Pastor Christian Mölk | Integration
Currently viewing the tag: "Integration"

Jag minns när jag som 20-åring stod på knä och städade en toalett inne på Stockholm Karismas härbärge. Lägre ner på samhällskalan kan man knappast sjunka, tänkte jag, samtidigt som jag tog i för att kunna skura bort det intorkade bajset som någon hemlös knarkare skitat ner.

Men det bestående intrycket från denna händelse är inte kräkreflexerna som startas varje gång jag tänker på det, utan att jag blev så förvånad över hur glad och lycklig det gjorde mig att frivilligt få betjäna samhällets mest utsatta människor. Det finns en oförklarlig salighet som bara går att erfara när man tvättar någon annans fötter. När man betjänar en medmänniska. När man med sina händer skurar en knarktoa.

Den känslan av glädje jag upplevde vid den där toaletten är fortfarande en drivkraft för mig än idag. Den har fått mig att inse att mitt liv inte handlar om att tjäna pengar, utan om att tjäna människor. Det är också där, vid sådana tillfällen, som jag ofta har kunnat dela evangelium med en medmänniska, inte för att jag vill pracka Bibeln på folk, utan för att evangelium är Jesu räddning till en medmänniska. Gud har ju utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron.

Även om samhället ofta tittat snett på oss kristna, så har vi kristna alltid vunnit dess respekt när vi engagerat oss för de svaga i samhället. Något annat kunde väl samhället inte göra, med tanke på att vi ju ofta får gör det smutsjobb som de själva orsakat men inte vill städa upp efter sig. Men, samtidigt som samhället ofta visa uppskattning när vi kristna engagerar oss för samhällets svaga, samtidigt är de just nu i fullt sjå med att utvisa somliga av oss. Ja, jag skriver ”oss” därför att den som tagit emot Jesus och blivit kristen har blivit en del av ”oss”; en äkta broder eller syster i tron. Så som myndigheterna behandlar dessa våra minsta bröder och systrar, så behandlar de alla oss kristna.

Jag tror att vi just nu befinner oss i en ny tid i kyrkans historia i Sverige. Vi befinner oss i en tid då många av oss kristna blir utlämnade åt domstolar, som ska avgöra om vi är genuint troende eller inte. Det positiva med detta är att den helige Ande leder oss i vad vi ska säga, han talar genom oss och vi får möjlighet att vittna om vår tro på Jesus. Men det negativa med detta är ju att resultatet tyvärr alltför ofta blir att samhället ämnar utvisa kristna till länder där kristna förföljs och mördas. Detta är vår tids förföljelse.

Hur får vi ett stopp på denna orättvisa? Hur kan vi hjälpa våra kära bröder och systrar som har den olycksaligheten att inte få ha ordet ”Svensk” i sitt pass? På ett generellt plan ska vi naturligtvis vara lyckliga över att vi åtminstone har ordet ”Kristen” i vårt himmelska pass. Guds rike har inga gränser och den helige Ande ger oss styrka oavsett vilket världsligt land vi befinner oss i. Men på ett mer specifikt plan behöver vi fortsätta kämpa denna Davids kamp mot Goliat. Även om vi möter ack så många motgångar, så är inget berg för stort för att flytta. Om vi hjälps åt.

Vi måste fortsätta att hjälpa alla våra medmänniskor, och framförallt våra bröder och systrar i tron. Vi måste fortsätta vara den barmhärtige samariten åt alla sargade vi möter på vår väg. Vi måste fortsätta höja våra röster för att uppmärksamma samhället på den orättvisa som just nu sker överallt i vårt land. Vi måste uppmana våra politiker att stoppa detta och förändra våra lagar. Men framförallt, vi måste fortsätta be för våra bröder och systrar som riskerar att utvisas. Detta är vår tids förföljelse, och Jesus har inte lovat att ta oss ut ur den här världen, men han har lovat att vara med oss, och när vi tillsammans hjälps åt har vi möjlighet att vara Kristi utsträckta hand till vår broder eller syster i nöd.

Trots att det är emot svensk lag att utvisa kristna till länder där kristna förföljs och mördas så gör Sverige just det. I Sverige är det en lagstadgad mänsklig rättighet att få byta religion och konvertera. Men vid ett återvändande till hemlandet skulle en konvertering för exempelvis en afghan innebära dödsstraff eftersom de enligt afghansk lag betraktas som avfällingar från islam.

För att få svar på varför Sverige ändå utvisar konvertiter bestämde jag mig för att ställa följande två frågor till våra politiska partier:

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?
 2. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Dessa frågor är viktiga för mig därför att så som de politiska partierna behandlar samhällets minsta, så behandlar de även mig. Om inte konvertiterna själva har en röst i detta val så kommer de att få min. I årets val väljer jag att stå på de utsattas sida och vara en röst för de allra svagaste i samhället.

Här följer ett utdrag av de svar jag fick (de fullständiga svaren kan läsas i sin helhet längre ner):

Enligt Lars Adaktusson (Kristdemokraterna) är ”kristna den mest förföljda religiösa gruppen i världen” och ”har därför ett legitimt asylskäl speciellt när de kommer från länder där kristna förföljs och mördas för sin tro”. Malin Henriksson (Centerpartiet) ”värnar asylrätten och står bakom den lagstiftning som finns idag” och menar att ”ingen som riskerar att dödas eller skadas allvarligt ska skickas tillbaka till sitt hemland”, något som Christina Höj Larsen (Vänsterpartiet) anser gäller för Afghanistan: ”I likhet med till exempel hbtq-personer riskerar de allvarlig förföljelse eller till och med död vid återvändande. Det kan inte få fortsätta.” Farida Al-Abani (Feministiskt Initiativ) anser att ”så länge vi inte har ett rättssäkert system i migrationspolitiken så kan vi inte ge avslag till någon som söker asyl” och ”vill inte heller under några omständigheter att någon ska utvisas från Sverige” eftersom FI strävar ”efter ett land utan gränser”.

Men trots detta så utvisas ju ändå kristna till länder där kristna förföljs och mördas. För att förändra detta vill Vänsterpartiet ”skärpa lagstiftningen och återinföra de skyddsgrundande skälen ”ömmande skäl” eller ”övriga skyddsbehövande”, samt förtydliga lagstiftningen kring ”alternativt skyddsbehövande” kring särskilt utsatta grupper som till exempel konvertiter”. Kristdemokraterna vill att ”Migrationsverket bör samarbeta med teologiska experter, gärna samfundsföreträdare, för en snabb förbättring av dessa test”. Centerpartiet vill att Migrationsverket ska ”fortsätta att utbilda sin personal i dessa frågor så att handläggare och beslutsfattare har rätt förutsättningar att fatta korrekta beslut”, samt ”tillsätta en utredning för att se om Migrationsverket kan förbättra sina landbedömningar”. Mats Selander (Kristna Värdepartiet) vill i sin tur att ”den som konverterat och bedöms löpa risk för förföljelse i sitt hemland skall få ett tidsbegränsat uppehåll på tre år, och därefter skall förnyad prövning genomföras, för att se om personen står kvar i sin nya tro”. Feministiskt Initiativ vill ”att Sverige omedelbart stoppar alla utvisningar”, samt ”öka Migrationsverkets kompetens och att de ska få ett tydligt direktiv att ha hänsyn till både hbtq-personers omständigheter och de som flyr pga. tro”. FI vill även ”riva upp dagens tillfälliga lagstiftning och ha permanenta uppehållstillstånd som norm”.

Min egen personliga uppfattning är att den svenska Utlänningslagen är väldigt bra så länge som den följs. Man får helt enkelt inte utvisa kristna till länder där kristna mördas och förföljs. Men eftersom detta ändå sker måste det till en politisk förändring. Här är mina sju förslag på åtgärder som tillsammans skulle kunna göra att vi kommer till rätta med detta vansinniga brott mot de mänskliga rättigheterna:

 1. Stoppa omedelbart alla utvisningar till Afghanistan.
 2. Uttala att kristna under inga omständigheter får utvisas till länder där kristna förföljs och mördas.
 3. Förtydliga lagstiftningen kring ”alternativt skyddsbehövande”.
 4. Återinför paragraferna ”särskilda och ömmande skäl” och ”övriga skyddsbehövande”.
 5. Inför permanenta uppehållstillstånd som norm.
 6. Utbilda Migrationsverkets personal som hanterar konvertit-ärenden.
 7. Förbättra Migrationsverkets landbedömningar.

// Christian Mölk, pastor i Pingst Härnösand och medlem i Pingst Integration

 

(OBS: Jag försökte få denna text publicerad i någon tidning, men alla tidningar tackade nej. Så om du anser denna fråga är viktig, hjälp mig gärna att dela detta blogginlägg eller Facebook-inlägget.)

 

Så här svarade de politiska partierna:

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Det är ett faktum och ett förhållande som måste uppmärksammas för att kunna stoppas. Kristna har därför ett legitimt asylskäl speciellt när de kommer från länder där kristna förföljs och mördas för sin tro.

Det gäller länder där islamiska statens och dess anslutna gruppers illdåd kretsat och utsatt kristna för ett av 2000-talets mest fruktansvärda brott. Men det är även viktigt att uppmärksamma att grupperna har sin grund i salafismens och jihadismens föreställningar av kristna som otrogna och som av den anledningen ska dödas. I samband med att salafismens och jihadismens föreställningar av kristna sprids från MENA till Afrika och Asien så ser vi att förföljelsen av kristna ökat. Av det skälet bör vi också bekämpa grunden till förföljelsen av kristna.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Det viktigaste arbetet är att förändra omständigheterna för kristna runt om i världen eftersom religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och ingen ska behöva fly på grund av att deras mänskliga rättigheter kränks. Tvärtom, det internationella samfundet måste ta sitt ansvar och genom sanktioner underminera stater som aktivt vänder blicken när kristna utsätts för hot, brott och mord. Alla stater har en rättsstatlig skyldighet att skydda alla invånare från folkmord och etnisk rensning.

Många kristna företrädare har reagerat mot Migrationsverkets kunskapstester för asylsökande. Vår uppfattning är att dessa tester idag är utformade utifrån en begränsad förståelse av kristen tro. Migrationsverket bör samarbeta med teologiska experter, gärna samfundsföreträdare, för en snabb förbättring av dessa test.

Det faktum att en islamist utsetts till nämndeman i Migrationsdomstolen på Centerpartiets mandat visar på behovet av förbättrad granskning av jävssituationer. Islamister erkänner normalt sett inte konversioner från islam, något som i det berörda fallet kan förklara varför personen i fråga röstade för avslag av samtliga konvertiters avslagsansökningar.

Malin Henriksson, Centerpartiet

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Centerpartiet värnar asylrätten och står bakom den lagstiftning som finns idag som innebär att den som är i behov av skydd ska kunna få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Vi tycker att förföljelse på grund av religion fortsatt ska vara en av grunderna för flyktingskap. Vi står också bakom principen om non-refoulment som innebär att ingen som riskerar att dödas eller skadas allvarligt ska skickas tillbaka till sitt hemland. Ingen som riskerar skyddsgrundande behandling enligt gällande lagstiftning ska återsändas till sitt hemland.

Vi tycker fortsatt att det ska vara Migrationsverket och domstolarna som gör bedömningen av den enskildes behov av skydd och situationen i olika länder. Vi vill dock tillsätta en utredning för att se om Migrationsverket kan förbättra sina landbedömningar.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Vi står bakom den lagstiftning som finns idag där den som riskerar skyddsgrundande behandling ska få skydd i Sverige. I vissa fall åberopar en asylsökande skydd på grund av konvertering. Migrationsverket ska då avgöra om den enskilde gjort sannolikt att han eller hon konverterat. Detta görs ofta genom att handläggaren ställer frågor om den enskildes tro. Det är viktigt att Migrationsverket kan säkerställa att bedömningarna är rättssäkra genom att till exempel fortsätta att utbilda sin personal i dessa frågor så att handläggare och beslutsfattare har rätt förutsättningar att fatta korrekta beslut.

Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Det är fullständigt orimligt att konvertiter utvisas till länder som Afghanistan. Den senaste tiden har vi sett flera sådana mycket upprörande fall. I likhet med till exempel hbtq-personer riskerar de allvarlig förföljelse eller till och med död vid återvändande. Det kan inte få fortsätta.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Vänsterpartiet ser att skyddet för konvertiter och andra särskilt utsatta grupper behöver skärpas i lagstiftningen. Sedan tillfälliga begränsningslagens införande har situationen för till exempel konvertiter försvårats eftersom man tagit bort möjligheten till skydd med grunderna ”ömmande skäl” eller ”övriga skyddsbehövande”. Vi vill riva upp tillfälliga lagen så att dessa skäl återinförs, samt förtydliga lagstiftningen kring ”alternativt skyddsbehövande” kring särskilt utsatta grupper som till exempel konvertiter.

Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Sverige är ett land som gett, och ger, fristad till oerhört många människor som flyr undan krig och förtryck. Det är alltid människors individuella skyddsbehov som ska avgöra om man får stanna eller inte. Och det är den som söker asyl som måste göra sina asylskäl sannolika. Har man asylskäl så ska man såklart inte utvisas utan bli beviljad asyl. Detta oavsett om det är konvertit man är eller vad asylskälen beror på.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

Jag har i grunden fullt förtroende för den ordning vi har i Sverige, där det är politikerna som stiftar lagar och myndigheten som beslutar/verkställer. Det är viktigt att processen är rättssäker och individuell. Kunskapen kring utsatta grupper likt konvertiter behöver dock alltid säkerställas och här har myndigheten ett viktigt arbete tillsammans med andra utsatta grupper likt barn, homosexuella och kvinnor.

Farida Al-Abani, Feministiskt Initiativ

 1. Vad anser ditt parti om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas?

Fi anser att så länge vi inte har ett rättssäkert system i migrationspolitiken så kan vi inte ge avslag till någon som söker asyl. Vi vill inte heller under några omständigheter att någon ska utvisas från Sverige. Sverige lämnar en om en vill med egen vilja och inget annat. Att många idag får avslag på grund av att Migrationsverket inte är övertygad om ens tro visar på många saker. Hur kan vi bedöma någons tro och hur genuin den är och hur kan vi ta en risk att skicka tillbaka någon till döden. Vi begår flera misstag här genom att inte ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna som styrker ens religionsfrihet, en frihet vi måste skydda oavsett intention och bakgrund.

 1. Vad vill ditt parti göra för att förändra detta?

F! vill att Sverige omedelbart stoppar alla utvisningar och i synnerhet till länder där det råder krig eller där människor riskerar att hamna i fara eller där välbefinnandet kommer att försämras. Vi vill öka Migrationsverkets kompetens och att de ska få ett tydligt direktiv att ha hänsyn till både hbtq-personers omständigheter och de som flyr pga. tro. Sedan vill vi göra det möjligt att göra omprövningar. Vi vill också se att handläggaren får mer tid med den asylsökande och att vi säkerställer att alla får ett juridiskt biträde som förstår en situation och behov.  VI vill också riva upp dagens tillfälliga lagstiftning och ha permanenta uppehållstillstånd som norm. Vi strävar i vårt parti efter ett land utan gränser och för att nå dit måste vi agera solidariskt och humant med de mänskliga rättigheterna som vägvisare.

Mats Selander, Kristna Värdepartiet

Den som konverterat och bedöms löpa risk för förföljelse i sitt hemland skall få ett tidsbegränsat uppehåll på tre år. Därefter skall förnyad prövning genomföras, för att se om personen står kvar i sin nya tro.

På flyktingboenden måste de boendes säkerhet komma i första rummet. Personer som trakasserar andra boende skall omgående omplaceras och sådana händelser skall, efter utredning, resultera i avslag på asylansökan. Det ska vara möjligt att starta särskilda boenden för kristna och andra utsatta grupper.

John, Sverigedemokraterna

Tack för ditt mail, dina idéer och ditt engagemang!

Det är ett enormt intresse för Sverigedemokraterna och vi har väldigt många som skickar mail till oss just nu. Vi beklagar om du har fått vänta på svar. Valdagen närmar sig med stormsteg och för att hinna ge alla tusentals mailskribenter åtminstone något svar innan valet tvingas vi ger er en allmän hänvisning till vår politik.

En beskrivning av SDs ideologiska inriktning och våra idéer finns i vårt principprogram. Läs om vad vi vill konkret i varje på varje sakområde på vår hemsida och i vårt valmanifest. Vill du fördjupa dig i vår ekonomiska politik kan du läsa SDs höstbudget 2018.

I alla dessa dokument finns allt om vad SD tycker och vill. Det som inte står angivet i dokumenten är alltså sådant som partiet inte står bakom. Vi hoppas att denna information ska ge dig en bred och tillräckligt bra bild av SD som parti och vår politik i sin helhet. Samt att du känner att Sverigedemokraterna har ett svar på hur samhället ska kunna utvecklas till något bättre för dig och alla andra som lever i Sverige.

Karin Sedvall, Moderaterna

För oss i Moderaterna är det viktigt att slå vakt om det svenska asylsystemet. I det ligger den individuella asylprövningen, rätten till överklagande hos domstol och rätten till rättsligt biträde.

Den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av religiös uppfattning ska, som du vet, få uppehållstillstånd. Att bedöma om så är fallet är, i det svenska systemet, en fråga för Migrationsverket (och ytterst domstol). Det är den asylsökande som ska göra sina skyddsskäl sannolika. Migrationsverket har samtidigt en utredningsskyldighet i varje ärende.

Vi har stor förståelse för de synpunkter du framför i ditt mejl. Att göra bedömningar som rör tillförlitlighet och trovärdighet i asylärenden kan vara mycket svårt. Det är därför av stor betydelse att det på Migrationsverket finns välfungerande rutiner och att personalen har tillräcklig kompetens när det gäller t.ex. bevisvärdering. Här har vi i politiken, från riksdagens partier och från regeringen, en viktig uppgift i att följa att så är fallet. Det är, enligt vårt synsätt, däremot inte en uppgift för politiken att överpröva asylbeslut i enskilda fall. Vi har inte grund för att det finns systemfel som leder till att personer med skyddsskäl nekas uppehållstillstånd inom ramen för den svenska asylprövningen. I sammanhanget finns också skäl att peka på de rättssäkerhetsgarantier som är en viktig del av det svenska asylsystemet (såsom rätten till överklagande och rätten till rättsligt biträde). De bidrar till att säkerställa slutliga asylbeslut av hög kvalitet.

Idag hade vi en politisk hearing i Pingst Härnösand! Vi hade bjudit in alla riksdagspartier i syfte att ställa frågor utifrån vårt kristna perspektiv. Vi vill som pingstförsamling stå på de svaga och utsattas sida och vara en röst för de som varken har en röst eller rösträtt. Vi ställde därför frågor om hur våra Härnösands-politiker vill hjälpa flyktingar, tiggare och missbrukare. Så fort inspelningen är färdigredigerad så kommer jag att lägga ut den så att alla kan se och själv skapa sig en uppfattning om vilket parti man vill rösta på i valet.

Men den fråga där jag själv personligen upplevde att det brände till lite extra var min fråga om konvertiter. Jag inledde med att förklara att vi är en församling med människor från hela världen. Nästan hälften är födda utomlands. Många har blivit kristna här i Härnösand och döpt sig i vår dopgrav. Många av dessa kommer från Afghanistan och Iran.

Enligt den svenska lagen om religionsfrihet (Europakonventionen, artikel 9) har var och en förbehållslöst en “frihet att byta religion eller tro”. Utöver denna rätt till religionsfrihet så ska man också enligt den svenska Utlänningslagen kapitel 4 paragraf 1 klassas som ”flykting” om man ”känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religiös uppfattning” eller enligt paragraf 2 klassas som ”alternativt skyddsbehövande” om ”det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden”. Enligt den internationella organisationen Open Doors undersökning Watch List 2018 så är Afghanistan det land där förföljelsen mot kristna är näst mest i hela världen och Iran är på tionde plats.

Men trots detta så har flera av våra medlemmar, som tror på Jesus och är döpta i vår dopgrav, fått besked från Migrationsverket om att de ska utvisas till just dessa länder; Afghanistan och Iran. Min fråga till politikerna blev: “Vad anser ni om att bekännande kristna utvisas av Sverige till länder där kristna förföljs och mördas?”

Alla politiker verkade rörande överens om att detta var fel och att det inte får ske. Men frågan är ju vad vi gör för att stoppa det?

Först riktade jag mig till Christina Höj Larsen, eftersom hon är Vänsterpartiets talesperson för flykting- och migrationspolitiska frågor. Hon ansåg, om jag förstod det rätt, att vi behöver utvidga/förtydliga paragraf 2 ”alternativt skyddsbehövande”. Vi behöver alltså göra en lagändring för att få stopp på denna orättfärdighet. Även Kristdemokraternas Roland Nordin ansåg att vi behövde göra något liknande och slog ett slag för begreppet “särskilt ömmande omständigheter”.

Så min fråga är då till alla politiker som råkar läsa detta: “Vilken politiker har modet att stå upp för de utan rösträtt och vilket parti vill verka för en förändring av Utlänningslagen så att Migrationsverket slutar att döma konvertiter till utvisning?”

Det parti som på ett trovärdigt sätt tar upp kampen för de svaga och utsatta vill jag rösta på. Så som ni behandlar mina bröder och systrar i Kristus, så behandlar ni även oss som kämpar för deras mänskliga rättigheter.

 

03:45 Presentation

25:48 Asyl och migration

43:40 Integration och mångfald

1:04:40 Hur kan vi hjälpa tiggare

1:16:07 Alkoholpolitik

Samtidigt som de politiska partierna verkar tävla om vem som har hårdast migrationspolitik har vi i Pingströrelsen öppnat våra kyrkor för nyanlända, analfabeter såväl som högutbildade och välkomnat kraften i mångfalden.

För oss är detta en hjärtefråga. Ända sedan Pingströrelsens början har vi engagerat oss för att hjälpa alla som på ett eller annat sätt har det svårt, oavsett om det varit missbrukare, flyktingar, fattiga, fångar, sjuka eller gamla. Vi har startat beroendevård, besökt fängelser och bidragit till utveckling runt om i världen. Vi vill ställa oss på de utsattas sida och tillsammans med dem bygga ett bättre samhälle för alla.

I samband med den stora flyktingvågen 2015 öppnade vi därför våra kyrkor. Över hela vårt land, oavsett om det var i Botkyrka, Borås eller Boden, tog vi med glädje emot nyanlända, startade språkcaféer och jobbade aktivt med att integrera både svenskar och flyktingar. Vi har hjälpt många nyanlända att starta ett nytt liv i Sverige, en viktig och värdefull människa i taget. Många människor som har varit utan hem och utan hopp har funnit det i våra gemenskaper.

Att det kommer nya människor till våra församlingar är ingen börda – tvärtom har det skapat liv och glädje bland både nya och gamla svenskar. En god och lyckad integration för nämligen samman olika grupper och skapar ett mervärde som blir större när alla är tillsammans än var för sig. Integration handlar inte om att “de” ska bli som “vi”, utan om att mötas och tillsammans skapa någonting nytt.

Vi ser en sprudlande och hoppingivande utveckling på det här området. En församling inom Pingst berättar om ett tiotal nystartade företag hos medlemmar i kyrkan med annan etnisk bakgrund. Ett uppmärksammat initiativ är #10000luncher före valet genom Welcome App, en satsning för att koppla nyanlända med etablerade svenskar, driven av människor som ser möjligheter i integrationsglädjen. Sverige kan bli allt bättre på integration, en lunch och ett företag i taget.

Men samtidigt som vi ser denna integrationsglädje i våra församlingar, upplever vi att det också finns motsatta strömningar i samhället, strömningar som gör oss djupt oroade.

Vi oroas över att flyktingar enbart beskrivs som kostnader och problem. Vi sörjer över den brist på empati som breder ut sig i samhället. Vi förfäras över hur religionsfriheten urholkas i takt med att allt fler kristna konvertiter hotas av utvisning till länder där kristna dödas för sin tro. Vi förstår inte varför en svensk myndighet ifrågasätter den mänskliga rättigheten att få byta religion. Vi lider med familjer som får allt svårare att återförenas och att det så ofta är just de allra svagaste av de svaga som råkar mest illa ut.

Det är valår, men flyktingarna har ingen rösträtt. Därför är det upp till politikerna att ta sitt ansvar för alla människors lika värde och rättigheter, även flyktingarnas! Var finns de politiker som ställer sig på de svagas och utsattas sida? Vem står beredd att hjälpa dem som inte har makt att hjälpa tillbaka? Vem vill bli en röst för dem utan rösträtt? Var finns de politiker som står upp för allas lika värde, ser människor som möjligheter och lyfter fram konkreta positiva integrationsförslag? Framförallt, var finns visionen för integrationen? Vi från Pingströrelsen tror att det svenska samhället kan se och lära av kyrkornas integrationsglädje.

Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan

Christian Mölk, pastor i Pingst Härnösand

Vi på Pingst Integration har undrat varför Migrationsverket deporterar kristna konvertiter till Afghanistan trots att de enligt svensk asyllag har rätt till uppehållstillstånd. Nu har vi fått svar från Migrationsverkets stabsjurist:

Tre dagar att ångra sig – eller dö

Enligt Migrationsverket har konvertiter vid ett återvändande tre dagar på sig att antingen ångra sin konvertering eller dödas. Ett livsfarligt spel med såväl liv som människors religionsfrihet, skriver Bengt Sjöberg och Christian Mölk för Pingst Integration.

Läs artikeln i tidningen Dagen.

Häromdagen kom ett viktigt förslag från regeringen, att en del av de ensamkommande barn och ungdomar som hamnat i kläm genom en utdragen asylprocess ska få en ny chans till uppehållstillstånd. Vi välkomnar detta besked. Vi har sett ett mycket starkt engagemang bland lärare, gode män, psykologer och församlingar men även bland de drabbade ungdomarna själva. Många har reagerat på hur förtvivlad situationen har varit för de ensamkommande ungdomarna. Flera har tagit livet av sig och många mår mycket dåligt.

Men, vi saknar en viktig pusselbit i förslaget – moratoriet. Alla som sökte asyl senast 24 november 2015 kommer att ha hunnit få beslut när lagändringen träder i kraft. Om dessa inte har möjlighet att vänta i Sverige skulle lagen bli helt verkningslös. Därför förutsätter vi att regeringen snarast ser till så att de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte ska tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka enligt de nya gymnasiereglerna. Även om vi välkomnar detta förslag är det långt ifrån tillräckligt.

Många oroliga församlingar har ifrågasatt varför Migrationsverket skickar tillbaka kristna konvertiter till Afghanistan, trots att de vet att konvertering kan leda till dödsstraff. Vi har även hört ryktas att Migrationsverket börjat använda sig av det bisarra begreppet “bekvämlighetskonvertiteter”. Nu har vi på Pingst Integration fått svar från Helene Hedebris, stabsjurist på Migrationsverket. Hon skriver att “landinformationen ger stöd för att personer som genomgått dop och kristna sedvänjor, men som därefter ångrar sig och efter ett återvändande inte väljer att anta ett nytt levnadssätt eller utmärka sig såsom frånfallen från islam – inte kommer att utsättas för förföljelse – åtminstone inte från staten”.

Enligt Migrationsverket har konvertiter vid ett återvändande tre dagar på sig att antingen ångra sin konvertering eller dödas. Detta eftersom det enligt Norska Landinfo “finns en förståelse för enskilda personers agerande för att försöka säkra uppehållstillstånd i Väst och att dessa personer inte riskerar något om de ”gör avbön” och offentligt uttalar att de inte företagit en reell konvertering”. Så om Migrationsverket bedömer att konvertiten nog kommer att ångra sig vid ett återvändande så har man ju därmed inget skyddsbehov i Sverige och får heller inte uppehållstillstånd.

Bakgrunden till detta livsfarliga spel med unga människors liv och religionsfrihet, är att Migrationsverket skiljer på en persons “inre känsloliv” och “yttre uttryck”. Det som avgör om man har skyddsbehov är om konvertitens “inre känsloliv” har ändrats så pass mycket att personen kommer att praktisera kristna “yttre uttryck” även i hemlandet, genom att personen till exempel “vägrar gå i moskén på fredagsbönen, önskar genomföra riter enligt den nya religionen”.

Att man redan har börjat med dessa “yttre uttryck” i Sverige räcker alltså inte, man måste även vara beredd att göra det i Afghanistan, annars riskerar man ju inte livet och har därmed inget skyddsbehov enligt den svenska asyllagen. Så Migrationsverket bekräftar alltså att dessa afghaner har blivit genuint kristna, börjat tro på Jesus, döpt sig och blivit aktiva i en församling, men tror samtidigt inte att de under dödshot från talibaner, släkt och afghanska myndigheter med fara för sitt liv vågar helt ensamma stå upp för sin nya kristna tro.

Migrationsverket gör alltså en oerhört cynisk bedömning av den svenska asyllagen, som ju går ut på att man ska få uppehållstillstånd om man ”känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religiös uppfattning” eller om ”det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden”.

Man får nästan känslan av att Migrationsverket inte bryr sig nämnvärt om religionsfriheten, som också är svensk lag: ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.”

När asyllagen krockar med religionsfriheten verkar det som att religionsfriheten får ge vika. Vem bryr sig om afghanska ungdomars lagstadgade rätt att få byta religion och offentligt utöva sin tro eftersom de trots allt ges den fantastiska möjligheten att få ångra sig under dödshot? Nej Migrationsverket, gör om och gör rätt! Religionsfriheten är lag i Sverige och gäller även för afghaner! Behandla inte afghanerna så som ni själva inte vill bli behandlade.

Bengt Sjöberg, Pingst integration

Christian Mölk, Pingst integration

Se mailet från Migrationsverket här nedan:

Pingströrelsen har numera ett integrationsråd som heter Pingst Integration. Jag sitter med i detta råd med särskilt fokus på Afghanistan. Vi har tillsammans skrivit en vädjan till Sveriges politiker om ett stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga. Nu börjar texten publiceras lite här och var i olika tidningar. Här nedan är en förlängd version med våra främsta argument samt referenser:

INLEDNING
År 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och unga, varav 23 480 från Afghanistan, asyl i Sverige. Nästan alla var pojkar i tonåren. Som företrädare för Pingst vädjar vi om ett stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga!

Många ensamkommande barn och unga har nu befunnit sig i Sverige i två år. Ju längre tid de lever här desto mer svenska tonåringar blir de. De har lärt sig prata svenska, går i skolan, har svenska vänner och blir alltmer en del av samhället.

ARGUMENT 1: RÄDDA BARNEN
I en rapport från Rädda barnen 2016 framgår att Afghanistan är ett av de sämsta länderna i världen för barn att växa upp i. Bara för att ta några exempel: 91 % av barnen har drabbats av någon form av våld, vart tredje dödsfall under det första halvåret 2016 var ett barn och rekryteringen av barn till väpnade grupper har ökat sedan 2014. Afghanistan är idag inte ett land dit ensamkommande barn kan skickas tillbaka.

ARGUMENT 2: UTRIKESDEPARTMENTET
I Utrikesdepartementets egen rapport om mänskliga rättigheter i Afghanistan framgår att det “i Afghanistan råder omfattande brister i respekten för de mänskliga rättigheterna” och att “kvinnor och barn är mycket utsatta grupper och utsätts systematiskt för våld, diskriminering och grova kränkningar”.

ARGUMENT 3: SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN
Enligt Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén, finns det inget område i Afghanistan som kan klassas som riktigt säkert, det sker attacker i de flesta provinser och det pågår numera väpnad konflikt i delar av landet som tidigare var säkra.

ARGUMENT 4: AFGHANISTANS FLYKTINGMINISTRAR
Afghanistans båda flyktingministrar går nu ut med en direkt vädjan till alla europeiska ambassader om att stoppa utvisningarna av afghanska flyktingar. I en intervju med tidningen DN säger flyktingministern Sayed Hussain Balkhi, “vi har inte möjlighet att ta hand om dem”, och hoppas att Sverige gör som Tyskland, dvs. avbryter deportationer av utvisade afghaner. I en intervju med tidningen SvD säger Alema Alema, Afghanistans vice flyktingminister; “skicka inte fler människor till Afghanistan nu”. Enligt Alema så saknar de afghanska myndigheterna kapacitet att ta emot de afghaner som redan utvisats. Många av de afghanska flyktingarna i Sverige är födda eller uppväxta i Iran, och saknar därför familj eller släkt i Afghanistan. Dessutom har säkerhetsläget kraftigt försämrats och Afghanistan befinner sig just nu i krig med 20 terroristgrupper och det finns enligt Alema inte längre några säkra regioner i Afghanistan.

ARGUMENT 5: KRISTNA ENSAMKOMMANDE RISKERAR DÖDEN
Utrikesdepartementet avråder samtliga svenska medborgare från alla resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget. Om vi inte skulle vilja skicka våra egna svenska barn och ungdomar ensamma till ett Kabul de aldrig satt sin fot i, varför ska vi då skicka afghanska barn och ungdomar? Många av dessa ensamkommande barn och unga har dessutom kommit till tro och blivit kristna. Eftersom konvertering är straffbart med döden i Afghanistan, är de nykristna afghanernas situation än mer allvarlig.

ARGUMENT 6: JESUS OCH MÄNNISKOVÄRDET
“Jag var främling och ni tog emot mig”. Orden kommer från Jesus och beskriver en fullständig identifikation med främlingen. Oavsett tro eller icke-tro bör vi alla försöka ta till oss speglingen att det kunde varit vi och våra barn som tvingats ut på flykt. När nationalstatens privilegier utmanas av globala krisers effekt ställs människovärdesfrågan i centrum. Även om vi inte kan hjälpa världens alla flyktingar, är vår vädjan att de som redan finns i vår närhet ges medmänskligheten att få stanna i Sverige.

ARGUMENT 7: BARNKONVENTIONEN
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Med dessa fyra punkter i åtanke verkar det för oss uppenbart att Sverige bryter mot barnkonventionen om man deporterar ensamkommande barn och unga till Afghanistan.

ARGUMENT 8: LIFOS
I Lifos, Migrationsverkets egen databas för rätts- och landinformation, så rapporterar Migrationsverket att det under det senaste året skett en försämring av säkerhetsläget i Afghanistan och att konflikten i stort har intensifierats med ett stort antal väpnade sammandrabbningar oaktat geografiska variationer. Lifos bedömer att det troligaste scenariot är en fortsatt successiv försämring av situationen i landet.

ARGUMENT 9: SVERIGES HISTORIA
Sverige anser sig vara en humanitär stormakt och har onekligen en lång och hedervärd historia av god flykting- och migrationspolitik. Vi berömmer oss gärna av Raoul Wallenberg som räddade tiotusentals judar i Ungern och Folke Bernadottes “vita bussar”. Vi är idag stolta över att vi under andra världskriget öppnade våra hem och tog emot 70 000 finska krigsbarn, varav 15 000 stannade. Om vi kunde ta emot de finska barnen då, varför kan vi då inte ta emot de afghanska barnen idag?

ARGUMENT 10: ANDRA ORGANISATIONERS UTTALANDEN

UPPMÄRKSAMMAT I MEDIA

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.