Pastor Christian Mölk | Det gamla och nya förbundet | Page: 3
Currently viewing the tag: "Det gamla och nya förbundet"

Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, det vill säga utan att tvätta händerna. – Fariseerna liksom alla andra judar äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Mycket annat har de också lärt sig att iaktta, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. – Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: ”Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?” Han svarade dem: ”Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Han sade också till dem: ”Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar. Mose har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller sin mor skall straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig ger jag i stället som ’korban’, som offergåva, då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.”

 • Fariseerna
  • ”Fariséerna” var en ”väckelserörelse” bland det judiska folket som studerade de fem Moseböckerna noggrant och försökte leva sitt liv därefter.
  • Fariséerna var mycket noggranna med att inte bryta mot något av Moseböckernas bud. De var så noggranna att de till och med införde ett ”staket” med extra regler runt om Moseböckernas regler för att minimera riskerna för att råka bryta mot Moseböckernas regler.
 • … hade kommit från Jerusalem samlades kring honom.
  • Eftersom en del ledare bland judarna redan hade bestämt sig för att döda Jesus så kan man ju här tänka sig att fariseerna granskar Jesus för att hitta en anledning att kunna sätta dit honom (Joh 5:18).
 • Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: ”Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?”
  • När Gud gav Torah (de fem Moseböckerna) till Israels folk så kan man säga att dessa instruktioner ibland var mycket enkla att förstå och ibland väldigt svåra. Exempelvis så står det skrivet att Israel inte får arbeta på sabbaten, ett bud som är relativt enkelt att förstå (2 Mose 31:14). Men å andra sidan så definierar inte Moseböckerna exakt vad som är ”arbete”, vilket öppnar upp för en massa följdfrågor. Gud säger också att ”Ni skall skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent.” (3 Mose 10:10). Även detta bud är relativt enkelt, men å andra sidan så definieras inte exakt vad som är orent eller rent.
   • På grund av att Moseböckerna inte alltid definierar exakt vad vissa bud innebär så brukade folket komma till Mose och fråga och han hade rätten att döma vad som var rätt och vad som var fel. När Moses arbetsbörda blev för stor så delegerades denna uppgift ut till ledarna bland folket. När ledarna svarade på folkets frågor om hur man skulle följa Torah och vilka regler som gällde, då kallades det att de ”satt på Moses stol” (2 Mose 18:13-27).
    • Dessa regler i hur man ska tolka och förstå Torah fördes sen vidare muntligt och kallades ”den muntliga Torah”, ”de äldstes stadgar”, ”Mishna”, och så småningom även ”Talmud”.
   • Jesus kritiserar ofta fariseerna för att de upphäver Guds bud när de lär folket att följa vissa av dessa regler i ”de äldstes stadgar” (Mark 7:8).
    • Jesus säger vid ett annat tillfälle: ”På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.” (Matt 23:2-3).
    • Efter att Petrus har bekänt Jesus som Messias så får Petrus rätten av Jesus att binda och lösa, vilket betyder att han får denna funktion som Mose hade. Jesus hade bestämt de stora riktlinjerna men Petrus ges rätten att avgöra i detaljfrågor som uppstår (Matt 16:19).
  • Jesus lärjungar bryter inte mot något bud i Moseböckerna, men de bryter mot de äldstes stadgar, de extra regler som fariseerna hade satt upp som staket runt Moseböckerna för att minimera riskerna för att ”råka” bryta mot Torahs regler.
   • Moseböckerna lär att präster ska rena sig ceremoniellt innan de utför offertjänst i templet (2 Mose 30:17-21). Fariseernas ”extra regler”, de äldstes stadgar, lär att en mans hem är hans tempel och att han därför, likt prästerna inför sin offertjänst, ceremoniellt ska rena sig innan han äter.
  • I den här frågan skulle man kunna säga att Jesus och hans lärjungar följde Skriften, men inte Traditionen. Jesus är inte automatiskt emot varken den judiska eller den fariseiska traditionen, men han kritiserar den tradition som står i vägen för Skriften. Skriften är Guds ord och auktoritativ för en troende. De äldstes stadgar är inte bibliska stadgar och är därmed inte auktoritativa.
 • ”Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”
  • Jesus citerar Jesaja 29:13 och kallar fariseerna för hupokrites (hycklare på svenska) vilket är ett grekiskt ord som betyder ”skådespelare”.
   • Fariseerna är skådespelare i den meningen att de spelade religiösa men i verkligheten var de långt från Gud.
   • På liknande sätt är vi idag religiösa skådespelare om vi exempelvis lovsjunger Gud på söndagarna i kyrkan men lever ogudaktigt resten av veckan.
   • Det står ingenstans i Skriften att Gud ger ett bud om att man ceremoniellt ska tvätta sina händer innan man äter.
    • Jesus menar att när fariseerna lär ut att de äldstes stadgar är Guds bud och dessutom försöker förmå vanligt folk att följa dessa mänskliga stadgar så hindrar det vanligt folk från att följa Guds riktiga bud.
 • Mose har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller sin mor skall straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig ger jag i stället som ’korban’, som offergåva, då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare.
  • Efter sina hårda ord mot fariseerna så backar nu Jesus upp sin anklagelse med ett konkret och klockrent exempel på när fariseerna upphäver Guds bud när de följer de äldstes stadgar.
   • I ett av tio Guds bud står det att ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.” (1 Mose 20:12).
   • Det fanns inget pensionssystem på Jesu tid och därför hedrade man sina föräldrar genom att ekonomiskt ta hand om dem när de blev gamla.
   • Fariseerna kunde enligt sina mänskliga stadgar ta de pengar som var ämnade att försörja föräldrarna och ge dem som offergåva till Gud. På så sätt gav de alltså bort pengar som inte ens var deras egna för att framstå som ”fromma” och ”religiösa”.
   • Det var inte fel att ge en offergåva till Gud, men det var fel att göra det om det innebar att Guds bud om att hedra sin far och sin mor upphävs genom offergåvan.
    • Gud säger i Hosea: ”jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer.” (Hos 6:6).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

En annan gång gick Jesus in i en synagoga, och där fanns en man som hade en förtvinad hand. Spänt iakttog de Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig fram.” Sedan frågade han dem: ”Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda?” Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sade han: ”Räck ut din hand.” Han räckte ut handen, och den var nu frisk. Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen.

 • Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda?
  • Jesus ställer en ironisk fråga.
   • Jesus botar sjuka på sabbaten.
   • Fariséerna planerar att mörda Jesus på sabbaten.
  • Fariséerna trodde på att Jesus kunde göra under, men de ville ändå inte tro på honom.
  • Frågan handlade inte om huruvida det var fel av Jesus att bota mannen utan om han fick göra det på ”sabbaten”.
   • Sabbaten är en vilodag då det är tänkt att man inte ska arbeta.
    • När Gud hade skapat jorden på sex dagar så vilade han på den sjunde (1 Mose 2:1-3).
    • Sabbaten är den dag som Gud vill att människan ska hålla helig och vila från arbete (2 Mose 20:8-11).
  • Fariséerna ansträngde sig för att inte bryta mot några regler eller bud som Gud har gett i Torah (de fem Moseböckerna). För att inte råka bryta mot Guds bud så hade de skrivit ett antal extra regler och stadgar som skulle minimera riskerna att bryta mot Torah. Det var om dessa regler som Jesus och fariséerna ofta bråkade (Mat 7:1–13).
   • Enligt dessa regler var det tillåtet att rädda liv på sabbaten, men inte att medicinera de som inte var i akut behov.
   • Jesus bryter mot fariséernas regler eftersom mannen inte är i akut behov av att bli räddad.
  • Även om Moseböckerna förbjöd någonting så fanns det ibland undantag. Det var viktigt att hålla sabbatsbudet, men om ett annat, viktigare bud, råkade infinna sig på sabbaten så var det viktigare att hålla det budet. Några exempel på detta:
   • Präster fick arbeta även om en högtid inföll på sabbatsdagen.
   • En pojke fick omskäras på sabbaten trots att det var ett arbete (Joh 7:22-23).
   • Varför skulle då inte Jesus få hela en man med förtvinad hand på sabbaten?
  • Jesus främsta argument i den här frågan är: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.” (Mark 2:27).
  • Kontentan är alltså att det är bra att hålla sabbaten genom att avstå från arbete och istället ägna vilodagen åt Gud. Men om något dyker upp som är viktigare än den personliga vilan så bör man bryta den och istället göra det som är viktigare. Här får man alltså tänka efter själv och använda sitt sunda förnuft för att komma fram till vad man ska göra i olika situationer.
   • ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom.” (Apg 4:19b).
 • Då såg han sig omkring med vrede
  • Fariséerna var varken i synagogan för att tillbe Gud eller för att hjälpa den sjuke, de var där för att sätta dit Jesus.
 • Han räckte ut handen, och den var nu frisk
  • Jesus visar inte bara genom sin argumentation att han har Gud på sin sida, han demonstrerar det också genom att utföra ett mirakel som bara Gud kan göra.
   • När fariséerna inte kunde motargumentera eller ens svara Jesus så visar de indirekt att Jesus har rätt, men de vill ändå inte gå med på det Jesus gjorde utan vill istället mörda honom.
  • Det är inte helt ovanligt att Jesus säger åt de sjuka att göra något som de egentligen inte kan.
   • En människas tro + Jesus = Guds kraft.
   • Det var när mannen, på Jesu uppmaning, gjorde det han inte kunde göra som han blev frisk.
 • Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen.
  • Jesus höll inte med fariséerna angående deras extra regler och stadgar.
   • Än idag är det en aktuell fråga om huruvida det är viktigare att lyda Gud än att lyda sina egna traditioner. Det är viktigt att det förs ett ständigt samtal om hur man lyder Bibeln i den tid och kultur man själv råkar befinna sig i. Guds ord är evigt, men världen förändras; hur tillämpar vi Guds ord i den värld vi själva lever i?
  • Herodianerna var Herodes anhängare.
   • Herodes Antipas styrde över Galiléen och Peréen och grundade staden Tiberias.
    • Denne Herodes var son till Herodes den store som mördade pojkarna i Betlehem (Matt 2:16).
   • Fariséerna och herodianerna hade inte mycket gemensamt, men en sak kunde de tydligen komma överens om: att röja Jesus ur vägen.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält, och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde, när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta: hur han gick in i Guds hus, då Abjatar var överstepräst, och åt skådebröden, som endast prästerna fick äta, och hur han även gav till dem som var med honom?” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är Människosonen Herre också över sabbaten.”

 • Sabbat
  • När Gud hade skapat jorden på sex dagar så vilade han på den sjunde (1 Mose 2:1-3).
  • Sabbaten är den dag som Gud vill att människan ska hålla helig och vila från arbete (2 Mose 20:8-11).
 • Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?
  • Är det ”arbete” att ”plocka ax”?
   • Det var tillåtet enligt Moseböckerna att plocka ax på sädesfält (5 Mose 23:26).
   • Det var förbjudet enligt Moseböckerna att arbeta på sabbaten (2 Mose 20:9-10).
   • Enligt fariséernas muntliga Torah så innebar lärjungarnas axplockande att de ”tröskade” vilket enligt fariséerna var förbjudet på sabbaten.
   • När två regler krockar var det tradition att den viktigaste regeln får gälla.
    • Präster fick jobba även på sabbaten om vissa högtider råkade infinna sig på sabbaten.
    • Pojkar skulle omskäras på den åttonde dagen efter sin födelse, även om den dagen råkade infinna sig på sabbaten.
 • Skådebröden
  • ”Skådebröd” var bröd som alltid låg framme i templet inför Guds närvaro (3 Mose 24:5-9) och fick bara ätas av präster.
  • Enligt Samuelsboken så åt David av dessa skådebröd trots att han inte fick (1 Sam 21:1-6).
  • Jesus svar blir alltså att under vissa omständigheter så får man bryta mot sabbaten eftersom sabbaten är till för människans bästa och inte tvärtom.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

18Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom man och frågade Jesus: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?” 19Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. 20Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta. 21Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan bli värre. 22Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar.”” 

 • Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?
  • Enligt Moseböckerna skulle det judiska folket fasta en gång om året, på ”försoningsdagen” (3 Mose 23:27).
   • Det judiska folket fastade även vid fler tillfällen av olika anledningar.
   • Fariséerna hade infört ett antal extra fastedagar och skröt med att de fastade två dagar i veckan (Lk 18:12).
   • Fasta hör vanligtvis samman med att man ångrar sitt syndiga liv eller ber Gud om vägledning (1 Sam 7:6).
  • Jesus förväntade sig att hans lärjungar skulle fasta när hans uppdrag var slutfört.
   • Så länge som Jesus var mitt bland sina lärjungar ansåg han inte att det fanns behov av ytterligare ånger och vägledning.
   • Fasta ska ha sin utgångspunkt i den personliga relationen med Gud. Man ska akta sig för att fasta bara för att människor anser det viktigt.
 • Bröllop
  • Jesus jämför sin egen närvaro med ett bröllop där Jesus är brudgummen och lärjungarna bröllopsgästerna.
   • Ett bröllop ska vara kul och innehålla mycket mat så det passar sig inte att man fastar då.
  • Bröllopstemat förekommer även i andra delar av Bibeln:
   • Jesaja kallar Israel för Guds brud (Jes 54:5).
   • Paulus kallar församlingen för Kristi brud (2 Kor 11:2).
  • På samma sätt som att paret som gifter sig säger ”Ja!” till varandra så behöver Jesus och människan säga ”Ja!” tillvarandra.
   • Jesus har sagt sitt ”Ja!” till dig, har du sagt ditt ”Ja!” till honom?
 • Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel
  • Jesus tar nu upp relationen mellan det gamla och det nya förbundet i två liknelser.
  • David H. Stern skriver i sin bok ”The Jewish New Testament Commentary” att det ”okrympta tyget” är det nya förbundet och den ”gamla manteln” är det gamla förbundet.
   • För att den ”gamla manteln” ska bli hel behövs tron på Jesus.
   • Men tron på Jesus måste stämma överens med Gamla Testamentet annars riskerar det att inte hålla, revan kan till och med bli ännu värre än innan.
  • Kontentan är alltså att Gamla Testamentet inte är helt utan Jesus och att man behöver förstå Jesus utifrån Gamla Testamentet.
 • Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar
  • Enligt Stern så symboliserar det ”nya vinet” tron på Jesus och de ”gamla skinnsäckarna” det gamla förbundet.
   • Om tron på Jesus måste stämma överens med Gamla Testamentet i förra liknelsen så måste det gamla förbundet nu i sin tur anpassa sig efter tron på Jesus.
  • Det Jesus försöker säga är att Gamla Testamentets många regler och lagar inte längre är nödvändiga eftersom Jesus har kommit.
   • För en jude som tror på Jesus är det exempelvis onödigt att offra i templet för att få förlåtelse för sina synder eftersom Jesus har förlåtit alla ens synder på korset.
   • Men om en jude anpassar sina religiösa traditioner så att de passar tron på Jesus så är det inte fel att fortsätta leva efter judiska traditioner och regler.
  • Ett annat sätt att se på denna liknelse är att det ”nya vinet” symboliserar Guds rike och att de ”nya skinnsäckarna” symboliserar den nya miljö eller kultur där Guds rike predikas.
   • Evangeliet får alltså framgång först när Guds rike predikas på ett sätt som den nya miljön förstår. För ungdomar behöver man förklara Guds rike så att ungdomar förstår och för norrmän behöver man förklara Guds rike så att norrmän förstår.
   • En missionär som reser till en ny miljö behöver alltså förklara evangeliet på ett sådant sätt och med ett sådant språk så att åhörarna förstår. En missionär behöver lägga ner mycket tid på att lära sig den nya miljöns kultur, seder, språk och trosföreställningar och förmedla budskapet om Jesus på ett relevant sätt utan att för den sakens skull urvattna eller förändra budskapet.
   • Paulus är ett utmärkt exempel på detta eftersom hans missionsmetod var att bli som de han predikade för (1 Kor 9:19–23).
    • När Paulus missionerade bland judar så betedde han sig och predikade evangeliet så att judar förstod (Apg 13:14, Apg 16:2, Apg 17:1-2, 18:18).
    • När Paulus missionerade bland greker så predikade han evangeliet så att greker förstod (Apg 17:16-34).

 
Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

I min förra bloggpost skrev jag om Shema, Israels trosbekännelse, och om hur den vittnar om treenigheten. Om vi sen går vidare och läser även versen efter Shema så finner vi ytterligare en högintressant vers för den kristne eftersom den lägger grunden för hur vi ska förhålla oss till Lagen:

“Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.” (5 Mose 6:5).

Denna vers är intressant på grund av att när en laglärd kommer fram till Jesus och frågar honom vilket som är det största budet i Lagen så svarar Jesus så här: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” (Matt 22:37-40).

Jesus försöker visa för den “laglärde” vad som är själva “syftet med Lagen”. Syftet med Lagen är inte att straffa den som överträder Lagen utan att Israels folk ska älska Gud och älska sina medmänniskor. Men för att lyckas åstadkomma denna kärlek till Gud och till medmänniskan instiftade Gud regler och lagar som förhindrade att Israels folk behandlade Gud och medmänniska illa.

När Jesus i sin Bergspredikan säger att han inte har kommit för att upphäva Lagen utan för att uppfylla den (Matt 5:17), så menar han att han inte har kommit för att ta bort Lagen utan för att lyfta fram syftet med Lagen. Istället för att satsa på att straffa de som överträder Lagen anser Jesus att vi ska satsa på att uppfylla syftet med Lagen.  Istället för att ge igen “öga för öga”, så undervisar Jesus oss att vi ska “vända andra kinden till”. På så sätt visar vi kärlek till våra medmänniskor och uppfyller Lagens egentliga syfte istället för att satsa vår tid på att leta efter de som har överträtt Lagen.

Om en kristen försöker uppfylla Lagen genom att följa alla regler och lagar i Torah, då kommer den kristne att misslyckas med att uppfylla Lagen. En kristen bör istället satsa på att uppfylla Lagens syfte genom att älska Gud och sin medmänniska. Då uppfyller den kristne automatiskt Lagen.

Med andra ord: istället för att straffa de som har överträtt Lagen ska vi uppfylla Lagen genom att göra det goda. Istället för att ge igen öga för öga, ska vi vända andra kinden till.

Läs mer / Kommentera

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.