Pastor Christian Mölk | 10 Steps To Become A Christian – Bulgarski / български

Въведение

Този материал е предназначен за подготовка за спасение и кръщение. Стъпка след стъпка се разглеждат 10-те основни истини на вярата. Когато всички разберат една от стъпките, се преминава към следващата стъпка.

Броят на лекциите зависи от предишните познания и опитности на всеки, но се препоръчват поне две лекции: Първата – върху първите 6 урока (от „Създаден по Божи образ и подобие“ до „Опростен“) и втората – върху останалите уроци (от „Кръщението“ до „Изпълнен със Св. Дух).

Под заглавието „Спасение“ има предложение за спасителна молитва, която се чете и кандидатът за спасение може да я повтаря. Ако тази молитва е откровена и е с искрена, сърдечна вяра в Исус, тя води до спасение. Тази част от лекцията може да бъде едно силно духовно преживяване. Препоръчва се специална молитва за спасения, преди да се мине към следващия урок.

Ако кандидатът е разбрал всички 10 стъпки и се е молил със спасителната молитва, тогава е готов за кръщението. Това е само началото на християнския живот, затова са важни общението и обучението в църквата.

1.     Създаден по Божия образ

 „В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната и Дух Божи се носеше над водите. И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина” (Бит. 1:1–3).

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде (Бит. 1:27).

Какво oзначава „по Божия образ“?

Каква е разликата между човека и животните?

2.     Грях

Адам и Ева съгрешиха

„И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде” (Бит.  3:6).

Адам и Ева са изхвърлени от Рая и са в света

Човекът           Бог

(грешен)                 (свят)

Всички съгрешиха

„…Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога”  (Римл. 3:23)

Нашият грях развали Божия красив преобраз

Kакво е грях?

Съгрешавал ли си някога?

Kaкво е наказанието за греха?

Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ(Римл. 6:23)

Бог ще съди света

“…тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите(Деян. 17:31).

3.     Исус

Бог стана човек, за да бъдем подобни на Него

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог(Йоан 1:1).

И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина(Йоан 1:14).

Ние се учим от Исус

Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки(1 Петр. 2:21).

Бог ще спаси тези, които вярват.

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него (Йоан 3:16,17).

Исус умря за нас

”  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички(1 Tим. 2:3–6).

Исус взе нашия грях

Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни  пред Бога(2 Kор.  5:21).

Исус възкръсна на третия ден

И ние сме свидетели на всичко що извърши Той и в Юдейската земя и в Ерусалим; Когото и убиха, като Го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви, не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след като възкръсна от мъртвите. И заръча ни да проповядваме на людете и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си(Деян. 10:39–43).

4.     Обръщение

Оттогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство(Maт.  4:17).

А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух(Деян. 2:38).

И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече” (Йоан 8:11).

Какво значи „обръщение”?

Има ли нещо, от което трябва да се обърнеш?

5.     Спасение

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява(Римл. 10:9,10).

Kакво значи думата „спасен”?

Кои са двете неща според Римл. 10:9,10, които водят до спасение?

 

Молитва за спасение:

”Исусе, аз вярвам в Теб и изповядвам, че Ти си моят Господ и Спасител. Прости греховете ми и ми помогни да те следвам”.

6.     Опростен

„…Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете” (Kол. 1:13,14).

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан  1:9).

 

7.     Кръщение

Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века(Maт. 28:18–20).

Кой ни каза да кръщаваме?

 

Kакво значи да си ученик?

 

Koй може да бъде кръстен?

И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден(Maрк 16:15,16).

Но когато повярваха на Филип, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени” (Деян. 8:12).

Kой беше кръстен?

Какво значи думата ”кръщение”?

 

Kак става кръщението?

И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него” (Maт. 3:16).

А Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исуса. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода; и скопецът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя? [И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий]. Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха във водата, и Филип и скопецът; и кръсти го (Деян. 8:35–38).

И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса (Деян.  19:3–5).

Какво е нужно при кръщението (дрехи, хавлии и др.)

 

Kaкво става при кръщението?

Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса(Гал. 3:26–28).

Кръщението е тържествен момент от живота на ВЕЧЕ НОВОРОДЕНИЯ християнин. Чрез него той се идентифицира като част от Христовото тяло – Църквата, сключвайки Завет със живия Бог, изповядвайки публично (пред небето и земните свидетели) Христос като свой личен Спасител. В тази изповед той се отрича от сатана, на който досега е служил и предава живота си изцяло в ръцете на Божия Син Исус Христос, разчитайки чрез вяра, че Той е верен и ще опази своята част от Завета, включващ обещание за възкресението от мъртвите и вечен живот.

Кръщението се извършва в името на Отца, Сина и Св. Дух. То е САМО ЗА ВЕЧЕ ПОКАЯНИ И СПАСЕНИ ХРИСТИЯНИ!

8.     Освещение

Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя” (Римл.  8:29).

Тъй като Исус е Божият Син, Той е съвършеният Божи образ.

Когато подражаваме на Исус и се стараем да бъдем като Него, тогава бавно се променяме в това, в което веднъж бяхме създадени – Божие подобие.

9.     Църквата

Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили” (1 Петр.  2:9,10).

Kaкво представлява църквата?

10   . Изпълнени със Святия Дух

И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа; и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцата си” (Eф.  5:18,19).

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята (Деян.  1:8).

А Утешителят, Светият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което Съм ви казал(Йоан 14:26).

Kaк се изпълва човек със Святия Дух?

Kaк Святият Дух ни учи за Исус?

Библейски цитати за християнина:

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).

 „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява(Римл. 10:9,10).

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име (Йоан 1:12).

Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден (Maрк 16:16).

А Петър им рече: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Святия Дух”  (Деян. 2:38).

Затова, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа(Деян. 3:19).

Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни(Ис. 53:4–6).

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.