeta ihop och samarbeta konstruktivt i migrationsfrågan.  Målet för integrationspolitiken är att de som kommer till Sveriges ska ges möjlighet att lära sig svenska och om det svenska samhället, och så snabbt som möjligt komma i arbete och få möjlighet till egen bostad.

Moderaterna (Svar från Vendela)

Moderaterna anser att en okontrollerad invandring kombinerat med alldeles för dålig integration sällan blir en bra cocktail. Därför har Moderaterna föreslagit att kraftigt minska invandringen, med ett volymmål för asylansökningar på cirka 5 000 per år, och därmed ligga på en liknande nivå som asylmottagandet i våra nordiska grannländer. Även antalet kvotflyktingar behöver minska till 1 900 kvotflyktingar per år, då Sverige idag är ett av världens största mottagarländer.

Den som invandrat till Sverige ska mötas av tydliga krav och förväntningar på att anpassa sig och göra sig anställningsbar, lära sig svenska, försörja sig själv och bidra till det svenska samhället. Utbildningsinsatser är centrala. Men politiken ska också underlätta för klassresor genom att göra det mer lönsamt att arbeta och sänka kostnader för företag att anställa.

I denna motion av bland annat Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrations- och socialförsäkringspolitiska talesperson, kan du läsa mer om vår migrationspolitik: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-malstyrd-och-langsiktigt-hallbar_H9023840/html

Du kan även läsa mer i Moderaternas budgetmotion för 2022, under 10. Migration och integration: https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2021-10/BM22%20Moderaterna_11okt.pdf

Socialdemokraterna (Svar från Margareta)

Den nyligen genomförda partikongressen hade bland många viktiga frågor även migrationen uppe på dagordningen. I de riktlinjer som antogs vid kongressen ingår även detta område med början på sidan 30. Här är riktlinjerna: https://www.socialdemokraterna.se/download/18.3f90c56a17cdfa72a674798/1636284804064/Antagna%20riktlinjer%20Socialdemokraternas%20kongress2021.pdf

För din information kan du här hitta alla kongresshandlingar: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/kongress/kongresshandlingar

Jag hoppas att du där ska finna svar på dina frågor.

Centerpartiet (Svar från Olivia)

Centerpartiet vill värna rätten till asyl och se en human men långsiktigt hållbar migrationspolitik, genom att styra om migrationen mot mer självförsörjning och med reformer för minskade utgifter.

På vår hemsida https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o kan du läsa mer om vår politik för migration, integration och mänskliga rättigheter. Hoppas du hittar det du söker!

2.    Vilka är ditt partis viktigaste migrations- och integrationspolitiska förslag?

Liberalerna

Vi har massor med förslag – som bland annat kan läsas i vår migrationspolitiska motion som kan läsas här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-liberal-migrationspolitik_H9023377. Men de grundläggande dragen är:

Flyktingpolitik
 • Asylrätten ska värnas.
 • Sverige ska verka för en gemensam asylpolitik inom EU.
 • Rättssäkerheten och hållbarheten i asylsystemet måste förbättras.
 • Jämställdhet och särskilt utsatta grupper i kvotflyktingsystemet ska prioriteras. Vi är nöjda med antalet kvotflyktingar som vi tar emot idag (5000 per år).
 • Rättstillämpningen för enskilda med förföljelse eller välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, kön eller könsuttryck som asylgrund ska ses över.
 • Sverige måste ha en väl fungerande återvändarpolitik. Den som har fått avslag på sin asylansökan måste återvända.
Övriga områden
 • Den fria rörligheten inom EU ska försvaras och det måste säkerställas att alla familjer har rätten att röra sig fritt inom EU:s gränser, även regnbågsfamiljer.
 • Arbetskraftsinvandringen handlar om Sveriges tillväxt och konkurrenskraft och ska ha väl fungerande liberala regler. De s k kompetensutvisningarna måste upphöra.
 • Barn som har omhändertagits genom LVU och har utvisningsbeslut måste lättare kunna få stanna hos fosterfamiljen om det är för barnets bästa.
 • Studenter och forskare måste få ett undantag i utlänningslagen när det kommer till kravet på ”långa anställningsförhållanden”.
 • Den s k territorialprincipen ska ses över i syfte att underlätta för nyfödda barn att erhålla svenskt medborgarskap.

Vår integrationspolitik är för omfattande för att presenteras här. Du kan läsa vår satsning med 226 förslag i Förortslyftet: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/forortslyftet-hela.pdf

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill se en återgång till utlänningslagen som den såg ut innan den tillfälliga begränsningslagen trädde i kraft. I samband med en sådan återgång behöver vissa justeringar göras. En grundlig översyn av rättssäkerheten inom asylprocessen behöver också genomföras. Du kan läsa mer i vår motion här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/svensk-flyktingpolitik_H9022594

För Vänsterpartiet är en robust och solidarisk välfärd förutsättningen för lyckad integration. Den integrationen omfattar oss alla, inte bara nyligen anlända. Genom skattefinansierade välfärds- och trygghetssystem ges vi alla möjlighet att utvecklas från isolerade satelliter till att bli en del av en gemenskap och ett samhällsbygge. Det handlar om solidaritet mellan generationer för att finansiera utbildning och pensioner, mellan friska och sjuka och mellan arbetande och arbetslösa för att finansiera trygghetssystemen, och mellan de som har lever i överflöd och de som lever på marginalen för att bygga ett tryggt och jämlikt samhälle med hälso- och sjukvård, kultur och infrastruktur. Vi utgår ifrån att alla i samhället vill bidra genom att arbeta och att staten har ett ansvar för att möjliggöra det.

Vi vill också utveckla etableringsprogrammet, bl.a. genom att förlänga det och höja ersättningsnivåerna. På så vis skapas bättre förutsättningar för och mer realistiska förväntningar på etableringen av nyanlända. Våra förslag innebär också att staten tar ett större ekonomiskt ansvar för etableringen vilket minskar belastningen på redan belastade kommuner och därmed minskar risken för onödiga spänningar och konflikter. Du kan läsa mer i vår motion: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/starkt-statligt-ansvar-for-nyanlandas-etablering_H902919

Miljöpartiet

De viktigaste åtgärderna på migrationsområdet är fler lagliga och säkra vägar, förbättrad asylprocess och uppehållstillstånd för de med verkställighetshinder. För integrationen bla reformer av skolan, att rusta och satsa på slitna socialt utsatta områden och att förkorta tiden för nyanländas utbildning och svenska.

3.    Vad vill ditt parti göra för att öka rättssäkerheten i Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av konvertiter?

Liberalerna

Liberalerna anser att åtgärder behövs för att stärka rättssäkerheten i migrationspolitiken. Vi menar t ex att en översyn bör göras av hanteringen av offentliga biträden i asylärenden. Vi vill se ett fortsatt arbete för kvalitetssäkring av beslutsprocesser för att förbättra tolkningen vid muntliga förhör då förhandlingar är centrala i detta sammanhang, liksom rimliga handläggningstider och goda möjligheter till utbildning och fortbildning. Därutöver behövs det en översyn av hur nämndemän nomineras till migrationsdomstolarna. Partipolitiskt aktiva ska inte hindras att tjänstgöra som nämndemän, men det får under inga omständigheter förekomma att nämndemän driver en partipolitisk agenda i domstolen. Studier visar dock att så är fallet och att, vid migrationsärenden, människors framtid alltså riskerar att avgöras av hur slumpen fördelat de partipolitiskt tillsatta nämndemännen. Detta kan inte accepteras. Systemet för nomineringar till nämndemän i migrationsdomstolar måste därför reformeras för att få bort partipolitiken ur domstolarna. När det kommer specifikt till konvertiteter så behövs bättre landinformation tas fram för de länder där det är väldigt vanligt att konvertiteter kommer ifrån t.ex. Afghanistan. Vi menar att det kan finnas ett behov av att studera ifall Migrationsverket i sina bedömningar av religiös övertygelse följer FN:s rekommendationer.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill se en grundlig översyn av rättssäkerheten inom asylprocessen, trovärdighetsbedömningarna inkluderade. Vi har lyft frågan vid flera tillfällen, bland annat i migrationskommitténs arbete, och då särskilt med fokus på extra utsatta grupper som konvertiter, barn, hbtqi-personer och kvinnor.

Miljöpartiet

Migrationsverket har fått uppdrag att förbättra kompetensen kring konvertiters situation, och detta måste fortsätta. Asylprocessen måste vara rättssäker för alla.

4.    Vad vill ditt parti göra för att uppmärksamma och förbättra situationen globalt för förföljda kristna, världens mest förföljda grupp?

Liberalerna

Liberalerna är ett av partierna som tydligast har lyft frågan om förföljelser av kristna i den politiska debatten. Frågan är en viktig del av vår utrikespolitik såväl i riksdagen som i EU. Några av frågorna som Liberalerna driver är självstyre för assyrier/syrianer på Nineveslätten i Irak, vi menar att Islamiska staten begick folkmord mot yezidier och kristna samt att biståndet ska användas som medel för att stoppa stater från att förtrycka sina religiösa minoriteter.  Som ny talesperson i migrationsfrågor så kommer jag självklart att lyfta dessa frågor ännu mer i debatten framöver. Skriver varje år en motion i ämnet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H8021502

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet värnar religionsfriheten i Sverige såväl som i vårt internationella arbete. Vår utrikespolitik tar sin utgångspunkt i den internationella solidariteten, folkrätten och de mänskliga rättigheterna, religionsfriheten inkluderad. Vi har nära dialog med kristna och andra religiösa grupper i vårt utrikespolitiska arbete och lyfter ofta dessa frågor.

Miljöpartiet

Alla som har asylskäl måste kunna få sin sak prövad. Fler säkra och lagliga vägar för att söka asyl i Europa behövs, inte minst för förföljda kristna.

Klicka här för mer: Svensk migrationspolitik

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.