ÖTH hjärta Pingst?

Christian Mölk Blogg, Pingst 1 Comment

Tänkte dela med mig av mina tankar kring evangelikal och pentekostal Bibelsyn och samgåendet mellan ÖTH och ALT. Eftersom jag har en teologisk kandidatexamen från ÖTH, känner flera av lärarna, blev andedöpt i en EFK-församling och jobbar som pastor i en pingstförsamling, är jag ju någotsånär insatt i ämnet. Dessutom intresserar detta mig eftersom jag älskar Gud och vill lära känna honom genom Skriften. Jag har mött Jesus personligen och drivs av en längtan att på rätt sätt följa Honom bortom mina förutfattade meningar om Bibeln som ibland faktiskt kan vara ett hinder.

Grottkyrkan i Kairo

SamaanthetannerMen låt oss börja med att göra ett besök i den fantastiska Grottkyrkan i Kairos kristna kvarter. Där kan man nämligen se en uthuggen relief föreställandes en skomakare vid namn Simon som levde i Egypten på 900-talet. Anledningen till denna upphöjelse är att när Simon en vanlig dag jobbade på med sina skor, hände det sig att en kvinna kom till honom för att laga sina skor. I samband med att hon tog av sig skorna för att ge dem till Simon, så råkade Simon se hennes vackra ben och fylldes med lust! Simon mindes vad Jesus hade sagt om att se på en kvinna med begär, så han körde omedelbart in en syl i ett av sina ögon, och plockade ut det! Som ett resultat av Simons starka Bibeltro vördas han nu som ett helgon i den koptiska kyrkan i Egypten. Bredvid bilden på Simon i Grottkyrkan står det:

“Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.” (Matt 5:28–29)

Men är det inte egentligen så att Simon har blivit en Bibeltro-förebild på felaktiga grunder? Missförstod inte Simon meningen med Jesus ord? Var det inte egentligen så att Simon faktiskt till och med gick EMOT Guds ord i och med att han missuppfattade Jesus ord? För att vara trogen Bibelns budskap måste vi ju förstå vad Jesus faktiskt menar, inte vad vi tror och tolkar att Jesus menar. Bibeln är alltid sann, men vår tolkning av Bibeln är inte alltid sann.

För att reda ut detta måste vi först förstå att Bibeln innehåller olika sorters ”genrer”. Vi förstår alla att poesi exempelvis inte nödvändigtvis ska tolkas bokstavligt eftersom det är en typ av text som till sin natur innehåller försköningar, överdrifter och fantasirikt språk. Så förhåller det sig även med andra typer av genrer.

Sanning, tolkning och genre

Vi är alla överens om att Jesus ord i Matteus 5:28–29 är sanna, men vi behöver studera hur de ska tolkas. Och för att förstå det behöver vi veta vilken genre dessa Jesusord har.

Om vi tror att denna genre är ”bokstavlig” (att man läser som det står) så tror vi att texten är sann, men tolkar den fel eftersom det leder till att vi hugger ut våra ögon bokstavligt. Men om vi istället tror att denna genre är ”hyperbol” (en vanlig form av talesätt på Jesu tid som inte var tänkt att tolkas bokstavligt utan istället att först skapa chock, sen eftertanke och sen förståelse av poängen) så tror vi också att texten är sann, men vi tolkar den rätt eftersom det leder till att vi slutar kolla på andra kvinnor med lust. Att veta vilken genre texten har är alltså helt avgörande för att tolka texten rätt och därmed kunna följa Jesus uppmaning på rätt sätt. Lärjungaskapet bygger alltså på en rätt förståelse av Bibeln och förutsätter därmed ett rätt studium av Skriften.

Mina (för samtalets skull förenklade) definitioner

Bibeln

Bibeln är sann, innehåller olika typer av genrer och behöver tolkas. Det vi vill komma fram till är vad Bibelns sanna budskap är, inte vad våra förutfattade tolkningar är.

Liberal Bibelsyn

Liberal Bibelsyn utgår ifrån att mirakler inte är möjliga och bortförklarar Bibelns under som ”myter” med en symbolisk innebörd. När det exempelvis står om Jesu uppståndelse så menar en liberalteolog exempelvis att Jesus inte uppstod fysiskt på riktigt utan istället levde symboliskt vidare i lärjungarnas vittnesbörd.

Fundamentalistisk Bibelsyn

Fundamentalistisk Bibelsyn är väldigt bokstavstrogen och ”läser som det står”. Om det står att jorden skapades på 6 dagar så tror exempelvis en fundamentalist att jorden skapades på 6 jordedagar á 24 timmar.

Evangelikal Bibelsyn

Evangelikal Bibelsyn utgår ifrån att Bibeln är sann i allt den påstår. För en evangelikal Bibelläsare blir det därför väldigt viktigt att förstå just vad Bibeln påstår, och inte vad man själv sen tidigare har lärt sig.

Pentekostal Bibelsyn

Pentekostal Bibelsyn är i stort sett identisk med evangelikal Bibelsyn men lägger tyngdpunkten mer vid den andliga läsningen och förståelsen. För en pentekostal Bibelläsare blir det därför väldigt viktigt att förstå vad Anden uppenbarar om texten.

BibelnNär det blir debatt om Bibelsyn blir det ofta en verbal boxningsmatch där den liberala Bibelsynen hamnar i den ena ringhörnan och den fundamentalistiska hamnar i den andra. Det vi måste förstå är att varken EFK eller Pingst har en liberal eller fundamentalistisk Bibelsyn och att vi därför inte behöver fightas. Istället har (något förenklat så klart) EFK en evangelikal Bibelsyn och Pingst en pentekostal Bibelsyn. Dessa två Bibelsyner är så nära varandra att de allra flesta pastorer inte kan skilja dem åt. Vägen framåt är således att kombinera de två nyanserna evangelikal och pentekostal för att komma så nära sanningen som möjligt. Det bästa är om båda nyanserna får lika stort utrymme totalt sett, eftersom Ordet och Anden behöver gå hand i hand för att på bästa sätt förstå Gud.

Diskussion

ÖTH är en akademi

Det som skapat en del debatt och tveksamheter från Pingsts sida är huruvida ÖTH är liberalt eller inte. Låt mig försöka dela några tankar kring detta.

Det är viktigt att lärarna på ÖTH, oavsett om de själva håller med eller inte, undervisar om och presenterar olika aktuella perspektiv och argument. Lärarna behöver på ett objektivt sätt lyfta fram både liberala, fundamentalistiska, evangelikala och pentekostala argument. Sen är det upp till eleven att studera, jämföra, forska och komma fram till egna slutsatser.

Kan man då alltså vara en liberalteolog och ändå bli godkänd på ÖTH? Ja, i teorin är detta fullt möjligt, annars är ÖTH inte en högskola värd namnet. Det ska inte spela någon roll vilken utgångspunkt man har utan om man kan ”redovisa en välgrundad uppfattning där man diskuterar giltiga argument och väger olika skäl för och emot en viss hållning”. Det är alltså inte vilken Bibelsyn som varken lärarna eller eleverna har som är avgörande för om man blir godkänd på ÖTH eller inte, utan huruvida man kommer fram till en ”välgrundad uppfattning” och kan redovisa den. Den Bibelsyn man har får inte bestämma vilka resultat man kommer fram till, utan man måste alltid vara beredd att ompröva sina förutfattade meningar mot de resultat man kommer fram till. Annars är inte ÖTH en akademi.

Det är min uppfattning att lärarna på ÖTH har på ett mycket föredömligt och professionellt  sätt undervisat om flera olika tolkningsperspektiv och sen låtit oss elever själva skapa oss en välgrundad uppfattning. Lärarna har alltså inte stått och lärt ut varken den ena eller den andra Bibelsynen.

Men vad är det då som skiljer ÖTH från andra skolor? Jo, och det här är viktigt, det som skiljer ÖTH från vilken sekulär religionsutbildning som helst, är att lärarna utgår ifrån att hela Bibeln är sann i allt den påstår och att lärarna har en tro på en levande Gud som kan göra under och mirakler.

Än så länge har jag lyft fram det positiva med ÖTH. Nu över till två saker som kan bli bättre.

Vad ÖTH kan bli bättre på

ÖTH är en skola som studerar Bibeln på ett akademiskt sätt och bör givetvis så förbli. Men det som jag tyckte fattades under min studietid var den ”andliga läsningen”, det som vi pingstvänner tycker är så viktigt i vår pentekostala Bibelsyn. ÖTH tycker givetvis inte att detta är oviktigt, men eftersom denna aspekt av Bibelsynen är svår att studera så faller den givetvis mellan stolarna på en högskola. Därför är detta en utmaning som ÖTH behöver ta sig an och som lämpar sig väl på exempelvis andakterna, i samtalsgrupperna och på extra föreläsningar, etc. När jag själv höll en andakt och, på sedvanligt pentekostalt sätt, hade bett över Bibeltexten och fått vissa tankar av den helige Ande som jag ville dela, blev jag dissad av en av lärarna som var missnöjd med min andakt och det jag hade sagt. Även det unikt pentekostala måste få utrymme på ÖTH utan att lärarna dissar den som lyssnar på Guds Ande i samband med Bibelläsningen.

Det andra som ÖTH behöver bli bättre på, är att kommunicera sina upptäckter till vanligt folk på ett begripligt språk. Detta har lärarna onekligen misslyckats med. Det är ett för stort gap mellan de oerhört duktiga och kompetenta lärarna på ÖTH och de vanliga fromma Bibelläsarna ute i landet. Om ÖTH-lärarna skulle lyckas förklara sina upptäckter på ett begripligt sätt skulle det generera en större längtan bland vanligt folk efter djupare studier. Tro mig, jag vet. Jag har via min hemsida jobbat med att förklara Bibeln på ett begripligt sätt i flera år nu, och att döma av responsen jag får finns det en genuin längtan bland vanligt folk efter en större förståelse av Guds ord. Man nöjer sig inte med de gamla vanliga predikningarna utan längtar efter djup. ÖTH och dess lärare har i och med sin position ett ansvar att inte isolera sig, utan måste ständigt leva i dialog med församlingarna.

Vad Pingst kan bli bättre på

Vi inom Pingst är duktiga på att alltid hitta nya vägar. Vi är inte så knutna till trosbekännelser och läror som många andra samfund. Vi lyssnar gärna till Anden och predikar det Gud lägger på vårt hjärta. Detta har gjort att vi ironiskt nog många gånger har en mer renlärig trosbekännelse än de samfund som betonar trosbekännelser mer än att lyssna på Anden.

Men med detta som utgångspunkt är det förvånande att just vi reagerar så mycket på ÖTH:s strävan efter den rätta och sanna tolkningen av Skriften. Vi om några borde ju vara öppna för att Anden lär oss djupheterna i exempelvis Jona bok bortom den bokstavliga tolkningen. För mig är det därför inte en slump att det är just en pingstvän (ÖTH-läraren Greger Andersson) som hamnade i hetluften efter att ha presenterat sin syn på Jona utifrån sin roll som litteraturvetare.

Vi i Pingst behöver bli bättre på att studera Skriften och redovisa våra upptäckter på ett akademiskt sätt. Vi behöver sluta undvika den moderna forskningen i rädsla för att råka bli liberalteologer om vi upptäcker något som inte stämmer överens med vad vi tidigare har lärt oss. Ett rätt studium av Skriften kan lära oss att bättre följa Jesus på ett rätt sätt så att vi inte blir som Simon skomakaren.

Det andra vi behöver bli bättre på är att sluta misstänkliggöra de som vill studera Skriften på ett akademiskt vis. För mig är det helt obegripligt hur en pingstvän kan se ner på den som vill läsa teologi? Det finns ju inget bättre än att lära känna Jesus och det gör man genom både Ordet och Anden, inte bara det ena eller det andra.

Mina personliga slutsatser

 • För varje sanningsälskande kristen är studiet av Skriften en förutsättning för lärjungaskapet.
 • ÖTH har en god akademisk sed och lärare som kombinerar det objektiva akademiska studiet med en tro på en levande Gud som kan göra mirakler.
 • Varken elevernas eller lärarnas Bibelsyn spelar någon roll för att bli godkänd på ÖTH, utan huruvida man kan redovisa en välgrundad uppfattning eller inte.
 • Lärarna på ÖTH har varken en liberal eller fundamentalistisk Bibelsyn, utan snarare (mig veterligen) en evangelikal och/eller en pentekostal Bibelsyn.
 • Evangelikal och pentekostal Bibelsyn är två nyanser av samma Bibeltro där evangelikal betonar Ordet och där pentekostal betonar Anden. Båda behövs lika mycket och kompletterar varandra.
 • Det pentekostala sättet att läsa, studera och förkunna Bibeln behöver få mer utrymme på ÖTH.
 • Lärarna på ÖTH behöver bli bättre på att kommunicera sina teologiska reflektioner på ett språk som vanligt folk förstår.
 • Pingst behöver bli bättre på att anamma det akademiska studiet av Skriften.
 • Pingst behöver sluta misstänkliggöra de som vill studera Skriften i syfte att lära sig följa Jesus på rätt sätt.

Share this Post

Comments 1

 1. Moseböckerna är prosa och bör därför läsas som det står – i princip. Det finns knappast något som talar för att det är influerat av myter. Därför kan vi bokstavligen tro på att skapelsen skedde på 6 dagar, eftersom dagarna började med morgon och slutade med afton.
  Bibeln påstår att det är 6 dagar. Samma sak som att det står så.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.