Yahwehs dag

Christian Mölk Bibelteman, Teologi Leave a Comment

Yahwehs dag är ett speciellt uttryck som kanske mer är känt som Herrens dag. Där det står ”Herren” i våra svenska Biblar står det ”kyrios” i den grekiska grundtexten och ”yhwh” på hebreiska. Yhwh är Guds namn och skrivs ofta ”Yahweh” eller ”Jehova” och betyder ”Jag är den jag är” (2 Mose 3:13–15). Av respekt för Guds helighet så uttalades väldigt sällan Guds namn Yahweh. När det stod Yhwh i Skriften så läste man istället ”Adonaj” (=Herren på svenska) och detta har levt kvar i våra svenska översättningar.

Kortfattat så innebär Yahwehs dag att Yahweh griper in i historien för att genom olika handlingar döma synden i Israel och i världen.

För att förstå hur Gud dömer så börjar vi med att titta närmare på några exempel:

Yahwehs dag i Torah

Noa och syndafloden

I berättelsen om Noa ser vi Yahwehs sorg över vad människorna gör, hur Yahweh befriar Noa och hans familj, straffar jorden genom att sända en flod och slutligen hur Yahweh instiftar ett förbund med Noa. När senare texter talar om Noa så är det i avseendet att Yahweh straffar för att förnya.

Sodom och Gomorra

I berättelsen om Sodom och Gomorra ser vi hur Yahweh avslöjar sina planer om att förstöra städerna för Abraham med följden av att Abraham försöker medla med hänvisning till Yahwehs rättfärdighet (1 Mose 18:1-19:29). Vi ser också hur Yahweh befriar den rättfärdige Lot och sen utplånar Sodom och Gomorra genom att låta ett regn av svavel och eld från Herren falla över städerna (1 Mose 19:24). Denna bild av svavel och eld återkommer i senare bibliska texter som berör Yahwehs dag (Matt 10:15, 2 Petrus 2:6, Jud 7).

Uttåget ur Egypten

I 2 Moseboken 5-13 så ser vi hur Yahweh befriar Israel från Egypten genom att sända diverse olika plågor som en dom pga Egyptens trots mot Yahwehs befallning (2 Mose5:2, 13:15). Av denna berättelse kan vi lära oss att Yahweh straffar andra länder pga hur de förhåller sig till honom och hur de behandlar Israel. Liknande domar i form av plågor drabbar fler länder även senare (Hab 3:5, Sak 14:15, 18, Upp 16:21).

Yahweh som krigare

När Israel så småningom firar att Yahweh har befriat dem från Egypten så sjunger de om honom som en krigare (2 Mose 15:1-18). Yahweh kastade Faraos här i havet och dränkte dem och alla Israels fiender fylldes av skräck inför Yahweh. Yahweh kunde göra allt detta pga att han kontrollerar naturen, krigar för Israel och lägger sig i mänskliga angelägenheter. Detta koncept återkommer gång på gång i Bibeln och är en viktig komponent för att förstå Yahwehs dag (Jesaja 13:1-22, Upp 19:11-21).

Guldkalven

I 2 Moseboken 32-34 kan vi läsa om hur Israels folk gjuter en guldkalv vid Moses bortavaro vilket leder till att Yahweh förkastar Israel, budtavlorna förstörs och en plåga sänds till Israel (2 Mose 32:1-35). Pga detta måste förbundet förnyas vilket sker genom Moses medling. Sen kommer ett mycket centralt ord från Yahweh vad gäller förståelsen av Yahwehs inställning till dom; Yahweh är ”en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led.” (2 Mose 34:6-7). Denna Yahwehs förklaring angående dom används senare av olika Bibelförfattare (Joel 2:12-13, Jona 3:8-10, 4:2, 2 Petrus 3:8-10).

Exil som den ultimata domen

3 Moseboken 26 och 5 Moseboken 27-28 redogör för de välsignelser och förbannelser Israel kan vänta om de håller sig till förbundet eller inte. Det slutgiltiga straffet är att Israels folk hamnar i exil utanför Löfteslandet (3 Mose 26:34-39, 5 Mose 28:64-68). Dessa texter visar också att Yahweh kommer att varna sitt folk så att de har en möjlighet att undvika denna dom.  När väl domen har trätt i kraft finns möjligheten att återupprätta relationen med Yahweh igen genom att folket omvänder sina hjärtan och återvänder till Yahweh (5 Mose 30:1-10).

Här ser vi också att Yahweh styr både det positiva och det negativa mot Israel. Yahweh ger inte bara välsignelse utan även förbannelse om det skulle behövas.

Yahwehs dag enligt profeterna

Begreppet Yahwehs dag förekommer som mest frekvent när vi kommer till småprofeterna och det kan också mycket väl vara som så att det är i Amos och Hosea som begreppet för första gången dyker upp i historien.

Joel

I inledningen av sin skrift varnar profeten Joel för att Yahwehs dag är nära och kommer att komma med våld från den Väldige (Joel 1:15). Yahwehs dag kommer här bestå av en gräshoppsplåga som kommer att resultera i att vinet, maten och prästernas offer kommer att ta slut (Joel 1:11-13). En gräshoppsplåga likt den som drabbade Egypten blev Israel varnade för redan vid instiftandet av förbundet (5 Mose 28:38) och är ett återkommande tema när det gäller Yahwehs dag, flera profeter använder detta bildspråk (Amos 4:9, Nah 3:16, Mal 3:11). Här visar alltså Joel att samma straff som drabbade Israels fiender även kan drabba Israel självt. Precis som Yahweh varnade för i 5 Moseboken så ser vi nu att Yahweh inte bara är en Gud som välsignar utan även ger straff när det behövs.

Enda sättet att undkomma Yahwehs dag är genom fasta, gråt och klagan (Joel 2:11). Yahweh åberopar sin programförklaring från guldkalvsincidenten och förklarar att han är sen till vrede och rik på kärlek vilket i det här fallet betyder att det finns en möjlighet att han ändrar sig om Israel ångrar sig (Joel 2:12-13). Profeten Joel går sedan vidare och kallar Israels folk till en fasta som starkt påminner om hur Mose reagerade efter guldkalvsincidenten.

Om folket agerar på detta sätt så kommer Yahweh att visa folket medömkan, ge dem mat, driva bort Israels fiender och folket kommer då att förstå att ingen annan än Yahweh är Israels Gud (Joel 2:18-27).

En nära och en framtida Yahwehs dag

Sen fortsätter Yahweh och beskriver genom profeten Joel en lite mer framtida Yahwehs dag då Yahweh ska hälla ut sin Ande över alla och stora tecken kommer att visa sig på himlen (Joel 2:28-31). Denna framtida Yahwehs dag skiljer sig från Joels tidigare beskrivningar genom att det verkar som att Israel kommer att bli välsignade och att det nu är deras fiender som kommer att drabbas (Joel 3:1-8).

Resultatet av denna framtida Yahwehs dag är att Israel kommer att inse att Yahweh är deras Gud, Jerusalem och Sion kommer att vara heligt, Yahweh kommer att återupprätta landet, Egypten och Edom kommer att bli öde och Yahweh kommer att bo i Sion (Joel 3:17-21).

Yahwehs dag så som den är beskriven i Joel tar alltså sin grund i Torah, beskrivs som både nära och framtida varav den nära domen är för Israel och den framtida är universell och resultatet blir att Yahwehs folk beskyddas  av Yahweh i Sion samtidigt som Yahwehs fiender drabbas av hans vrede.

Malaki

Profeten Malaki avslutar sin skrift med att beskriva Yahwehs dag som en dag att frukta för alla som handlar orätt medan Yahwehs dag samtidigt kommer att vara en välsignelsens dag för de som fruktar Yahweh (Mal 4:1-2). Yahweh tar återigen upp förbundet och påminner Israel om att aldrig glömma den lag som han gav till Mose på berget Horeb (Mal 4:4). Yahweh upplyser också Israels folk att han kommer att sända profeten Elia innan Yahwehs dag vilket kommer att resultera i att Elia kommer att omvända folkets hjärtan så att inte landet helt förintas (Mal 4:5-6).

Yahwehs dag i Nya Testamentet

När Johannes Döparen träder fram som den ”Elia” som Malaki hade profeterat om så uppmanar han folk att ”vända om eftersom himmelriket är nära”. Att det råder en koppling mellan att Guds rike kommer till jorden och Yahwehs dag råder det inga tvivel om.

Det första Jesus undervisar om är att ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren” (Luk 4:18-19). Jesus citerar här Jesaja, men han läser inte versen som kommer efter: ”en hämndens dag från vår Gud” (Jes 61:2).

Första gången Jesus kom till jorden så kom han inte för att döma jorden utan för att erbjuda räddning. Fram till att Jesus kommer tillbaka gav han uppdraget till sitt folk att de skulle berätta för hela jorden att det finns räddning undan domen. När Jesus kommer tillbaka kommer han att samla alla jordens folk och själv strida mot dem. De enda som kommer att klara sig undan domen är de som tillhör Jesus.

Yahwehs dag är alltså en positiv dag för den som tillhör Yahweh men en fruktansvärd dag för Yahwehs fiender.

 

Copyright 2011 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.