Uppenbarelseboken 2:18-29 – Brevet till Tyatira

Christian MölkUppenbarelseboken Leave a Comment

18Skriv till församlingens ängel i Tyatira: Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm: 19Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. 20Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. 21Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. 22Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 23Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar. 24Men till er andra i Tyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. 25Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer. 26Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, 27och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, 28såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. 29Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Adressering

 • 18Skriv till församlingens ängel i Tyatira:
  • Tyatira var den minsta av städerna i Uppenbarelseboken, men fick den längsta hälsningen från Jesus. Tyatira var en relativt liten men välmående handelsstad i Mindre Asien (dagens Turkiet). I Tyatira fanns en hel del försäljning av olika slag, bland annat med purpurtyger som Lydia från Tyatira, den första person som blev frälst i Europa, handlade med (Apg 16:14).

Presentation

 • Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm
  • Jesus presentation till församlingen i Tyatira påminner mycket om hans presentation i Upp 1:13–15, bortsett från att i kapitel 1 presenterar han sig som ”Människosonen” istället för ”Guds Son”. Båda dessa aspekter av Jesus är lika sanna, eftersom han är 100 % Gud och 100 % människa.
   • Den uppståndne Jesus presenterar sig för församlingen i Tyatira som ”Guds Son”, en beskrivning som han även var känd för under sina tre verksamma år på jorden (Matt 14:33). Så även efter sin uppståndelse och himmelsfärd så är Jesus Guds Son, det var inte bara något som han var under en kort period på jorden. Eftersom Hebreerbrevet 13:8 beskriver Jesus som ”densamme igår och idag och i evighet” ser vi att Jesus dessutom var Guds Son innan han kom till jorden (Joh 17:5) och att han alltid och för evigt kommer att vara Guds Son.
   • När Jesus presenterar sig själv som ”Guds Son” så är det en gudomlig titel han använder. På Bibelns tid innebar att vara någons son att man hade samma natur som sin far. Uttrycket ”barn till äktenskapsbrytare” (Jes 57:3) innebar exempelvis att man själv betraktades som en äktenskapsbrytare. Så när Jesus presenterar sig själv som ”Guds Son” så innebär det ingenting mindre än att han själv har samma natur som sin Far, dvs. att han är Gud.
  • Uttrycket ”ögon som eldslågor” innebär att Jesus ser vad som pågår i församlingen och är också den som dömer församlingen.
   • Dom, prövning och eld hör ofta ihop eftersom eld tar bort det som är oönskat och behåller det rena. Jämför exempelvis med framställningen av rent guld (1 Kor 3:10–15, 1 Pet 1:7).
  • ”Skinande malm” var på Nya testamentets tid den starkaste metall man kände till, samtidigt som den hade blivit till genom att raffineras och förädlas genom eld.
  • Sammantaget ser vi alltså att Jesus är den som står stadigt och starkt eftersom han har prövats i eld och han är den som dömer och prövar församlingen eftersom han är den gudomlige Guds Son.

Beröm

 • 19Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första.
  • Även om församlingen och staden Tyatira var liten så säger Jesus att han ”känner dina gärningar”. Detta är ett budskap som små församlingar bör ta till sig! Även om man anser sig vara liten och inte kunna uträtta något speciellt i jämförelse med stora församlingar, så ser Jesus ens situation och är beredd att välsigna, stötta, hjälpa och pröva.
  • Jesus berömmer församlingen för att de visar kärlek mot varandra, de har en stark tro, de är inte sena att hjälpa till med vad som behöver göras, och de är uthålliga i vad de håller på med. Var och en av dessa fyra aspekter är viktiga och skulle församlingen vara utan en av dem skulle det dramatiskt påverka församlingen negativt.
   • Tänk om församlingen hade en massa arbete och mission, men ingen kärlek, hur skulle det se ut?
   • Tänk om församlingen visade mycket kärlek mot varandra, men inte trodde på Guds ord, hur skulle det se ut?
   • Tänk om församlingen var renlärig i allt, men ingen i församlingen ville hjälpa till med det gemensamma praktiska arbetet?
   • Tänk om församlingen hade en stark tro på Guds mirakler, men gav upp så fort något inte blev som man hade tänkt?
  • Inte nog med att församlingen får beröm för dessa fyra aspekter, Jesus berömmer dem dessutom för att de växte i kärlek, tro, tjänande och uthållighet.
   • Både som församling och som enskild troende är det viktigt att man ständigt utvecklas i sin tro och i sitt lärjungaskap. Står man still i sin utveckling är det risk att man börjar ta saker för givet eller blir apatisk.

Kritik

 • 20Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer.
  • Trots att det fanns mycket att berömma i församlingen så fanns det en del negativa saker som Jesus behöver ta itu med.
  • Problemen i församlingen sammanfattas i en kvinna som kallas ”Isebel”. Det är inte säkert att hon själv kallar sig vid detta namn, men Jesus beskriver henne så för att markera att hon är en falsk profetissa i stil med Kungabokens Isebel (1 Kung 16:31-33, 2 Kung 9:30–37).
   • På samma sätt som namnet ”Judas” idag är synonymt med ”förrädare” var namnet ”Isebel” på Bibelns tid synonymt med ”ondskefull synderska”.
   • Kungabokens Isebel försökte förmå Israel att kombinera Gudsdyrkan med Baalsdyrkan och fick profeterna Elia och Elisa emot sig.
   • Det finns alltid en risk att någon som inte alls är profet börjar kalla sig profet och lurar troende lärjungar med sitt falska budskap och drar ner folk i fördärvet. Problemet i Tyatira var att församlingsledningen hade tolererat hennes undervisning och låtit henne hållas. Denna synd är först och främst församlingsledningens ansvar och de borde aldrig ha låtit henne fortsätta undervisa församlingen när de hörde vad hon lärde ut. Det är en församlingslednings ansvar att reagera när en församlingsmedlem undervisar osunt samtidigt som man får allt mer makt i församlingen.
    • För att undvika detta är det viktigt att var och en kan sin Bibel och vågar gå emot det som är obibliskt eller som är andligt maktmissbruk.
   • Jesus specificerar inte exakt hur Isebel har förlett de troende till att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer, men eventuellt var det kopplat till yrkeslivet. Kanske kunde man inte bedriva sin profession utan att delta i måltider där avgudaoffer pågick. Kanske har Isebel falskeligen ”profeterat” att detta är okej, trots att Guds ord säger att det inte är det.
    • Troligtvis fanns det beteenden i staden Tyatira som lokalbefolkningen ansåg vara ”normalt”, men som är omöjligt för en kristen att befatta sig med. Kanske ledde detta till att de kristna ansåg att även de måste göra detta eftersom de annars skulle hamna utanför samhället och mista jobb och inkomster. Att stå upp för sin tro är extra svårt när man blir ekonomiskt drabbad och måste försörja sin familj. Men Jesus budskap till församlingen är att under inga omständigheter ägna sig åt otukt och avgudaoffer.
     • Vi kristna kan alltid förtrösta på att Gud kommer att ge oss det vi behöver (Matt 6:24–34).
 • 21Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt.
  • När Gud ger en dom, så innebär det alltid att det finns tid för omvändelse innan domen verkställs. Ett exempel på det ser vi i profeten Jonas bok. Jona får i uppdrag av Gud att predika Guds dom över staden Nineve (Jon 1:1), men eftersom Nineve lyssnar på Guds ord och omvänder sig (Jon 3:5), så verkställer inte Gud domen som Nineve skulle ha fått (Jon 3:10).
  • På ett eller annat sätt så har Jesus varnat Isebel och manat henne att omvända sig, men uppenbarligen har hon inte lyssnat på Gud eftersom hon inte vill.
   • På samma sätt bör även vi förhålla oss till människor som behandlar oss fel på något sätt; vi bör ge dem tid att ångra sig istället för att direkt förkasta dem. Gud är barmhärtig mot alla människor och därför bör också vi vara det.

Varning 

 • 22Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar.
  • Båda de synder som Isebel lurade församlingen in i, otukt och avgudaoffer, är i grund och botten ”otrohet”, antingen sexuell otrohet eller andlig otrohet mot Gud. Sexuell otrohet bedrivs oftast i en säng och därför är det heller inte helt ologiskt att Jesus använder just en säng för att döma Isebels synd. De som fortsättningsvis vill dela säng med Isebel, dvs. bedriva sexuell eller andlig otrohet, kommer följaktligen även få ta del i hennes dom.
  • Målet med denna bestraffning var att de som syndat skulle omvända sig. Eftersom de inte har lyssnat på Jesus uppmaning till omvändelse tidigare tvingas nu Jesus ta till sådana här drastiska åtgärder.
 • 23Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar.
  • I grundtexten står det ”Jag skall döda hennes barn med ”döden””. Min tolkning är att Jesus helt enkelt kommer att betrakta dessa kristna syndare som ”ofrälsta”. Den gåva de har fått i och med frälsningen är nämligen ”evigt liv” (Joh 3:16) och att man blir man räddad från ”den andra döden” (Upp 2:11), men fortsätter dessa individer på detta sätt så kommer de inte längre att ha sina namn skrivna i ”livets bok” (Fil 4:3).
  • Uttrycket ”hjärtan och njurar” är synonymt med ”hjärtan och sinne” eller ”det inre”. Poängen är att Jesus är den som ser våra innersta tankar och uppsåt.
   • Även om man på ytan verkar vara en from och kärleksfull Jesu lärjunge så kan det dölja sig mycket falskhet under ytan och då bör man vara medveten om att Jesus ser detta.
   • På samma sätt bör man vara medveten om att Jesus ser allt det positiva vi tänker, våra böner och vår längtan att få närma oss Gud.

Befallning

 • 24Men till er andra i Tyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. 25Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer.
  • Det verkar som att den lära som Isebel lärde ut kallades ”Satans djupheter”. Det var inte helt ovanligt att man i vissa gnostiska sammanhang utforskade Satans djupheter och strävade efter att erfara mörkrets andemakter. Att detta hade smugit sig in i församlingen i Tyatira var vedervärdigt och det är alls inte konstigt att Jesus reagerar så starkt på detta som han gör.
   • I jämförelse med de andra församlingarna i Uppenbarelseboken så är Tyatira ”den toleranta församlingen”. Församlingen hade tolererat att ”Satans djupheter” förkunnades och lärdes ut.
  • Det fanns lyckligtvis en del i församlingen som inte hade tagit till sig av det Isebel lärde ut och profeterade. Ibland kan det finnas en onödigt stor uppgivenhet inför synd i en församling, bland kristna ledare eller dylikt. Trots att det fanns en så pass stor synd i församlingen i Tyatira så uppmanar Jesus de trogna kristna att helt enkelt ”håll fast vid det ni har”. Gud fortsätter att välsigna och jobba med de trogna även om synden finns runtomkring.

Löfte

 • 26Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, 27och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, 28såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan.
  • Den som håller fast vid Jesus gärningar, i motsats till Isebels gärningar, är på den vinnande sidan och Jesus lovar att dessa kommer att få regera tillsammans med honom i hans rike.
   • Även om man som from troende kan uppfattas som en fjantig looser här på jorden idag, så kan man tryggt lita på att de ”uppoffringar” man måhända gör när man avstår från sexuell orenhet eller avgudadyrkan, kommer att löna sig framöver. Jesus ser hur vi lever och kommer att löna oss därefter.
  • När Jesus kommer tillbaka kommer hans lärjungar att få regera tillsammans med honom (Matt 19:28, 1 Kor 6:2, Upp 19:15).
  • Morgonstjärnan är normalt sett planeten Venus, den starkaste ljuskällan efter solen och månen. Morgonstjärnan är extra synlig på morgonen och varslar om att en ny dag nu börjar. I Upp 22:16 säger Jesus att det är han som är morgonstjärnan. I och med Jesus så har en ny tid börjat.

Uppmaning

 • 29Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
  • Denna hälsning riktar Jesus till alla de sju församlingarna, men i de tre första breven är denna hälsning före löftet medan i de fyra sista breven är hälsningen placerad sist.
  • Denna uppmaning riktas till alla troende i alla tider. Om man läser denna text och upplever att Guds Ande talar så bör man lyssna.

Texten du precis läst ingår i boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.