Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Enligt Bibeln så skapade Gud ursprungligen människan till man och kvinna och avsåg att de skulle ingå äktenskap och hålla sig till varandra, något som framgår av både Gamla och Nya testamentet och som bekräftas av Mose, Jesus och Paulus. All form av otukt, dvs. sex utanför äktenskapet (före, under och efter), är synd, och därmed är alltså både samboskap, otrohet, promiskuitet och homosexuella handlingar synd.

27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

24Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1Mos 2:24)

Eftersom det alltså är lika mycket synd att ha sex utanför äktenskapet som att utöva homosexualitet, så bör de allra flesta kristna avstå från att döma homosexuella som syndare eftersom man då även riskerar att döma sig själv. En rätt utgångspunkt till detta svåra ämne är att studera vad Gud säger i Bibeln och sen be om Andens vägledning i vår ambition att följa Jesus. Detta måste alltid göras med ödmjukhet inför Guds ord och med stor respekt inför alla människors lika värde och rätt att själva få välja hur man vill leva sitt liv.

24Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.” (Rom 1:24–28)

Orsaken till att man känner en frestelse till homosexualitet beror enligt Romarbrevet på att människan ända sedan syndafallet hellre velat följa sitt eget begär än att lyda Guds vilja. Eftersom människan självmant ville synda så lät Gud människan helt enkelt göra det. Det finns alltså mycket här i världen som inte fanns ursprungligen när Gud skapade världen men som är symptom av Adam, Evas och hela mänsklighetens syndafall. Alla människor frestas och brottas med olika saker.

Men lika tydlig som Bibeln är att homosexualitet är synd så är Bibeln också tydlig med att alla människor har syndat. Att utöva homosexualitet är inte en värre synd än någon annan, och man bör således akta sig för att enbart peka ut homosexuella handlingar som synd, för då glömmer man lätt att man själv är lika syndig, men på andra områden.

23Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,” (Rom 3:23)

16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

Men oavsett vilken synd man har begått så är alla människor kallade till omvändelse och erbjuds förlåtelse, frälsning och upprättelse i och med att Jesus kom till jorden och dog för våra synder på korset. Så den som på ett eller annat sätt brottas med homosexualitet (eller någon annan synd för den delen) bör vända sig till Gud, be om frälsning och bli en Jesu lärjunge i den helige Andes kraft.

Synden är människans grundproblem och syndiga handlingar är en frukt av synden. Att enbart försöka sluta med syndiga handlingar utan att samtidigt ta itu med grundproblemet leder bara till att man lyckas avstå en kortare tid men snart faller igen. En motkraft är att bli frälst och fylld av Anden så att en process av nåd och helgelse startas som långsamt men säkert förvandlar människan från syndare till helgon.

9Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1Kor 6:9–11)

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1Thess 4:3–7)

Den som tidigare har utövat homosexualitet eller någon annan sexuell synd har enligt Bibeln möjlighet att ”tvättas ren” och ”bli helgad”. Detta innebär dels att man kan bli helt fri från sina begär att utöva homosexualitet för att istället ingå ett äktenskap med någon av motsatt kön. Men det kan också innebära att man kan få kraft att avstå från att utöva sina begär och leva i celibat. Jesus lär oss exempelvis att det finns de som avstår från att gifta sig för himmelrikets skull. Jesus själv avstod från att gifta sig och levde i celibat så ett sådant liv är helt i linje med att följa Jesus. Med andra ord; det går att känna sig frestad men det går också att avstå genom att få kraft och hjälp från Gud.

24Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

Den som vill följa Jesus uppmanas av Jesus att, i varje aspekt av livet, “förneka sig själv och ta sitt kors på sig” (Matt 16:24), oavsett vilka personliga attraktioner eller begär man känner. Vår identitet är nämligen i Kristus, inte i vår sexualitet, vår nationalitet, vårt jobb eller i vårt hockeylag. Att förneka något, innebär att avstå från något. Att förneka sig själv innebär således att avstå från personliga lustar och begär och istället leva för Kristus enligt Guds vilja. Vår kallelse som kristna är att leva för Kristus och korsfästa vårat kött med alla dess lidelser och begär.

13Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1Kor 6:13)

Att ibland synda leder inte till helvetet, men att leva kvar i sin synd utan att söka Jesu frälsning leder inte till himlen. Att då och då falla och göra misstag är en olycklig del av varje kristens vandring med Jesus, men den som medvetet och bestående avstår från Jesu frälsning och istället väljer att leva i synd har inte korsfäst sitt kött och lever onekligen inte för Kristus. Gud har kallat varje människa till ett heligt liv, oavsett om man känner en homosexuell eller heterosexuell attraktion. Även den som är heterosexuell behöver alltså avstå från sex utanför äktenskapet (före, under och efter), eftersom kroppen inte är till för otukt utan för Herren.

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24)

19Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19–20)

Det är inom ramen för äktenskapet mellan man och kvinna som den sexuella relationen har sin plats baserat på de ömsesidiga löftena och den gudomliga välsignelsen. Den som vill leva för Kristus men blir olyckligt kär, oavsett om man är heterosexuell eller homosexuell, bör således avstå från att leva ut sina lustar, ta sitt kors och följa Jesus.

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

18Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2Kor 3:18)

Långsamt men säkert kan den helige Ande förvandla var och en av oss till att bli lika Jesus Kristus. Att avstå från sig själv och bli förvandlad till Jesu likhet tar lång tid och sker inte över en natt. Men som Johannes Döparen sa om Jesus: “Han måste bli större och jag mindre.”

12Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matt 7:12)

Under inga omständigheter betyder detta att man bör behandla någon människa, oavsett sexuell läggning, på ett dåligt sätt. Alla människor bör bemötas med kärlek, respekt, ödmjukhet och värdighet.

Bibelord

27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

24Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1Mos 2:24)

4Han [Jesus] svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna 5och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? 6Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”” (Matt 19:4–6)

22Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” (3Mos 18:22)

9Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1Kor 6:9–11)

12Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.” (Matt 19:12)

24Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.” (Rom 1:24–28)

8Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt 9och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran –” (1Tim 1:8–10)

23Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,” (Rom 3:23)

16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

8Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1Joh 1:8–9)

24Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.” (Gal 5:24)

3Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, 4och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 7Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.” (1Thess 4:3–7)

13Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.” (1Kor 6:13)

19Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19–20)

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

18Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2Kor 3:18)

30Han måste bli större och jag mindre.” (Joh 3:30)

12Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” (Matt 7:12)

Samtalsfrågor

 1. Varför känner en del människor homosexuella känslor?
 2. Är det mer syndigt med homosexualitet än samboskap?
 3. Vad ska man göra om känner en frestelse?
 4. Hur lever man som en Jesu lärjunge om man känner homosexuella känslor?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 19:1-13, 3 Mos 20:13

Mer i ämnet

5 Responses to Vad säger Bibeln om homosexualitet?

 1. […] [1]https://www.christianmolk.se/2011/09/vad-sager-bibeln-om-homosexualitet/  September 28, 2011 […]

 2. KW skriver:

  Hej Christian.
  Har läst det som du har tagit upp här om homosexuella handlingar, samt av ren nyfikenhet lyssnat Stefan Gustafssons föredrag i just detta ämne. För mig som JV var det intressant att konstatera att vi har här samma syn och samma argument till 100%.
  Vill bara tillägga ytterligare att Gud förkastar inte en människa pga. att h*n har en viss läggning. Kravet är dock att man skall inte leva ut sin läggning när denna dragning/läggning är i strid med Skriften.
  MVH: KW.

 3. Tomas Andersson skriver:

  Fader Thomas Hopko hade för ett par år sen en intressant pod om trohet, äktenskap, sex och homosexualitet om du är intresserade av hur östkyrkan ser på saken: http://www.ancientfaith.com/podcasts/hopko/radical_monogamy

  /Tomas

 4. Christian Mölk skriver:

  Om du vill får du gärna skriva en liten sammanfattning :)

 5. […] Källor: Feministpastorn Esther ger fingret till homofobi Vad säger Bibeln om homosexualitet? […]

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.