Migrationspolitik

Den 11 september 2022 är det riksdagsval i Sverige. På den här sidan presenterar jag delar av riksdagspartiernas migrations- och integrationspolitik (med förbehåll för att partierna så klart kan ändra sin politik utan att jag har hunnit se det). Jag har för avsikt att rösta på det parti som har den mest flyktingvänliga politiken utifrån mitt kristna perspektiv. Hör gärna av dig om du ser något som inte stämmer eller vill tipsa mig om fler exempel!

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en klar och tydlig röst för asylrätt och mänskliga rättigheter genom att ge skydd åt dem som behöver det. Vänsterpartiet vill ge den som söker skydd en rättvis prövning av asylskäl. Den som beviljas skydd ska tillsammans med sin familj få goda möjligheterna att finna fotfäste i samhället genom trygga uppehållstillstånd och lika förutsättningar att ta del av välfärden. (Källa)

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill värna asylrätten, ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas och återinföra permanenta uppehållstillstånd, särskilt värna de som lever i stor utsatthet, underlätta etableringen för nyanlända och förbättra situationen för ensamkommande unga, samt stå upp för fred, rättvisa och klimatet så att färre tvingas fly. (Källa)

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill att den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. Sveriges lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. Socialdemokraterna vill fortsätta arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt, och att dagens modell med eget boende avvecklas och ersätts med ett bättre system som motverkar segregation. (Källa)

Socialdemokraterna har drivit igenom en ny migrationslagstiftning som innebär:

  • Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.
  • Krav för permanent uppehållstillstånd: permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter att man haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda: man ska kunna försörja sig, ha grundläggande kunskaper i svenska och i hur det svenska samhället fungerar, och man ska inte ha begått några allvarliga brott.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring: För att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning ska man kunna försörja sina anhöriga och ha en bostad av tillräcklig storlek. Anknytningspersonen ska dessutom ha goda utsikter att kunna beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd.
  • Humanitär grund: En vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska få en möjlighet till uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. (Källa)

Centerpartiet

Centerpartiet vill värna asylrätten och barns möjligheter att förenas med sina föräldrar, samt införa lagliga vägar för migration, bland annat genom underlättad arbetskraftsinvandring. (Källa)

Centerpartiet konstaterar med utgångspunkt i #rättilltro’s Konvertitutredning att det finns rapporter om bristande rättssäkerhet i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas hantering av konvertiter. Centerpartiet föreslår därför till sin partistämma ”att man ser över dessa trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar i syfte att stärka rättssäkerheten och säkerställa att asylsökande behandlas med kunnande och respekt.” (Källa)

Liberalerna

Liberalerna värnar asylrätten och anser att varje människa har rätt att söka asyl, att det behövs ventiler som gör att personer utan asylskäl kan få stanna på grund av ömmande omständigheter. Liberalerna vill se fler lagliga vägar behövs till EU. (Källa)

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill att integration påbörjas från dag ett, återinföra en humanitär skyddsgrund för att ge skydd åt de allra mest utsatta och att rätten till familjeåterförening ska gälla. (Källa)

Kristdemokraterna vill förbättra rättssäkerheten för konvertiter. (Källa)

Kristdemokraternas riksdagsledamot Magnus Jacobsson har lämnat in tre motioner som på olika sätt berör förföljelse av kristna samt andra minoriteter: 1) Stopp för hädelselagar och dödsstraff för konvertiter, 2) Skydd av kristna i världen och 3) Handlingsplan för att motverka förföljelse av kristna.

Kristdemokraterna vill att oberoende aktör granskar konvertitärenden. (Källa)

Moderaterna

Moderaterna vill inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska, införa inträdesjobb, en lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa, samt se snabbare möjlighet till medborgarskap vid arbete och egen försörjning. (Källa)

Moderaterna föreslår att personer som har fått skydd i Sverige men sedan besöker sitt hemland ska kunna bli av med uppehållstillståndet. Både tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd bör kunna återkallas. Och regeln om att det ska krävas synnerliga skäl, det vill säga extra starka för att kunna göra det om en person har haft uppehållstillstånd i mer än fyra år, vill Moderaterna ta bort. (Källa)

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna grundades 1988 av personer från nazistiska Nordiska rikspartiet, fascistiska Nysvenska rörelsen, den våldsamma organisationen Bevara Sverige Svenskt, Svensk socialistisk samling, Vitt Ariskt Motstånd och Stockholms unga nationalsocialister. (Källa)

En av de som var med från början är Gustaf Ekström, som år 1941 frivilligt anslöt sig till det tyska nazistpartiets militära gren, Waffen-SS, för att bekämpa ”världsjudendomen”. (Källa)

Sverigedemokraterna ser en stor invandring som ett hot mot Sveriges nationella identitet. (Källa)

Sverigedemokraterna vill stoppa allt asylmottagande. (Källa)

Sverigedemokraterna vill att invandrare som redan befinner sig här i Sverige ska överge sina ursprungliga kulturer och identiteter eller lämna landet genom återvandring eller utvisning. (Källa)

Istället för att flyktingar ska komma hit till Sverige så vill Sverigedemokraterna att länder som rent geografiskt befinner sig närmast krisområdet ska ansvara för att ta emot flyktingar. Kostnaderna för den flyktinghjälpen ska bäras av internationella samarbetsorgan som exempelvis FN. (Källa) Men samtidigt vill Sverigedemokraterna kraftigt minska Sveriges internationella bistånd. Hur den ekvationen går ihop förstår jag inte. (Källa) Det indragna biståndet ska istället omfördelas till att bekosta återvandring. (Källa)

Sverigedemokraterna vill starkt begränsa invandringen från just muslimska länder, eftersom de anser att islam är den religiösa åskådning som har svårast att samexistera med den svenska kulturen. Sverigedemokraterna låter alltså vart invandrare kommer ifrån och vilken religion de tillhör avgöra vilka som ska få komma hit, istället för att låta behoven vara styrande. (Källa)