Granskning av Migrationsverkets svar på regeringens regleringsbrev

Christian MölkBlogg, Integration, Konvertitfrågan, Politik, Svensk invandringspolitik Leave a Comment

Jag behöver DIN hjälp att granska Migrationsverkets svar på regeringens regleringsbrev!

Konvertitutredningen

Konvertitutredningen

I mars 2019 presenterade vi i #rättilltro Konvertitutredningen, som hade som mål att få fram statistik över hur konvertiters kristna tro bedöms i asylprocessen.

Vi kunde bland annat konstatera att:

– Migrationsverket har en svag förståelse av religion och konversion och den vilar inte på vetenskaplig grund.
– Migrationsverkets beslut uppvisar orimliga differenser mellan jämförbara enheter vilket leder till godtyckliga beslut.
– Migrationsverkets arbetssätt vilar inte på vederhäftig metodologi vilket leder till inkonsekventa motiveringar till besluten.
– Migrationsverkets beslut följer inte i tillräcklig utsträckning internationell rätt och konventioner om mänskliga rättigheter vilket leder till att rättssäkerheten sätts ur spel.

Regeringens regleringsbrev

Regleringsbrevet

Konvertitutredningens slutsatser var väldigt graverande för Migrationsverket.

Den 14 mars 2019 gav regeringen i ett regleringsbrev Migrationsverket i uppdrag att redovisa ”hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas”.

Migrationsverkets årsredovisning

Migrationsverkets årsredovisning

När Migrationsverket den 19 februari 2020 levererade sitt svar på regeringens regleringsbrev så står det så här: “För att säkerställa kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas kommer Migrationsverket under 2020 närmare undersöka orsaken till de regionala skillnader som har upptäckts.”

Problemet

Regeringens uppdrag är uppdelat i två delar: hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning”. Problemet som jag ser det är att Migrationsverket svarar varken på första eller andra delen av regeringens uppdrag.

För det första: Migrationsverket svarar egentligen inte alls på den första delen av uppdraget, dvs. hur de ska ”säkerställa rättslig kvalitet”. De nämner inte ens detta i sitt svar.

För det andra: När Migrationsverket svarar på den andra delen av uppdraget, dvs. hur de ska säkerställa ”likformig tillämpning”, så svarar de att de ska undersöka orsaken till de ”regionala skillnader” som de har upptäckt. De svarar inte på hur de ska säkerställa ”likformig tillämpning” som ju Konvertitutredningen konstaterat existerar.

För det tredje: Att Migrationsverket ska ”närmare undersöka orsaken” är ju egentligen inte ett svar på hur de ska säkerställa rättslig kvalitet”, utan bara att de skjuter problemet framför sig.

För det fjärde: Eva Sundqvist uppmärksammar att Migrationsverket i sitt svar ändrar på regeringens formulering säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning genom att ta bort ordet rättslig och skriver istället säkerställa kvalitet och likformig tillämpning. Varför då?

Min slutsats: Migrationsverket svarar varken på den första eller andra delen av regeringens uppdrag, samt ändrar på regeringens formulering av uppdraget.

Nu behöver jag din hjälp!

Jag är pastor, inte jurist eller politiker. Jag tror att jag är något på spåret, men har inte tillräckligt med kunskap eller erfarenhet för att förstå innebörden av Migrationsverkets icke-svar, eller vad konsekvensen av att en myndighet inte svarar på regeringens regleringsbrev borde bli.

Nu behöver jag därför DIN hjälp med att gräva djupare i den här potentiella rättsskandalen. Skriv en kommentar, hör av dig till kunniga personer eller skicka ett mail till mig om hur jag borde gå vidare med detta.

Förslag på åtgärder

Det här är ett teamwork. Allteftersom jag får in förslag på åtgärder eller goda idéer på hur vi ska gå vidare så kommer jag att uppdatera den här sidan.

Migrationspolitiska talespersoner

Jag har hört av mig till alla riksdagspartier för att få deras synpunkter och kommentarer. Där det har gått har jag hört av mig specifikt till deras migrationspolitiska talespersoner. Om jag får svar kommer jag att publicera det här.

JO-anmälan

En tidigare statlig myndighetschef har hört av sig och föreslår att, om jag inte får adekvat svar från regeringen varför Migrationsverket inte svarar på det uppdrag de fått, borde JO-anmäla Migrationsverket eftersom de inte utfört det regeringsuppdrag de fått sig ålagt.

Riksrevisionen

Ett till eventuellt förslag jag har fått in är om vi inte kan anmäla Migrationsverket till riksrevisionen? Tydligen kan enskilda personer föreslå områden som revisionen ska granska. Någon som har erfarenhet av detta?

Svar från riksdagspartierna

Moderaterna

Det svenska asylsystemet ska vara rättssäkert och prövningen hos Migrationsverket ska hålla en hög rättslig kvalité. Jag har tagit del av Konvertitutredningens slutsatser, och min kollega Arin Karapet närvarade vid ett seminarium under slutet av 2019 med anledning av er rapport. Vi är överens om vikten att utredande personal på Migrationsverket har en hög kompetens för de ärendeslag de har att pröva. Det är en förutsättning både för en rättssäker prövning, men även för korta handläggningstider.

Jag noterar att Migrationsverket i sin årsredovisning redovisar vilka utbildningsinsatser som har vidtagits för att öka den rättsliga kvalitén, utvecklat sin metod för kvalitetsuppföljningar samt gjort en första analys av ärenden där migrationsdomstolen beviljade överklaganden. Dessutom har ett nytt rättsligt ställningstagande tagits fram. Det är bra att åtgärder har vidtagits, men det är naturligtvis otillfredsställande att Migrationsverket inte redan känner till och har åtgärdat orsakerna till de regionala skillnaderna. Jag utgår från att det är en prioritet hos Migrationsverket, och kan vid nästa insynsråd lyfta frågan angående regionala skillnader i asylprövningen.

Inom ramen för den parlamentariska utredningen driver vi för att rättssäkerhet ska prägla den framtida migrationspolitiken, inklusive för personer som åberopar konversion.

Maria Malmer Stenergard

Sverigedemokraterna

Bäste Pastor Christian Mölk,

Vi tackar för din fråga, som berör en fråga som är av stor vikt för oss. Det är välkänt att Sverigedemokraterna står för en reglerad invandring, rentav en strikt syn på migrationsfrågor. Rättssäkerheten hos Migrationsverket är samtidigt helt fundamental. Det torde likaså vara välkänt att vi värnar vårt kristna kulturarv, och kristnas rätt att fortsatt få leva i fred i Mellanöstern, som de gjort i århundraden. 

Det är därför naturligt att vi särskilt följer frågan om konvertitärenden och hur dessa hanteras av Migrationsverket. Det har förekommit tecken på oegentligheter kring dessa ärenden, varför vi välkomnat såväl regeringens som Migrationsverkets initiativ, liksom förstås civilsamhällets, med SKR i spetsen. Det är viktigt att alla människor får en rättvis och rättssäker prövning, och att den som verkligen behöver skydd skall få det.

Vi anser att mycket har hänt sedan regeringen fattade beslut om nytt uppdrag för Migrationsverket den 14 mars 2019, och Konvertitutredningen presenterades den 20 mars 2019. Av Migrationsverkets årsredovisning av den 19 februari 2020 framgår att myndigheten som svar på regeringens uppdrag företagit en rad åtgärder under 2019, bland annat utbildningar i samarbete med lokala kyrkor i den mest berörda regionen,  utveckling av metoder för kvalitetsuppföljning och granskning av konvertitärenden, och en kartläggning av vilka behov som finns i verksamheten rörande handläggning där religiös uppfattning åberopas. Resultatet är en indikation på att Migrationsverket brister i enhetlighet vid prövningen av konvertitärenden, i meningen att det finns regionala skillnader.  Precis som du skriver kommer Migrationsverket under 2020 närmare undersöka orsaken till de regionala skillnader som har upptäckts. Vi kommer följa upp detta och efterfråga att det också görs åtgärder för att komma tillrätta med problemen med regionala skillnader så det inte stannar vid att undersöka orsaker.  

Det bör i sammanhanget också nämnas att Migrationsverkets rättsliga ställningstagande gällande konvertitärenden (SR 46/2018) togs fram den 13 december 2018, alltså ett fåtal månader innan både regeringens uppdrag och Konvertitutredningen släpptes. Det är sannolikt, givet hur Migrationsverkets verksamhet ser ut, att det rättsliga ställningstagandet inte hunnit få något större genomslag i vare sig uppdraget eller utredningen. Genomslaget bör dock ha blivit mycket större sedan dess, varför det är svårt att jämföra med tiden före.

Sammantaget tolkar vi detta som att Migrationsverket arbetar med att fullfölja regeringens uppdrag och vi får sedan utvärdera om det gett den effekt som är efterfrågad så fler kan få en rättssäker bedömning. Det går självklart att diskutera hur väl regeringens uppdrag formulerades, och huruvida regeringen i den informella styrningen av sina myndigheter, som ju är helt avgörande, vidtagit erforderliga åtgärder. Det är vår uppfattning att frågan fortsatt måste vara prioriterad, och vi avser därför sätta press på regeringen för att handläggningen av konvertitärenden håller den rättsliga kvalitet som vi kan förvänta oss i en rättsstat.

Med vänliga hälsningar,

Julia Kronlid, utskottledare för Sverigedemokraterna i socialförsäkringsutskottet, SfU
Jonas Andersson, ledamot i SfU
Jennie Åfeldt, ledamot i SfU

Utlovade åtgärder

  • Moderaterna “kommer vid nästa insynsråd lyfta frågan angående regionala skillnader i asylprövningen”.
  • Sverigedemokraterna “avser sätta press på regeringen för att handläggningen av konvertitärenden håller den rättsliga kvalitet som vi kan förvänta oss i en rättsstat”.
Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.