Pastor Christian Mölk | Framgångsteologi vs Jesu evangelium

Jag skulle vilja tipsa om en intressant artikel som Matt Kennedy har skrivit: ”The Prosperity “Gospel” v. the Gospel of Jesus Christ”.

Kennedy går igenom framgångsteologin och jämför den med Bibeln och Jesu undervisning och kommer fram till att ”framgångsteologin är en allvarlig snedvridning av det verkliga evangeliet men det kan vara svårt att upptäcka eftersom många framgångsteologers påståenden är dolda i ett bibliskt språkbruk och stöds med bibliska texter.

Här är fyra avslutande punkter i hans jämförelse (min översättning först och sen engelska originalet under):

3. Framgångsteologi lär att tro är en positiv kraft. Nya testamentet lär att tro är förtröstan på Jesus Kristus och vad han har gjort. Vi litar på hans makt och löften, inte på kraften i vår tro (Rom 3:26-28, Ef 2:1-8).

4. Framgångsteologi lär att bön i ”Jesu namn” garanterar att du får vad du ber om – som om det bokstavliga användandet av Jesu namn mekaniskt styr Guds hand. Men Nya testamentet lär att bön i ”Jesu namn” betyder att be för saker som överensstämmer med hans uppenbarade vilja och ändamål (1 Joh 5:14). Eftersom framgångsteologi ersätter Guds uppenbarade vilja med världslig framgång producerar inte framgångsteologi böner i Jesu namn.

5. Framgångsteologi uppmuntrar anhängare att ge för att få. Nya testamentet presenterar generositet som en gåva i sig självt – ett utgjutande av Kristi kärlek. Lärjungar ger inte för att få, de ger eftersom de redan har ”fått” den största skatten av alla (2 Kor 8:1-7).

6. Framgångsteologi lär att Guds mirakulösa verk är knutet till styrkan i människans tro. Evangelierna visar att detta är en lögn. Även om Jesus ibland vill att människor litar på hans makt att hela innan helandet, vid andra tillfällen så bestämmer han sig helt enkelt för att hela oavsett. Döda människor, till exempel, har inte befogenhet att namnge eller göra anspråk på någonting, och ändå väcker Jesus upp dem till livet (Luk 7:11-17). Och han bestämmer sig för att hela människor som varken ber om det eller tror att det kan hända (Joh 5:1-9). Guds makt att hela och befria är inte beroende av människans tro.

Engelska:

3. The prosperity gospel teaches that faith is a positive force. The New Testament teaches that faith is trust in the person and work of Jesus Christ alone. It is his power and promise upon which we lean not the power of our faith (Romans 3:26-28, Ephesians 2:1-8).

4. The prosperity gospel teaches that praying in “the name of Jesus” assures that you will get what you ask for – as if using the literal name of Jesus mechanistically forces God’s hand. But the New Testament teaches that praying in “Jesus’ name” means praying for things that accord with his revealed will and purposes (1 John 5:14). Since the prosperity gospel replaces God’s revealed will with worldly prosperity the prosperity system does not produce prayer in Jesus’ name.

5. The prosperity gospel encourages adherents to give in order to get. The New Testament presents generosity as a gift in and of itself – an outpouring of the love of Christ. Disciples do not give to get they give because they have already “gotten” the greatest treasure of all (2 Cor 8:1-7).

6. The prosperity gospel teaches that God’s miraculous work is necessarily tied to the strength of human belief. The Gospels show this to be a lie. While Jesus at times requires that people trust in his power to heal before healing, at other times he simply decides to heal regardless. Dead people, for example, do not have the power to name nor claim anything, and yet Jesus raises them (Luke 7:11-17). And he decides to heal people who neither ask for it nor believe it can happen (John 5:1-9). God’s power to heal and deliver does not depend on human faith.

Vad tycker du om framgångsteologi? Är Kennedys jämförelse bra?

 • Sam

  Kristenheten har ett dilemma här.
  Först så har man en liten dubbelmoral.
  Den kristna doktrinen gör ju klart att GT är GT. Dvs det nya har ersatt det gamla.
  Eller så har Jesus fullbordat det gamla så till den grad att det försvunnit, hur nu den logiken går ihop?
  Men man behöver ju pengar så då tillåter man tiondeLagen att få dispens från att vara ersatt. Men Jesus talar ju om tionde. Kom ihåg att egentligen så börjar ju NT i Apg. Eller hur?
  The prosperity bunch har ju missat lite genom att mena att om man ger till deras kyrka så ger man till Gud. Om det var så enklet att man bara gav och gav och fick tillbaka 100 falt så skulle vi knappast ha en ekonomisk kris i världen, tror jag.

  Vad jag vill säga är att innan man kastar sten på framgångsteologerna måste man granska sin egen teologi.
  Det finns väl ingen som menar att Guds folk ska vara de fattigaste på jorden, de sjukaste och de dummaste?

  Skriften är ganska så klar om att YHWH välsignar de som lyder honom. Då tror jag att man får Skriftens välsignelse. Och det är minst av allt pengar.

  Hebr 11:6 säger att vi måste ha tro för att behaga YHWH. Men jag tror inte att det är en tro som innebär att vi inte jobbar utan Gud bara förser oss.
  Skriften säger ju: 6 dagar ska du arbeta……..

  Sam

 • Ingrid P

  Sam: människor världen över svälter, det är värre än att inte fira sabbat….

 • Tomas Andersson

  Kanske finns lite av skillnaden mellan den framgångsteologi som finns/fanns i trosrörelsen i Sverige och den mer klassiska Kristendomen i vad man lägger tyngdpunkten mellan kvantitet och kvalitet i tron.

  Bibeln undervisar om vikten av att _ha_ kvantitet av tro i Matt. 17:20 och vikten av kvaliten på tron du _delar_ i Gal. 5.6. Bägge är givetvis jätteviktiga, men olika rörelser har valt att ibland ensidigt fokusera på det ena eller det andra.

  Jag tror att man behöver bägge, både att ha mycket och att dela det du har med kvalitet. Som att andas, man kan inte bara andas in och inte hellar bara andas ut.

  /Tomas

 • @Tomas Andersson: Bra reflektion Tomas!

  Jag instämmer i mycket som Kennedy skriver även om jag har lite synpunkter. Exempelvis skriver han: ”God’s power to heal and deliver does not depend on human faith.” och det stämmer ju, men det behöver ju inte betyda att det inte är bra att ha en stark tro ändå.

  Om jag tillåter mig själv att generalisera lite, så anser jag att det största problemet med framgångsteologin är att människans ego hamnar i fokus. Problem uppstår när man inte får det bönesvar som man vill ha eftersom felet då beror på ens egen bristande tro. Lösningen blir att försöka tvinga sig själv till att ”tro mer”, vilket kan få väldigt negativa konsekvenser.

 • joseph

  Hur gav man tionde i första församlingarna, när man redan hade givit allt till de fattiga som jesus uppmanade till? När infördes tiondet i NT om det alls görs? Kan tiondet vara ett sätt för de rika kristna att inte släppa sina skatter på jorden?

 • @joseph: Hej Joseph och tack för din kommentar!

  Enligt min förståelse så är frågan om tionde ganska så komplicerad. Reglerna kring tionde tillhör ju det gamla förbundet och alltså inte något som vi kristna automatiskt ”måste” lyda eftersom vi ju lever i det nya förbundet.

  Däremot ser vi ju att Abraham gav tionde även innan Sinaiförbundet instiftades och därför kan man dra slutsatsen att det är en god princip som även vi kristna kan leva efter.

  Jag tror att de första kristna, som ju var judar, fortsatte ge tionde eftersom det ingick i deras religiösa liv. Jag har inga belägg för detta, men det är något jag åtminstone kan tänka mig. De hednakristna gav ju inte tionde sen tidigare så därför ser vi hur Paulus börjar instruera dem hur de ska göra:

  “När det gäller insamlingen till de heliga, skall ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen skall var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara, så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst.” (1Kor 16:1–2)

  Det verkar alltså som att det var Paulus som införde detta med kollekt i samband med gudstjänsterna. Däremot nämner han inte hur mycket man ska ge utan snarare ”vad han lyckas spara”. Man behöver alltså inte nödvändigtvis ge just 10% utan man ger det man kan.

  Jag tycker det är bra att man samlar in pengar i församlingen, inte för att pastorerna ska bli rika, utan för att det finns behov.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.