Utvisa inte konvertiter!

Christian MölkBlogg, Integration Leave a Comment

Trots att det är emot svensk lag att utvisa kristna till länder där kristna förföljs och mördas så gör Sverige just det. I Sverige är det en lagstadgad mänsklig rättighet att få byta religion och konvertera. Men vid ett återvändande till hemlandet skulle en konvertering för exempelvis en afghan innebära dödsstraff eftersom de enligt afghansk lag betraktas som avfällingar från islam.

För att få svar på varför Sverige ändå utvisar konvertiter bestämde jag mig för att ställa följande två frågor till våra politiska partier:

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?
 2. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Dessa frågor är viktiga för mig därför att så som de politiska partierna behandlar samhällets minsta, så behandlar de även mig. Om inte konvertiterna själva har en röst i detta val så kommer de att få min. I årets val väljer jag att stå på de utsattas sida och vara en röst för de allra svagaste i samhället.

Här följer ett utdrag av de svar jag fick (de fullständiga svaren kan läsas i sin helhet längre ner):

Enligt Lars Adaktusson (Kristdemokraterna) är ”kristna den mest förföljda religiösa gruppen i världen” och ”har därför ett legitimt asylskäl speciellt när de kommer från länder där kristna förföljs och mördas för sin tro”. Malin Henriksson (Centerpartiet) ”värnar asylrätten och står bakom den lagstiftning som finns idag” och menar att ”ingen som riskerar att dödas eller skadas allvarligt ska skickas tillbaka till sitt hemland”, något som Christina Höj Larsen (Vänsterpartiet) anser gäller för Afghanistan: ”I likhet med till exempel hbtq-personer riskerar de allvarlig förföljelse eller till och med död vid återvändande. Det kan inte få fortsätta.” Farida Al-Abani (Feministiskt Initiativ) anser att ”så länge vi inte har ett rättssäkert system i migrationspolitiken så kan vi inte ge avslag till någon som söker asyl” och ”vill inte heller under några omständigheter att någon ska utvisas från Sverige” eftersom FI strävar ”efter ett land utan gränser”.

Men trots detta så utvisas ju ändå kristna till länder där kristna förföljs och mördas. För att förändra detta vill Vänsterpartiet ”skärpa lagstiftningen och återinföra de skyddsgrundande skälen ”ömmande skäl” eller ”övriga skyddsbehövande”, samt förtydliga lagstiftningen kring ”alternativt skyddsbehövande” kring särskilt utsatta grupper som till exempel konvertiter”. Kristdemokraterna vill att ”Migrationsverket bör samarbeta med teologiska experter, gärna samfundsföreträdare, för en snabb förbättring av dessa test”. Centerpartiet vill att Migrationsverket ska ”fortsätta att utbilda sin personal i dessa frågor så att handläggare och beslutsfattare har rätt förutsättningar att fatta korrekta beslut”, samt ”tillsätta en utredning för att se om Migrationsverket kan förbättra sina landbedömningar”. Mats Selander (Kristna Värdepartiet) vill i sin tur att ”den som konverterat och bedöms löpa risk för förföljelse i sitt hemland skall få ett tidsbegränsat uppehåll på tre år, och därefter skall förnyad prövning genomföras, för att se om personen står kvar i sin nya tro”. Feministiskt Initiativ vill ”att Sverige omedelbart stoppar alla utvisningar”, samt ”öka Migrationsverkets kompetens och att de ska få ett tydligt direktiv att ha hänsyn till både hbtq-personers omständigheter och de som flyr pga. tro”. FI vill även ”riva upp dagens tillfälliga lagstiftning och ha permanenta uppehållstillstånd som norm”.

Min egen personliga uppfattning är att den svenska Utlänningslagen är väldigt bra så länge som den följs. Man får helt enkelt inte utvisa kristna till länder där kristna mördas och förföljs. Men eftersom detta ändå sker måste det till en politisk förändring. Här är mina sju förslag på åtgärder som tillsammans skulle kunna göra att vi kommer till rätta med detta vansinniga brott mot de mänskliga rättigheterna:

 1. Stoppa omedelbart alla utvisningar till Afghanistan.
 2. Uttala att kristna under inga omständigheter får utvisas till länder där kristna förföljs och mördas.
 3. Förtydliga lagstiftningen kring ”alternativt skyddsbehövande”.
 4. Återinför paragraferna ”särskilda och ömmande skäl” och ”övriga skyddsbehövande”.
 5. Inför permanenta uppehållstillstånd som norm.
 6. Utbilda Migrationsverkets personal som hanterar konvertit-ärenden.
 7. Förbättra Migrationsverkets landbedömningar.

// Christian Mölk, pastor i Pingst Härnösand och medlem i Pingst Integration

 

(OBS: Jag försökte få denna text publicerad i någon tidning, men alla tidningar tackade nej. Så om du anser denna fråga är viktig, hjälp mig gärna att dela detta blogginlägg eller Facebook-inlägget.)

 

Så här svarade de politiska partierna:

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Det är ett faktum och ett förhållande som måste uppmärksammas för att kunna stoppas. Kristna har därför ett legitimt asylskäl speciellt när de kommer från länder där kristna förföljs och mördas för sin tro.

Det gäller länder där islamiska statens och dess anslutna gruppers illdåd kretsat och utsatt kristna för ett av 2000-talets mest fruktansvärda brott. Men det är även viktigt att uppmärksamma att grupperna har sin grund i salafismens och jihadismens föreställningar av kristna som otrogna och som av den anledningen ska dödas. I samband med att salafismens och jihadismens föreställningar av kristna sprids från MENA till Afrika och Asien så ser vi att förföljelsen av kristna ökat. Av det skälet bör vi också bekämpa grunden till förföljelsen av kristna.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Det viktigaste arbetet är att förändra omständigheterna för kristna runt om i världen eftersom religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och ingen ska behöva fly på grund av att deras mänskliga rättigheter kränks. Tvärtom, det internationella samfundet måste ta sitt ansvar och genom sanktioner underminera stater som aktivt vänder blicken när kristna utsätts för hot, brott och mord. Alla stater har en rättsstatlig skyldighet att skydda alla invånare från folkmord och etnisk rensning.

Många kristna företrädare har reagerat mot Migrationsverkets kunskapstester för asylsökande. Vår uppfattning är att dessa tester idag är utformade utifrån en begränsad förståelse av kristen tro. Migrationsverket bör samarbeta med teologiska experter, gärna samfundsföreträdare, för en snabb förbättring av dessa test.

Det faktum att en islamist utsetts till nämndeman i Migrationsdomstolen på Centerpartiets mandat visar på behovet av förbättrad granskning av jävssituationer. Islamister erkänner normalt sett inte konversioner från islam, något som i det berörda fallet kan förklara varför personen i fråga röstade för avslag av samtliga konvertiters avslagsansökningar.

Malin Henriksson, Centerpartiet

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Centerpartiet värnar asylrätten och står bakom den lagstiftning som finns idag som innebär att den som är i behov av skydd ska kunna få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Vi tycker att förföljelse på grund av religion fortsatt ska vara en av grunderna för flyktingskap. Vi står också bakom principen om non-refoulment som innebär att ingen som riskerar att dödas eller skadas allvarligt ska skickas tillbaka till sitt hemland. Ingen som riskerar skyddsgrundande behandling enligt gällande lagstiftning ska återsändas till sitt hemland.

Vi tycker fortsatt att det ska vara Migrationsverket och domstolarna som gör bedömningen av den enskildes behov av skydd och situationen i olika länder. Vi vill dock tillsätta en utredning för att se om Migrationsverket kan förbättra sina landbedömningar.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Vi står bakom den lagstiftning som finns idag där den som riskerar skyddsgrundande behandling ska få skydd i Sverige. I vissa fall åberopar en asylsökande skydd på grund av konvertering. Migrationsverket ska då avgöra om den enskilde gjort sannolikt att han eller hon konverterat. Detta görs ofta genom att handläggaren ställer frågor om den enskildes tro. Det är viktigt att Migrationsverket kan säkerställa att bedömningarna är rättssäkra genom att till exempel fortsätta att utbilda sin personal i dessa frågor så att handläggare och beslutsfattare har rätt förutsättningar att fatta korrekta beslut.

Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Det är fullständigt orimligt att konvertiter utvisas till länder som Afghanistan. Den senaste tiden har vi sett flera sådana mycket upprörande fall. I likhet med till exempel hbtq-personer riskerar de allvarlig förföljelse eller till och med död vid återvändande. Det kan inte få fortsätta.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Vänsterpartiet ser att skyddet för konvertiter och andra särskilt utsatta grupper behöver skärpas i lagstiftningen. Sedan tillfälliga begränsningslagens införande har situationen för till exempel konvertiter försvårats eftersom man tagit bort möjligheten till skydd med grunderna ”ömmande skäl” eller ”övriga skyddsbehövande”. Vi vill riva upp tillfälliga lagen så att dessa skäl återinförs, samt förtydliga lagstiftningen kring ”alternativt skyddsbehövande” kring särskilt utsatta grupper som till exempel konvertiter.

Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Sverige är ett land som gett, och ger, fristad till oerhört många människor som flyr undan krig och förtryck. Det är alltid människors individuella skyddsbehov som ska avgöra om man får stanna eller inte. Och det är den som söker asyl som måste göra sina asylskäl sannolika. Har man asylskäl så ska man såklart inte utvisas utan bli beviljad asyl. Detta oavsett om det är konvertit man är eller vad asylskälen beror på.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Jag har i grunden fullt förtroende för den ordning vi har i Sverige, där det är politikerna som stiftar lagar och myndigheten som beslutar/verkställer. Det är viktigt att processen är rättssäker och individuell. Kunskapen kring utsatta grupper likt konvertiter behöver dock alltid säkerställas och här har myndigheten ett viktigt arbete tillsammans med andra utsatta grupper likt barn, homosexuella och kvinnor.

Farida Al-Abani, Feministiskt Initiativ

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Fi anser att så länge vi inte har ett rättssäkert system i migrationspolitiken så kan vi inte ge avslag till någon som söker asyl. Vi vill inte heller under några omständigheter att någon ska utvisas från Sverige. Sverige lämnar en om en vill med egen vilja och inget annat. Att många idag får avslag på grund av att Migrationsverket inte är övertygad om ens tro visar på många saker. Hur kan vi bedöma någons tro och hur genuin den är och hur kan vi ta en risk att skicka tillbaka någon till döden. Vi begår flera misstag här genom att inte ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna som styrker ens religionsfrihet, en frihet vi måste skydda oavsett intention och bakgrund.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

F! vill att Sverige omedelbart stoppar alla utvisningar och i synnerhet till länder där det råder krig eller där människor riskerar att hamna i fara eller där välbefinnandet kommer att försämras. Vi vill öka Migrationsverkets kompetens och att de ska få ett tydligt direktiv att ha hänsyn till både hbtq-personers omständigheter och de som flyr pga. tro. Sedan vill vi göra det möjligt att göra omprövningar. Vi vill också se att handläggaren får mer tid med den asylsökande och att vi säkerställer att alla får ett juridiskt biträde som förstår en situation och behov.  VI vill också riva upp dagens tillfälliga lagstiftning och ha permanenta uppehållstillstånd som norm. Vi strävar i vårt parti efter ett land utan gränser och för att nå dit måste vi agera solidariskt och humant med de mänskliga rättigheterna som vägvisare.

Mats Selander, Kristna Värdepartiet

Den som konverterat och bedöms löpa risk för förföljelse i sitt hemland skall få ett tidsbegränsat uppehåll på tre år. Därefter skall förnyad prövning genomföras, för att se om personen står kvar i sin nya tro.

På flyktingboenden måste de boendes säkerhet komma i första rummet. Personer som trakasserar andra boende skall omgående omplaceras och sådana händelser skall, efter utredning, resultera i avslag på asylansökan. Det ska vara möjligt att starta särskilda boenden för kristna och andra utsatta grupper.

John, Sverigedemokraterna

Tack för ditt mail, dina idéer och ditt engagemang!

Det är ett enormt intresse för Sverigedemokraterna och vi har väldigt många som skickar mail till oss just nu. Vi beklagar om du har fått vänta på svar. Valdagen närmar sig med stormsteg och för att hinna ge alla tusentals mailskribenter åtminstone något svar innan valet tvingas vi ger er en allmän hänvisning till vår politik.

En beskrivning av SDs ideologiska inriktning och våra idéer finns i vårt principprogram. Läs om vad vi vill konkret i varje på varje sakområde på vår hemsida och i vårt valmanifest. Vill du fördjupa dig i vår ekonomiska politik kan du läsa SDs höstbudget 2018.

I alla dessa dokument finns allt om vad SD tycker och vill. Det som inte står angivet i dokumenten är alltså sådant som partiet inte står bakom. Vi hoppas att denna information ska ge dig en bred och tillräckligt bra bild av SD som parti och vår politik i sin helhet. Samt att du känner att Sverigedemokraterna har ett svar på hur samhället ska kunna utvecklas till något bättre för dig och alla andra som lever i Sverige.

Karin Sedvall, Moderaterna

För oss i Moderaterna är det viktigt att slå vakt om det svenska asylsystemet. I det ligger den individuella asylprövningen, rätten till överklagande hos domstol och rätten till rättsligt biträde.

Den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av religiös uppfattning ska, som du vet, få uppehållstillstånd. Att bedöma om så är fallet är, i det svenska systemet, en fråga för Migrationsverket (och ytterst domstol). Det är den asylsökande som ska göra sina skyddsskäl sannolika. Migrationsverket har samtidigt en utredningsskyldighet i varje ärende.

Vi har stor förståelse för de synpunkter du framför i ditt mejl. Att göra bedömningar som rör tillförlitlighet och trovärdighet i asylärenden kan vara mycket svårt. Det är därför av stor betydelse att det på Migrationsverket finns välfungerande rutiner och att personalen har tillräcklig kompetens när det gäller t.ex. bevisvärdering. Här har vi i politiken, från riksdagens partier och från regeringen, en viktig uppgift i att följa att så är fallet. Det är, enligt vårt synsätt, däremot inte en uppgift för politiken att överpröva asylbeslut i enskilda fall. Vi har inte grund för att det finns systemfel som leder till att personer med skyddsskäl nekas uppehållstillstånd inom ramen för den svenska asylprövningen. I sammanhanget finns också skäl att peka på de rättssäkerhetsgarantier som är en viktig del av det svenska asylsystemet (såsom rätten till överklagande och rätten till rättsligt biträde). De bidrar till att säkerställa slutliga asylbeslut av hög kvalitet.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.