Guds namn

Christian MölkBibelteman, Teologi Leave a Comment

Klicka här för att komma till Vilka är Guds olika namn?

När Gud för första gången presenterar sig själv med namn så säger han till Abraham; ”Jag är El Shaddai” (1 Mose 17:1).

När Gud senare uppenbarar sig för Mose så säger han: ”Jag är Yhwh. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som El Shaddai, men under mitt namn Yhwh gjorde jag mig inte känd för dem.” (2 Mose 6:2-3).

Ett namns betydelse

På Bibelns tid var en persons namn betydelsefullt och sa något om vem personen var; att känna till någons namn innebar alltså att känna till något om den personen. Några exempel från Bibeln:

 • Eva, vars namn betyder ungefär ”liv” fick sitt namn av Adam ”ty hon blev moder till allt levande” (1 Mose 3:20).
 • Noa, vars namn är mycket likt det hebreiska ordet för ”tröst”, fick sitt namn av sina föräldrar eftersom ”denne skall trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som Herren har förbannat” (1 Mose 5:29).
 • Nabal, vars namn kan betyda både ”den ädle” och ”dåren” omnämns av Nabals fru: ”Herre, bry dig inte om Nabal, denne onde man, för vad hans namn betyder, det är han. Nabal heter han, och dårskap är han full av.” (1 Sam 25:25).
 • Patriarken Jakob, vars namn betyder ”må Gud beskydda”, men som är snarlikt ”bedragare”, omtalas av sin bror Esau: ”Heter han inte Jakob! Och nu har han bedragit mig två gånger!” (1 Mose 27:36).
 • Jesus, vars namn betyder ”yhwh frälser”, fick sitt namn ”ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt 1:21).

När en person var med om något betydelsefullt så kunde de även få ett nytt namn för att markera det nya:

 • Patriarken Jakob fick, efter att ha brottats med Gud, det nya namnet ”Israel” (som betyder ”han kämpar med Gud”), ”ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat” (1 Mose 32:28).
 • Lärjungen Simon fick, efter att ha bekänt sin tro på Jesus, det nya namnet ”Petrus” (som betyder ”klippa”), ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den” (Matt 16:18).

Runtomkring Israel så fanns det en mängd andra religioner och i en del av dessa så ansågs det att om man visste en guds namn så fick man en magisk makt över denna gud och kunde manipulera den. När Gud uppenbarade sitt namn för Israel så förbjöd han detta eftersom han uppenbarar sitt namn för att folk ska kunna lära känna honom och ha en relation med honom:

 • ”Du skall inte missbruka Yhwh, din Guds, namn, ty Yhwh skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.” (2 Mose 20:7).

Detta märker vi också i evangelierna där demonbesatta försöker få makt över Jesus genom att ropa Jesus namn och titel när han kommer i närheten:

 • ”Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: ”Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.” Men Jesus sade strängt till anden: ”Tig och far ut ur honom!” Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom.” (Mark 1:23-26).

YHWH

När Israels folk är slavar i Egypten så uppenbarar sig Gud för Mose vid Sinai berg och ger honom i uppdrag att leda Israel ut ur slaveriet i Egypten. När Mose tvekar så frågar han efter Guds namn:

 • ”Men Mose sade till Gud: ”Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?” Han svarade: ”Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg.” Då sade Mose till Gud: ”När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? vad skall jag då svara dem?” Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.” Och Gud sade ytterligare till Mose: ” Så skall du säga till Israels barn: Yhwh, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man kalla mig från släkte till släkte.” (2 Mose 3:11–15).

Jag är

När Mose uttrycker sin tveksamhet med orden ”Vem är jag” får han som svar ”Jag är med dig”. Detta ger oss en ledtråd till vad Guds namn ”Yhwh” betyder. Gud är inte en gud som sitter på rosa moln någonstans långt borta och som kräver saker av oss då och då. Gud är en Gud som är med oss. När Mose ifrågasätter sin egen styrka i jämförelse med Farao så säger Gud att han kommer att vara med Mose. Mose är således ingenting i sig själv, men om Gud är med Mose så finns alla möjligheter. Guds namn ”Jag är” säger alltså något om Guds personlighet.

En vidare förståelse av Guds namn får vi av språkforskare som menar att verbet inte går att bestämma utan namnet skulle lika gärna kunna vara “Jag var”, “Jag är” eller “Jag kommer att vara”. Detta anspelar Gud på när han i Uppenbarelseboken 1:8 säger: “Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.” Gud är alltså den som har gjort under tidigare och som vi ska minnas och berätta om. Gud är också den som är med oss idag och som vi kan ha en relation till. Gud är också den som kommer att ingripa i framtiden och vi kan lita på att det han säger att han ska göra kommer han också att göra.

YHWH

”Jag är den jag är” är ”ehyeh asher ehyeh” på hebreiska och förkortas till ”Jag är” på svenska och ”ehyeh” på hebreiska. När Mose skulle säga Guds namn till Israels folk kunde han naturligtvis inte säga ”Jag är” utan uppmanades av Gud att istället säga ”Han är”, vilket blir ”yhwh” och uttalas oftast ”Yahweh”. Trots att Gud hade sagt att det var detta namn som Israel fick använda så ansåg de att namnet var för heligt för att uttalas, med undantag från vissa tillfällen i templet, så därför uttalade man ”adonaj” (”herre” på svenska) istället för ”yhwh”. I Nya Testamentet finner vi också att man istället för att uttala Guds namn väljer att säga ”himlen” (Luk 15:21). Därav har vi fått uttrycket ”himmelriket” istället för det mer vanliga ”Guds rike” och därav säger vi ofta att vi ska till ”himlen” när vi egentligen menar att vi ska till ”Gud”.

Den som missbrukade Guds namn ”yhwh” stenades till döds:

 • ”Till Israels barn skall du säga: Om någon hädar sin Gud, kommer han att bära på synd. Och den som smädar HERRENS namn skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom. Vare sig det är en främling som smädar Namnet, eller en som är född i landet, skall han dödas.” (3 Mose 24:15-16).

Där det i Svenska Folkbibeln står ”HERREN” med versaler så står det ”yhwh” i den hebreiska grundtexten. Jag har på den här sidan valt att skriva “Yhwh” där det står “HERREN”.

När Gamla Testamentet översattes till grekiska så fortsatte de med att undvika att skriva ”yhwh” och skrev istället ”kyrios” (”herre” på svenska).

Jesus och YHWH

När profeten Jesaja profeterar om Messias gör han det med orden ”Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14 och Matt 1:23). Jesus fick inte namnet ”Immanuel” eftersom det istället beskriver vem han är. ”Immanuel” betyder ”Gud med oss” på svenska och är en anspelning på att Jesus är den i treenigheten som har kommit ner till jorden och ”är med oss”. Här finns också en tydlig koppling till det svar som Mose fick av Gud: ”Jag är med dig”.

När Johannes Döparen träder fram på scenen så citerar Matteus profeten Jesaja när han beskriver Johannes uppdrag: ”En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!” (Jes 40:3, Matt 3:3). Som jag skrev tidigare så skrevs och uttalades ”yhwh” som ”adonaj” på hebreiska, ”kyrios” på grekiska och ”herre” på svenska. För att veta om det är ”yhwh” som Matteus menar eller om det är en vanlig ”herre” så måste vi se till sammanhanget, vi måste alltså gå till den hebreiska grundtexten i Jesaja, och där ser vi att det ursprungligen står ”yhwh”. Med andra ord: den Messias som Johannes Döparen skall bana väg för, är ingen mindre än ”yhwh” själv! När Jesus kommer till Johannes Döparen så bekänner Johannes att Jesus är denne Messias. Inte nog med det, i en konversation med fariséerna så säger sig Jesus vara ”Jag Är”:

 • ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.” (Joh 8:58–59).

När Jesus säger att han är ”Jag Är” så råder det ingen tvekan om att han hävdar att han själv är ”yhwh”, den Gud som uppenbarade sig för Mose vid den brinnande busken. Även fariséerna förstår Jesus på detta sätt men eftersom de inte håller med Jesus om att han är ”yhwh” så anser de att han missbrukar Guds namn och därmed ska stenas enligt ovan nämnda 3 Mose 24:15-16.

Även Paulus tar upp detta ämne i Filipperbrevet:

 • ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.” (Fil 2:6–11).

Paulus skriver att Jesus har fått det namn som står över alla andra namn och förtydligar med att alla ska bekänna att Jesus är ”Herren”. Som vi tidigare sett så används ordet ”herren” istället för ”yhwh” och för att ta reda på vilken ”herre” som menas så måste man se till sammanhanget. Vilket namn är det som står över alla andra namn? Jo, det är yhwh!

Paulus skriver också att om du bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.” (Rom 10:9).

På samma sätt som Gud vandrade i Edens lustgård innan syndafallet så kommer Gud även i himlen finnas mitt ibland oss och på samma sätt så kom Gud till jorden för 2000 år sedan och gick mitt ibland oss människor och gjorde underverk. Gud är inte en avlägsen Gud som är för stor för att vi ska kunna komma i kontakt med Honom, nej, “Gud är med oss”.

Avslutningsvis

Jag tänkte avsluta med att ge ett gott råd till hur du och jag kan relatera till Gud som uppenbarar sig som ”Jag Är”:

 • Tro på att Gud har skapat dig och frälst dig på korset. Minns vad Gud tidigare har gjort i ditt liv, läs om vad Gud har gjort i Bibeln och fira Gud för allt gott han har gjort.
 • Tro på att Gud är med dig idag. Be Gud om hjälp i små och stora situationer och låt den helige Ande leda dig, uppfylla dig med kraft och göra under i ditt och andras liv.
 • Tro på att Gud kommer att komma tillbaka. Lev med ett hopp om att Gud kommer att straffa det onda och ställa allting till rätta. Det finns någonting mer och större än det vi kan se med våra ögon.

“Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.” (Upp 1:8).

 

Copyright 2011 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.