Jesu återkomst

Christian MölkBibelteman, Teologi 1 Comment

Det faktum att Jesus kommer att komma tillbaka till jorden är en av de mest grundläggande aspekterna av den kristna tron. Detta är så centralt att det finns omnämnt i inte mindre än 23 av 27 nytestamentliga skrifter.

Man kan säga att Jesu återkomst börjar på Oljeberget utanför Jerusalem. Det sista lärjungarna såg av Jesus var nämligen på Oljeberget när han lyftes upp bland molnen i deras åsyn (Apg 1:9). Medan lärjungarna förvånat står och stirrar upp mot himlen upplyser två änglar dem om att ”denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” (Apg 1:11).

För det första, eftersom Jesus lämnade jorden från Oljeberget så verkar det alltså troligt att han kommer att komma tillbaka till just Oljeberget, något som även den gammaltestamentlige profeten Sakarja bekräftar när han profeterar att på Herrens dag kommer Gud själv ”stå med sina fötter på Oljeberget” (Sak 14:1-4). Uttrycket ”Herrens dag” används upprepade gånger i Nya Testamentet för att beskriva den dag då Jesus kommer tillbaka (1 Thess 5:2).

För det andra, eftersom Jesus lämnade synligt men omgiven av moln så verkar det rimligt att han även kommer att återvända synligt, omgiven av moln. Detta bekräftar Lukas när han skriver att Jesus kommer att komma tillbaka ”i ett moln med stor makt och härlighet” (Luk 21:27) och att ”blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra” (Luk 17:24). Det verkar med andra ord som att ingen på hela jorden kommer att kunna missa när Jesus kommer tillbaka. Paulus tillägger att ”en ärkeängels röst och en Guds basun” kommer att ljuda när Jesus ”stiger ner från himlen” (1 Thess 4:16) vilket ytterligare bekräftar att det kommer vara väldigt uppenbart att Jesus återvänder. Moln är ofta en bild på Guds härlighet (1 Kung 8:10-11).

Församlingen i väntan på Jesu återkomst

De första kristna väntade ivrigt på att Jesus skulle komma tillbaka, en del trodde t.o.m. att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid (1 Thess 4:17) och de blev hånade av icke troende eftersom Jesus dröjde (2 Pet 3:3-4).

Både Jesus och Paulus undervisade om att ingen kan veta exakt vilken dag Jesus kommer komma tillbaka (Mark 13:32, 1 Thess 5:1) men att vi ändå ska leva varje dag som att det snart är dags (1 Thess 5:6). För den som inte är troende, alternativt är en ”sovande” troende, så kommer Jesu återkomst komma som en total överraskning; ”som en tjuv om natten” (1 Thess 5:2). Men för den som lever i ”väckelse”, dvs. är en ”vaken” troende, så kommer Jesu återkomst inte komma som en överraskning även om man inte vet den exakta dagen.

Men även om vi inte vet dagen när Jesus kommer tillbaka så kan vi ”påskynda dess ankomst” som Petrus skriver (2 Pet 3:12). Detta gör vi genom att predika evangeliet för alla folk (Matt 24:14) eftersom Jesus har sagt att innan han kommer tillbaka så måste först ”evangeliet predikas för alla folk” (Mark 13:10). Idag, 2000 år senare, har detta uppdrag ännu inte fullbordats, det finns fortfarande många folkgrupper som ännu inte har hört evangeliet.

Den sista tiden

När lärjungarna frågar Jesus om hur den sista tiden kommer att vara innan Jesu återkomst, får de som svar att många kommer att hävda att de är Messias, Jesu återkomst kommer att märkas över hela jorden, det kommer vara många krig här och där, det kommer att bli hungersnöd, det kommer att bli jordbävningar på den ena platsen efter den andra, kristna kommer att avfalla från sin tro och börja hata varandra, många kristna kommer att hatas, plågas och dödas, många falska profeter kommer att framträda och tyvärr kommer många att lyssna på dessa och laglösheten kommer att tillta (Matt 24:3-14). När vi ser allt detta betyder det att ”födslovåndorna” har börjat (Mark 13:8), vilket, i likhet med en kvinnas förlossningsvärkar, betyder att allt detta kommer att öka och tillta i kraft ju närmare slutet vi kommer.

Något som vi kristna bör vara extra uppmärksamma på är att under den sista tiden kommer detta att hända: ”falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse” (Mark 13:22). Om en person gör under och tecken men inte predikar det sanna evangeliet bör vi alltså ”vara på vår vakt” som Jesus säger. Tyvärr verkar det utifrån Jesus ord som att en del kristna tyvärr kommer ledas vilse av dessa falska profeter.

När vi ser allt detta vet vi alltså att slutet börjar närma sig, men det är först när vi ser ”förödelsens styggelse … stå på helig plats” (Matt 24:15) som den absolut sista tiden har börjat och vi kan veta att Jesus är ”nära och står vid dörren” (Matt 24:33).

Uttrycket ”förödelsens styggelse” kommer från Daniel 11:31 och syftar på en sådan förödande orening av Templet att det överges. I Daniels bok syftar detta först och främst på när den syrisk-grekiske kungen Antiochus Epiphanes år 167 f.Kr. reste ett altare inuti Jerusalems Tempel och där på offrade en gris till den grekiske guden Zeus. Denna händelse ledde till ett judiskt uppror som slutade med att judarna återtog sitt land och renade Templet. Detta firas än idag under namnet Hanukkah eller Ljushögtiden. Den ”förödelsens styggelse” som Jesus pratar om är Antikrist som kommer att sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Paulus skriver: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Thess 2:3-4). Eftersom det för tillfället inte finns något tempel i Jerusalem så måste det antingen först byggas upp igen eller så betyder tempel ”församlingen” (1 Kor 3:16–17, 2 Kor 6:16–7:1, Ef 2:21).

Uppryckandet

Eftersom Jesu återkomst är spännande så spekuleras det en hel del i ämnet. En del spekulerar exempelvis i om Jesus eventuellt kommer komma tillbaka i två faser; först för att ”rycka upp” alla troende till sig och sen en andra gång för att ”uppenbara” sig själv för resten av världen. Detta därför att Paulus skriver att vi som lever och är kvar på jorden kommer att ”ryckas upp bland moln” för att ”möta Herren i rymden” (1 Thess 4:17) samtidigt som han skriver att ”vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga” (1 Thess 3:13). Med andra ord verkar det som att vi kristna först kommer att ”ryckas upp” till himlen för att sen återvända tillsammans med Jesus. Men eftersom det finns så få Bibelverser som beskriver detta så blir det svårt att få klarhet. Vi får helt enkelt vänta och se!

Tusenårsriket

Ett annat tema som det lätt spekuleras kring är ”tusenårsriket”. Detta på grund av att Johannes skriver i Uppenbarelseboken att han såg en ängel som”grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år” (Upp 20:2) och därefter beskriver hur kristna martyrer ”regerade med Kristus i tusen år” (Upp 20:4). Eftersom Uppenbarelseboken är så fylld av symboliskt språk så har åtminstone jag svårt att tro att detta är en exakt beskrivning av hur riket kommer att fungera. Dessutom skriver Petrus att ”en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag” (2 Pet 3:8) vilket snarare visar att ”tusen år” nog bör tolkas som ”en väldigt lång tidsperiod”.

Paulus ger oss eventuellt några ledtrådar till denna ”tusenårsperiod” när han skriver att Jesus kommer att överlämna ”riket” åt Gud Fadern ”sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft” och att han ”måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter” (1 Kor 15:24-25).

Även Petrus ger oss några ledtrådar när han skriver att ”Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.” (2 Pet 3:10–12).

Det verkar alltså som att det kommer att finnas en lång tidsperiod som inleds med att Jesus kommer tillbaka och som präglas av att Jesus regerar som kung här på jorden och långsamt men säkert lägger ”alla fiender under sina fötter” och att världen sen ”går mot sin upplösning”. Det verkar också som att folk kommer att “strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” (Upp 17:14). Men återigen, eftersom det finns så få Bibelverser i detta ämne så blir det väldigt lätt fantasirika spekulationer. Bibeln är mycket mer angelägen om att berätta för oss hur vi ska leva här och nu än att i detalj beskriva det framtida riket. Vi får helt enkelt vänta och se!

Domedagen

Men om det står väldigt lite i Bibeln om tusenårsriket så finns det desto mer om ”domen”. När Jesus kommer tillbaka kommer alla troende att bli ”frälsta” (1 Pet 1:5) och alla döda troende kommer att ”uppstå till liv” samtidigt som alla döda icke troende kommer att ”uppstå till dom” (Joh 5:29). Tack vare att Jesus offrade sig själv genom att dö på korset så kommer han vid sin återkomst inte att döma de troende utan istället frälsa ”dem som väntar på honom” (Heb 9:28). Enligt Paulus kommer dock även kristna att stå inför Kristi domstol och ”få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” (2 Kor 5:10) men det är bara de ogudaktiga som ”skall dömas och bli fördömda.” (2 Pet 3:7).

Enligt Matteus så kommer Jesus att sitta på sin tron och ”skilja fåren från getterna”. De troende kommer att få ”ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34) medan de icke troende kommer att få gå ”till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41). De som inte tillhör Jesus kommer att få ”gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:46).

Efter denna domedag så kommer ”himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.” (2 Pet 3:7–10) och det kommer att skapas en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet kommer att bo (2 Pet 3:13, Upp 21:1).

“Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” (Upp 21:1–4).

 

Copyright 2011 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Comments 1

  1. Jesu återkomst

    En känd förkunnare i detta land belyste i en predikan det faktum att man i dag talar så lite om Jesu andra tillkommelse. Han menade att de flesta är oberörda och oförberedda för denna händelse. Jesu andra tillkommelse omtalas hela 318 gånger i Nya testamentet också ett flertal skriftställen i Gamla testamentet belyser denna sanning.

    Jesus kommer snart i all sin makt och härlighet, som en frälsare och som regerande kung. Var redo, för han kommer snart!

    Läs Matteus, kapitel 24 och 25.

    Ulrik Petersson

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.