Främlingsvänlig migrationspolitik i EU-valet 2024

Christian MölkBlogg, Migrationspolitik 1 Comment

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och jag har gått igenom de svenska riksdagspartiernas migrationspolitik på EU-nivå. Jag har även poängsatt partiernas svar i SVT:s Valkompass utifrån hur jag bedömer att svaren gynnar flyktingar. Jämför gärna detta inlägg med mitt liknande inlägg om riksdagsvalet 11 september 2022: Främlingsvänlig migrations- och integrationspolitik.

I den här granskningen har jag fokuserat på tre frågor: EU:s yttre gräns, Asyl i Europa och Återvändande och bistånd. Läs, jämför och rösta på det parti som du tycker har bäst politik.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet sticker ut i positiv bemärkelse, de har exakt samma svar i Valkompassen. Det enda som skiljer dem åt är att Vänsterpartiet anser att en av frågorna är “extra viktig” för dem, och därför fick de ett extra poäng. Min bedömning är därmed att Vänsterpartiet är det svenska riksdagsparti som har mest främlingsvänlig migrationspolitik i EU-valet 2024.

Högerpartierna sticker ut i negativ bemärkelse. Man får känslan av att Sverigedemokraterna drar med sig Moderaterna och Kristdemokraterna i en för flyktingar negativ riktning. Det här är mycket förvånande eftersom åtminstone Kristdemokraterna med sin frikyrkliga bakgrund borde ha en mycket mer främlingsvänlig migrationspolitik.

Mittenpartierna försöker landa lite lagom mittemellan, vilket sällan är en bra utgångspunkt i en förhandling. Här skulle jag önska lite mer karaktär och brinnande engagemang i dessa för utsatta människor livsavgörande frågor.

Här kan du läsa de olika partiernas migrationspolitik inför EU-valet 2024:

1 – Vänsterpartiet

EU:s yttre gräns

Vänsterpartiet värnar asylrätten och dess andemening. En mur eller ett stängsel skulle hindra människor på flykt från krig och förtryck att söka och få skydd i EU. Vänsterpartiet vill öka möjligheterna för människor på flykt att kunna få skydd istället för att dö på Medelhavet eller låsas in i flyktingläger under vedervärdiga förhållanden. Vänsterpartiet tycker det är ett mycket dåligt förslag att EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns.

Asyl i Europa

Vänsterpartiet värnar asylrätten och anser att migranter ska ha möjligheten att söka asyl och få sin asylansökan behandlad i EU:s medlemsländer – inte via center utanför EU. Vänsterpartiet anser att EU måste komma överens om att solidariskt hjälpas åt att ge skydd åt människor som flyr och skapa lagliga vägar in i EU. Vänsterpartiet tycker det är ett mycket dåligt förslag att migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns.

Vänsterpartiet anser att EU ska ta emot de som söker skydd här och pröva deras skyddsskäl på ett rättssäkert och rättvist sätt. Dagens politik som hindrar människor på flykt från att komma till EU leder till att människor dör på Medelhavet eller fastnar i flyktingläger under fruktansvärda förhållanden. Vänsterpartiet anser att EU ska vara mycket mer öppet för att ta emot asylsökande.

Återvändande och bistånd

Fattigdomen i världen ökar samtidigt som livsmedelspriserna stiger, demokratin backar och antalet krig och konflikter växer. Dessutom står vi mitt uppe i en klimatkris som redan påverkar människor världen över. I ett sådant läge är det viktigt att EU bidrar till att vända utvecklingen. Bistånd till utvecklingsländer är ett viktigt verktyg för att göra det. Vänsterpartiet tycker det är ett mycket bra förslag att EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer.

Vänsterpartiet får 9 poäng och har enligt mig den mest främlingsvänliga migrationspolitiken i EU-valet 2024.

Läs mer

https://www.vansterpartiet.se/euval2024/politik/flyktingpolitik

https://valkompass.svt.se/eu-2024/parti/vansterpartiet

2 – Miljöpartiet

EU:s yttre gräns

EU:s pengar ska inte läggas på att bygga gränsstängsel eller murar. Att diskutera om EU ska bygga stängsel och vem som ska finansiera det är dessutom att flytta fokuset från de verkliga utmaningar som EU står inför. Vad som krävs är istället att vi garanterar att alla medlemsländer tar ett gemensamt ansvar för migrationen, och att EU bidrar till en värld där färre tvingas på flykt. Miljöpartiet tycker det är ett mycket dåligt förslag att EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns.

Asyl i Europa

Miljöpartiet vill bekämpa smuggling och farliga vägar till EU genom att säkra fler och lagliga vägar. Sverige och EU ska ta emot fler av de flyktingar som FN fördelar till världens länder (så kallade kvotflyktingar). Miljöpartiet vill att asylrätten ska stärkas i EU och anser att alla EU-länder måste solidariskt dela på ansvaret för ett humant och rättssäkert mottagande. Det är en mänsklig rättighet att få sin asylansökan individuellt prövad. Miljöpartiet anser att inget medlemsland ska kunna köpa sig fritt från ansvar i den gemensamma migrationspolitiken.

Asylcenter i tredjeland är inhumant, dyrt och ineffektivt. Vi förespråkar inte ett system som inte kommer att fungera och som dessutom syftar till att EU-länderna ska ta så lite ansvar som möjligt för människor på flykt. Förslag om asylcenter i tredjeland är oförenliga med både flyktingkonventionen och EU-rätten. Asylrätten ska värnas. Miljöpartiet tycker det är ett mycket dåligt förslag att migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns.

Vi står för en reglerad invandring, där människor som kommer till EU och är i behov av skydd från krig och förföljelse också får det. Om alla EU-länder tog ett gemensamt ansvar för migrationen skulle vi klara av att erbjuda skydd åt fler människor som befinner sig på flykt. Inget medlemsland ska ensamt behöva ta ett oproportionerligt ansvar. Miljöpartiet anser att EU ska vara mycket mer öppet för att ta emot asylsökande.

Återvändande och bistånd

Vi vill att minst 1 procent av EU:s BNI går till globalt bistånd, som utgår ifrån feministisk utrikespolitik och grundas i Agenda 2030, Parisavtalet och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Biståndet ska utgå från behovet hos mottagarna, inte baseras på egna intressen. Miljöpartiet tycker det är ett mycket bra förslag att EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer.

Miljöpartiet får 8 poäng och har enligt mig den näst mest främlingsvänliga migrationspolitiken i EU-valet 2024.

Miljöpartiets svar på mina frågor:

Hej Christian!
Tack så mycket för ditt mail och för ditt engagemang. Jag ska göra mitt bästa för att besvara dina frågor.

På din första fråga så tycker vi självklart att EU ska bevaka sina yttre gränser; EU:s fria, inre rörlighet, som måste värnas, ställer givetvis krav på yttre gränskontroll och gränsöverskridande samarbete, inte minst vad gäller gränskontroll och tullverksamhet. Terrorism, droger och vapen måste hållas borta och polismyndigheter i alla EU:s medlemsländer måste kunna samarbeta mer effektivt med varandra. Det är helt centralt i kampen mot terrorism och den organiserade brottsligheten.

Migranter och asylsökande som når EU:s yttre gränser har samtidigt rätt till ett humant och rättssäkert bemötande, och personer som ansöker om asyl ska ha rätt till en rättssäker, individuell prövning av sina asylskäl. Vi är oroade över att EU:s allt mer ökade fokus på starkare gränskontroll och gränsbevakningssamarbete med tredjeländer riskerar leda till att asylrätten utarmas och att rättsosäkra asylprocesser blir mer regel än undantag. Effektiv gränskontroll får inte ske på bekostnad av EU:s internationella förpliktelser.

Miljöpartiet vill värna asylrätten. Med EU:s nya migrationslagstiftning är det vår bedömning att fler människor än tidigare kommer att riskera att felaktigt utvisas eller bli avvisade vid EU:s yttre gränser. Vi anser att det är uppenbart att de nya reglerna riskerar att urholka asylrätten. Vi vill istället se fler lagliga och säkra vägar för att söka asyl i EU, genom exempelvis ett EU-gemensamt system för humanitära visum och en EU-överenskommelse om att ta emot fler kvotflyktingar. Det är det absolut mest effektiva sättet att stoppa döden på Medelhavet och ta makten från människosmugglarna, som idag utnyttjar människor som försöker ta sig till EU irreguljärt. Vi anser också att EU kan och bör göra mer för att främja arbetskraftsinvandring.

Vad gäller din sista fråga anser Miljöpartiet att personer som saknar rätt att stanna i EU ska återvända i den utsträckning som det är möjligt. I återvändandeprocessen är det viktigt att rättssäkerhetsgarantier och mänskliga rättigheter värnas. Frivilligt återvändande ska alltid prioriteras över tvångsåtgärder. Stöd och rådgivning ska ges till individer som befinner sig i en återvändandeprocess. Återvändande ska vara humant och värdigt.

Bistånd och handelsavtal ska inte användas som påtryckningsmedel för att påverka hur länder hanterar migrationsfrågor. EU:s gemensamma utvecklingsbistånd ska inte användas för att förhindra migration till EU. Minskat bistånd och handelspolitiska sanktioner mot länder som inte bidrar till att minska migrationen till EU ökar utsattheten för dessa länders medborgare. EU:s bistånd ska bidra till fred och hållbar utveckling och inte utformas enligt medlemsländernas egenintressen. Vi vill också att minst 1 procent av EU:s BNI går till globalt bistånd.

Läs mer

https://www.mp.se/valmanifest-till-eu-valet-2024

https://valkompass.svt.se/eu-2024/parti/miljopartiet

3 – Liberalerna

EU:s yttre gräns

Liberalerna slår vakt om den fria rörligheten i Europa, men det kräver i sin tur att den yttre gränsen till EU stärks. Vi vill att EU tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma effektiva gränsskydd och rättssäkra och humana gränskontroller gäller överallt. EU ska dock inte finansiera byggen av murar och stängsel för att hålla människor borta från Europa. Liberalerna tycker det är ett mycket dåligt förslag att EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns.

Asyl i Europa

Liberalerna anser att fler EU-länder bör ta emot kvotflyktingar, för att avlasta UNHCR:s läger och ge möjligheter till en laglig och ordnad väg till ett nytt liv. Liberalerna vill bevara asylrätten och ett fungerande asylsystem. Liberalerna vill att alla EU-länder tar ett solidariskt, gemensamt ansvar för asylsökande, både praktiskt genom fördelning av sökande och genom ekonomisk solidaritet och administrativt stöd. Liberalerna anser att den nya gemensamma migrationslagstiftningen som snart är på plats blir ett viktigt verktyg för att fördela ansvaret och säkra att asylsökandes rättigheter garanteras i hela EU, samtidigt som ogrundade asylansökningar hanteras snabbare. Länder som vägrar ta sitt solidariska ansvar ska kunna få minskade stöd från EU, exempelvis regionalstöd.

Liberalerna vill se fler lagliga vägar in till Europa, stoppa den livsfarliga människosmugglingen över Medelhavet, se en högre ambition i mottagningen av kvotflyktingar och öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring till Europa.

Att flytta asylprocessen till center i andra länder bedömer Liberalerna inte som ett alternativ, men en väg som bör utredas är att låta flyktingar i UNHCR:s flyktingläger i vissa fall söka asyl och få sin sak prövad utan att ta den farliga rutten till Europa – förutsatt att rätten att söka asyl inte undergrävs. Det skulle även kunna bidra till en mer jämställd och feministisk migrationspolitik. Liberalerna tycker det är ett ganska dåligt förslag att migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns.

Liberalerna vill se en värdig migrationspolitik i EU, där alla länder tar ansvar, som slår vakt om asylrätten och gör det möjligt att upprätthålla den i praktiken. Samarbetet i frågor om gränsskydd och återvändande vid avslag behöver stärkas. EU:s nya migrationspakt blir viktig för att fördela ansvaret och säkra att asylsökandes rättigheter garanteras och ogrundade ansökningar hanteras snabbare. Liberalerna anser att EU ska vara lika öppet för att ta emot asylsökande som vi är idag.

Återvändande och bistånd

Liberalerna anser att de som saknar skyddsskäl måste återvända, och att EU kan bidra till ett förbättrat återvändande genom att förhandla fram gemensamma återvändandeavtal med länder utanför EU. Incitamenten för detta behöver öka, exempelvis genom att koppla EU:s bilaterala bistånd till återtagande av medborgare.

Som världens största biståndsgivare kan EU göra verklig skillnad genom att stödja demokratirörelser världen över. EU-biståndet ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Vi vill även att EU ökar klimatbiståndet för att stödja de fattigaste länderna med att bygga upp en hållbar, grön industri som blir en viktig del i världshandeln. Liberalerna tycker det är ett ganska bra förslag att EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer.

Liberalerna får 4 poäng och och kommer på plats tre på listan.

Läs mer

https://valkompass.svt.se/eu-2024/parti/liberalerna

4 – Centerpartiet

EU:s yttre gräns

Centerpartiet anser att kontrollen av EU:s yttre gräns måste upprätthållas. Den europeiska gräns- och kustbevakningsmyndigheten Frontex är en viktig del i detta arbete. Samtidigt är det självklart att Frontex, som en EU-myndighet, ska respektera internationell rätt. Allt annat är oacceptabelt. Det finns därför anledning att fortsätta granska myndighetens arbete och vidta åtgärder för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Genom att anställa mänskliga rättighetsobservatörer har Frontex tagit ett viktigt steg i rätt riktning, men myndigheten behöver utveckla detta arbetssätt så att det genomsyrar hela verksamheten.

Centerpartiet tycker att EU ska ha rätt att kontrollera sina yttre gränser och vilka som reser in och ut ur unionen. En fysisk mur eller ett stängsel är dock inte önskvärt. Centerpartiet tycker det är ett ganska dåligt förslag att EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns.

Asyl i Europa

Centerpartiet vill att det på EU-nivå tas fram en strategi för att uppmuntra och stärka incitamenten för medlemsländerna att ta emot fler kvotflyktingar. Här behöver även Sverige återigen kliva fram och ta ett större ansvar. Centerpartiet anser också att en viktig laglig väg in i EU är arbetskraftsinvandringen. En EU-gemensam talangpool för att matcha arbetskraft utanför EU med personalbehövande företag i EU är ett verktyg att motverka kompetensbrist och skapa möjlighet för fler att på ett ordnat sätt flytta till EU. Centerpartiet vill att EU:s asylbyrå får i uppdrag att se över hur medlemsländernas bedömning av säkerhetsläget i konfliktdrabbade länder ska bli mer likvärdig för att säkerställa att asylsökande får samma asylbeslut oavsett i vilket land hen söker asyl.

Centerpartiet anser att alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention. Centerpartiet tycker det är ett ganska dåligt förslag att migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns.

Asylrätten är en viktig princip och en grundsten i internationell rätt som måste respekteras och skyddas. Centerpartiet anser att EU ska vara lika öppet för att ta emot asylsökande som vi är idag.

Återvändande och bistånd

Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd med större fokus på de fattigaste människorna och de fattigaste länderna. Centerpartiet tycker det är ett ganska bra förslag att EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer.

Centerpartiet får 3 poäng och och kommer på plats fyra på listan.

Centerpartiets svar på mina frågor:

Hej Christian, tack för ditt mail och dina frågor! Jag ska svara så gott jag kan. 

Vi menar att starka yttre gränser är en förutsättning för fria inre gränser. Detta gäller inte nödvändigtvis bara migrationspolitiken, utan är i första hand en fråga om säkerhet med tullar och dylikt. Viktigt är att vi skapar lagliga vägar in i Europa, för att förhindra att utsatta människor hamnar i människosmugglares händer på en farlig resa över Medelhavet. 

Mer än 110 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen, fler än någonsin förr. Just nu pågår dessutom ett krig i vårt närområde, i Ukraina. Centerpartiet anser att vi i Sverige måste ta vår del av ansvaret och hjälpa människor på flykt. Det innebär att vi tillsammans med övriga EU-länder kommer överens om en migrationspolitik som bygger på ett gemensamt ansvar där alla medlemsländer tar sin del av ansvaret. Den som flytt från krig och förtryck och söker asyl inom unionen måste få en rättssäker prövning. 

Idag kan en asylsökande få olika beslut beroende på vilket land hen söker asyl i. Anledningen är att medlemsländerna ibland gör olika bedömningar av säkerhetsläget i konfliktdrabbade länder. Det är varken rimligt eller rättssäkert och skapar en större risk att den asylsökande väljer att söka sig vidare till ett annat land efter eventuellt avslag. Därför bör man se över om det går att vidta ytterligare åtgärder på EU-nivå för att harmonisera bedömningarna. I detta arbete har EU:s asylbyrå en viktig roll. Tryggheten inom EU bör även gälla människor som vill flytta till unionen, i sökandet efter skydd eller ett bättre liv. 

Få politikområden är så gränsöverskridande som migration, och det kräver gemensamma lösningar och europeisk solidaritet. Ingen människa ska behöva dö på Medelhavet. Kvotflyktingsystemet är ett viktigt och ordnat system för att ge de människor på flykt som är allra mest utsatta rätt till skydd i Sverige och andra EU-länder – utan att tvinga människor på farliga vägar. Tyvärr är antalet människor i behov av skydd betydligt större än EU-ländernas nuvarande mottagande. I år uppskattar UNHCR att ungefär två miljoner människor har ett särskilt stort behov av att få skydd i ett säkert land. Samtidigt har EU bara åtagit sig att ta emot 16 000 personer. Vi vill därför att det på EU-nivå tas fram en strategi för att uppmuntra och stärka incitamenten för medlemsländerna att ta emot fler kvotflyktingar. Här behöver även Sverige återigen kliva fram och ta ett större ansvar. 

 EU behöver intensifiera arbetet med att fler ska komma till Europa på säkra vägar och inte behöva riskera sitt liv på medelhavet. Därför vill vi att EU tar fram en strategi för sök- och räddningsinsatser på Medelhavet med utgångspunkt i att människor i första hand ska kunna få skydd genom säkra och lagliga vägar. Kontrollen av EU:s yttre gräns måste upprätthållas. Den europeiska gräns- och kustbevakningsmyndigheten Frontex är en viktig del i detta arbete. Samtidigt är det självklart att Frontex, som en EU-myndighet, ska respektera internationell rätt. Allt annat är oacceptabelt. Det finns därför anledning att fortsätta granska myndighetens arbete och vidta åtgärder för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Genom att anställa mänskliga rättighetsobservatörer har Frontex tagit ett viktigt steg i rätt riktning, men myndigheten behöver utveckla detta arbetssätt så att det genomsyrar hela verksamheten. 

En annan viktig laglig väg in i EU är arbetskraftsinvandringen. En EU-gemensam talangpool för att matcha arbetskraft utanför EU med personalbehövande företag i EU är ett verktyg att motverka kompetensbrist och skapa möjlighet för fler att på ett ordnat sätt flytta till EU. 

Centerpartiet vill därför:

– att EU:s asylbyrå får i uppdrag att se över hur medlemsländernas bedömning av säkerhetsläget i konfliktdrabbade länder ska bli mer likvärdig för att säkerställa att asylsökande får samma asylbeslut oavsett i vilket land hen söker asyl. 

– att det tas fram en EU-gemensam strategi för att uppmuntra och stärka incitamenten för medlemsländerna att ta emot fler kvotflyktingar. 

– att EU tar fram en strategi för sök- och räddningsinsatser på Medelhavet med utgångspunkt i att människor i första hand ska kunna få skydd genom säkra och lagliga vägar.

Läs mer

Centerpartiets valplattform

https://valkompass.svt.se/eu-2024/parti/centerpartiet

5 – Socialdemokraterna

EU:s yttre gräns

EU har yttre gräns både mot exempelvis Norge och Ryssland och därför kan behoven se mycket olika ut. Vi vill inte tvinga någon att bygga stängsel men inte heller hindra där det är nödvändigt. Socialdemokraterna tycker det är ett ganska dåligt förslag att EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns.

Svar på min fråga: “Hur ser ditt parti på EU:s gemensamma yttre gräns?”: EU-länderna har genom ett långsiktigt arbete arbetat för att ta bort gränshindren för människor, varor och kapital inom EU. Schengenavtalet innebär att över 400 miljoner EU-medborgare åtnjuter fri rörlighet i Schengenområdet. De kan resa, arbeta och bo var som helst i EU. Medborgare från länder utanför EU som bor i EU eller besöker EU som turister, utbytesstudenter eller för affärsändamål kan också röra sig fritt. För att kunna ha denna frihet inom EU behövs en gemensam uppsättning regler för kontroller vid EU:s yttre gränser.

Asyl i Europa

Socialdemokraterna värnar den internationella asylrätten och vill att Sveriges migrationslagstiftning inte skiljer sig väsentligen från övriga länders i EU.

Det har visat sig praktiskt svårt och i många fall i strid med internationell rätt. Men om det kan organiseras på ett praktisk genomförbart och humanitärt godtagbart sätt är vi inte principiellt motståndare. Socialdemokraterna tycker det är ett ganska dåligt förslag att migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns.

EU har precis beslutat om en ny migrationspakt. Sverige har redan tagit ett stort ansvar vilket flera andra länder inte har gjort och nu behöver göra. Det kommer i praktiken innebära lägre invandring till Sverige. Socialdemokraterna anser att EU ska vara mycket mindre öppet för att ta emot asylsökande.

Heléne Fritzon, Socialdemokraternas toppkandidat till EU-valet, tycker att Sverige ska ta emot färre asylsökande: “De länder som tog ett större ansvar tidigare, under migrationskrisen, de ska inte förväntas ta det största ansvaret för en viss tid framöver, säger hon och syftar på det stora mottagandet under 2015. Socialdemokraterna var med och drev igenom EU:s migrationspakt. Den gör det möjligt för medlemsländer att betala för att inte behöva ta emot asylsökande som fördelas mellan medlemsländerna.

Svar på min fråga: “Hur vill ditt parti att man ska kunna söka asyl i EU? Hur ser ni på asylrätten, kvotflyktingsystem, lagliga vägar in i EU, arbetskraftsinvandring, etc.”: För oss är det viktigt att EU:s regler respekterar asylrätten och de internationella konventioner rörande asylrätten som Sverige har undertecknat. Vi tycker det är viktigt att Sverige fortsätter att ta emot kvotflyktingar och vi beklagar att regeringen kraftigt har minskat antalet kvotflyktingar som får möjlighet till vidarebosättning i Sverige. Arbetskraftsinvandringen bör ske inom de kvalificerade yrken där de råder arbetskraftsbrist. Arbetskraftsinvandringen inom låglöneyrken tycker vi däremot ska minska. Så som det sker idag bidrar denna arbetskraftsinvandring bara till en lönepress nedåt inom låglöneyrken och bidrar till en stor förekomst av svart arbetskraft.

Återvändande och bistånd

Socialdemokraterna anser att återvändandet för de som får avslag måste öka, och att biståndet från Sverige och EU behöver i högre utsträckning stödja människor och regioner där många är på flykt och motverka de bakomliggande orsakerna till att människor flyr.

Socialdemokraterna vill se en stram EU-budget, men ser stora möjligheter att omfördela resurser inom den. Det är viktigt att fler länder också tar ett ansvar för bistånd till utvecklingsländer. Socialdemokraterna tycker det är ett ganska bra förslag att EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer.

Svar på min fråga: “Vad har ditt parti för politik för återvändande av de som får avslag och huruvida biståndspolitik bör vara kopplat till detta?: För att upprätthålla trovärdigheten för vår migrationspolitik måste de som får avslag på sin asylansökan också återvända. Vi tycker även att det är rimligt att ställa krav på utvecklingsländer som får del av vårt utvecklingsbistånd och medverkar till att ta tillbaka medborgare som inte har bedömts ha asylskäl. EU har idag sådana avtal med några länder och vi tycker att EU kan teckna fler sådana avtal.

Socialdemokraterna får 1 poäng och och kommer på plats fem på listan.

Läs mer

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl–och-flyktingpolitik

https://valkompass.svt.se/eu-2024/parti/socialdemokraterna

https://www.dn.se/sverige/helene-fritzon-s-jag-har-ett-valdigt-stort-inflytande

6 – Moderaterna

EU:s yttre gräns

Moderaterna anser att eftersom EU:s medlemsländer delar en gemensam yttre gräns är migrationen en fråga som behöver hanteras gemensamt. Framåt behöver EU bli bättre på att förebygga migration och ytterst stänga dörren helt för ekonomiska migranter utan asylskäl. EU-medel ska kunna användas för att upprätta fysisk gränsinfrastruktur för ökad kontroll vid yttre gräns.

En stark kontroll vid yttre gräns är avgörande för mer ordning och reda, för EU:s inre säkerhet och för en lägre invandring till Sverige och Europa. Därför tycker vi att satsningar på fysisk gränsinfrastruktur är en viktig del i att öka kapaciteten i EU:s gränskontroll. Det betyder inte att vi vill bygga en mur runt hela Europa. Moderaterna tycker det är ett ganska bra förslag att EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns.

Asyl i Europa

Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Till stor del drivs också migrationen till EU av hänsynslösa smugglare. Detta måste förändras. Vi vill därför utöka samarbetena med länder i EU:s närområde. Center utanför Europa kan vara en del i en sådan politik, även om flera detaljer måste klargöras. Moderaterna tycker det är ett ganska bra förslag att migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns.

Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Moderaterna har därför arbetat hårt för att EU ska få kontroll på invandringen. Framåt behöver EU bli bättre på att förebygga migration och samarbeta mer med länderna i EU:s närområde för en lägre invandring till Sverige och Europa. Moderaterna anser att EU ska vara mycket mindre öppet för att ta emot asylsökande.

Återvändande och bistånd

Moderaterna anser att de som inte har rätt till skydd ska lämna EU, och vill använda EU:s biståndspolitik och handelsregelverk för att ta itu med grundorsakerna till migration och för att se till att länder till exempel tar emot sina egna medborgare.

EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare. Det är bra och EU ska fortsatt vara ambitiöst. Samtidigt måste fler aktörer bidra. Moderaterna vill därför att EU ska verka för en breddad givarbas och se till att involvera den privata sektorn mer i det internationella biståndsarbetet. Moderaterna tycker det är ett ganska dåligt förslag att EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer.

Moderaterna får -5 poäng och och kommer på plats sex på listan.

Läs mer

https://valkompass.svt.se/eu-2024/parti/moderaterna

7 – Kristdemokraterna

EU:s yttre gräns

Kristdemokraterna kräver bättre kontroll över EU:s yttre gränser. Det är nödvändigt för att komma åt illegal migration, människosmuggling och inflöde av narkotika och illegala vapen. Vi vill kraftigt bygga ut Frontex till 30 000 gränsvakter. EU har redan idag byggt stängsel där migrationstrycket varit högt, det står KD bakom och behöver fortsätta där nödvändigt. Kristdemokraterna tycker det är ett ganska bra förslag att EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns.

Asyl i Europa

Kristdemokraterna anser att EU bör utveckla ett förutsägbart kvotflyktingsystem, där man söker asyl redan innan man kommer till Europa. Ett system som inte ger fördelar för den som har pengar att köpa sig en plats hos en flyktingsmugglare, utan fokuserar på de som har störst skyddsbehov. Kristdemokraterna vill att asyl i framtiden ska sökas i mottagningscenter inom och utanför EU:s gränser, och möjligheten att söka asyl direkt vid den svenska gränsen bör begränsas och reserveras för akuta situationer. Kristdemokraterna vill att varje EU-land varje år ska meddela hur stor flyktingmigration man önskar, givet landets integrationskapacitet, och att det ska vara tydligt i ansökningsprocessen i vad som förväntas i det nya landet och vilka värderingar man förväntas omfatta – till exempel jämställdhet, jämlikhet, respekt, demokrati och religionsfrihet. Kristdemokraterna anser också att flyktingar bör delas in i tre grupper: förväntad snabb integration, familjeåterförening, och särskild hänsyn till sociala förhållanden, och att flyktingar som fått ansökan godkänd ska kunna matchas mot möjligheterna att hitta en plats på arbetsmarknaden, utbilda sig och lära sig språket.

KD arbetar för att prövning av människors skyddsskäl i högre grad ska ske vid mottagningscenter utanför EU:s gränser. En sådan ordning skulle innebära färre splittrade familjer och en effektivare hantering av mottagarländernas resurser. Den urvalsprocess som ska ligga till grund ska ta hänsyn till integration och ge möjligheter att hjälpa de med störst skyddsbehov. Kristdemokraterna tycker det är ett mycket bra förslag att migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns.

EU har problem relaterade till invandring. Det finns en gemensam vilja att komma tillrätta med dessa problem genom att kontrollera och minska migrationen. Samtidigt har vi ett gemensamt ansvar för människor på flykt. KD vill se en migrationspakt 2.0 där huvudprincipen är att man söker asyl och får sin sak prövad utanför EU och därefter får komma till det land man antas till. Moderaterna anser att EU ska vara mycket mindre öppet för att ta emot asylsökande.

Återvändande och bistånd

Kristdemokraterna vill att kvinnors rättigheter, inklusive rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, ska vara ett prioriterat område för EU:s utvecklingsbistånd. Vidare krävs ett förstärkt arbete för att stå upp för den på så många håll i världen hotade religionsfriheten. Som del i detta arbete föreslår Kristdemokraterna att en större del av biståndet kanaliseras via organisationer och samfund som arbetar i den direkta frontlinjen i katastrofområden i syfte att bättre kunna nå fram till utsatta minoriteter. Kristna i Mellanöstern är ett särskilt påfallande exempel på en grupp som, vid utebliven handling, riskerar att utplånas. En reformering och anpassning av biståndet är en viktig del i att tillse att dessa, likt övriga utsatta minoriteter, får sina grundläggande mänskliga rättigheter respekterade.

KD vill att EU, precis som Sverige, ska ha ett generöst och effektivt bistånd. Det är EU:s moraliska skyldighet att bistå människor i nöd, oavsett var i världen de befinner sig. KD vill inte öka EU:s biståndsbudget, däremot vill vi se en satsning i biståndet på flickor och kvinnors rättigheter i världen. Kristdemokraterna tycker det är ett ganska dåligt förslag att EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer.

Kristdemokraterna får -6 poäng och och kommer på plats sju på listan.

Läs mer

https://press.kristdemokraterna.se/posts/pressreleases/framtidens-eu-behover-granser-och-frihet

https://www.dagen.se/debatt/2024/05/08/slopa-eus-vetoratt-i-fragor-om-manskliga-rattigheter

https://valkompass.svt.se/eu-2024/parti/kristdemokraterna

8 – Sverigedemokraterna

EU:s yttre gräns

Sverigedemokraterna vill stärka EU:s yttre gräns för att motverka illegal invandring.

Den yttre gränsen måste bevakas mycket hårdare för att förhindra vapen- och narkotikasmuggling och olaglig migration. Det finns redan stängsel längs delar av den yttre gränsen. Men mycket mer gränsbarriärer behöver byggas och tyvärr vägrar EU-kommissionen bistå i detta arbete. Sverigedemokraterna tycker det är ett mycket bra förslag att EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns.

Asyl i Europa

Sverigedemokraterna vill att Europas gränser ska säkras. Murar ska byggas och asylprocessen ska flyttas utanför EU. Tar man sig till Europa illegalt ska möjligheten att få uppehållstillstånd och bidrag förverkas.

Förutom att behandla asylansökningar bör även de som får asyl beviljas sitt skydd i det land utanför Europa där ansökan behandlats. När Australien införde detta stoppades människosmugglingen och döden på havet. Att flytta hela asylprocessen – även mottagandet – utanför Europa eliminerar de ekonomiska incitamenteten för ekonomiska migranter att missbruka asylsystemet. Sverigedemokraterna tycker det är ett mycket bra förslag att migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns.

Det finns internationella konventioner att förhålla sig till, som innebär att den som behöver skydd ska erbjudas detta. Tyvärr har vi sett tendenser till omfattande missbruk av asylrätten av rent ekonomiska skäl. Därför är det helt naturligt att EU vidtar åtgärder för att komma tillrätta med illegal migration. Sverigedemokraterna anser att EU ska vara mycket mindre öppet för att ta emot asylsökande.

Återvändande och bistånd

Sverigedemokraterna vill införa en aktiv återvändandepolitik, och anser att EU ska använda sin bistånds- och handelspolitiska kraft för att tvinga länder att ta tillbaka sina medborgare. Inget bistånd till länder som inte vill ta emot sina egna.

EU har redan idag en för stor budget och de medel som trots allt kan avvaras bör riktas mot Ukraina. Det är en orimlig tanke att unionen tar på sig ytterligare åtaganden gentemot utvecklingsländer. Allt bistånd till utvecklingsländer ska villkoras med återvändandeavtal för att öka antalet migranter som återvänder. Sverigedemokraterna tycker det är ett mycket dåligt förslag att EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer.

Sverigedemokraterna får -10 poäng, kommer sist på listan och har enligt mig den minst främlingsvänliga migrationspolitiken i EU-valet 2024.

Läs mer

https://sd.se/vad-vi-vill-originalet/generell-eu-politik

https://valkompass.svt.se/eu-2024/parti/sverigedemokraterna

Comments 1

  1. Pingback: Rösta främlingsvänligt i Europavalet - Pastor Christian Mölk

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.