• Christian Mölks Bibelkommentarer

 • Nepal

  Converting to Christianity in Nepal

 • Hur blir man kristen?

  Hur blir man kristen?

 • E-böcker

  Ladda hem gratis e-böcker

 • Bibelpredikningar

  Lyssna på mp3-predikningar

 • Martyrerna

  Martyrerna

 • Den svenska frikyrkans framväxt

Introduktion

I Nya testamentet beskrivs olika tjänster som den helige Ande kan ge till de han finner det lämpligt. Rent generellt delar alla kristna ett gemensamt uppdrag men somliga kallas av Gud till att utföra en specifik uppgift och utrustas med nödvändiga gåvor av den helige Ande. Syftet med dessa tjänster är att betjäna församlingen och sprida Guds rike. Några av de tjänster som beskrivs i Nya testamentet är apostel, profet, evangelist, herde, lärare, äldste, diakon och missionär.

Bibelord

11Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,” (Ef 4:11–12)

2När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: ”Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.” (Apg 13:2–3)

23I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

2Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: ”Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. 3Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. 4Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.”” (Apg 6:2–4)

28Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” (Apg 20:28)

1Det ordet är tillförlitligt. Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 2En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. 5Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? 6Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. 7Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.” (1Tim 3:1–7)

17Sådana äldste som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.” (1Tim 5:17)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på de olika tjänsterna?
 2. Känner du igen dig i någon av tjänsterna?
 3. Vilka krav kan man ställa på de som har fått en speciell tjänst av Gud?
 4. Vilka tjänster finns respektive saknas i din lokala församling?

Fler intressanta bibelord

2 Tim 1:11–12, Apg 1:21–22, Ef 2:20

Introduktion

Att fasta innebär att avstå från något, vanligtvis mat, i syfte att koncentrera sig på bön alternativt visa ånger inför den synd man har begått. Genom att avstå från mat och matlagning får man först och främst mer tid till att be, men man är också mer öppen för Guds tilltal och är mer angelägen i bönen. Den vanligaste längden på fasta är från kväll till kväll, men längre perioder, såsom exempelvis Mose, Elias och Jesu 40 dagars fasta, förekommer.

Bibelord

3Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.” (Dan 9:3)

26Då drog alla Israels barn, allt folket, upp till Betel och grät. De stannade där inför Herrens ansikte och fastade den dagen ända till kvällen och offrade brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte.” (Dom 20:26)

4När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud.” (Neh 1:4)

21Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar.” (Esr 8:21)

37och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag.” (Luk 2:37)

2Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig.” (Matt 4:2)

16När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 17Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, 18så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.” (Matt 6:16–18)

2När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: ”Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.” (Apg 13:2–3)

23I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

Samtalsfrågor

 1. Vad är syftet med fasta?
 2. I vilka situationer bör man fasta?
 3. Kan man fasta på fel sätt?
 4. Måste man fasta från just mat, eller är det i dagens moderna samhälle mer effektivt att fasta från t.ex. tv-tittande eller Facebook?

Fler intressanta bibelord

Jer 14:11-12, Est 4:3, Est 4:16, 1 Sam 7:5-6

eBook
Nu kan du gratis ladda hem en komplett Bibelkommentar med tillhörande mp3-predikningar som du kan läsa eller lyssna på i din iPad, surfplatta eller dator.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt. Kommentarerna är gratis och online. "Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." (Matt 10:8b).
MP3
Lyssna på Christian Mölks Bibelpredikningar. "Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." (Heb 4:12).