Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om tusenårsriket?

Ett Bibeltema som det lätt spekuleras kring är ”tusenårsriket”. Detta på grund av att Johannes skriver så här i Uppenbarelseboken:

“Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.” (Uppenbarelseboken 20:2–10)

Eftersom Uppenbarelseboken är så fylld av symboliskt språk så har åtminstone jag svårt att tro att detta är en exakt beskrivning av hur riket kommer att fungera. Dessutom skriver Petrus att ”en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag” (2 Pet 3:8) vilket snarare visar att ”tusen år” nog bör tolkas som ”en väldigt lång tidsperiod”.

Paulus ger oss eventuellt några ledtrådar till denna ”tusenårsperiod” när han skriver att Jesus kommer att överlämna ”riket” åt Gud Fadern ”sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft” och att han ”måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter” (1 Kor 15:24-25).

Även Petrus ger oss några ledtrådar när han skriver att ”Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.” (2 Pet 3:10–12).

Det verkar alltså sammanfattningsvis som att det kommer att finnas en lång tidsperiod som inleds med att Jesus kommer tillbaka och som präglas av att Jesus regerar som kung här på jorden och långsamt men säkert lägger ”alla fiender under sina fötter” och att världen sen ”går mot sin upplösning”. Det verkar också som att folk kommer att “strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” (Upp 17:14). Men återigen, eftersom det finns så få Bibelverser i detta ämne så blir det väldigt lätt fantasirika spekulationer. Bibeln är mycket mer angelägen om att berätta för oss hur vi ska leva här och nu än att i detalj beskriva det framtida riket. Vi får helt enkelt vänta och se!

Tagged with →  
 • Erikrundgren

     Att allt går mot sin upplösning torde vara uppenbart för alla och envar. Då emancipation,individualism och liberaliseringar alltid går segrande ur striden mot konventioner, fördomar och traditioner så ligger det   i sakens natur att allt går mot en värdenihilism. Högkulturer och civilisationer upplöses och går under. Temporärt kan processen fördröjas med reaktionära bromsklotsar men människan ger sig aldrig i sin ”frigörelse”. Kulturer kommer och går och i ett kristet perspektiv är vi delaktiga i denna nedbrytning som resulterar i domedagen när världen går under. Vi måste leva med denna framförhållning oavsett om vi följer trenden eller förfäktar Kristi lära. 

 • Daniel

  Bibeln säger att när Kristus – Messias – återvänder till jorden för att upprätta sitt rike, Guds rike, blir det första steget att göra Jerusalem till högkvarter för den kommande världsregeringen (Sak 8:3). Från ”Herrens hus” på Sions berg kommer Kristus och hans utvalda (Dan 7:27, Upp 2:26, Upp 3:21 och Upp 5:9-10) att regera över de övriga nationerna på jorden (Dan 2:44, Jes 2:2 och Jes 19:15). Sedan inleds arbetet med att förverkliga och breda ut Guds rike över jorden.

  Under tusen år kommer alla de, som svarat ja på Guds kallelse i dag, alla de som uppstått eller förvandlats till evigt liv vid Jesu återkomst (1 Tess 4:16-17, 1 Kor 15:44, 15:51-52 och Matt 24:31) att verka som präster (Upp 5:10 och 20:6) vid Jesu sida för att sprida evangelium ut över jorden.

  Jerusalem kommer att ”stå som ett ljus för hednafolken”, som bibeln uttrycker det, och den här ”evangelisationen” kommer att resultera i en väckelse världen aldrig tidigare skådat (Ps 22:27-29). I och med Messias ankomst till jorden och upprättandet av Gudsriket råder det inte längre någon tvekan om att bibeln är sann. Gud finns! Bibeln är Guds ord! Även om ordet ”alla” inte nödvändigtvis behöver innebära varenda enskild individ, så är det ändå uppenbart att en överväldigande majoritet av de människor som lever på jorden när Messias upprättar det tusenåriga gudsriket, kommer att att vilja följa Gud, tackar ja till hans erbjudande om evigt liv, vänder om, får Guds heliga ande och blir frälsta undan döden.

  Tusenårsriket

  Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som i bibeln kallas för ”Guds rike” eller ”himmelriket” – det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden. Det är detta som kristna i alla tider har bett om i bönen ”Fader vår” (Matt 6:10):

  ”Komme ditt rike – ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen”

  Eller som texten lyder i en annan översättning:

  ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen”

  Faktum är att en mycket stor del av bibeln handlar just om detta – om hur Guds vilja en dag kommer att råda på jorden, på samma sätt som i himlen. En mängd profetior berättar i detalj om vad Gud kommer att göra med vår värld och hur livet på jorden kommer att gestalta sig när Guds rike blir verklighet.

  Alltsamman tar sin början i och med Messias ankomst till vår planet för att upprätta sitt rike. Det sker i en situation som enligt profetiorna är så kritisk att mänskligheten skulle ha utplånat sig själv (och kanske allt liv på jorden) om han inte ingripit (Matt 24:22).

  Enligt bibeln blir hans första åtgärd att sätta stopp för de krigshandlingar som kommer att pågå i Mellanöstern och där flera av världens stormakter kommer att vara inblandade. Nästa steg blir att inrätta ett högkvarter för det som så småningom kommer att utvecklas till en övernationell världsregering. Profetiorna berättar att Messias kommer att etablera denna regering i den stad som genom tiderna kallats för ”Guds stad”, nämligen Jerusalem, staden på Sions berg (Sak 8:3). Sedan inleds arbetet med att genomföra en fullkomligt ”ny världsordning” med resultat vi bara vågat drömma om.

  I och med Messias ankomst till jorden och upprättandet av Gudsriket med Jerusalem som centrum och huvudstad råder det inte längre någon tvekan om att bibeln är sann. Gud finns! Bibeln är Guds ord! Och när så arbetet med att sprida Guds vilja över jorden inleds, kommer mänskligheten att kunna jämföra det tillstånd, som rådde i världen före Jesu återkomst, med det fantastiska samhälle som håller på att byggas upp i enlighet med Guds vilja.

  Det nyupprättade ”heliga landet” kommer att tjäna som förebild för världens övriga nationer. Jerusalem kommer att ”stå som ett ljus för hednafolken”, som bibeln uttrycker det. Staden kommer att förvandlas till ett internationellt centrum dit representanter för världens nationer kommer att bege sig för att skaffa sig ännu mer information om de gudomliga principer som ska utgöra grundvalen för denna nya världsordning (Jes 2:2-3 och 66:18-19).

  Den ”väckelse” som följer kommer att bli framgångsrik (Ps 22:27-29). Även om ordet ”alla” inte nödvändigtvis behöver innebära varenda enskild individ, så är det ändå uppenbart att en överväldigande majoritet av världens befolkning kommer att vilja följa Gud. Och Gud har lovat att han ska låta sin heliga ande ”flöda fritt” (Ords 1:23) så att de lär känna och får del av hans innersta, djupaste väsen (1 Kor 2:10) och därmed också själva förändras (Rom 5:5 och Gal 5:22-23). Guds heliga ande är den nyckel som kommer att förverkliga morgondagens värld!

  Det blir en genomgripande förändring. Alla människor kommer att ha ett mål att sträva mot Matt 6:33. Mänsklighetens liv får en helt ny inriktning. För första gången kommer alla människor att förstå varför de existerar – vad som är syftet med hela deras tillvaro – varför Gud skapade människan. Det livssätt som består av att ”ta” kommer att ersättas av ett livssätt som går ut på att ”ge”. Det egocentriska tänkandet kommer att ersättas av ett globalt (både på det individuella och nationella planet) och världens nationer kommer att börja samarbeta i stället för konkurrera – allt enligt de grundläggande principer som bibeln presenterar: ”Älska dina medmänniska som dig själv” och ”handla mot andra så som du vill att de ska handla mot dig”.

  Alla nationer kommer att arbeta tillsammans för att förverkliga Guds syften med vår planet. Alla människor kommer att knytas samman av sin gemensamma önskan att följa Guds vilja. Och Gud har lovat att välsigna de människor som följer hans ord…

  Kanske har ingen av de gammaltestamentliga profeterna beskrivit det kommande gudsriket här på jorden på ett vackrare sätt än Jesaja. Elfte kapitlet i hans bok är en livfullt poetisk beskrivning av ett Utopia som vi sedan urminnes tider förgäves försökt förverkliga med hjälp av olika ideologier, politik, teknik och vetenskap.

  De gamla hebreiska profeterna berättar om en framtidsvärld där människan är ett med hela sin omgivning, där mänskligheten lever i harmoni med naturen, där alla föroreningar är borta, där vattnet är kristallklart, luften ren och frisk och marken rik och bördig (Jes 41:18-19, Jes 35:1-2 och Hes 34:26). En värld där människan tar hand om naturen och vårdar den. En värld där alla resurser ägnas åt att skapa en livsduglig miljö för alla. Öknarna kommer att bli fruktbara – ja, större delen av all odlingsbar mark på jorden kommer att kunna brukas. De skövlade skogarna kommer att breda ut sig och de tidigare förorenade floderna kommer att fyllas av fiskar. Inga lantbrukare behöver mer oroa sig för dåligt väder, torka, översvämningar, insektsangrepp och växtsjukdomar.

  Det är lätt att inse vad det kommer att innebära för livsmedelsförsörjningen världen över (Jer 31:12 och Amos 9:13). Bibeln beskriver en värld där ingen längre lider av undernäring medan andra frossar i överflöd (Amos 9:13).en värld där alla folk arbetar tillsammans för allas gemensamma bästa, där svält och sjukdomar är utrotade och ingen kommer att dö en för tidig död (Jes 33:24, 35:5-6 och 65:20).

  Gamla testamentets profeter berättar om hur de städer, som förstörts under de omfattande nationella konflikter som utspelats före Messias ankomst, kommer att byggas upp igen (Hes 36:33 och Jes 61:4), men nu efter andra normer än tidigare och med utgångspunkt från en helt annan social politik än den som gett oss vår tids stora förorenade, överbefolkade jättestäder. I dag är många stadsbor rädda för att gå ut på gatorna nattetid, och även människor som bor på landsbygden är rädda att bli utsatta för våld och brott. I morgondagens värld kommer man äntligen att få leva utan rädsla för att bli överfallna, misshandlade och bestulna på sina ägodelar (Jes 60:18 och Mika 4:4).

  Även det krigshot som i dag kastar sin mörka skugga över världen kommer att vara borta en gång för alla. Det handlar då inte bara om temporära, bräckliga fredsavtal, utan om att kriget som medel att lösa konflikter rensas bort från jordens yta. I profeternas ord ser vi ett samhälle där konflikter blir lösta i samförstånd och krigen tillhör det förflutna, där inga ungdomar tvingas lära sig döda, där nationernas vapenlager skrotas och vapenindustrin ersätts av konstruktiv produktion för fredliga ändamål (Mika 4:3), där rasism och destruktiv nationalism, våld, förtryck, terror och kriminalitet är något förgånget, där alla kan känna sig trygga och ingen behöver leva i skräck (Mika 4:4). bortsopat av de gudomliga normer som kommer att ersätta det självcentrerade tänkande som härskar i dag (Jer 3:17) och förvandla vår värld till ett paradis.

  Slutligen – varför kallas detta jordiska himmelrike för Tusenårsriket?

  Uttrycket kommer från Uppenbarelseboken 20:6 där det berättas att under Gudsrikets första tusen år kommer Messias att regera tillsammans med dem som han har utsett och kallat under det som brukar kallas ”församlingens tid”, den tid vi lever i nu, tiden mellan Jesu himmelsfärd och hans återkomst.

  Under dessa tusen år kommer världen att byggas upp på nytt under Jesu ledning och styras av Fredsfursten själv och dem som svarat ja på Guds kallelse i dag, alla de som uppstått eller förvandlats till evigt liv vid Messias ankomst (1 Tess 4:16-17, 1 Kor 15:44, 15:51-52 och Matt 24:31). Under dessa tusen år kommer deras främsta uppgift att vara att föra ut evangelium, de goda nyheterna, om Guds syfte med människans existens till alla dem som ”lämnats kvar” och hjälpa dem att uppnå evigt liv, det mål som Gud har avsett för varje människa som någonsin levt. Under dessa tusen år kommer de att kunna glädjas åt att se hur antalet frälsta växer dag för dag – hur miljoner på miljoner människor vänder om och börjar följa konungarnas Konung, Messias, Kristus, för en evighet tillsammans med honom som en gång vandrade omkring på jorden som snickarsonen Jesus från Nasaret för att lägga grunden för sitt rike.

  Det är den stora uppgift som varje människa som Gud kallar i dag har att se fram emot. Och det är vad ”Tusenårsriket” ytterst handlar om.

 • Tack för din långa kommentar! Det berikar kunskapen om ämnet Tusenårsriket.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.