Svensk migrationspolitik

Den 11 september 2022 är det riksdagsval i Sverige. På den här sidan presenterar jag delar av riksdagspartiernas migrations- och integrationspolitik (med förbehåll för att partierna så klart kan ändra sin politik utan att jag har hunnit se det). Jag har för avsikt att rösta på det parti som har den mest flyktingvänliga politiken utifrån mitt kristna perspektiv. Hör gärna av dig om du ser något som inte stämmer eller vill tipsa mig om fler exempel!

Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Högeralliansen

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en klar och tydlig röst för asylrätt och mänskliga rättigheter genom att ge skydd åt dem som behöver det. Vänsterpartiet vill ge den som söker skydd en rättvis prövning av asylskäl. Den som beviljas skydd ska tillsammans med sin familj få goda möjligheterna att finna fotfäste i samhället genom trygga uppehållstillstånd och lika förutsättningar att ta del av välfärden. (Källa)

Vänsterpartiet vill se en grundlig översyn av rättssäkerheten inom asylprocessen, trovärdighetsbedömningarna inkluderade. Vi har lyft frågan vid flera tillfällen, bland annat i migrationskommitténs arbete, och då särskilt med fokus på extra utsatta grupper som konvertiter, barn, hbtqi-personer och kvinnor. (Källa)

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill värna asylrätten, ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas och återinföra permanenta uppehållstillstånd, särskilt värna de som lever i stor utsatthet, underlätta etableringen för nyanlända och förbättra situationen för ensamkommande unga, samt stå upp för fred, rättvisa och klimatet så att färre tvingas fly. (Källa)

Miljöpartiet vill ha en migrationspolitik som är human och rättssäker. Asylrätten ska värnas, och de som är i behov av skydd ska få det. Vår grundinställning är att permanenta uppehållstillstånd är att föredra framför tillfälliga, men utifrån det parlamentariska läge vi har arbetar vi för PUT till barn och att kraven för PUT ska begränsas. EU måste arbeta ihop och samarbeta konstruktivt i migrationsfrågan.  Målet för integrationspolitiken är att de som kommer till Sveriges ska ges möjlighet att lära sig svenska och om det svenska samhället, och så snabbt som möjligt komma i arbete och få möjlighet till egen bostad.

De viktigaste åtgärderna på migrationsområdet är fler lagliga och säkra vägar, förbättrad asylprocess och uppehållstillstånd för de med verkställighetshinder. För integrationen bla reformer av skolan, att rusta och satsa på slitna socialt utsatta områden och att förkorta tiden för nyanländas utbildning och svenska.

Migrationsverket har fått uppdrag att förbättra kompetensen kring konvertiters situation, och detta måste fortsätta. Asylprocessen måste vara rättssäker för alla.

Alla som har asylskäl måste kunna få sin sak prövad. Fler säkra och lagliga vägar för att söka asyl i Europa behövs, inte minst för förföljda kristna. (Källa)

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill att den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. Sveriges lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. Socialdemokraterna vill fortsätta arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt, och att dagens modell med eget boende avvecklas och ersätts med ett bättre system som motverkar segregation. (Källa)

Socialdemokraterna har drivit igenom en ny migrationslagstiftning som innebär:

 • Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.
 • Krav för permanent uppehållstillstånd: permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter att man haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda: man ska kunna försörja sig, ha grundläggande kunskaper i svenska och i hur det svenska samhället fungerar, och man ska inte ha begått några allvarliga brott.
 • Försörjningskrav vid anhöriginvandring: För att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning ska man kunna försörja sina anhöriga och ha en bostad av tillräcklig storlek. Anknytningspersonen ska dessutom ha goda utsikter att kunna beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd.
 • Humanitär grund: En vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska få en möjlighet till uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. (Källa)

Centerpartiet

Centerpartiet vill värna asylrätten och barns möjligheter att förenas med sina föräldrar, samt införa lagliga vägar för migration, bland annat genom underlättad arbetskraftsinvandring. (Källa)

Centerpartiet konstaterar med utgångspunkt i #rättilltro’s Konvertitutredning att det finns rapporter om bristande rättssäkerhet i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas hantering av konvertiter. Centerpartiet föreslår därför till sin partistämma “att man ser över dessa trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar i syfte att stärka rättssäkerheten och säkerställa att asylsökande behandlas med kunnande och respekt.” (Källa)

Centerpartiet vill värna rätten till asyl och se en human men långsiktigt hållbar migrationspolitik, genom att styra om migrationen mot mer självförsörjning och med reformer för minskade utgifter. (Källa)

Liberalerna

Liberalerna värnar asylrätten och anser att varje människa har rätt att söka asyl, att det behövs ventiler som gör att personer utan asylskäl kan få stanna på grund av ömmande omständigheter. Liberalerna vill se fler lagliga vägar behövs till EU. (Källa)

Liberalerna är ett av partierna som tydligast har lyft frågan om förföljelser av kristna i den politiska debatten. Frågan är en viktig del av vår utrikespolitik såväl i riksdagen som i EU. Några av frågorna som Liberalerna driver är självstyre för assyrier/syrianer på Nineveslätten i Irak, vi menar att Islamiska staten begick folkmord mot yezidier och kristna samt att biståndet ska användas som medel för att stoppa stater från att förtrycka sina religiösa minoriteter. (Källa)

Genom en ambitiös biståndspolitik kan Sverige bidra till att lindra flyktingars nöd på plats i närområdet, bland annat i form av stöd till FN:s flyktingorgan UNHCR. Det är vidare av yttersta vikt att Sverige fortsätter att konstruktivt bidra till ansträngningarna för att få på plats en europeisk asylpolitik där asylrätten värnas, där rättssäkerheten upprätthålls i asylprocessen oavsett i vilket land den sker och där alla medlemsländer tar gemensamt ansvar för helheten. Vi står bakom att Sverige har ökat sitt mottagande av kvotflyktingar till cirka 5 000 per år. (Källa)

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill att integration påbörjas från dag ett, vill återinföra en humanitär skyddsgrund för att ge skydd åt de allra mest utsatta och att rätten till familjeåterförening ska gälla. (Källa)

Kristdemokraterna vill förbättra rättssäkerheten för konvertiter. (Källa)

Kristdemokraternas riksdagsledamot Magnus Jacobsson har lämnat in tre motioner som på olika sätt berör förföljelse av kristna samt andra minoriteter: 1) Stopp för hädelselagar och dödsstraff för konvertiter, 2) Skydd av kristna i världen och 3) Handlingsplan för att motverka förföljelse av kristna.

Kristdemokraterna vill att oberoende aktör granskar konvertitärenden. (Källa)

Moderaterna

Moderaterna vill inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska, införa inträdesjobb, en lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa, samt se snabbare möjlighet till medborgarskap vid arbete och egen försörjning. (Källa)

Moderaterna föreslår att personer som har fått skydd i Sverige men sedan besöker sitt hemland ska kunna bli av med uppehållstillståndet. Både tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd bör kunna återkallas. Och regeln om att det ska krävas synnerliga skäl, det vill säga extra starka för att kunna göra det om en person har haft uppehållstillstånd i mer än fyra år, vill Moderaterna ta bort. (Källa)

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna grundades 1988 av personer från nazistiska Nordiska rikspartiet, fascistiska Nysvenska rörelsen, den våldsamma organisationen Bevara Sverige Svenskt, Svensk socialistisk samling, Vitt Ariskt Motstånd och Stockholms unga nationalsocialister. (Källa)

En av de som var med från början är Gustaf Ekström, som år 1941 frivilligt anslöt sig till det tyska nazistpartiets militära gren, Waffen-SS, för att bekämpa ”världsjudendomen”. (Källa)

Sverigedemokraterna ser en stor invandring som ett hot mot Sveriges nationella identitet. (Källa)

Sverigedemokraterna vill stoppa allt asylmottagande. (Källa)

Sverigedemokraterna vill att invandrare som redan befinner sig här i Sverige ska överge sina ursprungliga kulturer och identiteter eller lämna landet genom återvandring eller utvisning. (Källa)

Istället för att flyktingar ska komma hit till Sverige så vill Sverigedemokraterna att länder som rent geografiskt befinner sig närmast krisområdet ska ansvara för att ta emot flyktingar. Kostnaderna för den flyktinghjälpen ska bäras av internationella samarbetsorgan som exempelvis FN. (Källa) Men samtidigt vill Sverigedemokraterna kraftigt minska Sveriges internationella bistånd. Hur den ekvationen går ihop förstår jag inte. (Källa) Det indragna biståndet ska istället omfördelas till att bekosta återvandring. (Källa)

Sverigedemokraterna vill starkt begränsa invandringen från just muslimska länder, eftersom de anser att islam är den religiösa åskådning som har svårast att samexistera med den svenska kulturen. Sverigedemokraterna låter alltså vart invandrare kommer ifrån och vilken religion de tillhör avgöra vilka som ska få komma hit, istället för att låta behoven vara styrande. (Källa)

Sverigedemokraterna vill att vid tillräckligt allvarlig brottslighet ska hela familjers uppehållstillstånd kunna återkallas, eftersom de anser att familjer har ett gemensamt ansvar för att anpassa sig till svenska normer och värderingar. (Källa)

Sverigedemokraterna vill införa vandelsprövning inför erhållande av svenskt medborgarskap. Om en
person har begått någon brottslig gärning under vistelsetiden i Sverige ska ett hinder mot att bevilja medborgarskap föreligga. Vid vandelsprövningen bör även allvarlig brottslighet i personens närmsta familj ligga till last. (Källa)

Sverigedemokraterna vill införa “asocialitet” som grund för utvisning. Sverigedemokraterna vill kunna utvisa personer som kommit till Sverige och, enligt Sverigedemokraterna, uppvisar fientlighet gentemot samhället eller majoritetsbefolkningen genom en “asocial livsstil”, oavsett om de har begått brott eller inte. (Källa)

Sverigedemokraterna vill minimera all utomeuropeisk asylrelaterad migration. (Källa)

Sverigedemokraterna vill att människor och familjer som inte integreras ska stimuleras att återvända till andra länder som de har anknytning till. (Källa)

Sverigedemokraterna vill omfördela 1 miljard kr från biståndet till återvandring. (Källa)

Sverigedemokraterna vill att integrationspolitiken ska vara kravbaserad. (Källa)

Sverigedemokraterna vill att fler utvisningar ska verkställas. (Källa)

Högeralliansen

Våren 2021 presenterade M, SD, KD och L sju gemensamma punkter migrationspolitik:

 1. Den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas
 2. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas direkt i lagstiftningen
 3. Undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas
 4. Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande
 5. Undantagsmöjligheterna vad gäller försörjningskravet för anhöriginvandring ska begränsas
 6. Andra kriterier för anhöriginvandring ska begränsas
 7. Tidsfristen för kvotflyktingars anhöriginvandring ska begränsas (Källa)

Hösten 2021 presenterade M, SD och KD en gemensam inriktning på migrationspolitiken:

 1. Asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten
 2. Arbetskraftsinvandringen ska begränsas genom införande av ett högre lönekrav
 3. Fler utvisningar och avvisningar ska verkställas
 4. Arbetet mot illegal invandring ska prioriteras (Källa)
Dela