Pastor Christian Mölk | Förkasta eller bekänna Jesus

 

Jag vill med den här bloggposten visa på två bibliska gensvar på Jesus gudomliga anspråk; antingen förkastar man Jesu gudomlighet eller så bekänner man Jesu gudomlighet.

 

Del 1 – Folket reagerar på Jesus.

Vi kan börja med att konstatera att Jesus gör gudomliga anspråk:

 • ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”” (Joh 8:58).

Uttrycket ”Jag är” är inget annat än Guds namn ”YHWH” som Gud uppenbarade för Mose:

 • ”Men Mose sade till Gud: ”Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?” Han svarade: ”Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg.” Då sade Mose till Gud: ”När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? vad skall jag då svara dem?” Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.” Och Gud sade ytterligare till Mose: ” Så skall du säga till Israels barn: Yhwh, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man kalla mig från släkte till släkte.” (2 Mose 3:11–15).

Detta Guds namn var för judarna heligt och det står så här i deras lag:

 • “Och den som smädar Herrens namn skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom. Vare sig det är en främling som smädar Namnet, eller en som är född i landet, skall han dödas. ” (3 Mose 24:16).

Det var alltså inte fel att uttala Guds namn ”Jag Är” utan det var fel att smäda Guds namn.

För Jesus verkar det vara viktigt att folk förstår att han är ”Jag Är”, alltså att Jesus är Gud:

 • “Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” ” (Joh 8:24).

Men vi märker också att detta påstående ger två helt olika reaktioner, den första är förkastelse:

 • “Men han sade till dem: ”Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag.” Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. ” (Joh 5:17–18).
 • Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: ”Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”” (Joh 10:31-33).
 • ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.” (Joh 8:58-59).

Den andra reaktionen på Jesu anspråk på att vara ”Jag Är” är bekännelse och tillbedjan:

 • “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” ” (Joh 20:28).
 • “Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: ”Tror du på Människosonen?” Han svarade: ”Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.” Jesus sade: ”Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.” Då sade mannen: ”Jag tror, Herre.” Och han tillbad honom. ” (Joh 9:35–38).

Sammanfattnings, Jesus gör anspråk på att vara Gud när han säger sig vara ”Jag Är” och han utmanar folk att ta ställning till detta. De som tror att Jesus är ”Jag Är”, får sina synder förlåtna. De som inte tror att Jesus är ”Jag Är”, de kommer enligt Jesus att dö i sina synder. Folk reagerar på Jesus gudomliga anspråk på två helt olika sätt; antingen vill de döda Jesus eller så bekänner de att Jesus är Gud och tillber honom.

Del 2 – Folket reagerar på de kristna.

Innan Jesus lämnade jorden och återvände till sin Fader så sa han till sina lärjungar att de kommer att bli förföljda på samma sätt som folket förföljde Jesus:

 • “Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. ” (Joh 15:20–21).

Jesus blev förföljd för att han gjorde anspråk på att vara Gud:

 • “Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Men han sade till dem: ”Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag.” Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. ” (Joh 5:16–18).
 • Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: ”Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”” (Joh 10:31-33).
 • ”Judarna svarade: ”Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds Son.”” (Joh 19:7).

Inte nog med att folket förföljde Jesus och ville döda honom för att han gjorde gudomliga anspråk, Jesus blev även till sist dödad på grund av detta:

 • ”Då sade översteprästen till honom: ”Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.” Jesus sade till honom: ”Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen. Vad anser ni?” De svarade: ”Han är skyldig till döden.”” (Matt 26:63-66).

Vi ser av översteprästens reaktion att Jesus svar uppfattades som ”hädelse”. Men vad var det som ansågs vara hädelse?

 • För det första så ansåg judarna att man inte fick kalla sig själv för ”Guds Son” och om man gjorde det så förtjänade man dödsstraff (Joh 19:7). När översteprästen frågar om Jesus är Guds Son och Jesus svarar ”Ja” så gör Jesus med andra ord konkreta anspråk på att vara gudomlig och översteprästen anser därmed att Jesus hädar och är skyldig till dödsstraff.
 • För det andra så reagerade översteprästen på att Jesus påstod sig snart ”sitta på Maktens högra sida”. Detta uttryck kommer från Psalm 110 där David säger om Messias: “Herren sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.” ” (Ps 110:1). Jesus själv kommenterar denna vers när han frågar fariseerna: “Om nu David kallar honom sin Herre, hur kan då Messias vara Davids son?” ” (Matt 22:45). Eftersom David kallar Messias för ”Herre”, vilket är en titel som i Gamla Testamentet används om Gud, så måste Messias vara mer än bara ”Davids son”, Messias måste vara större än bara en vanlig människa. När Jesus hävdar att han själv snart kommer att ”sitta på Maktens högra sida” så gör han med andra ord gudomliga anspråk, vilket klassades som hädelse av översteprästen.

Återigen ser vi att folk blir så extremt provocerade av Jesus anspråk på att vara gudomlig att de antingen totalt förkastar honom eller totalt accepterar honom. I detta fall ser vi att översteprästen förkastar Jesus och dömer honom till döden för att han ”hädar” genom att göra gudomliga anspråk.

Men Jesus sa ju att hans lärjungar skulle bli förföljda på samma sätt som Jesus själv blev förföljd. Detta ser vi rent konkret när Stefanus stenas till döds:

 • ”Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sade: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.” Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom, och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus, under det att han bad: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden insomnade han. Och Saulus hade gått med på att han dödades. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.” (Apg 7:55-8:1).

Översteprästen ansåg det vara hädelse när Jesus sa att han själv skulle sitta på Guds högra sida och nu anser folket att Stefanus ska stenas till döds på grund av att han ser Jesus ”stå på Guds högra sida”. Inte nog med att Stefanus stenas, Jesus ord går i uppfyllelse när folket startar en förföljelse på även övriga kristna. Folket förföljde och dödade Jesus för att han gjorde gudomliga anspråk och folket fortsätter att förfölja och döda de kristna för att de bekänner Jesus som gudomlig.

Även efter Jesus död så ser vi alltså att Jesu anspråk på att vara gudomlig ledde antingen till död och förkastelse eller accepterande och bekännelse. Folket dödade Stefanus, men Stefanus bekände vad han såg.

Denna debatt om Jesus gudomlighet har fortsatt i 2000 år och är fortfarande högaktuell. Jesus utmaning till sin egen generation fortsätter in i vår generation och även du behöver ta ställning till om du tror att Jesus är ”Jag Är” eller inte. Gång på gång så dyker det upp rörelser som anser sig tro på Jesus, men som inte tror att Jesus är den han själv säger sig vara. Jehovas Vittnen, Islam och Messianska Föreningen Shalom tror att Jesus är något, men inte att han är Gud. Vad tror du?

Avslutningsvis så vill jag citera Hebreerbrevet:

“Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. ” (Hebreérbrevet 3:1–8).

Läs mer:
http://aletheia.se/2011/05/09/yeshuas-jesu-gudom-vattendelare-i-hebreiska-rorelsenkristenheten/
http://www.mamres.net/?p=4237

 • ”: Jag Är har sänt mig till ”

  – Hur skriver man Jag Är (med stort Ä) på hebreiska?

 • Som du säkert känner till så är detta Folkbibelns sätt att visa att det är Guds namn som menas. Du får skylla på Folkbibeln om du har något emot det.

 • @Lewanu: ”Hur skriver man Jag Är (med stort Ä) på hebreiska?”

  Ehyeh = Ego Eimi = Jag Är

 • Christian, inte menar du väl att Guds heter Ego Eimi? är ”Ego förnamnet och Eimi familjenamnet? :)

  Om ”ego eimi” är Guds namn, hur kunde då Jeshua säga följande:

  ”Än en gång frågade han dem: ”Vem söker ni?” De sade: ”Jesus från Nasaret.” Jesus svarade: ”Jag sade er att det är jag. (ego eimi) ” Joh 18:7-8

  – Ego eimi är inte Guds namn, utan det betyder det som Jeshua säger här: Det är jag.

  Du kämpar desperat för att försvara det som apostlarna aldrig förkunnade, utan det som kyrkan utformade. Det finns egentligen bara två val för dig: Bli apostolisk eller bli katolik. ;)
  Shabbat shalom min vän!

 • @:
  ”Christian, inte menar du väl att Guds heter Ego Eimi?”

  Ego eimi är en översättning av den hebreiska betydelsen av Guds namn. Guds namn var aldrig tänkt som en betydelselös bokstavskombination utan är ett namn som betyder någonting. Därför går Guds namn att översätta till alla jordens språk och inte bara hebreiska. För en grek heter Gud ”Ego Eimi” och för en svensk heter Gud ”Jag Är”.

  Johannes använder gång på gång ”Jag Är” för att syfta på Guds namn:

  “Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.” (Joh 8:58-59).

  “Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och sade till dem: ”Vem söker ni?” De svarade: ”Jesus från Nasaret.” Han sade till dem: ”Jag Är”. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus sade till dem: Jag Är, vek de tillbaka och föll till marken. ” (Joh 18:4–6).

  Varför skulle judarna ha velat stena Jesus om det inte var för att de ansåg att Jesus hädade Guds namn när han sa att han själv är ”Jag Är”?

  Varför föll de romerska soldaterna när Jesus sa ”Jag Är” om det inte var för att Jesus använde Guds namn?

  ”Du kämpar desperat för att försvara det som apostlarna aldrig förkunnade, utan det som kyrkan utformade.”

  Eftersom allt det jag har skrivit om är hämtat från aposteln Johannes så verkar det onekligen som att apostlarna visst förkunnade detta. Man behöver inte kämpa desperat för att se att Jesus är Gud, det räcker med att läsa Johannesevangeliet.

 • Christian: ”Varför föll de romerska soldaterna när Jesus sa “Jag Är” om det inte var för att Jesus använde Guds namn?”

  – Vi vet inte varför de föll. Det kan ha varit för att Jeshua är Messias Guds son. Det var nämligen att visa på detta som var Johannes drivkraft att skriva sitt evangelium.

  Christian: ”För en grek heter Gud “Ego Eimi”.

  – Skojar du på mig. :) Har ni fått lära er det på skolan?

  I Joh 18:8 översätter Folkbibeln Jeshuas ord ego eimi med ”det är jag”. Hur kan det komma sig? Har du någon bra förklaring?

  En fråga till. Om nu Jeshua inte talade grekiska med Jerusalems skriftlärda och fariséer, utan hebreiska, vad anser du att motsvarade ord till ego eimi är på hebreiska? Är det YHWH?

 • ”- Vi vet inte varför de föll.”

  Jag tycker det är lite komiskt att du anklagar mig för att vara okunnig, samtidigt som du inte kan förklara det som är helt uppenbart.

  Vi vet visst varför de föll: ”När Jesus sade till dem: Jag Är, vek de tillbaka och föll till marken.”

  De föll därför att Jesus sa ”Jag Är”.

  ”Har ni fått lära er det på skolan?”

  Nej, men det står i 2 Mose 3:11–15 att Guds namn är ”Jag Är”. Varför skulle man inte kunna översätta det till grekiska eller svenska?

 • outsider

  ”Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.” (i 2 Tim 2:25-26)

  Att beröva Gud den äran som tillfaller endast honom är att göra djävulens vilja. Att ge den äran till vem som helst annan är att gå emot honom som säger: Jag ger inte min ära åt någon annan. (i Jesaja 48:11)

  Den äran som tillfaller Gud kan man läsa om i Upp 4:11; ”Du, vår Herre och Gud,
  är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”

  Den äran som tillfaller Jesus Kristus, Guds son, kan man läsa om i Upp 5: 9-10;

  ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud,
  och de skall regera på jorden.”

  Judas slutar sitt korta brev med lovprisning till ”den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.”

  Den frikyrklige ”kristne” vet inte vem den ende Guden är.

  Den dagen kommer när de religiösa illusionerna kommer att krossas, den dagen kallas för Herrens dag i skriften.

 • @outsider: Tack för din kommentar!

  Om du vill får du gärna förklara lite mer om vad du menar med ”religiösa illusioner”. Jag blir nyfiken på vad du menar när du skriver på det sättet.

 • outsider

  Jo, ”religiösa illusioner” är all befintlig religion i världen.

  ”Jesus svarade: ”Varje planta, som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas upp med roten.” (Matt 15:13)

 • Christian, du glömde att besvara dessa två frågor.

  I Joh 18:8 översätter Folkbibeln Jeshuas ord ego eimi med “det är jag”. Hur vet man när ego eimi betyder ”YHWH” och när det betyder ”det är jag”?

  Om nu Jeshua inte talade grekiska med Jerusalems skriftlärda och fariséer, utan hebreiska, vad blir ego eimi på hebreiska?

 • @: ”Christian, du glömde att besvara dessa två frågor.”

  Du har inte svarat på min fråga: “Varför föll de romerska soldaterna när Jesus sa “Jag Är” om det inte var för att Jesus använde Guds namn?”

  ”Vi vet inte” räcker inte som svar.

 • outsider

  Vad Jesus i Johannesevangeliet ville att hans lärjungar skulle tro och förstå var att han var sänt av Gud, och kom från honom, (Joh 3:17, 3:34, 5:23, 5:36-38, 6:29, 6:44, 6:57, 7:16, 7:29, 7:33, 8:16, 8:18, 10:36, 12:49, 13:20, 14:24, 15:21, 16:5, 17:3, 17:8, 17:23, 17:25, 20:21)

  Vad Jesus säger är: ”Tro på Gud och tro på mig.” Joh 14:1

  Vad aposteln Johannes säger vara syftet med det han skrev var att:

  ”ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.” Joh 20:31

  De som kräver en annan bekännelse har förstås ingenting med Jesus att göra.

 • Christian Mölk: ”Du har inte svarat på min fråga: “Varför föll de romerska soldaterna när Jesus sa “Jag Är” om det inte var för att Jesus använde Guds namn?””

  Jo, jag gav detta svar: ”Vi vet inte varför de föll. Det kan ha varit för att Jeshua är Messias Guds son. Det var nämligen att visa på detta som var Johannes drivkraft att skriva sitt evangelium.”

  Har du låg tilltro till vad det innebär att vara ”Messias Guds son”? När Jeshua sade ”det är jag”, så föll de på grund av den kraft som den finns i att vara Messias Guds son. Att ”ego eimi” inte betyder eller kan uppfattas som Guds namn, visar vers 8 där Folkbibeln översätter: “Jag sade er att det är jag. (ego eimi) ”. Därmed har Folkbibeln ”skjutit sig i foten” eftersom Jeshua sade ”jag sade er”. Han sade alltså ”det är jag” även första gången. :)

  Det är en väl omhuldad myt att ”ego eimi” har någon koppling till Guds namn YHWH.

  Nu är det din tur att svara:

  I Joh 18:8 översätter Folkbibeln Jeshuas ord ego eimi med “det är jag”. Hur vet man när ego eimi betyder “YHWH” och när det betyder “det är jag”?

  Om nu Jeshua inte talade grekiska med Jerusalems skriftlärda och fariséer, utan hebreiska, vad blir ego eimi på hebreiska?
  Ha en fin dag, min vän!

 • @outsider: ”De som kräver en annan bekännelse har förstås ingenting med Jesus att göra.”

  Jesus själv säger att ”om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” ” (Joh 8:24).

  Menar du att Jesus inte har med sig själv att göra?

 • @outsider: De som kräver en annan bekännelse har förstås ingenting med Jesus att göra.

  – Om detta vore sant skulle de flesta kristna under historien inte haft något med Jesus att göra. I stort sett hela frikyrkligheten skulle gå evigt förlorad.

  Man kan mycket väl tro på Jesus och tro på Gud, men ha en bristfällig eller felaktig kunskap om Gud och Jesus. De historiska vittnesbörden från kristna visar att du går för långt i dina fördömanden. Du drar slutsatser som motverkar dina egna syften när du gör sådana kategoriska uttalanden. Är inte du med i Filadelfia Stockholm? Eller har jag fel?

 • @Christian Mölk: Jesus själv säger att “om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” ” (Joh 8:24).

  – Nej, Jesus säger inte detta. Det är din tolkning av vad han säger enligt den grekiska texten.

 • @: ”Det är en väl omhuldad myt att “ego eimi” har någon koppling till Guds namn YHWH.”

  Jag tror att du har fel och mitt bevis för det är du inte kan svara på varför de romerska soldaterna föll när Jesus sa ”Jag Är”.

  Guds namn är ”Jag Är” oavsett vilket språk man använder. Kan du hitta en enda Bibelöversättning som översätter 2 Mose 3:14 med ”YHWH”?

 • @: ”I Joh 18:8 översätter Folkbibeln Jeshuas ord ego eimi med “det är jag”. Hur vet man när ego eimi betyder “YHWH” och när det betyder “det är jag”?”

  Jag tror att sammanhanget får avgöra den saken.

  ”Om nu Jeshua inte talade grekiska med Jerusalems skriftlärda och fariséer, utan hebreiska, vad blir ego eimi på hebreiska?”

  Jag kan inte hebreiska tillräckligt bra för att svara på den frågan, det är bättre du frågar en språkvetare.

 • @Christian Mölk: Jag kan inte hebreiska tillräckligt bra för att svara på den frågan, det är bättre du frågar en språkvetare.

  – Så mycket vet du väl att ”ego eimi” motsvarar det hebreiska ”ani hu”. Ani hu betyder ordagrant ”jag han” som skall förstås ”det är jag”, men hebreiskan utelämnar verbet ”att vara”. Så därför faller hela idén med Jag Är.

  Christian: ”Jag tror att sammanhanget får avgöra den saken.”

  – I Joh 18:6-8 ser vi ju av Jeshuas uttalande att ”ego eimi” skall förstås på samma sätt båda gångerna han säger det. Så i detta fall visar sammanhanget att det i båda fallen skall översättas med ”det är jag”. Du bör ge texten rätt i detta fall om du vill vara texttrogen.

 • Christian Mölk: ”Guds namn är “Jag Är” oavsett vilket språk man använder.”

  – Du gör en grov förenkling som blir helt fantasifullt.

  ”Moses said to God, ”When I come to the Israelites and say to them ‘The God of your fathers has sent me to you.’ and they ask me, ‘What is His name?’ what shall I say to the?” And God said to Moses, ”Ehyeh-Asher-Ehyeh.” (Exodus 3:13-14)

  ”Ehyeh-Asher-Ehyeh” är de hebreiska orden i 2 Mos 3:14 och den hebreiska motsvarigheten till ”ego eimi” är ”ani hu”. Inte så stor koppling som du kan se.

 • outsider

  Det är Gud som har makten att kasta en människa i helvetet (=Gehenna) inte jag. Den makten Gud har skall man frukta säger Jesus: ”Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” Matt 10:28.

  Men ni behöver inte oroa er. Er käre universalistiske MFS-broder SÅ kan berätta för er att det finns varken himmel eller helvete och att alla är lika frälsta oavsett vilken Gud de tror på eller inte tror på.

  Jag utgår ifrån det ordet som säger att: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.” (2 Joh 1:9).

  Hur pass frälst kan man man vara utan Gud?

  Det är den ende Guden som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre. (Judasbrevet sista versen)

  Att göra Jesus till Gud när Skriften vittnar om att han är Guds son är ett praktexempel på att ”gå längre”, att gå utöver Kristi lära.

  Den som har Jesus till sin Gud har gått i djävulens mest avancerade fälla. Det finns nämligen bara en som är Gud (Jesaja 45:22 m.fl.) Om nu Jesus är Gud så är han den ende Guden som finns, och hela Skriften i övrigt har blivit meningslös, det vet djävulen som kan Skriften bättre än de ”kristna”.

  Får han den ”kristne” att bekänna Jesus som Gud, så har han fått honom samtidigt att förneka den ende Guden som finns (= Jesu Kristi Gud och Fader Ef 1:3, Joh 17:3) och det utan att de ”kristne” stackarn själv märker någonting. Han är grundlurad!

  Den som förblir i Kristi lära har både Fadern och Sonen säger aposteln. Precis som Tomas med sina ord: ”Min Herre och min Gud!”

  Att Tomas hade samma Gud som Jesus, det kan man lita på! Han kom till Gud genom att tro på Jesus, därav hans ord: ”Min Herre och min Gud!”

  Det jag har skrivit här upplevs alltså som dömande och mindre fint av någon, men det finns tyvärr mindre fina saker i tillvaron i denna värld, vilket inte är helt mitt fel.

  Någon frågar om jag är med i Filadelfia Stockholm. Svaret är att jag har aldrig varit medlem i Filadelfia Stockholm och går inte dit, fast rätt ofta går jag förbi den vita byggnaden som sägs vara Filadelfiakyrkan, jag tror att de har till och med skrivit det namnet på fasaden av byggnaden.

 • @: ”- Så mycket vet du väl att “ego eimi” motsvarar det hebreiska “ani hu”.”

  Anledningen till att jag inte vill diskutera det hebreiska så mycket är för att det blir så spekulativt. Eftersom Johannes skrev på grekiska så tycker jag vi håller oss till att diskutera den grekiska texten.

  ”- I Joh 18:6-8 ser vi ju av Jeshuas uttalande att “ego eimi” skall förstås på samma sätt båda gångerna han säger det.”

  Du har fel, och beviset för det är soldaternas reaktion. Men tyvärr kommer jag inte genom argumentation kunna visa för dig att Jesus är YHWH eftersom ditt hjärta är förhärdat.

 • @outsider: ”Att göra Jesus till Gud när Skriften vittnar om att han är Guds son är ett praktexempel på att “gå längre”, att gå utöver Kristi lära.”

  Jag håller inte med dig. Det är Skriften själv som vittnar om Jesus såsom Gud:

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1, SFB-98)
  “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. ” (Johannesevangeliet 1:14, SFB-98)
  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18, SFB-98)

 • @outsider: Men ni behöver inte oroa er. Er käre universalistiske MFS-broder SÅ kan berätta för er att det finns varken himmel eller helvete och att alla är lika frälsta oavsett vilken Gud de tror på eller inte tror på.

  – Du har fel!

 • @: Vad har han fått det ifrån?

 • @Christian Mölk: “- I Joh 18:6-8 ser vi ju av Jeshuas uttalande att “ego eimi” skall förstås på samma sätt båda gångerna han säger det.”

  Du har fel, och beviset för det är soldaternas reaktion. Men tyvärr kommer jag inte genom argumentation kunna visa för dig att Jesus är YHWH eftersom ditt hjärta är förhärdat.

  – Jag håller mig till Jeshuas ord att han säger att han sade samma sak båda gångerna. Du stöder dig på din tolkning om varför de föll. Jag tror att de föll för att Jeshua är den han är.

  Jag är inte förhärdad i mitt hjärta, jag älskar Gud och hans Smorde Son Jeshua! :)

 • @Christian Mölk: @SÅ: Vad har han fått det ifrån?

  – Vet inte. Det enda som stämmer är att (det katolska) ”helvetet” är ett medeltida påhitt. Bibeln använder andra metaforer eller uttryck för det straff som drabbar de ohörsamma och laglösa. Frukta honom som kan förgöra både kropp och själ i Gehenna, sa Jeshua, och det är inte Satan han avsåg.

 • Debora utan h

  Lewanu: “Hur skriver man Jag Är (med stort Ä) på hebreiska?”

  Ehyeh = Ego Eimi = Jag Är

  En språkkurs är att rekommendera innan man skriver en artikel som är baserat på kunskaper i hebreiska och grekiska.

  obs NT finns också på Hebreiska så det går att läsa där vad Jesus sa i de olika sammanhangen. Den översättningen är ju lika trovärdig som den svenska eller varför inte den grekiska.

 • Jag kan till viss del hålla med dig Debora, men samtidigt måste jag hävda att om bara språkvetare får blogga om bibliska ord kommer vi få en väldigt torr diskussion.

  En blogg med kommentarsfunktion är inte en färdig och gjuten undervisning utan nerskrivna tankar som är öppna för diskussion.

 • @Christian Mölk: ”Jag kan till viss del hålla med dig Debora, men samtidigt måste jag hävda att om bara språkvetare får blogga om bibliska ord kommer vi få en väldigt torr diskussion.”

  – Kanske torr, men klart intressant. :)

  Finns det inget mellanläge mellan språkvetare och totalt okunnig?

 • @: Det var språkvetare som kom fram till att ego eimi skulle översättas till ”Jag Är” i Folkbibeln så jag vet inte om Debora är så nöjd med dessa heller :)

  Kanske är det så att till och med totalt okunniga har tillåtelse att uttala sig om Bibeln, så länge som man är öppen för diskution? Om vi börjar tysta ner folk som uttalar sig om Bibeln bara för att vi anser att de är okunniga så får vi en väldigt olustig debatt.

 • @Christian Mölk: Det visar bara att språkvetare också kan ha en agenda. Innan Folkbibeln kom ut hade de flesta kristna i Sverige trott att Jesus sade ”.. om ni inte tror att jag är den jag är…” och de hade klarat sig bra på det. :)

  Jo, du har rätt att en blogg skall vara öppen för alla. Men som bloggägare kan det väl vara trevligt om inläggen håller en hyfsad nivå?

 • outsider

  Christian Mölk:

  Det du bygger upp med denna blogpost är byggt på lösan sand. Det är ett luftslått på lösan sand.

  Påståendet att orden ”jag är” på hebreiska blir Yod He Vav He tillhör kategorin frikyrklig folktro och vandringssägen. Det är helt enkelt bara nys.

  I övrigt liknar projekt av denna art rättshaverism.

  Hade du trott på Gud så skulle du veta att han är den ende, det är vad han säger om sig själv i Jesaja 45:22, m.fl. ställen i samma bok.

  Hade du trott på Jesus så skulle du veta att han bekräftar dessa Guds egna ord i Joh 17:3, och i samtalet med den skriftlärde i Markus 12:32.

  Hade du trott på aposteln Paulus så skulle du veta att vi har bara en Gud, Fadern, 1 Kor 8:6.

  Hade du vidare trott på samme Paulus skulle du veta att medlaren mellan den ende Guden och människor är en människa, Kristus Jesus,1 Tim 2:5.

  Hade du trott på Gud, och på Guds son Jesus Kristus, och på hans apostlar, skulle du tillsammans med Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror kunna prisa den ende Guden med dessa ord:

  ”den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.” (Judasbrevet versen 25)

  Du Christian Mölk har klättrat upp i ett träd som kommer att fällas.

  Jesus svarade: ”Varje planta, som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas upp med roten.” Matt 15:13

 • Christian jag skrev ”Hur skriver man Jag Är (med stort Ä) på hebreiska?”

  Du svarar: Ehyeh = Ego Eimi = Jag Är

  – Ehyeh är inte hebreiska. När Jesus säger jag är,,, så säger han Ani = jag. Det finns nämligen inte ordet är på Hebreiska och alltså inget stort Ä.
  Skulle Jesus säga ….jag är han…(svenska) så heter det …ani ho…. (hebreiska) och det betyder rakt översatt jag han. Det blir en konstig mening för oss så därför stoppar vi i svenska språket in ordet är MEN det finns inte i hebreiskan.
  Med tanke på det så faller hela resonomanget eftersom grunden är fel.

  Läs gärna min nya artikel där jag talar om vad ”född på nytt” egentligen heter ;) http://lewanu.wordpress.com/2011/06/06/fralst-ar-det-att-vara-fodd-pa-nytt-eller-fodd-som-ny/

 • @outsider: ”Hade du trott på Gud så skulle du veta att han är den ende, det är vad han säger om sig själv i Jesaja 45:22, m.fl. ställen i samma bok.”

  Jag tror på Gud och utgår ifrån Bibeln i min tro. Det finns väldigt många Bibelord som väldigt tydligt visar att Jesus är Gud, exempelvis:

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1, SFB-98)
  “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. ” (Johannesevangeliet 1:14, SFB-98)
  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18, SFB-98)

  Det finns också väldigt många Bibelord som säger att Gud är en, men som samtidigt kopplar ihop detta med Jesus. Ett exempel på detta kan du läsa i min senaste bloggpost: ”Vem såg Jesaja?” Jesaja såg YHWH men när Johannes citerar Jesaja så säger han att Jesaja såg Jesus. Det finns många sådana exempel.

  Du kan inte bara välja att lyfta fram de Bibelord som passar dina egna åsikter. Om du vill kalla dig själv för biblisk behöver du även lyfta fram de Bibelord som kopplar samman Jesus och Gud. Till exempel:

  “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. ” (Titusbrevet 2:13, SFB-98)

  “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” ” (Johannesevangeliet 20:28, SFB-98)

  “Jag och Fadern är ett.” ” (Johannesevangeliet 10:30, SFB-98)

 • @Lewanu: ”Ehyeh är inte hebreiska.”

  ”Jag är den jag är” är ”ehyeh asher ehyeh” på hebreiska och förkortas till ”Jag är” på svenska och ”ehyeh” på hebreiska.

  Kolla grundtexten i 2 Mose 3:14.

 • outsider

  läs ingenting av henne, detta är vad den Torahtrogne Paulus säger i 1 Tim 2:11-12;

  ”En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig.Jag tillåter inte att en kvinna undervisar…”

 • outsider

  Ord står mot ord alltså. Christian Mölk vs. Jesus från Nasaret.

  Utgången av den bataljen är given.

  Jesus är den hörnstenen som ingen flyttar på. Försöken har varit många, här är det en, (bland flera andra), som pågår.

  Varningen som Jesus gav var denna: ”Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder.” Matt 21:44

  Jesus säger: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus”(Joh 17:3)

  frågan ÄR:

  står det i den versen att ”de känner mig, den ende sanne Guden, eller står det att ”de känner dig, den ende sanne Guden?

  Fundera på det Christian Mölk! Försök om du bara kan!

  Vilken vacker dag det skulle ha varit att omvända sig på. Sveriges nationaldag år 2011.

 • @outsider: ”Ord står mot ord alltså. Christian Mölk vs. Jesus från Nasaret.”

  Du väljer bara ut de Bibelord som passar dina egna åsikter och blundar för de som helt uppenbart visar att Jesus är Gud:

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1, SFB-98)
  “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. ” (Johannesevangeliet 1:14, SFB-98)
  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18, SFB-98)

  Menar du att aposteln Johannes går emot Jesus?

 • Debora utan h

  Outsider: ”Påståendet att orden “jag är” på hebreiska blir Yod He Vav He tillhör kategorin frikyrklig folktro och vandringssägen. Det är helt enkelt bara nys.”

  Detta påstående är väldigt intressant och kanske sant. Jag har tänkt i liknande banor många gånger. Men till den som inte kan det minsta hebreiska och inte är intressread av att lära sig det, blir det väldigt svårt att förklara.

  (Fast detta kan du förstås inte läsa för jag är ju bara en kvinna. Om karlarna hade tagit sitt andliga ansvar från början så hade det inte sett ut som det gör idag. De flesta män älskar pengar, mat, TV-sport och står ut med att de har en troende hustru så de själva inte behöver besvära sig med nåt.
  Detta är ett riktigt stort problem, inom judendomen finns det många bra lösningar på det men i den kristna kyrkan fortsätter man att anställa kvinnliga pastorer och präster som knappt tror på GUD och samtalar aldrig om problemet ”de avfälliga männen”.)

 • @Debora utan h: “Påståendet att orden “jag är” på hebreiska blir Yod He Vav He”

  Inte om man direktöversätter. Men min poäng är att Guds namn är ”Jag är” på svenska, alternativt ”Jag är den jag är”. Om det stämmer så kan man visst lyfta fram många påståenden som Jesus säger som att han använder sig av Guds namn. Om min tes stämmer så använder sig Jesus till och med av Gudsnamnet om sig själv.

  Men bevisa mig gärna fel! Jag är öppen för diskution.

 • outsider

  Menar du Christian Mölk att när översteprästen i Markus 14:61 frågar Jesus om han är Messias, den Välsignades son, och får svaret från Jesus att han är, så menar Jesus egentligen att han inte är Messias, den Välsignades son, men att han är den Välsignade, dvs. Gud själv?

  Folkbibeln skriver de orden som Jesus svarar med som: ”Jag Är”

  Svarar du ja, så har jag en liten följdfråga som är lätt att gissa vilken den Är.

 • ”och får svaret från Jesus att han är, så menar Jesus egentligen att han inte är Messias, den Välsignades son, men att han är den Välsignade, dvs. Gud själv?”

  – jag väntar också med spänning på svaret.

 • Outsider ”läs ingenting av henne, detta är vad den Torahtrogne Paulus säger i 1 Tim 2:11-12;”

  – har du fått någon andlig högmods mens eller vad är ditt problem?

 • @outsider: ”Menar du Christian Mölk att när översteprästen i Markus 14:61 frågar Jesus om han är Messias, den Välsignades son, och får svaret från Jesus att han är, så menar Jesus egentligen att han inte är Messias, den Välsignades son, men att han är den Välsignade, dvs. Gud själv?”

  Bara för att Jesus är Gud behöver inte det betyda att Jesus inte är Messias.

  I Gamla Testamentet står det att Gud själv ska komma till jorden som en frälsare: “Säg till de försagda: ”Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. ” (Jesaja 35:4, SFB-98)

  Gud kom till jorden och föddes som en människa och fick namnet ”Frälsare”.

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1, SFB-98)
  “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. ” (Johannesevangeliet 1:14, SFB-98)
  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18, SFB-98)

  Du har fortfarande inte svarat på min fråga: ”Menar du att aposteln Johannes går emot Jesus?”

 • Outsider ”läs ingenting av henne, detta är vad den Torahtrogne Paulus säger i 1 Tim 2:11-

  – vad är ditt problem?

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Gud kom till jorden och föddes som en människa…” är INTE vad Bibeln lär!

  Detta är vad Skriften lär: ”Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.” Rom 8:3

  Du säger att Gud kom till jorden, Skriften säger att Gud sände sin son.

 • outsider

  Lewanu: Paulus säger ingenting om din blogg i Bibeln, det var ett lustigt sätt att citera det jag skrev.

  Vad Paulus säger är att han tillåter inte att en kvinna undervisar.Han grundar sig på Torahns skapelseordning i sin motivering. Take it or leave it.

  Vad MFS gör av Paulus undervisning i övrigt vet vi redan.

  PS. Mina problem vet du ingenting om.

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Du har fortfarande inte svarat på min fråga: “Menar du att aposteln Johannes går emot Jesus?”

  Aposteln Johannes går inte emot Jesus, det har klåfingriga bibelöversättare gjort, som i fallet Joh 1:18.

  Angående Joh 1:1 så måste man välja vad man skall tro. Gud säger i Jesaja 45:22; ”ty jag är Gud och det finns ingen annan.”

  Joh 1:1 säger att det hos Gud var en Gud till, som kallas för ”Ordet”.

  Det är en Gud för mycket!

  Det gör den som säger att ingen annan finns till en lögnare.

  Versen är korrupt i den delen som säger att ordet var Gud.

  Jesus bekänner den ende Guden i Joh 17:3, och det är inte han själv, men Fadern, det framkommer tydligt i den versen.

 • @outsider: ”Du säger att Gud kom till jorden, Skriften säger att Gud sände sin son.”

  Du har rätt i att Skriften säger att Gud sände sin son, men Skriften säger också att Guds son är Gud själv:
  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18, SFB-98)

  ”Det är en Gud för mycket!”

  Du särar på Fadern och Sonen på ett felaktigt sätt. Jesus själv säger att Fadern och Sonen är ETT. Det finns bara en Gud och både Fadern och Sonen är denne Gud.

  ”Versen är korrupt i den delen som säger att ordet var Gud.”

  Du väljer alltså bort de delar av Bibeln som inte passar din tro? Och så kallar du mig för obiblisk?

 • outsider

  ”Du väljer alltså bort de delar av Bibeln som inte passar din tro? Och så kallar du mig för obiblisk?”

  Jag väljer att kolla upp vilka alternativa läsarter det finns för de textavsnitt som inte går ihop med Skriften i övrigt.

  T.ex ”Den enfödde, som själv är Gud” (Joh 1:18) går inte ihop med vad Jesus säger obs. I SAMMA BOK!!, nämligen att Fadern är den ende sanne Guden (Joh 17:3). Då finns det i Notboken till Bibel 2000 denna läsart: ”Den ende sonen, som alltid är nära Fadern”, och just det problemet är då ur världen.

  Man har sedan 300-talet ”vetat” att Jesus är Gud, inte undra att det har påverkat bibeltexten. Det finns ca. 6-7 ställen där det går att fiffla med kommatering och andra små händiga manipulationer.

  Man kan tacka Gud för bibelvetenskapen och textkritiken, tack vare dem vet man vad som händer med bibeltexten.

  Den andra approachen (den du har) är att skaffa sig en speciellt framtagen bibelöversättning (med syfte att bevisa att Jesus ÄR Gud) av typen Folkbibeln eller Reformationsbibeln och stirra sig blind på t.ex 1 Tim 3:16 där det lär stå i Reformationsbibeln att Gud blev uppenbarat i köttet. Sen kan man glatt fortsätta sin färd mot undergången, med en Bibel under armen!

  Du Christian Mölk har ett litet problem med din framställning…

  Om Jesus nu Är JHVH och samme Jesus talar om sin Gud, så som han gör i Joh 20:17, vem är då Gud till JHVH? Är det den judiske Ein Sof, eller den hinduistiske Brahman, är det oändligheten, eller Naturen, eller vad?

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Det finns bara en Gud och både Fadern och Sonen är denne Gud.”

  Det är vad Du säger.

  Vad Gud själv säger är detta i Jesaja 45:5;

  Jag är HERREN (JHVH) och det finns ingen annan.
  Utom mig finns ingen Gud. (jämför gärna med Jesu ord i Joh 17:3)

  Det går bara en person i ordet ”jag”, du har blivit ägd Christian Mölk!

 • @outsider: ”Det går bara en person i ordet “jag”, du har blivit ägd Christian Mölk!”

  Det finns bara en ”etta” i ordet ett, men ändå säger Jesus “Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30).

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Det finns bara en “etta” i ordet ett, men ändå säger Jesus “Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30).”

  Att han är ett med Fadern är vad Jesus säger. Att han ÄR Fadern är vad du säger. För Jesus är Fadern den ende sanne Guden, Joh 17:3, men du tror inte på honom.

 • @outsider: Jag har aldrig sagt att Jesus är Fadern. Jag har däremot sagt att Jesus är Gud. Det finns många Bibelord som styrker att Jesus är Gud:

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Johannesevangeliet 1:1)

  “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” (Johannesevangeliet 20:28)

  “medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” (Titusbrevet 2:13)

  “Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.” (Hebreérbrevet 1:8–9)

 • outsider

  ”Då svarade den skriftlärde honom: »Mästare, du har i sanning rätt i vad du säger, att han är en, och att ingen annan är än han.” Markus 12:32

  Ja men Jesus, vad är det du säger? Vet du inte att det är Du som ÄR Gud?

 • @outsider: Om Jesus inte är Gud, varför skrev då Johannes det i Joh 1:1? Varför står det så i Hebreerbrevet 1:8? Varför bekände Tomas att Jesus är Gud?

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Jag har aldrig sagt att Jesus är Fadern.”

  För att vara Gud måste Jesus vara Fadern, eftersom Fadern enligt Jesus är den ende sanne Guden. Men som sagt, du tror inte att det är så som Jesus säger. Du vet till och med bättre än Gud själv.

  Tomas och Jesus har samma Gud.

  ”Jesus sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Joh 20:17

  Vem är Jesu Gud? Jesu Gud är Fadern. Vem är hans lärjunges Gud? Hans lärjunges Gud är också Fadern. Vem är då Tomas Gud om Tomas är en lärjunge till Jesus?

  En svårare fråga är: Vem är Jesu Gud om Jesus redan är JHVH? Vem är Gud till JHVH? Svara på det Christian Mölk! Du är det svaret skyldig!

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Om Jesus inte är Gud, varför skrev då Johannes det i Joh 1:1? Varför står det så i Hebreerbrevet 1:8? Varför bekände Tomas att Jesus är Gud?”

  Det finns bra svar på de frågor. När du kommer till omvändelse och tror på Jesus Kristus, Guds son, så kommer du att få svaren precis så som jag har fått.

  Några svar har du dessutom redan fått, men kanske inte hajat.

 • @outsider: ”Det finns bra svar på de frågor.”

  Du är selektiv i din Bibelläsning. Du visar bara på de Bibeltexter som bekräftar dina egna åsikter. Om du vill kalla dig själv biblisk behöver du lyfta fram hela Bibeln, inte bara vifta bort de texter som inte passar.

  Jesus är både Gud och människa.

  I sin gudomlighet så tituleras han som Gud:

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. ” (Johannesevangeliet 1:1, SFB-98)
  “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. ” (Johannesevangeliet 1:14, SFB-98)
  “Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. ” (Johannesevangeliet 1:18, SFB-98)

  I sin gudomlighet så kan han ta emot tillbedjan och bekännelse:

  “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” ” (Joh 20:28).
  “Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: ”Tror du på Människosonen?” Han svarade: ”Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.” Jesus sade: ”Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.” Då sade mannen: ”Jag tror, Herre.” Och han tillbad honom. ” (Joh 9:35–38).

  I sin mänsklighet så kan han dö för våra synder, vara vår förebedjare och kalla Fadern för Gud.

 • outsider

  Christian Mölk:

  Din bloggpost lär ut att Jesus är JHVH. Jesus talar om sin Gud i Joh 20:17. Var så god och berätta vem är Gud till Jesus/JHVH.

 • outsider

  Läran om sann Gud och sann människa fick du härifrån:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Euphemia

 • outsider!

  Jesus säger själv att han är fadern!

  Joh 14:7 Haden I känt mig, så haden I ock känt min Fader; nu kännen I honom och haven sett honom.”

  Den de känner är Jesus, men Jesus säger att de känner fadern och har sett honom.

  Lite senare i samma kapitel säger Jesus: Joh 14:18 Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.

  Detta säger han efter att ha introducerat anden, det är alltså anden som skall komma, inte Jesus eller fadern, ändå säger Jesus att han inte skall lämna dem faderlösa, utan att han skall komma till dem.

  Summan av kardemumman är att Jesus säger att han är fadern för lärjungarna!

  Bj

 • @outsider: ”Din bloggpost lär ut att Jesus är JHVH.”

  Japp! Jesus själv säger det: “Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” ” (Joh 8:58).

  Att Jesus faktiskt använder Guds namn ser vi av reaktionen: “Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. ” (Joh 8:59).

  ”Jesus talar om sin Gud i Joh 20:17. Var så god och berätta vem är Gud till Jesus/JHVH.”

  Som jag sa tidigare så är Jesus både Gud och människa. I sin mänsklighet så identifierar Jesus sig 100% med oss människor och kan således säga ”min Gud” om Gud:

  “Jesus sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” ” (Joh 20:17).

  Men i sin gudomlighet så kan Jesus även ta emot tillbedjan och bekännelse:

  “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” ” (Joh 20:28).
  “Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: ”Tror du på Människosonen?” Han svarade: ”Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.” Jesus sade: ”Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.” Då sade mannen: ”Jag tror, Herre.” Och han tillbad honom. ” (Joh 9:35–38).

  Att Gud skulle komma till jorden är inget efterbibliskt påhitt, det står i Jesaja:

  “Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. ” (Jesaja 9:6).

 • outsider

  Christian Mölk:

  ”Du är selektiv i din Bibelläsning. Du visar bara på de Bibeltexter som bekräftar dina egna åsikter.”

  Jag utgår bara från vad orden betyder, oavsett vem som uttalar dem.

  Ett exempel: i Jesaja 45:5 står det: ”Jag är HERREN och det finns INGEN ANNAN. Utom mig finns ingen Gud.”

  Jag utgår ifrån att det är sant vad som står där och då letar jag inte efter en annan Gud.

  En annan Gud kan det finnas endast om det inte var sant vad som stod där. Det hänger på att förstå vad ”ingen annan” betyder.

  Om du påstår att en annan är Herren, JHVH, så tror du inte på Gud, och du tror inte heller på Jesus som säger samma sak i Joh 17:3.

 • outsider

  Den avfallna kristenhetens läror tänker jag inte diskutera.

 • @outsider: ”Om du påstår att en annan är Herren, JHVH, så tror du inte på Gud, och du tror inte heller på Jesus som säger samma sak i Joh 17:3.”

  Jag påstår inte att ”en annan är Herren”. Däremot tror jag att Jesus är Herren.

  “Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, HERREN, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed och säga om mig: Endast i HERREN är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas. I HERREN skall hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, de skall berömma sig av honom. ” (Jesaja 45:21–25)

  Jesaja skriver att det inte finns någon annan gud än HERREN (YHWH) och att alla knän skall böjas inför honom. Paulus citerar Jesaja men skriver inte att alla knän skall böjas för YHWH:

  “Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. ” (Filipperbrevet 2:9–11)

  Istället skriver han att alla knän skall böjas inför Jesus.

  Min slutsats är att antingen så har Paulus en ny gud istället för YHWH eller så är Jesus YHWH. Antingen har Paulus bytt gud eller så är Jesus Gud.

 • Outsider!

  Kan du då förklara dessa ord jag citerade, varför säger Jesus som han gör?

  Bj

 • outsider

  Tack för mig,och hejdå.

 • “Då svarade den skriftlärde honom: »Mästare, du har i sanning rätt i vad du säger, att han är en, och att ingen annan är än han.” Markus 12:32

  Ja men Jesus, vad är det du säger? Vet du inte att det är Du som ÄR Gud?

  – :)

 • Christian: ”I sin mänsklighet så kan han dö för våra synder, vara vår förebedjare och kalla Fadern för Gud.”

  – Nej, min vän det höll inte. Paulus skriver att Jeshua har en Gud även efter uppståndelsen som förhärligad. ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader…”

  Kan den andra personen i Gudomen som själv är 100% YHWH, ha en Gud? Vad heter i så fall YHWH´s Gud?

 • Christian: ”“Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. ” (Filipperbrevet 2:9–11)

  Istället skriver han att alla knän skall böjas inför Jesus.”

  – Läser du alltid så slarvigt så förstår jag hur du kommer fram till dina slutsatser.

  Det står inte att alla knän skall böjas inför Jesus. Det står att alla knän skall böjas ”i Jesu namn” och den som blir ärad är Fadern: ”Fadern till ära”. Bekännelsen är densamma som i övriga texter som Paulus skriver, att ”Jesus är Herre”. Herre eller Herren tillhör översättarnas lekstuga. :)
  Vi har en Gud och en Herre. Paulus har inte ändrat sig.

 • @: ”Paulus skriver att Jeshua har en Gud även efter uppståndelsen som förhärligad.”

  Även efter uppståndelsen är Jesus en människa.

  ”Kan den andra personen i Gudomen som själv är 100% YHWH, ha en Gud?”

  I sin mänsklighet så kan Jesus prata om Gud som ”våran Gud” eftersom han identifierar sig med oss människor och själv är en människa. Jesus är både Gud och människa.

  Än en gång så måste jag tyvärr flika in att det faktiskt verkar som att du inte har förstått treenighetsläran. Eller skriver du så här för att du driver med mig?

 • Björn, jag imponeras inte av dina modalistiska böjelser och jag tror förvisso att även Christian delar min åsikt. Höj dig upp till sandlådenivån.

 • Christian: ”I sin mänsklighet så kan Jesus prata om Gud som “våran Gud” eftersom han identifierar sig med oss människor och själv är en människa. Jesus är både Gud och människa.”

  – Puh! Läran om de två naturerna har man aldrig fått att gå ihop. Inte ens fast man sökte hjälp av den döda Euphemia. Den Evige YHWH kan inte ha en människa i sig.

 • @:

  Jag imponeras inte heller av din förnekelse!

  Om du kastar ut sändebuds, eller representanprincipen så kanske du ser klarare och då kanske du kan ta till dig det Christian skriver.

  Kan du föresten se att Jesus säger något annat än att han är fadern, ja om han talar utifrån sändebudsprincipen, men då faller ju mycket av det Jesus sa om sig själv, eller hur?

  Nej det Jesus sa var absolut sanning, han talade inte i Guds person!

  Har jag fel, så får du gärna visa mig!

  Bj

 • @Björn Jönsson: Om du kastar ut sändebuds, eller representanprincipen så kanske du ser klarare och då kanske du kan ta till dig det Christian skriver.

  – Du kan ju börja ta till dig det som Christian skriver. Treenighetsläran är ändå ett seriöst filosofiskt försök att definiera en fyrkantig cirkel, men modalism är bara dumheter. Där är kyrkofäderna och jag överens. :)

 • @: ”Puh! Läran om de två naturerna har man aldrig fått att gå ihop.”

  Att Gud kom till jorden och föddes som en människa är ju bland det mest fantastiska med vår tro :)

  “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. ” (Johannesevangeliet 1:14)

  Hade han inte kommit till jorden hade vi inte blivit frälsta, så jag är honom evigt tacksam.

 • Christian ”Hade han inte kommit till jorden hade vi inte blivit frälsta, så jag är honom evigt tacksam”

  – Men du vet väl att tusentals, kanske miljoner,, faktiskt blev frälsta innan Yeshua föddes?

 • SÅ!

  Jag tror inte på modalism, Jag tror på tre personer i Gudomen, problemet blir ju ändå när Jesus indirekt säger att han är fadern, när han sen säger att han inte skall lämna lärjungarna faderlösa, just för att han skall komma till dem, så pekar det ytterligare på att Jesus säger att han är fadern. Fast i detta kapitel så är det ju Anden som skall komma, ändå säger Jesus att han skall inte lämna dem faderlösa, utan komma till dem.

  Läser man bara vad det står där i dessa rader, så signalerar de starkt på att Jesus påstår sig vara fadern.
  Men nu finns det ju andra bibel ord som man inte får glömma bort!

  Bj

 • @Lewanu: Jag tror att frälsningen bara är möjlig tack vare Jesus försoning, oavsett om man levde före eller efter korset.

 • jag vill bara lämna några väldigt intressanta tankar från Ketriel i detta ämnmet:
  ”Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: ”Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.” Jesus sade till honom: ”Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen. Vad anser ni?” De svarade: ”Han är skyldig till döden.” (Matt 26:63-66 SFB)

  Men han teg och svarade intet. Åter frågade översteprästen honom och sade till honom: ”Är du Messias, den Högtlovades Son?” Jesus svarade: ”Jag är det. Och I skolen få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar.” Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Vad behöva vi mer några vittnen? I hörden hädelsen. Vad synes eder?” Då dömde de alla honom skyldig till döden. (Mark 14:61-64 1917)

  För att förstå vad som hände vid rättegången då vår Mästare blev dömd till döden kan vi få hjälp av det som står skrivet i Talmud när det gäller den judiska lagen om hädelse.

  Masechet Sanhedrin 56a inleder med följande citat från Mishná: “THE WHOLE DAY [OF THE TRIAL] THE WITNESSES ARE EXAMINED BY MEANS OF A SUBSTITUTE FOR THE DIVINE NAME, THUS, ‘MAY JOSE SMITE JOSE.’ WHEN THE TRIAL WAS FINISHED, THE ACCUSED WAS NOT EXECUTED ON THIS EVIDENCE, BUT ALL PERSONS WERE REMOVED [FROM COURT], AND THE CHIEF WITNESS WAS TOLD, ‘STATE LITERALLY WHAT YOU HEARD. THEREUPON HE DID SO, [USING THE DIVINE NAME]. THE JUDGES THEN AROSE AND RENT THEIR GARMENTS, WHICH RENT WAS NOT TO BE RESEWN. THE SECOND WITNESS STATED; I TOO HAVE HEARD THUS’ [BUT NOT UTTERING THE DIVINE NAME], AND THE THIRD SAYS: ‘I TOO HEARD THUS’”

  Sedan fortsätter kommentarerna i Talmud:

  “It has been taught: [The blasphemer is not punished] unless he ‘blesses’ the Name, by the Name”.

  Översatt blir det: ”Det har undervisats: (Hädaren blir inte straffad) om han inte “välsignar” (en omskrivning av förbannar) Namnet med Namnet.”

  Det innebär om vi utgår från att översteprästen följde den judiska lag som beskrivs i Gemará måste Jeshua ha uttalat den Eviges Namn för att ha kunnat dömas till döden. En jude kunde alltså inte bli dödsdömd för hädelse utan att uttryckligen ha uttalat den Eviges Namn (jod, he, wav, he).

  Talmud fortsätter att utlägga Gemará-texten och säger (enligt en engelsk översättning): “Our Rabbis taught: He who hears [the Name blasphemed], and he who hears it from the person who first heard it [i.e., from the witness who testifies], are both bound to rend their garments. But the witnesses are not obliged to rend their clothes [when they hear themselves repeating the blasphemy in the course of their testimony], because they had already done so on first hearing it… Rab Judah also said in Samuel’s name: One must rend his clothes only on hearing the Shem hameyuhad blasphemed, but not for an attribute of the Divine Name.” (Sanh. 60a)

  Sammandraget innebär det att:

  – För att kunna riva sönder sina kläder vid en hädelse måste man ha hört hädelsen direkt eller av ett vittne och den Eviges Namn bestående av de fyra bokstäverna jod, he, wav och he måste ha uttalats under hädelsen.

  – Man skall inte riva sönder sina kläder om den som hädade eller den som vittnade om hädelsen använde en omskrivning av den Eviges Namn.

 • @Lewanu: Innan jag uttalar mig om det du precis skrev, skulle du kunna berätta vad du menar med detta?

  För mig verkar det nästan som att du nu bekräftar att Jesus är Den Evige.

 • Christian ”För mig verkar det nästan som att du nu bekräftar att Jesus är Den Evige.”

  – När det står är att när Jesus säger ”Människosonen sitta på Maktens högra sida ” så inser vi att Jesus egentligen inte sa Makten utan utalade JHWHs namn och så att egentligen sa Jesus ”Människosonen sitta på JHWSs högra sida ”.
  Om han inte hade utalat det namnet hade de inte kunnat döma honom till döden.
  Att det står ”Människosonen sitta på Maktens högra sida ” beror på att JHWH inte blir översatta till JHWH utan på svenska står det HERREN istället för JHWH. I hebreiskan står det alltid JHWH men man utalar det inte utan när man kommer till det ordet läser man HaShem istället vilket på svenska faktiskt betyder just namnet. Elohim betyder ju också makt.
  Så hädelsen består inte i att Jesus säger att han är Guds son eller Messias utan att han säger att han ska sitta på JHWHs högra sida.

 • @Lewanu: Nu vet jag inte om det som Ketriel har skrivit stämmer eller inte. Men det kan ju också vara så att översteprästen ansåg att Jesus uttalade Guds namn när han svarade ”Jag är” i Markus 14 och att det var därför han ansåg att Jesus hädade.

  Att judarna i övrigt ansåg att Jesus smädade Guds namn när han sa ”Jag är” ser vi exempelvis av:

  ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.” (Joh 8:58-59).

 • teo

  nu har jag öppnat ny sida …mitt google account fick bytas

 • teo

  tyvärr det blev fel dubbeladress

 • teo

  test

 • teo

  test ändrat andlighet var upptaget

 • teo

  christian vem är i molnstoden 2 mose 33 ….är det jesus i förruttillvaron som gud

 • teo

  2 mose 3

  3. Då tänkte Mose: »Jag vill gå ditbort och betrakta den underbara synen och se varför busken icke brinner upp.»
  4. När då HERREN såg att han gick åstad för att se, ropade Gud till honom ur busken och sade: »Mose! Mose!» Han svarade: »Här är jag.»
  5. Då sade han: »Träd icke hit; drag dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark.»
  6. Och han sade ytterligare: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.» Då skylde Mose sitt ansikte, ty han fruktade för att se på Gud.

  2 mose 6
  2. Och Gud talade till Mose och sade till honom: »Jag är HERREN.
  3. För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig såsom ‘Gud den Allsmäktige’, men under mitt namn ‘HERREN’ var jag icke känd av dem.

  2 mose 13
  21. Och HERREN gick framför dem, om dagen i en molnstod, för att leda dem på vägen, och om natten i en eldstod, för att lysa dem; så kunde de tåga både dag och natt.
  22. Molnstoden upphörde icke om dagen att gå framför folket, ej heller eldstoden om natten.

  OBSERVERA.. dan 7:9 i en molnstod …ser du en …andlig gestalt i en molnstod ..dvs texten beskriver

  med bibeltext så var båda Fadern och Sonen nere på jorden
  hur vet jag att det var Fadern och inte Jesus i törnbusken…
  endast med Jesu ord
  ur markus 12
  26. Men vad nu det angår, att de döda uppstå, haven I icke läst i Moses’ bok, på det ställe där det talas om törnbusken, huru Gud sade till honom så: ‘Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud’?
  27. Han är en Gud icke för döda, utan för levande. I faren mycket vilse.»

  alltså måste Jesus syfta på någon annan än han själv ..hur vet jag att Jesus också var nere ..
  jo ur 1 korinterbrev 10
  1. Ty jag vill säga eder detta, mina bröder: Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet;
  2. alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses;
  3. alla åto de samma andliga mat,
  4. och alla drucko de samma andliga dryck — de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus.

  hur vet jag att det var Fadern och inte Jesus i dessa texter som kommer nu

  2 mose 14

  klcka på teo så kommer mer

 • @teo: ”christian vem är i molnstoden 2 mose 33 ….är det jesus i förruttillvaron som gud”

  Eller var det den helige Ande? Jag vet inte, men jag är öppen för förslag. Berätta gärna om du vet mer.

 • Christian ”han svarade ”Jag är” i Markus 14 ”

  -det är ytterst osannolikt eftersom jag är inte finns på hebreiska utan då säger man ani ho som betyder Jag han.
  Du kan aldrig få ani ho till att bli JHWH

 • @Christian Mölk: ”Eller var det den helige Ande? Jag vet inte, men jag är öppen för förslag. Berätta gärna om du vet mer.”

  – Jag har ett bra förslag, vi låter Mose berätta vem det var som följde Israels folk i molnstoden. Läs 2 Mos 13:21 och sedan 2 Mos 14:19-20.

 • @Lewanu: ”det är ytterst osannolikt eftersom jag är inte finns på hebreiska utan då säger man ani ho som betyder Jag han. Du kan aldrig få ani ho till att bli JHWH”

  Guds namn är inte YHWH. Guds namn är ”Jag är den jag är” och förkortas ”Jag är”. YHWH är bara 4 bokstäver som betyder ”Jag är den jag är”. Guds namn går att säga på vilket språk som helst. På grekiska heter Gud ”Ego eimi” och på svenska ”Jag är”.

  Tydligen går det att uttala Guds namn på hebreiska eftersom Jesus gör det:

  “Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. ” (Johannesevangeliet 8:58–59).

  Anledningen till att de plockar upp stenar är för att det står så i Torah:

  “Och den som smädar Herrens namn skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom. Vare sig det är en främling som smädar Namnet, eller en som är född i landet, skall han dödas. ” (3 Moseboken 24:16).

 • Christian: ”Guds namn är inte YHWH. Guds namn är “Jag är den jag är” och förkortas “Jag är”.”

  – Det som Jeshua uttalade i rättegången mot honom var Namnet, d v s YHWH. Det finns ett troligt uttal av de motsvarande fyra hebreiska bokstäverna och det är inte ”Jag Är”. Skulle Jeshua sagt ”ego eimi” till översteprästerna, så hade de inte uppfattat det som en hädelse. Ego eimi betyder i vanligt tal ”det är jag”, liksom ani hu på hebreiska.

  Beviset på att detta med ego eimi inte syftar på Namnet, finner vi i Joh 18:8. ”Jesus svarade: ”Jag sade er att det är jag. Om det alltså är mig ni söker, så låt dessa gå!””

  Jeshua säger här att han sade samma sak även första gången de frågade honom vem han var. Ego eimi betyder alltså ”det är jag” enligt vår Mästare och Herre. :)

 • @: Det är märkligt att du inte kan se detta när Johannes till och med överbetonar betydelsen av ”Jag är”:

  “När Jesus sade till dem: Jag Är, vek de tillbaka och föll till marken. ” (Johannesevangeliet 18:6).

  Johannes skriver ner EXAKT vad det var som fick soldaterna att falla till marken. Det var när Jesus sa ”Jag Är”.

 • @Christian Mölk: ”Johannes skriver ner EXAKT vad det var som fick soldaterna att falla till marken. Det var när Jesus sa “Jag Är”.”

  – Det är din tolkning. Jag tror mer på vad Jeshua sade att han sade. Tro på Gud, tro också på Jeshua/Jesus! :)

 • @: ”Det är din tolkning.”

  Det är inte en tolkning. Det är exakt vad som står i Bibeln. Om du väljer att inte tro det så bekräftar det bara att du är obiblisk.

 • @Christian Mölk: Det står också exakt att vi bara har Fadern som Gud. Om du väljer att inte tro det så bekräftar det bara att du är obiblisk. ;)

 • @: Anledningen till att du vägrar tro på att soldaterna föll till marken när Jesus sa ”Jag Är” är för att Jesus i samma evangelium säger: ”Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” (Joh 8:24).

 • Yousee

  Christian:

  Du skrev till SÅ:

  ”Anledningen till att du vägrar tro på att soldaterna föll till marken när Jesus sa “Jag Är” är för att Jesus i samma evangelium säger: “Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” (Joh 8:24).”

  Hur ska detta tolkas?
  Att det är så du tror? Att den som inte har denna tolkning går förlorad? Det hoppas jag verkligen att du inte menar men i så fall vet vi i alla fall var du står.

  Yousee

 • @Yousee: Det är inte jag som sa det som står i Joh 8:24, det var Jesus. Han är den ende som med säkerhet kan säga vilka som går förlorade eller inte. Jag kan bara konstatera att han säger så och sen låta han avgöra domen.

  Sen om du undrar vad jag tror, så tror jag att Jesus inte kommer att döma någon för okunskap, utan i så fall för förnekelse. En person som ännu inte har förstått vem Jesus är men som ändå tror på honom tillhör honom. Rätta mig om jag har fel.

 • Yousee

  Christian:

  Christian:

  Det var Jesus som sade det som står i Joh 8:24 men det var du som tolkade att det skulle betyda att man måste tro att Jesus är Fadern, JHWH för att inte riskera att gå förlorad.

  En som ännu inte förstått vem Jesus är men ändå tror på honom tillhör honom skrev du…

  Hur ser du på min syndaförlåtelse? Jag som, enligt dig, tidigare förstått vem han är men efter att ha satt mig in i frågan kommit fram till en annan ståndpunkt utifrån min förståelse av Skrifternas presentation av honom.

  Yousee

 • @Yousee: ”Det var Jesus som sade det som står i Joh 8:24 men det var du som tolkade att det skulle betyda att man måste tro att Jesus är Fadern, JHWH för att inte riskera att gå förlorad.”

  Jag har aldrig hävdat att Jesus är Fadern. Om du tror att jag sa det så har du onekligen inte förstått treenighetsläran.

  Däremot hävdar jag att Jesus sa det som står i Joh 8:24. Hur det sen ska tolkas är jag öppen för att diskutera, men jag personligen har svårt att se det på något annat sätt än att han faktiskt säger Guds namn.

  ”Hur ser du på min syndaförlåtelse?”

  Av begripliga skäl vill jag naturligtvis inte diskutera din syndaförlåtelse på en öppen och offentlig blogg. Sådant är privat och bör diskuteras privat.

 • Yousee

  Christian:

  Ok – att han är Gud, om du anser att det gör skillnad när du menar att det stod JHWH i texten…

  Har du förstått treenighetsläran, detta mysterium som sägs inte går att förklara? Bra gjort! Bra att du kan förklara då för dem som har svårt att förstå den!

  Jag menar såklart hur din syn, apropå det du skrev, blir på människor som tidigare förstått vem Jesus är men efter att ha satt sig in i frågan kommit fram till en annan ståndpunkt utifrån förståelsen av Skrifternas presentation av honom. – Inte någon personlig själavårdssituation!

  Yousee

 • @Christian Mölk: ”SÅ: Anledningen till att du vägrar tro på att soldaterna föll till marken när Jesus sa “Jag Är” är för att Jesus i samma evangelium säger: “Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” (Joh 8:24).”

  – Nej! Jag tror att Jeshua talar sanning när han säger att han sa ”det är jag” båda gångerna. Varför har inte Svenska Folkbibeln översatt med ”Jag Är” även den andra gången i Joh 18:8?

  1917 års översättning lästes under många årtionden som den enda svenska översättningen. Skulle dom vara inkompetenta som översatte Joh 8:24 med ”.. om ni inte tror att jag är den jag är…”.

  Gick Jeshua omkring och påstod att han var Gud? Det är förvisso sant att det är högst allvarligt att inte tro att Jeshua är den han är. Jag tror att han är den han är, eftersom jag tror detsamma som Petrus: Du är Messias den levande Gudens son. Det fordras en viss gudsuppenbarelse för att förstå vad det innebär, enligt Jeshuas ord. Har du Christian verkligen förstått vad det innebär det som Petrus deklarerar?

 • En intressant detalj är att om Jeshua sagt ”Jag Är” i betydelsen att det är Guds namn, så fattas det ett ”jag är”. Det borde skrivas så här i så fall om det skall bli svenska:

  “Ty om ni inte tror att jag är Jag Är, skall ni dö i era synder.” (Joh 8:24).”

 • @Yousee: ”Ok – att han är Gud, om du anser att det gör skillnad när du menar att det stod JHWH i texten…
  Har du förstått treenighetsläran, detta mysterium som sägs inte går att förklara? Bra gjort! Bra att du kan förklara då för dem som har svårt att förstå den!”

  Ja, det är faktiskt skillnad. Fadern är Gud, Sonen är Gud, men Fadern är inte Sonen. Läs detta så får du en delförklaring: Två sidor av samma mynt.

  ”Jag menar såklart hur din syn, apropå det du skrev, blir på människor som tidigare förstått vem Jesus är men efter att ha satt sig in i frågan kommit fram till en annan ståndpunkt utifrån förståelsen av Skrifternas presentation av honom. – Inte någon personlig själavårdssituation!”

  Återigen, jag vill inte uttala mig om vilka som kommer hit eller dit.

  Däremot tror jag att det vilar en slöja över det judiska tänkandet som gör att judarna inte förstår vem Jesus är. Jag tror att det finns en risk med att hela tiden hävda att Jesus inte kan vara Gud enligt en judisk förståelse eftersom judarna inte tog emot Jesus. Det finns en risk att man sällar sig till de som ville stena Jesus för att han gjorde sig själv till Gud.

 • @: ”En intressant detalj är att om Jeshua sagt “Jag Är” i betydelsen att det är Guds namn, så fattas det ett “jag är”.”

  Det är möjligt att du har rätt. Men det är väldigt jobbigt om du har fel. Speciellt för de som lyssnar på dig när du undervisar detta.

 • @Christian Mölk: ”Det är möjligt att du har rätt. Men det är väldigt jobbigt om du har fel. Speciellt för de som lyssnar på dig när du undervisar detta.”

  – Hela kristenheten, med undantag av några teologer, kände inte till detta med ”Jag Är” innan Folkbibeln kom. ”Hur jobbigt” var det för dem?

  Genom att förkunna att Jeshua är den evige Guden, sätter man Jeshua på Faderns plats. Man förstår då inte heller den storhet som Jeshua har genom att Gud gjort honom både till både Herre och Messias. Det stora är att Jeshua är en av oss, han är vår broder. Du finner ingenstans att Gud är vår broder. När Jeshua blev en del av treenigheten har också hans roll som medlare blivit vakant. Därför har Maria i praktiken fått den rollen i katolsk teologi. Talar man om Gud som treåring i sandlådan, så bör man erkänna att Maria är Guds moder. Det ena ger det andra per automatik.

 • @: ”Hela kristenheten, med undantag av några teologer, kände inte till detta med “Jag Är” innan Folkbibeln kom. “Hur jobbigt” var det för dem?”

  Att Jesus är Gud har kristna bekänt sen allra första stund. Den bekännelsen finns tom i Bibeln (Joh 20:28). Men hursomhelst, jag har inga problem med okunskap i detta fallet. Men om man, som MFS, Jehovas Vittnen och Islam, aktivt lär ut att Jesus inte är Gud, så tror jag att det leder till allvarliga konsekvenser för mångas tro.

  ”Genom att förkunna att Jeshua är den evige Guden, sätter man Jeshua på Faderns plats.”

  Detta är antingen en lögn eller ett bevis på att du har missförstått treenigheten. Jag har aldrig påstått detta. Bara för att Jesus är Gud betyder inte det att Fadern INTE är Gud eller att Jesus tar Faderns plats.

  Aposteln Johannes förkunnar att Jesus är Gud, men inte förkunnar väl han att Jesus tar Faderns plats?

  ”När Jeshua blev en del av treenigheten har också hans roll som medlare blivit vakant.”

  Återigen ett osant påstående. Inte någonstans har jag eller någon annan sagt detta. Du vilseleder folk om du påstår saker som inte är sanna. Argumentera för din egen sak istället för att lägga falska påståenden i min mun. Jesus kan vara medlare just därför att han är både Gud och människa.

 • @Christian Mölk: I praktiken har Jesus tagit Faderns plats i karismatiska sammanhang. Notera när du är på möten så får du det bekräftat.
  Shabbat shalom min vän!

 • @:

  Abraham förklarades vara Guds vän, Jesus sa, ni är mina vänner om ni gör vad jag bjuder er.

  Vad är skillnaden?

  Bb

 • Om du med det menar att man i karismatiska sammanhang ber till Jesus så har jag inga problem med det, eftersom det är bibliskt. Det visar att man har mött Jesus.

 • Yousee

  Christian:

  ”Fadern är Gud, Sonen är Gud, men Fadern är inte Sonen.”

  -Och ändå får du ihop att den som inte tror att Jesus är JHWH, vilket är Faderns namn, ska dö i sina synder…

  ”Det finns en risk att man sällar sig till de som ville stena Jesus för att han gjorde sig själv till Gud.”

  -Vad innebär den risken? Utveckla!

  Yousee

 • @Yousee: ”-Och ändå får du ihop att den som inte tror att Jesus är JHWH, vilket är Faderns namn, ska dö i sina synder…”

  Vart står det att det bara är Faderns namn? Ge mig ett Bibelord tack.

  Jesus omtalas som YHWH gång på gång.

  ”-Vad innebär den risken? Utveckla!”

  Det judiska folket hade en förförståelse av vem Messias skulle vara och de kunde inte acceptera att han var mer än bara en vanlig människa. Se Jesus diskussion med fariseerna om Psalm 110.
  Johannesprologen visar också att Gud blev människa och kom till sitt eget folk, men att hans eget folk inte tog emot honom.
  När Jesus går lite djupare i sin undervisning om vem han är så tar judarna upp stenar för att stena honom. De kunde inte acceptera att Jesus gjorde sig själv till Gud. Deras judiska tänkande, deras förförståelse, kunde inte acceptera detta. De plockade upp stenar för att stena honom.

  Även idag finns samma risk. Om en kristen går in under det judiska tänkandet så finns det risk att man får samma förförståelse av vem Messias borde vara och får därmed lika svårt som det judiska folket att acceptera vem Jesus är. När man läser de Bibelord som tydligt visar att Jesus är Gud, exempelvis Johannesprologen, så får man inte ihop detta med den förförståelse av vem Messias borde vara och kallar därför aposteln Johannes bekännelse för ”kryptisk” eller ”korrupt” och accepterar därmed inte att Jesus är Gud.

 • Christian ”Om en kristen går in under det judiska tänkandet så finns det risk att man får samma förförståelse av vem Messias borde vara och får därmed lika svårt som det judiska folket att acceptera vem Jesus är”

  – Detta är en konstruerad risk, inte verklig men är uttalad för att ”skrämma” kristna att tänka själva (inte styrda av kyrkoledningen)

 • @Lewanu: Det där var det dummaste jag hört Lewanu. När har jag någonsint försökt skrämma någon från att tänka själv? Det var Yousee som frågade mig en fråga och jag svarade artigt. Får jag inte göra det?

  Visst jag skriver ner mina tankar om Jesu gudomlighet, men jag låter också er komma till tals och ifrågasätta. Är inte min blogg öppen för debatt? Har jag modererat någon? Har jag plockat bort någon kommentar? Har jag någonsin sagt åt någon att inte tänka?

 • @Lewanu: ”“Om en kristen går in under det judiska tänkandet så finns det risk att man får samma förförståelse av vem Messias borde vara och får därmed lika svårt som det judiska folket att acceptera vem Jesus är””

  – Ja, dom har i allmänhet svårt att acceptera kyrkans Jesus, men bibelns Jeshua kommer de att ha lätt att acceptera när den Evige tar bort förstockelsen över sitt folk. Det finns också en lång blodig antisemitisk kyrkohistoria där man ofta i Kristi namn förföljt det judiska folket. Att som på Medeltiden i Rom, tvingas att gå i kyrkan för att höra omvändelsepredikningar, är också något som sätter sina spår i folksjälen.

  Jag tror att det är det egna folket som förstår sina egna författare bäst. Du har rätt i att majoriteten vet inte Messias namn, men de vet ofta mer om Messias rike än kristna. ;)

 • @Christian Mölk: ”Om du med det menar att man i karismatiska sammanhang ber till Jesus så har jag inga problem med det, eftersom det är bibliskt. Det visar att man har mött Jesus.”

  – Jag säger inte att det är fel att be i betydelsen åkalla Jeshua, men Jeshua har aldrig sagt att vi skall be till honom, eller tillbe honom som Gud, men vi skall naturligtvis tacka och ära honom. Det gör jag varje dag. ;)

  Kanske hört talas om ”Fader vår…” eller att det är Fadern som söker sanna tillbedjare, Joh 4:23?

  Jeshua är vägen till Gud. Bibliskt i högsta grad är att be till Fadern i Jeshuas namn.

 • @: Jag har mött Jesus och han har pratat med mig. Varför skulle jag inte få prata med honom?

 • @Christian Mölk: Jo, det var ju det jag skrev att jag också gör varje dag. Hur är det med läsförmågan, kära Christian?

  Men Jeshua har aldrig sagt att vi skall be till honom. Rätta mig om jag har fel.

 • @: När jag skrev ”prata med honom” inkluderar det givetvis att be till Jesus. Det verkar onekligen av det du skrev som att du anser att vi bara ska åkalla, tacka och ära. Inte be. Eller?

 • @Christian Mölk: Du undviker min fråga: Har Jeshua någonsin sagt att vi skall be till honom?

 • @: “Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. ” (Matteusevangeliet 11:28)

 • @Christian Mölk: Vad det beviset för att vi skall be till Jesus?
  Å

 • @: Som man frågar får man svar. Du frågade om ett Bibelställe där Jesus säger att vi ska be till honom. Om vi har bördor så ska vi gå till Jesus med dem.

 • @Christian Mölk: Är det allt du bygger din böneteologi på?

  Betyder det ingenting att Jeshua säger att vi skall be till Fadern? :(

 • Det har jag väl inte sagt? Men har man en relation med någon så pratar man väl med varandra?

  Det finns mycket mer om detta, men det är en aning utanför ämnet.

 • @Christian Mölk: ”Men har man en relation med någon så pratar man väl med varandra?”

  – Ja, det skrev ju jag också.

 • Yousee

  Christian:

  Du skrev i svaret till mig:

  ”Jesus omtalas som YHWH gång på gång.”

  ”När man läser de Bibelord som tydligt visar att Jesus är Gud, exempelvis Johannesprologen…”

  Jag använder din kommentar från en annan post:

  ”Allt hänger ihop om man förstår att Jesus är Gud.”

  -Det hänger ihop, på det sätt du tolkar det, om man har FÖRFÖRSTÅELSEN att Jesus är Gud…

  Du tolkar i det här med din kyrkofäders/katolska förförståelse. Jag tolkar med en hebreisk förförståelse.

  Eller hur?
  Det kan vi väl enas om, även om du anser din vara den rätta?

  Mvh

  Yousee

 • @Yousee: ”-Det hänger ihop, på det sätt du tolkar det, om man har FÖRFÖRSTÅELSEN att Jesus är Gud…
  Du tolkar i det här med din kyrkofäders/katolska förförståelse. Jag tolkar med en hebreisk förförståelse.”

  Nej, det håller jag inte med om.

  Aposteln Johannes och aposteln Tomas hade en hebreisk förförståelse, ändå kunde de bekänna Jesus som Gud. De hade inte läst kyrkofäderna och ändå kunde de bekänna vem Jesus är.

  Man kan förstå vem Jesus är oavsett vilken förförståelse man har, men man kanske måste vara beredd att förändra sin förståelse.

 • @Christian Mölk: Hur vet du att din förförståelse är den riktiga?

 • @: Jag tror att man kan förstå att Jesus är Gud oavsett vilken förförståelse man har.

 • Yousee

  Christian:

  Du skrev:
  ”Man kan förstå vem Jesus är oavsett vilken förförståelse man har, men man kanske måste vara beredd att förändra sin förståelse.”

  Jag hade tidigare förförståelsen att Jesus är Gud (såklart, jag hade ju fått lära mig redan 1984 att annars skulle jag gå över till villolära.)

  När jag många år senare satte mig in i frågan var jag beredd att förändra min förförståelse (historien bakom det läste du om i ”Min story”).

  Skulle du vara beredd att förändra din förförståelse?

  Yousee

 • @Yousee: ”Jag hade tidigare förförståelsen att Jesus är Gud (såklart, jag hade ju fått lära mig redan 1984 att annars skulle jag gå över till villolära.)”

  Och det har du ju gjort också ;)

  ”Skulle du vara beredd att förändra din förförståelse?”

  Ja, jag har fått ändra på en del som jag tidigare har blivit lärd.

  Men att gå över till er förståelse av Jesus är knappast ett alternativ eftersom jag då måste:
  1) Ignorera att jag faktiskt har mött Jesus
  2) Tro på den felaktiga sändebudsprincipen / representationsprincipen
  3) Sluta tro på hela Bibeln

  Jag har mött den uppståndne Jesus och likt aposteln Tomas kan jag bekänna om Jesus ”Min Herre och min Gud!”.

  Det står i Bibeln att Jesus är YHWH, inte att han representerar YHWH.

  Det finns många Bibelord som visar att Gud är en, men det finns också många Bibelord som visar att både Fadern och Sonen är Gud. Jag vill varken ignorera den ena eller andra sidan av vittnesbördet eftersom jag tror på hela Bibeln.

 • @Christian Mölk: Om apostlarna trott att Jeshua var Israels Gud, så höll de i alla fall knäpptyst om det. Den debatt som skulle följt på en sådan förkunnelse hade inte passerat obemärkt förbi. Den saken är klar. ;)

 • @: Det är din tolkning.

 • @Christian Mölk: @SÅ: Det är din tolkning.

  – Jäpp, men en ganska så trovärdig sådan. ;)

 • Yousee

  Christian:

  Du skrev:
  ”Men att gå över till er förståelse av Jesus är knappast ett alternativ eftersom jag då måste:
  1) Ignorera att jag faktiskt har mött Jesus
  2) Tro på den felaktiga sändebudsprincipen / representationsprincipen
  3) Sluta tro på hela Bibeln”

  Så här var det för mig:
  Jag behövde inte ignorera att jag faktiskt mött Jesus.
  Jag har inte slutat tro på hela Bibeln.
  Jag tror numera på den hebreiska sändebuds/representationsprincipen som DU anser vara felaktig.

  Yousee

 • @: Du har inte märkt att en sådan debatt har pågått i snart 2000 år? Har det passerat obemärkt förbi? Du är ju själv en del av debatten.

 • Yousee

  Christian:

  SÅ skrev:
  ”Om apostlarna trott att Jeshua var Israels Gud, så höll de i alla fall knäpptyst om det. Den debatt som skulle följt på en sådan förkunnelse hade inte passerat obemärkt förbi. Den saken är klar.”

  Du har väl inte missat den här artikeln?

  http://www.mamres.net/?p=4276

  Vore intressant att läsa kommentarer till den från dig!

  Yousee

 • @Yousee: Jag respekterar att du tror som du gör.

  Angående representationsprincipen så säger Paulus tydligt att man ska bekänna att Jesus ÄR Herren, inte att han representerar Herren (Rom 10:9).

  Vem är Herren? Det är YHWH som är Herren.

 • @Christian Mölk: ”@SÅ: Du har inte märkt att en sådan debatt har pågått i snart 2000 år? Har det passerat obemärkt förbi? Du är ju själv en del av debatten.”

  – Javisst, den finns därför att kyrkofäderna predikade att man måste tro att Jesus är Gud. Den debatten finns inte i apostlarnas skrifter eftersom de inte predikade detta. @Christian Mölk: ”Angående representationsprincipen så säger Paulus tydligt att man ska bekänna att Jesus ÄR Herren, inte att han representerar Herren (Rom 10:9).”

  – Ja, i Folkbibeln, men inte i 1917 års översättning.

  Blev alla som bekänt Jesus som Herre ofrälsta när Folkbibeln kom? :)

  Blir det inte svaga argument, de som bara fungerar på svenska?

  Det är ju just bibelns sändebudsförståelse som gör att Paulus kan koppla ihop Rom 10:9 med orden från Joel.

 • @: ”Den debatten finns inte i apostlarnas skrifter eftersom de inte predikade detta.”

  De predikade att Jesus är Herren. Enligt GT så är YHWH Herren. Enligt NT så är Jesus Herren. Har GT och NT olika herrar? Eller är det så att Jesus är YHWH?

  Om Herren står för YHWH så predikade apostlarna att Jesus är YHWH.

  ”- Ja, i Folkbibeln, men inte i 1917 års översättning.”

  Jag tänkte mer på den grekiska grundtexten. Där står att om man bekänner att Jesus är Kyrios så blir man frälst:

  “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Kyrios och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ” (Romarbrevet 10:9)

  Vilken sorts ”kyrios” ska man bekänna att Jesus är? För att ge svar på den frågan så citerar Paulus Joel 2:32:

  “Ty var och en som åkallar Kyrios namn skall bli frälst. ” (Romarbrevet 10:13)
  “Och det skall ske att var och en som åkallar YHWH skall bli frälst.” (Joel 2:32a)

  Apostlarna förkunnade att Jesus är Kyrios och att Kyrios är YHWH. Alltså predikade apostlarna att Jesus är YHWH.

 • @Christian Mölk: ”Apostlarna förkunnade att Jesus är Kyrios och att Kyrios är YHWH. Alltså predikade apostlarna att Jesus är YHWH.”

  – Puh! Kyrios betyder också Adon. ”YHWH sade till min Adon”. Har du glömt vad David kallar sin Herre? :)

  Som slutord vill jag säga att jag bekänner Jeshua/Jesus!

  Vi slutar här, det går bara runt i samma cirklar.

 • @: Eftersom Kyrios kan betyda flera olika hebreiska ord så måste vi ju låta sammanhanget visa vilken kyrios. I Romarbrevet 10 är det utan tvekan YHWH, inte Adon. Kolla den hebreiska grundtexten i Joel 2:32 så får du se själv om du inte tror mig.

  Paulus skriver att de som bekänner att Jesus är YHWH blir frälsta. Därför är det väldigt allvarligt att ni undervisar att Jesus inte är YHWH. Ni förleder människor till att förneka vem Jesus är. Inser ni inte hur allvarligt det är?

 • Debora utan h

  ”Paulus skriver att de som bekänner att Jesus är YHWH blir frälsta. Därför är det väldigt allvarligt att ni undervisar att Jesus inte är YHWH. Ni förleder människor till att förneka vem Jesus är. Inser ni inte hur allvarligt det är?”

  Den läran hittade du på själv. Inser du inte hur allvarligt det är att Magnus Persson i UNITED håller på och är både fräck, vulgär och använder svordommar i sina predikningar och sådana som du låter det passera.
  Istället sätter du åt människor som är artiga och intresserade av Bibeln och desutom har en mycket stor kunskap.
  För mig är det obegripligt att när det ser ut som det gör i kyrkorna så låter man ALL typ av synd passera men utsätter istället bibelintresserade och gudfruktiga människor för förföljelse.
  Hur länge skall detta vansinne fortgå?

  Denna konflikt handlar inte om treenighetens trovärdighet eller inte. Kanske försöker man hålla folk så upptagna med meningslösa diskussioner som den här för att ingen skall se att luftslotten håller på att falla ihop. Ingen ärlig människa kan påstå att det andliga läget i Sveriges församlingar är sunt och riktigt. Så fort man börjar tala med folk så visar det sig att alla är förvirrade, pastorerna har slutat tala allvar och ensamhetskänslor och utanförskap i kyrkan är enorm.

 • @Debora utan h: ”Den läran hittade du på själv.”

  Paulus skriver att de som tror och bekänner att Jesus är Herren blir frälsta. Vilken sorts Herre menar Paulus? Några verser senare citerar han från Joel och där Paulus skriver ”Herren” står det på hebreiska ”YHWH”.

  “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ” (Romarbrevet 10:9)
  “Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. ” (Romarbrevet 10:13)
  “Och det skall ske att var och en som åkallar YHWH skall bli frälst.” (Joel 2:32a)

  ”Inser du inte hur allvarligt det är att Magnus Persson i UNITED håller på och är både fräck, vulgär och använder svordommar i sina predikningar och sådana som du låter det passera.”

  Jag känner inte Magnus Persson och vill inte uttala mig om honom offentligt på min blogg. Däremot håller jag med rent generellt att man givetvis inte ska svära när man predikar.

  ”Denna konflikt handlar inte om treenighetens trovärdighet eller inte. Kanske försöker man hålla folk så upptagna med meningslösa diskussioner som den här för att ingen skall se att luftslotten håller på att falla ihop.”

  Jag håller inte med om att treenighetens trovärdighet är en meningslös diskussion. Om ni kommer och påstår något som kristna har trott och bekänt i 2000 år, och som dessutom står i Bibeln, borde inte jag få svara på era påståenden då?

  Det är inte alls förföljelse. Jag granskar flera av era påståenden och kritiserar eran Bibeltolkning, men jag låter er komma till tals och svara på kritiken. Tål inte eran lära granskning?

  ”Ingen ärlig människa kan påstå att det andliga läget i Sveriges församlingar är sunt och riktigt. Så fort man börjar tala med folk så visar det sig att alla är förvirrade, pastorerna har slutat tala allvar och ensamhetskänslor och utanförskap i kyrkan är enorm.”

  Detta kan jag hålla med om. Jag har vigt mitt liv åt att tjäna Gud och jag ska göra så gott jag kan för att ta tag i detta så fort jag har studerat klart.

 • Debora utan h

  Mölk: ”Jag känner inte Magnus Persson och vill inte uttala mig om honom offentligt på min blogg. Däremot håller jag med rent generellt att man givetvis inte ska svära när man predikar.”

  Han lägger ut sina predikningar på nätet så det är ingen hemlighet. Själv tycker han säkert att det är helt rätt, vad som är märkligt att inte fler börjar skärskåda honom, han är en av Sveriges mest kända pastorer.

  Jag finner det svårt att tro att du inte känner till honom. Han har betydligt fler efterföljare än MFS eller First fruits of Sion/Lars Enarsson.

  Tycker du att det är OK att svära på fritiden då? Är det syndigt att svära över huvud taget? Vet du om att det inte existerar någon undervisning om svordommar eller brukar du ha det? Om det är meningen att vi skall vinna människor för Gud, sådär som Jeshua ville, så är det mera angeläget att tala till dem med svordoms-fritt språk istället för att proklamera treenigheten.

  NT på heb finns inte kvar så du har inte en aning om ifall Jeshua kallade sig själv för YHWH eller inte. När jag talar med en ”ofrälst” om min gudstro så talar jag aldrig om treenigheten. Det behövs inte. Bibeln har så mycket råd och hjälp att ge oss i sig självt att vi människor inte behöver lägga till nåt.

 • @Debora utan h: ”Jag finner det svårt att tro att du inte känner till honom. Han har betydligt fler efterföljare än MFS eller First fruits of Sion/Lars Enarsson.”

  Jag känner till MP, jag har tom haft mejlkontakt med honom i ett ärende. Det jag menade var att jag inte känner honom eller har någon relation till honom. Jag är av åsikten att innan man kritiserar någon offentligt bör man först ha pratat med personen i fråga öga mot öga.

  ”Tycker du att det är OK att svära på fritiden då?”

  Om man är kristen tycker jag man ska undvika svordomar, helt klart. Själv använder jag dock ordet ”skit” ganska ofta. Speciellt när jag tappar saker.

  ”NT på heb finns inte kvar så du har inte en aning om ifall Jeshua kallade sig själv för YHWH eller inte.”

  Jag utgår från den text som finns. För övrigt så tror jag att apostlarna skrev NT på grekiska eftersom det var det internationella språket och de ville nå ut över hela världen till alla folk med det glada budskapet om Jesus.

  ”Bibeln har så mycket råd och hjälp att ge oss i sig självt att vi människor inte behöver lägga till nåt.”

  Jag lägger inte till någonting när jag pratar eller skriver om treenigheten. Det står i Bibeln att Jesus är Gud.

 • @Christian Mölk:

  Debora! Varför hatar du Magnus Persson så väldigt, att du måste klanka ner på honom, på vilket sätt är du bättre, det vore kul att veta?

  Christian!

  Du skriver: Jag är av åsikten att innan man kritiserar någon offentligt bör man först ha pratat med personen i fråga öga mot öga.

  – Detta är det bibliska sättet, men de flesta vågar inte göra det, för de är rädda att de skall bli avsnästa.
  Fegt att bara våga kritisera på bloggar och hemsidor.
  Det sägs att United trenden sprider sig i hela sverige, men jag tycker att kritikens och negativismens ande sprider sig mer.

  Varför har är man så negativ till Magnus och United, jag tror att jag kan ge svaret på den frågan.

  Kritikens och framförallt negativismens ande kommer, eller manifesterar sig när man inte kan kontrolera en människa, problemet är att kritikerna inte kan kontrolera Magnus och det är väldigt skönt, men det skapar en negativism och denna negativism ser bara fel, inget är bra och då framför allt inte i Magnus, eller United!

  Bb

 • @Björn Jönsson: ”Fegt att bara våga kritisera på bloggar och hemsidor.”

  Ja. Men vi får tro gott om Debora och utgå ifrån att hon har hört av sig till Magnus Persson personligen innan hon kritiserade honom offentligt.

 • @Christian Mölk:

  Du skriver: Ja. Men vi får tro gott om Debora och utgå ifrån att hon har hört av sig till Magnus Persson personligen innan hon kritiserade honom offentligt.

  – Helt rätt, måste erkänna att jag inte utgick från att hon kontaktat Magnus! Vi skall ju tro gott, hoppas allting, men där brast jag, men faktum är, att generelt så har de inte kontaktat honom själva, utan nagelfar Magnus, så till den milda grad att jag menar att det är förtal, personförföljelse och ränkespridning.

  Jag kan hålla med om att det i sig inte är rätt att ha vulgära uttryck, eller svordoma som kristen och framför allt inte som ledare. Men om man ser bortom det och lyssnar till vad han säger, så är det väldigt bra saker, det jag har lyssnat på iaf!

  Nog om detta, din blogg är väldigt bra och det märks att du läser teologi, jag är ju bara en gräsrot, men även jag har något bra att säga ibland!

  Bj

 • Debora utan h

  Björn: ”- Detta är det bibliska sättet, men de flesta vågar inte göra det, för de är rädda att de skall bli avsnästa.
  Fegt att bara våga kritisera på bloggar och hemsidor.”

  Jag har visst kontaktat honom men han svarade inte. Och jag vågar visst ta fajten i verkligheten med.

  Och nu har jag en fråga till dig. Varför hatar du Glenn så mycket att du har skrivit en hel artikel om honom? Hur känner du honom privat?

  Jag hatar inta alls Magnus Persson, det har jag aldrig skrivit. Det är en hedersak för alla att skilja på person och sak. Han är säkert en jätte trevlig människa privat, det är hans offentliga liv jag är kritisk till.

  Jag tycker att det är jätte bra att Mölk har en blogg som denna där man får bemöta det han skriver. Det betyder inte att jag är en sjukligt hatisk person om jag inte håller med i alla stycken.

  Jag ser Mjölk och Persson som bröder i tron men jag tycker att eftersom att Mölk, med full rättighet, kritiserar messiansk tro i allmänhet och MFS i synnerhet så vore det på sin plats att låta en så viktig människa (inom kristna led) kollas upp.
  Det har ju hänt förr, att det som från början var riktigt bra, blev väldigt dålig. Och sedan har kristna människor sagt till varandra, hur kunde vi missa detta?

 • Debora,

  Tack för positiva ord. När du ändå håller på vill jag passa på att säga att jag uppskattar MFS stora iver för Israel och Bibeln. Två hjärtefrågor som vi delar, även om vi inte alltid kommer fram till samma slutsatser.

  Shalom!

 • @Debora utan h:

  Du skriver: Och nu har jag en fråga till dig. Varför hatar du Glenn så mycket att du har skrivit en hel artikel om honom? Hur känner du honom privat?

  – Om du läst på min blogg vad jag skriver, så är jag positiv till honom som person, dock inte till hans undervisning, då i detta fall sändebudsprincipen!

  Sen är det så, att jag även har haft diskusion med Glenn via mail, så något hat ser jag inte till Glenn.

  Däremot så är det faktiskt så, att på det viset Magnus P hängs ut, förtalas, kritiseras, det är inte ett rätt sätt, inte när man går in för att hitta fel. Berndt I skrev på sin sida, obs offentligt, där han skrev: Mötet hade inget av den förkrosselse som ska känneteckna ett verkligt väckelsemöte där människor blir verkligt omvända i syndanöd.
  -Jag bara undrar vad han snackar om, har han så väldigt mycket av förkrosselse och syndanöd i sin egen församling och var står det att väckelsemöta måste innehålla dessa ingredienser?

  Jag tror inte på att sätta upp en mall för hur det skall vara och sen döma predikanten utifrån denna mall. Om Gud gett Magnus denna predikan, så är också Gud ansvarig för resultatet och inte Magnus.

  Detta är förtal på högsta nivå!

  Bb

 • Bb ”Om Gud gett Magnus denna predikan, så är också Gud ansvarig för resultatet och inte Magnus.

  Detta är förtal på högsta nivå!”

  – Om Magnus predikar på ett obibliskt sätt så har han knappast fått predikan från Gud,, och då kan ju Gud knappast ställas till svars.
  Självklart måste man vara (och SKA VARA)mycket nogrann till vems undervisning man lyssnar till och låter sig bli påverkad av.
  Personligen så gillar jag inte att det är så mycket svordomar i skolan tex så VARFÖR skulle jag vilja ta mina egna barn till en kyrka där man svär??
  Man brukar säga,, ”säg mig med vem du umgås så ska jag säga dig vem du är”. Det stämmer inte alltid men det han ju ge en hint..

  Du skriver ”Däremot så är det faktiskt så, att på det viset Magnus P hängs ut, förtalas, kritiseras, det är inte ett rätt sätt, inte när man går in för att hitta fel.”
  – Vad har blivit felaktigt formulerat och kritiserat?

 • @Lewanu:

  Om du bortser från att han ibland använder grova ord, vilket förvisso Jesus också gjorde, så vad är fel i det han predikar?

  Bb

 • Debora utan h

  Björn: ”Om du bortser från att han ibland använder grova ord, vilket förvisso Jesus också gjorde, så vad är fel i det han predikar?”

  Anser du på fullt allvar att Jesus svor eller hade sexuella anspelningar när han predikade? Det skulle jag vilja se bibelvers på…

  Han (ja, du vet vem jag menar,) är framgångsteolog. En obiblisk lära menar många tex jag.

  Jag trodde inte att du hatar Glenn men då tycker jag att du skall vara snäll och inte tro att jag hatar…. ja, du vet vem.

 • Debora!

  Varför tog du då upp Magnus Persson i denna bloggpost som handlade om något helt annat? För mig tyder det på ett agg, eller ett hat.

  Ja Jesus använde väldigt grova ord, se här:

  Jesus sa i Mat 23:33 I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?

  Om vi gör en omskrivning av vad han egentligen sa. Ormen är en bild på djävulen, gehenna är helvetet. Vad Jesus sa var alltså, Ni djävlar, djävulens avföda, hur skulle ni kunna söka att undgå till att dömas till att brinna i helvetet.
  Det var ord som inte skulle accepteras i dag, för ingen vill säga sanningen med kraftuttryck, för då kan man ju vara till anstöt!

  Bb

 • Freddie

  Hi!

  Keep up the good work Christian Mölk!

  Jag tror en nyckelgrej här är att möta Herren Jesus själv. En personlig relation, den helige Andes kraft i vardagen. En tro som bevisas i ande och kraft och inte i ord. Där går skiljelinjen.

  Jag tycker att de som här förnekar att Jesus är Herren påminner om Jehovas vittnen. Det blir religion lika tråkig som matteboken. Ingen glädje och inget liv som lyser igenom. Jag har en liten fråga till er. Tror ni att den helige Ande är gud? Om inte…vad eller vem är Han?

  Fridens

 • Freddie, om du avser mig, så har jag inte tråkigt alls. Vi förnekar inte, vi bejakar det goda budskap som apostlarna förkunnade. Jag har samma bönespråk (tungotal) idag som tidigare. Jag ber till Herren Gud och ärar och tackar hans Smorde. :)

  Anden är Guds Ande och ingen annan person än Gud Fadern, den ende Gud som Paulus hade. (1 Kor 8:6). Ruach HaKodesh kan bättre översättas med ”den Heliges Ande”. Anden i GT är alltid kopplad till Gud, till YHWH. Monoteism är mycket enkelt, det är tron på en (1) Gud.
  Välsignelse!

 • Freddie ”Jag tycker att de som här förnekar att Jesus är Herren påminner om Jehovas vittnen. Det blir religion lika tråkig som matteboken. Ingen glädje och inget liv som lyser igenom. Jag har en liten fråga till er. ”

  – mmmmmmmmmmm, innan frågor jan besvaras upplever jag att jag vill förmedla min uppenbarelse om dig och ditt liv (lika trovärdig som den du levererar) jag tror att du är en flumkristen människa som hellre står och gungar i trans under lovsång till en guddom än bryr dig om vad Bibeln säger, stämmer det?

 • @Freddie: ”Keep up the good work Christian Mölk!”

  Tack så mycket Freddie! Jag uppskattar din uppmuntran.

  ”Jag tror en nyckelgrej här är att möta Herren Jesus själv. En personlig relation, den helige Andes kraft i vardagen. En tro som bevisas i ande och kraft och inte i ord. Där går skiljelinjen.”

  Jag håller helt med dig i att det viktigaste är att möta Jesus och få en personlig relation med honom. Att möta Jesus kan förvandla oss till sanna Gudstillbedjare.

  Jag kommer aldrig att glömma när Jesus kallade på mig och gav mig en ny inriktning i livet, det är det bästa som har hänt mig. Mer om det någon annan gång! :D

 • Freddie

  Jaha då är vi igång!

  Ha ha ha nej, jag är inte flumkristen och springer på Frizon om det är det du menade. Jag gungar inte i trans i lovsång. So fair enough…

  När det gäller bibeln så har jag läst den sedan barnsben. Jag har gått 1 år på livets ords bibelskola. Jag anser mig vara väl bevandrad i skriften. Bibeln är Guds ord och högsta auktoritet i mitt liv. PUNKT!

  Jag kan dock ha viss förståelse för er frustration. Jag vet att många ivriga pingstvänner har försökt förklara/bevisa treenigheten utifrån t ex 1:a Mos 1:26 ”Låt oss göra människor till vår avbild” Här handlar det ju om majestätisk plural. Dvs en mäktig person talar om sig själv i plural för att visa sin makt.

  Men, jag tror ändå på Gud som är Fader son och helig Ande.

  Vi tillber en Gud. ”hör o Israel, Herren er Gud är en” Gud har skapat allt. Om sonen är född men inte skapad vem är han då? Det står i Joh 1:1 att ordet var hos Gud och ordet var Gud. Vi har ju redan slagit fast att vi tror på en Gud. Varför kallas då ordet Gud? Läser vi vidare ser vi ju absolut att ordet syftar på Jesus. Han fanns före allting. Det står i 1 joh 1:10 att världen blev till genom honom. Om Jesus omnämns som Gud här så måste vi acceptera honom som Gud eller att vi har flera Gudar vilket vi ju inte gör.

  Jesus säger att ”jag är i Fadern och Fadern i mig” Absolut enhet. Fadern sänder den helige Ande. Du kan inte skilja en persons väsen från den personens Ande. Ändå säger Jeus ”en annan hjälpare”. Det är EN Gud som uppenbarar sig i Fadern, sonen och Anden. Om vi då kopplar det till det som står om Jesus i Kolosserbrevet 2:9 ”Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen. Alltså, hela fullheten, inte dåligt! Du kan bara häda Gud eller hur? Ändå säger Jesus att all annan hädelse än hädelse mot den helige Ande skall förlåtas. Förklara skillnaden?

  Vi kan också titta i Hebr 1:6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen säger han också Alla Guds änglar skall tillbe honom” Eller Jesaja 9:6 ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste

  Vi ser att änglarna tillber honom och hans namn är Mäktig Gud, Evig Fader och Fridsfurste. Vi kan fortsätta att titta i NT på flera ställen där Jesus tar emot tillbedjan. Luk 24: 51-52 ”Och medan han välsignade dem, försvann han ifrån dem och blev upptagen till himlen. Då tillbad de honom och vände sedan tillbaka till Jerusalem, uppfyllda av stor glädje” Jesus skulle aldrig tagit emot något som ens kunde missuppfattas som tillbedjan om han inte varit Gud. Och lärjungarna, de flesta judar skulle aldrig våga ge tillbedjan till en människa. De visste att Gud var en!

  Hoppas ni orkat läsa allt. Det är några bibelord som jag tycker talar mycket starkt.

 • Freddie

  Hej igen!

  Det var värst vad tyst det blev. Hadde hoppats på någon kommentar iallafall. Men OK. Vi fortsätter med följande.

  Vi tror på 1 (en) Gud. Fader, Son och helig Ande. Vi har mest tittat på hurvida Sonen är Gud eller ej. Om fortsätter att titta på Anden ser vi att den helige Ande är Gud precis som Så själv säger. Men vi ser att Anden uppträder som en egen person. Flera gånger. Gud gör saker+ genom sin Ande. Gud uppenbarar sig som den helige Ande och gör saker som Fadern sänt honom att göra. Andens främsta uppgift är att vara vår hjälpare. Det grekiska ordet är Parakletos, dvs hjälparen.

  Rom 8:9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds ‘ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

  Fil 1:9 ty jag vet att detta kommer att leda till min frälsning, därför att ni ber för mig och Jesu Kristi Ande hjälper mig.

  Gal 4:6 Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar Abba Fader

  Det finns bara en helig Ande. Den helige Ande är Gud och vår hjälpare. Den sista versen i Gal gör det kristallklart att den helige Ande som Fadern sänt också är Jesu Ande.

  Jag vill också fråga SÅ en sak. Du säger att du har samma tungotal idag som tidigare. Menar du ”tidigare när du trodde att Jesus var Gud” Frågan är då hur du kunde undfå den helige Ande och tungotalet som gåva om den tron var en vilfarelse?

  Frid

  Fredrik Öberg

 • @Freddie: Jag tror att de flesta passar din debattinbjudan eftersom det är the never ending story. Treenighetsdebatten har ju pågått i 2000 år lixom. Men nu när du blev lite mer personlig till SÅ så kanske han ger sig i kast med ett svar.

 • @Freddie: Jag vill också fråga SÅ en sak. Du säger att du har samma tungotal idag som tidigare. Menar du “tidigare när du trodde att Jesus var Gud” Frågan är då hur du kunde undfå den helige Ande och tungotalet som gåva om den tron var en villfarelse?

  – Inte har jag påstått att kristen tro som uttrycks i en tro på en treenig Gud är villfarelse på så sätt att inte frälsning och Guds goda gåvor kanaliseras genom den. Jag ser det mer som att man kan bli frälst genom kristendomen, inte tack vare treenighetsläran, utan trots den. Upptäckten att Gud är en (i ordets enda normala betydelse) handlar om upprättelse och återställelse, inte att förklara allt annat för villolära.

  Den helige Ande är Guds Ande och ingen annan person än Fadern, den ende sanne Guden. Gud är Ande och hans Ande är han själv. ;)

  ”Herren (YHWH) det är Anden och där Herrens Ande är där är frihet”.

 • @: ”Den helige Ande är Guds Ande och ingen annan person än Fadern, den ende sanne Guden.”

  Jag skulle vilja veta hur du ser på att Anden ber för oss till Gud:

  “Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.” (Rom 8:26–27).

  Om nu Anden är Fadern, vem ber Anden till?

 • @Christian Mölk: Om nu Anden är Fadern, vem ber Anden till?

  – Det är inte ”om” utan Herren är Anden, enligt Paulus. Han kan väl inte mena att Herren syftar på Jesus, så att Jesus är Anden?

  Gud är Ande sa Jesus och Gud är allestädes närvarande. Att Anden manar gott för oss kan innebära att Gud förstår oss och känner oss.

  ”Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga.” 1917 års övers.

 • @: Nu leker du med orden på ett oseriöst sett. Vi är givetvis överens om att Herren (YHWH) är Anden. Detta rimmar alldeles utmärkt med treenigheten. Även Jesus är Herren.

  Det som frågan rörde var att du anser att Anden är ”Fadern”. Oavsett om vi kallar det att Anden ”ber” eller ”manar gott”, så återstår ju frågan: ”till vem?” Menar du att Gud ber till sig själv?

  Förklara lite tydligare utan att leka med orden.

 • Ord är för allvarliga för att leka med. :)

  Enligt Paulus är Fadern den som är Gud ( 1Kor 8:6), så den saken kan vi inte ändra på.

  När det gäller Guds handlande som Ande, så förstår vi inte allt. Guds Ande kan säkert beskrivas som självständig, som om Anden vore skild från Gud. På samma sätt beskrivs Guds vishet. Denna ”spik” är för skör för att hänga treenighetsläran på.

 • SÅ,

  Typiskt för hur en klassisk villolärare använder Bibeln, du lyfter fram ett Bibelord som du feltolkar samtidigt som du bortförklarar alla andra Bibelord som pekar i en annan riktning.

  Att du har fel i ditt första påstående bevisas av att du inte kan förstå ditt andra påstående.

 • För det första är jag inte en villolärare enligt apostlarnas lära och för det andra så är det nog du, eller de som du tagit det ifrån, som feltolkar 1 Kor 8:6. Denna text går nämligen helt i linje med alla andra uttalanden av Paulus där han skiljer på Gud och Jeshua. Fadern är Gud och Jeshua är den som Gud gjort till Herre.

  Men jag håller med att Rom 8:26-27 kan ses som en text som styrker treenighetsläran, om den hålls isolerad från övriga texter eller den förklaring jag gav.

  De betydligt mer tydliga texterna visar något annat. Till exempel: Välsignad är vår Herre Jeshua Messias Gud och Fader.
  Allt gott!

 • @: ”För det första är jag inte en villolärare enligt apostlarnas lära”

  Det håller jag inte med om, men den diskutionen har vi ju redan haft, så den kanske vi inte behöver ta igen. Låt oss konstatera att vi är oense i denna fråga.

  Något vi däremot är ense om verkar vara att Rom 8:26-27 mycket väl skulle kunna styrka treenighetsläran. Gött!

 • @Christian Mölk: Något vi däremot är ense om verkar vara att Rom 8:26-27 mycket väl skulle kunna styrka treenighetsläran. Gött!

  – Jag bjuder på det, min vän! ;)

  Men du glömde att jag skrev ”om”.

 • Freddie

  Detta inlägg föll bort eller kom fel! Den skulle hamnat tidigare i diskussionen.

  SÅ, jag ber om ursäkt. Det var ”outsider” och inte du som skrev att tillbedjan av sonen var djävulens smartaste fälla eller nåt liknande. Jag tycker du har en sund syn och en balanserad ton i samtalet. Jag ber dig bara ta en titt i följande bibeltexter. Talas det om en helig Ande eller två? Jag anser att det talas om DHA, den helige Ande. Vad är din tolking av dessa verser?

  Rom 8:9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

  Gal 4:6 Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar Abba Fader

  Guds Ande och Kristi Ande är ju helt klart synonymt i dessa versar. Sedan säger ju Johannes 1 att Ordet var Gud och att genom Honom har allt blivit till. Om han är Gud men inte samma person som fadern, det är ju då vi lämmnat monoteismen och gjort oss flera gudar. Skulle jesus vara gud enligt joh 1 men en mindre gud…eller? Antingen är han Gud…Gud! Eller så är han något annat. Vi läste ju tidigare att alla Guds änglar skall TILLBE honom. Bara Gud skall tillbes. Denna diskussion kommer säkert fortgå tills Jesus kommer tillbaka, men snälla låt oss inte kalla varandra okunniga eller på annat sätt skymfa varandra.

  Frid

  Fredde

 • Freddie, jag tar emot ursäkten. ;)

  Guds Ande och Messias Ande är samma sak, vad jag förstår. Den förhärligade Guds son har fått del av Guds fullhet, blivit given att ha liv i sig själv. Guds Ande verkar alltså i Messias fullt ut.

  Jeshua/Jesus är Guds son som är Smord av Gud att utföra hans gärningar. Att vara Guds son innebär därför att man inte kan vara Gud. Bibeln talar om många ”gudar” utan att monoteismen rubbas.

  ”Gud står mitt i gudaförsamlingen och håller dom” kan vi läsa. Hur många gudar finns det? Förstår man vad hebreiskan menar med ”elohim” så är det inga problem med att Jeshua är elohim, den som Gud smort att göra det han utlovat i Skrifterna att göra. ”Gudaförsamlingen” är inget annat än Israels domare som kritiserades av den Evige för att döma orättfärdiga domar.

  Guds änglar gör ”proskeneo” inför Jeshua. Det behöver inte betyda att de tillber honom som Gud, utan visar honom den vördnad han har genom sin ställning som Guds son som Gud har smort. Varken Jeshua eller apostlarna uppmanar oss att tillbe Jeshua som Gud. Där emot uppmanar Jeshua att be till Fadern. Lyder du Jeshua eller ber du till honom?

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.