Pastor Christian Mölk | Migrationsverkets frågor till asylsökande

Tidningen Dagen ringde igår och ställde frågor om Migrationsverkets frågor till konvertiter. Jag är mest insatt i ärenden som rör afghaner som konverterar till kristen tro. Här är några citat från Europakonventionen, Utrikesdepartmentet och Utlänningslagen som kan vara bra att känna till:

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen, artikel 9: ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.”

Utrikesdepartementet beskriver situationen i Afghanistan så här i sin nya landrapport “Afghanistan – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2015–2016”: “Enligt konstitutionen är islam statsreligion. Konstitutionen slår fast rätten för anhängare av andra religioner att utöva sin tro inom lagens ramar, men anger också att inga lagar får bryta mot islams lära. Det är inte tillåtet för företrädare för andra religioner än islam att bedriva missionsverksamhet och det är inte tillåtet för muslimer att konvertera till andra religioner. Att konvertera kan tolkas som ett brott enligt sharialagstiftningen och är straffbart med döden.”

Enligt den svenska Utlänningslagen kapitel 4 paragraf 1 ska man klassas som ”flykting” om man ”känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religiös uppfattning” eller enligt paragraf 2 klassas som ”alternativt skyddsbehövande” om ”det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden”.

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och den afghan som har blivit kristen uppfyller Utlänningslagens kriterier och ska således vara betraktad som ”flykting” eller ”alternativt skyddsbehövande” och har därmed rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Den svenska lagen är i detta avseende mycket bra och tydlig, men behöver också följas.

För dig som är intresserad rekommenderar jag även en läsning av mitt dokument: ”Afghaner som konverterar till kristen tro”.

Tagged with →  
Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.