10 Steps To Become A Christian – Bulgarski / български

Christian Mölk10 steg, Integration Leave a Comment

Въведение

Този материал е предназначен за подготовка за спасение и кръщение. Стъпка след стъпка се разглеждат 10-те основни истини на вярата. Когато всички разберат една от стъпките, се преминава към следващата стъпка.

Броят на лекциите зависи от предишните познания и опитности на всеки, но се препоръчват поне две лекции: Първата – върху първите 6 урока (от „Създаден по Божи образ и подобие“ до „Опростен“) и втората – върху останалите уроци (от „Кръщението“ до „Изпълнен със Св. Дух).

Под заглавието „Спасение“ има предложение за спасителна молитва, която се чете и кандидатът за спасение може да я повтаря. Ако тази молитва е откровена и е с искрена, сърдечна вяра в Исус, тя води до спасение. Тази част от лекцията може да бъде едно силно духовно преживяване. Препоръчва се специална молитва за спасения, преди да се мине към следващия урок.

Ако кандидатът е разбрал всички 10 стъпки и се е молил със спасителната молитва, тогава е готов за кръщението. Това е само началото на християнския живот, затова са важни общението и обучението в църквата.

1.     Създаден по Божия образ

 „В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната и Дух Божи се носеше над водите. И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина” (Бит. 1:1–3).

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде (Бит. 1:27).

Какво oзначава „по Божия образ“?

Каква е разликата между човека и животните?

2.     Грях

Адам и Ева съгрешиха

„И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде” (Бит.  3:6).

Адам и Ева са изхвърлени от Рая и са в света

Човекът           Бог

(грешен)                 (свят)

Всички съгрешиха

„…Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога”  (Римл. 3:23)

Нашият грях развали Божия красив преобраз

Kакво е грях?

Съгрешавал ли си някога?

Kaкво е наказанието за греха?

Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ(Римл. 6:23)

Бог ще съди света

“…тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите(Деян. 17:31).

3.     Исус

Бог стана човек, за да бъдем подобни на Него

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог(Йоан 1:1).

И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина(Йоан 1:14).

Ние се учим от Исус

Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки(1 Петр. 2:21).

Бог ще спаси тези, които вярват.

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него (Йоан 3:16,17).

Исус умря за нас

”  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички(1 Tим. 2:3–6).

Исус взе нашия грях

Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни  пред Бога(2 Kор.  5:21).

Исус възкръсна на третия ден

И ние сме свидетели на всичко що извърши Той и в Юдейската земя и в Ерусалим; Когото и убиха, като Го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви, не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след като възкръсна от мъртвите. И заръча ни да проповядваме на людете и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си(Деян. 10:39–43).

4.     Обръщение

Оттогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство(Maт.  4:17).

А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух(Деян. 2:38).

И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече” (Йоан 8:11).

Какво значи „обръщение”?

Има ли нещо, от което трябва да се обърнеш?

5.     Спасение

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява(Римл. 10:9,10).

Kакво значи думата „спасен”?

Кои са двете неща според Римл. 10:9,10, които водят до спасение?

 

Молитва за спасение:

”Исусе, аз вярвам в Теб и изповядвам, че Ти си моят Господ и Спасител. Прости греховете ми и ми помогни да те следвам”.

6.     Опростен

„…Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете” (Kол. 1:13,14).

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан  1:9).

 

7.     Кръщение

Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века(Maт. 28:18–20).

Кой ни каза да кръщаваме?

 

Kакво значи да си ученик?

 

Koй може да бъде кръстен?

И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден(Maрк 16:15,16).

Но когато повярваха на Филип, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени” (Деян. 8:12).

Kой беше кръстен?

Какво значи думата ”кръщение”?

 

Kак става кръщението?

И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него” (Maт. 3:16).

А Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исуса. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода; и скопецът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя? [И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий]. Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха във водата, и Филип и скопецът; и кръсти го (Деян. 8:35–38).

И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса (Деян.  19:3–5).

Какво е нужно при кръщението (дрехи, хавлии и др.)

 

Kaкво става при кръщението?

Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса(Гал. 3:26–28).

Кръщението е тържествен момент от живота на ВЕЧЕ НОВОРОДЕНИЯ християнин. Чрез него той се идентифицира като част от Христовото тяло – Църквата, сключвайки Завет със живия Бог, изповядвайки публично (пред небето и земните свидетели) Христос като свой личен Спасител. В тази изповед той се отрича от сатана, на който досега е служил и предава живота си изцяло в ръцете на Божия Син Исус Христос, разчитайки чрез вяра, че Той е верен и ще опази своята част от Завета, включващ обещание за възкресението от мъртвите и вечен живот.

Кръщението се извършва в името на Отца, Сина и Св. Дух. То е САМО ЗА ВЕЧЕ ПОКАЯНИ И СПАСЕНИ ХРИСТИЯНИ!

8.     Освещение

Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя” (Римл.  8:29).

Тъй като Исус е Божият Син, Той е съвършеният Божи образ.

Когато подражаваме на Исус и се стараем да бъдем като Него, тогава бавно се променяме в това, в което веднъж бяхме създадени – Божие подобие.

9.     Църквата

Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили” (1 Петр.  2:9,10).

Kaкво представлява църквата?

10   . Изпълнени със Святия Дух

И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа; и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцата си” (Eф.  5:18,19).

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята (Деян.  1:8).

А Утешителят, Светият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което Съм ви казал(Йоан 14:26).

Kaк се изпълва човек със Святия Дух?

Kaк Святият Дух ни учи за Исус?

Библейски цитати за християнина:

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).

 „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява(Римл. 10:9,10).

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име (Йоан 1:12).

Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден (Maрк 16:16).

А Петър им рече: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Святия Дух”  (Деян. 2:38).

Затова, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа(Деян. 3:19).

Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни(Ис. 53:4–6).

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.